modele cząsteczek mosiądze co to znaczy
Modele Cząsteczek, Mosiądze, Miedziowce, Metyloamina, Marmur, Metale Lekkie, Makrocząsteczka.

Słownik chemiczny: przykłady na M

 • Co to znaczy MIEDŹ Definicja znak Cu (z łaciny Cuprum), pierwiastek chem., metal, Z = 29, m.at. 63,546u, ekipa ↑ miedziowców. Znana od czasów prehistorycznych
 • Co to znaczy METODA SIMENSA I MARTINA Definicja ↑ świeżenie
 • Co to znaczy MIESZANINA CHROMOWA Definicja ↑ chromianka
 • Co to znaczy MAGNETYCZNA LICZBA KWANTOWA Definicja liczba całkowita przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l
 • Co to znaczy MAGNETYT Definicja magnetyczny minerał składający się z tlenku żelaza (III) i żelaza (II) (Fe3O4), czarny, o połysku metalicznym. Idealne źródło żelaza w
 • Co to znaczy MAGNETYZM Definicja zjawiska wywołane poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych
 • Co to znaczy MAGNEZ Definicja znak Mg, (z łaciny Magnesium), pierwiastek chem., metal, Z = 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w 1808 r
 • Co to znaczy MALTOZA Definicja cukier słodowy - związek chem., C12H22O11; ↑ disacharyd, ↑ glikozyd, zbudowany z dwóch pierścieni α-D-glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α
 • Co to znaczy MANGANIAN(VII) POTASU Definicja dawniej nadmanganian potasu, KMnO4, związek chem., pochodna nieistniejącego w wolnej formie kwasu manganowego(VII). Ciemnofioletowa
 • Co to znaczy MANGANOMETRIA Definicja jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym ↑ manganianu(VII) potasu próbek zawierających
 • Co to znaczy MASA CZĄSTECZKOWA BEZWZGLĘDNA Definicja masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy cząsteczkowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w
 • Co to znaczy MASŁO Definicja stała emulsja tłuszczu (wydzielonego z mleka) w wodzie, mieszanina estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych (gł. palmitynowego, stearynowego
 • Co to znaczy METALE POLIMERYCZNE Definicja polimery zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi
 • Co to znaczy MATERIA Definicja ↑ cząstki i ↑ atomy występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają
 • Co to znaczy MECHANIKA KWANTOWA Definicja dział fizyki teoretycznej zajmujący się gł. mikroukładami, takimi jak cząstki elementarne, elektrony, atomy i cząsteczki; nazwa wywodzi się
 • Co to znaczy MEITNER Definicja znak Mt, (z łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P
 • Co to znaczy MENDELEJEW DIMITRIJ IWANOWICZ Definicja 1834-1907) chemik ros., po swoich studiach został kilka lat w Niemczech, od 1863 r. prof. w Sankt Petersburgu. Odkrywca prawa okresowości
 • Co to znaczy MENDELEW Definicja znak Md, (z łaciny Mendelevium), pierwiastek chem., metal, Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955 r
 • Co to znaczy METALE CIĘŻKIE Definicja metale o gęstości większej od 4,5g·cm-3. Pośród m.c. odznacza się ↑ metale kolorowe (na przykład miedź, cyna, cynk) stanowiące składniki
 • Co to znaczy METALE d-ELEKTRONOWE Definicja dawniej metale przejściowe; metale bloku d układu okresowego (↑bloki s, p, d, f), który obejmuje ekipy: 3. (↑skandowce), 4. (↑tytanowce), 5
 • Co to znaczy METALOCENY Definicja ↑ związki kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3
 • Co to znaczy METANOL Definicja CH3OH, t.t. -94°C, t.w. 64,7°C, bezb. ciecz o zapachu podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka kilkunastu gramów
 • Co to znaczy METATEZA Definicja reakcja zamiany podwójnej fragmentów cząsteczek, zgodnie ze schematycznym równaniem: A-B + C-D A-C + B-D To jest bardziej ogólne ustalenie
 • Co to znaczy METATEZA OLEFIN Definicja ↑metateza ↑alkenów albo ↑alkinów, reakcja organiczna, gdzie następuje zamiana grup alkilenowych (a więc łańcuchów węglowodorowych łączących
 • Co to znaczy METEORYTY Definicja ciała pochodzenia kosmicznego, należące najprawdopodobniej do naszego układu słonecznego (skład izotopowy pierwiastków jest taki sam jak na
 • Co to znaczy METODA ORBITALI MOLEKULARNYCH Definicja jedna z metod chemii kwantowej użytkowanych (przeważnie) do opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale molekularne są w niej wyznaczane jako
 • Co to znaczy METODA PRZEPONOWA Definicja jedna z metod otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń
 • Co to znaczy METODA RTĘCIOWA Definicja elektrolityczna sposób otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu z roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie wydziela się Cl2
 • Co to znaczy METYL Definicja 1) ekipa metylowa -CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z
 • Co to znaczy MEZO Definicja przedrostek umieszczany przed nazwą org. związku chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie odmiany optycznie
 • Co to znaczy MEZOMERIA Definicja sposób wyjaśniania budowy związków chem., zakłada istnienie cząsteczki związku w różnych postaciach, zwanych strukturami mezomerycznymi
 • Co to znaczy MIARECZKOWANIE Definicja sposób analityczna użytkowana w ↑ analizie ilościowej, pozwala określić liczba substancji znajdującej się w roztworze dzięki dodawania do
 • Co to znaczy MIESZANINA Definicja materia utworzona z ↑ pierwiastków, ↑ związków chem albo z pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna chemicznie
 • Co to znaczy MIESZANINA BUFOROWA Definicja roztwór buforowy, bufor) - roztwory, które nie zmieniają wyraźnie wartości pH pomimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości silnych
 • Co to znaczy MIESZANINA NITRUJĄCA Definicja mieszanina stężonego kwasu siarkowego(VI) i stężonego kwasu azotowego(V), należyta do ↑ nitrowania związków org. Kation nitroilu
 • Co to znaczy MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA Definicja mieszanina substancji o obniżonej t.t., wykorzystywana do oziębiania na przykład reagujących substancji. Do najpopularniejszych m.o. należą
 • Co to znaczy MIESZANINA RACEMICZNA Definicja ±)- równomolowa mieszanina ↑ enancjomerów danego związku. Gdyż enancjomery mają identyczną ↑ konstytucję, lecz różne ↑ konfiguracje, mają
 • Co to znaczy MLEKO Definicja wydzielina gruczołu mlecznego ssaków; emulsja tłuszczów w roztworze wodnym cukrów, białek (kazeina, albuminy i globuliny), mikroelementów i
 • Co to znaczy MOC ELEKTROLITU Definicja definicja z zakresu teorii kwasów i zasad Arrheniusa, oparte na stopniu i stałej dysocjacji elektrolitu, a wykorzystywane klasyfikowaniu
 • Co to znaczy MODEL Definicja w nauce: wyobrażenie jakiegoś elementu albo układu (na przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko nie wszystkie jego cechy, wprowadzane w celu
 • Co to znaczy MODEL ATOMU BOHRA Definicja schemat atomu oparty na założeniu o kwantowaniu energii i momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach kołowych
 • Co to znaczy MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE Definicja rozmiar fizyczna opisująca stan elektronu w atomie, na którą składają się: orbitalny m.p.e. i wewnętrzny m.p.e. Orbitalny m.p.e. związany
 • Co to znaczy MONOCHROMATYCZNOŚĆ ŚWIATŁA Definicja jednobarwność światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw
 • Co to znaczy MOSELEY HENRY Definicja 1887-1915) chemik i fizyk z angielskiego:, odkrył zależność pomiędzy ↑ liczbą atomową a długością fali promieniowania rentgenowskiego
 • Co to znaczy MYDŁA Definicja sole sodowe albo potasowe wyższych ↑ kwasów tłuszczowych, na przykład C15H31COONa - palmitynian sodu, C15H31COOK - palmitynian potasu
 • Co to znaczy MARKOWNIKOW WŁADIMIR Definicja 1838-1904) chemik ros., odkrył regułę przyłączania fluorowcowodorów do węglowodorów nienasyconych (↑ węglowodory nienasycone, ↑ reguła
 • Co to znaczy MOLALNOŚĆ Definicja stężenie roztworu wyrażone w liczbie moli substancji rozpuszczonej w jednym kilogramie rozpuszczalnika (molsubstancji /kgrozpuszczalnika
 • Co to znaczy METAN Definicja CH4; węglowodór należący do ekipy ↑ alkanów. Bezb., bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.t. -182°C, t
 • Co to znaczy METANAL Definicja ↑ aldehyd mrówkowy
 • Co to znaczy MASA MOLOWA Definicja M) - relacja masy substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1
 • Co to znaczy MOCZNIK Definicja CO(NH2)2, t.t. 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako
 • Co to znaczy MARIOTTE EDME Definicja 1620-1684) fizyk franc., określił (z wyjątkiem R. Boyle´a) zależność pomiędzy objętością i ciśnieniem gazu (↑ prawo Boyle´a i Mariotte´a
 • Co to znaczy METALE ZIEM ALKALICZNYCH Definicja dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ berylowców
 • Co to znaczy MOMENT DIPOLOWY Definicja μ) - miara przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce. Okres dipolowy jest wektorem o kierunku zgodnym z osią dipola, o zwrocie od
 • Co to znaczy MATERIAŁY WYBUCHOWE Definicja związki chem. albo ich mieszaniny, które pod wpływem bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej, podwyższonej temp., czynników
 • Co to znaczy MONOSACHARYDY Definicja wielowodorotlenowe hydroksyaldehydy (aldozy) albo hydroksyketony (↑ ketozy), które można przedstawić w formie wzorów ogólnych: W zależności
 • Co to znaczy METALE Definicja pierwiastki posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania
 • Co to znaczy MOLIBDEN Definicja znak Mo, (z łaciny Molybdenum), pierwiastek chem., metal, Z = 42, m.at. 94,95u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1778 r
 • Co to znaczy MOL Definicja jednostka liczności materii, która zawiera tyle samo atomów, jonów, cząsteczek lub innych cząstek (na przykład elektronów), ile atomów
 • Co to znaczy MASA CZĄSTECZKOWA Definicja masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej (↑ unit) będąca sumą mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki, na przykład
 • Co to znaczy MANGAN Definicja znak Mn (z łaciny Manganum), pierwiastek chem., metal, Z = 25, m.at. 54,93805u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K. Scheelego
 • Co to znaczy MUTAROTACJA Definicja zmienna skręcalność płaszczyzny polaryzacji światła, wykazywana w roztworach poprzez cukry. Na przykład skręcalność właściwa świeżego
 • Co to znaczy MAKROELEMENTY Definicja ↑ pierwiastki biogenne
 • Co to znaczy METODA THOMASA Definicja ↑ świeżenie
 • Co to znaczy MEZYTYLEN Definicja ↑ 1,3,5-trimetylobenzen
 • Co to znaczy MIKROELEMENTY Definicja ↑ pierwiastki biogenne
 • Co to znaczy MLEKO WAPIENNE Definicja zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie
 • Co to znaczy METALE ALKALICZNE Definicja dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ litowców
 • Co to znaczy MONITORING Definicja środowiskowy) - ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach
 • Co to znaczy METABOLIZM Definicja ↑ przemiana materii
 • Co to znaczy METODA BESSEMERA Definicja ↑ świeżenie
 • Co to znaczy MOLIBDENIT Definicja błyszcz molibdenu - minerał, MoS2, przezroczysty, barwy czarnej, podobny do grafitu, podstawowa ruda molibdenu
 • Co to znaczy META Definicja przedrostek określający wzajemnie położenie 1,3- dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie m-). Położenie 1,3- znaczy, iż
 • Co to znaczy MAZUT Definicja kolokwialna nazwa oleistej pozostałości po destylacji ↑ ropy naftowej, stosowanej jako ↑ olej opałowy, surowiec do otrzymywania ↑ olejów
 • Co to znaczy MEITNER LISE Definicja 1878-1968) fizyk niem., w 1917 r. wraz z O. Hahnem dokonała odkrycia protaktynu, wraz z Frischem jako pierwsi wyjaśnili przebieg reakcji
 • Co to znaczy MER Definicja jednostka monomeryczna, elementarna składowa cząsteczki ↑ polimeru, zbliżona składem (lecz nie tożsama!) do cząsteczki monomeru
 • Co to znaczy MESKALINA Definicja związek chem.; ↑ alkaloid, pochodna fenyloetyloaminy, bezb. kryształy, t.t. 35°C. M. jest składnikiem pejotlu - wyciągu z echinokaktusa
 • Co to znaczy METADON Definicja syntetyczny ↑ narkotyk użytkowany w leczeniu heroinizmu (podawany doustnie osłabia konsekwencje działania heroiny). Wstrzyknięty wykazuje
 • Co to znaczy Mg Definicja znak ↑ magnezu
 • Co to znaczy MGŁA Definicja ↑ aerozol, drobne krople cieczy zawieszone w gazie, występuje w przyrodzie w formie chmur i mgły atmosferycznej, a również nad wrzącą wodą
 • Co to znaczy MIESZANINA JEDNORODNA Definicja mieszanina jednorodna fizycznie i jednolita chemicznie, jej składników nie można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.j.: powietrze, wodny
 • Co to znaczy MIESZANINA PIORUNUJĄCA Definicja nazwa mieszaniny wybuchowej wodoru i tlenu, gdzie relacja objętościowy H2:O2 wynosi 2:1 (albo masowy H2:O2 wynosi 1:8); wytworem wybuchu
 • Co to znaczy MIESZANINA WYBUCHOWA Definicja mieszanina substancji, gdzie przy osiągnięciu określonego składu następuje wybuchowa reakcja chem. zainicjowana iskrą elektryczną
 • Co to znaczy MIGRACJA JONÓW Definicja ruch jonów w roztworze elektrolitu spowodowany przyłożonym zewnętrznym polem elektrycznym. Mechanizm bardzo powolny (dla najszybszego jonu
 • Co to znaczy MIKRONAWOZY Definicja ↑ nawozy sztuczne, których kluczowymi składnikami są związki pierwiastków będących mikroelementami (↑ pierwiastki biogenne); użytkowane
 • Co to znaczy MAGNEZYT Definicja minerał, MgCO3, bezb. i przezroczysty; użytkowany do otrzymywania magnezu, wyrobu materiałów ogniotrwałych, ceramiki, jako wypełniacz do
 • Co to znaczy MECHANIZM REAKCJI Definicja ciąg następnych przemian chem. prowadzących od substratu do produktu
 • Co to znaczy Md Definicja znak ↑ mendelewu
 • Co to znaczy METODA MOŚCICKIEGO Definicja ↑ tlenki azotu 2
 • Co to znaczy METODA NAUKOWA Definicja sposób badania świata poprzez stawianie ↑ hipotez i potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a w dalszym ciągu formułowanie
 • Co to znaczy MIKROPIPETA Definicja ↑ pipeta
 • Co to znaczy MOLEKUŁA Definicja ↑ cząsteczka
 • Co to znaczy MORZE ELEKTRONOWE Definicja ↑ gaz elektronowy
 • Co to znaczy METALE KOLOROWE Definicja podgrupa ↑ metali ciężkich, obejmująca między innymi miedź, cynę, cynk, ołów. Użytkowane do produkcji różnorodnych stopów, takich jak ↑
 • Co to znaczy MIESZANINA NIEJEDNORODNA Definicja mieszanina niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z
 • Co to znaczy MANGANIT Definicja minerał, MnO(OH), barwy czarnej albo stalowoszarej, ruda manganu
 • Co to znaczy MAGMA Definicja płynna masa powstała poprzez stopienie skał w głębi ↑ skorupy ziemskiej; złożona jest gł. z krzemianów i jest nasycona substancjami
 • Co to znaczy MAGNETYCZNA SPINOWA LICZBA KWANTOWA Definicja liczba przyjmująca dla elektronu dwie wartości ; kwantuje rzut spinu na określony kierunek
 • Co to znaczy MAGNEZJA Definicja 1) Techniczna nazwa sproszkowanego ↑ magnezu używanego w początkach fotografiki do oświetlania fotografowanego obiektu, zastąpionego potem
 • Co to znaczy MASA ATOMOWA Definicja masa atomu wyrażona w jednostkach masy atomowej (unitach; ↑ unit). Dla pierwiastka będącego mieszaniną izotopów masa atomowa jest ↑ średnią
 • Co to znaczy MENZURKA Definicja ↑ cylinder miarowy
 • Co to znaczy MEYER VICTOR Definicja 1848-1897) niem. chemik organik, opracował metodę oznaczania mas cząsteczkowych, pierwszy dostał ↑ związki nitrowe i ↑ oksymy, odkrył ↑
 • Co to znaczy MOLALNE OBNIŻENIE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA/TOPNIENIA ROZTWORU WODNEGO Definicja zmiana temp. krzepnięcia (topnienia) roztworu wodnego danego związku, odpowiadająca zmianie tego stężenia o jeden mol na kilogram
 • Co to znaczy MANGANOWCE Definicja ekipa 7 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ mangan, ↑ technet, ↑ ren, ↑ bohr. Wszystkie pierwiastki to
 • Co to znaczy MARIHUANA Definicja ↑ narkotyk otrzymywany z liści, kwiatów i nasion konopi amerykańskich i zawiera do 1% ↑ THC; regularnie palona w mieszaninie z tytoniem
 • Co to znaczy MASA ATOMOWA BEZWZGLĘDNA Definicja masa atomu wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy atomowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach
 • Co to znaczy MAXWELL JAMES CLERK Definicja 1831-1879) fizyk z angielskiego:, sformułował równania (równanie Maxwella) stanowiące podstawę teorii pola elektromagnetycznego, podał
 • Co to znaczy METALE NIEŻELAZNE Definicja nazwa użytkowana do określania metali użytkowanych technicznie, innych niż żelazo
 • Co to znaczy METALE SZLACHETNE Definicja metale, które odznaczają się bardzo wysoką odpornością chemiczną i nie ulegają korozji pod działaniem czynników atmosferycznych (stąd nazwa
 • Co to znaczy METAMERIA Definicja typ ↑ izomerii strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących
 • Co to znaczy METODA SOLVAYA Definicja sposób przemysłowego otrzymywania ↑ węglanu sodu. Stężony roztwór NaCl nasyca się amoniakiem i tlenkiem węgla(IV), z którego strąca się
 • Co to znaczy METOL Definicja związek chem., bezb. igły; rozkłada się ponad 250°C, użytkowany jako wywoływacz
 • Co to znaczy METIONINA Definicja kwas 2-amino-4-tiometylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. płatki rozp. w wodzie, występuje w większych ilościach w
 • Co to znaczy MIKROSKOP ELEKTRONOWY Definicja urządzenie elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole
 • Co to znaczy MILLIKAN ROBERT ANDREWS Definicja 1868-1953) fizyk am., w 1909 r. zmierzył wartość ładunku elementarnego i wyznaczył stałą Plancka. Nagroda Nobla w 1923 r
 • Co to znaczy MIŁOBĘDZKI TADEUSZ Definicja 1873-1959) chemik pol., nieorganik i analityk, rozwinął sposoby ↑ analizy chem. i analizę w skali półmikro
 • Co to znaczy MINERAŁ Definicja każda substancja prosta, związek chem. albo ich roztwory stałe, powstały w skorupie ziemskiej
 • Co to znaczy MIÓD SZTUCZNY Definicja namiastka miodu naturalnego upodobniona do niego konsystencją; mieszanina produktów hydrolizy sacharozy (↑ sacharoza, ↑ cukier inwertowany
 • Co to znaczy MITSCHERLICH EILHARD Definicja 1794-1863) chemik niem., opracował metodę wykrywania zatruć ↑ fosforem (w XVIII wieku popełniano sporo morderstw z użyciem fosforu, które
 • Co to znaczy Mn Definicja znak ↑ manganu
 • Co to znaczy Mo Definicja znak ↑ molibdenu
 • Co to znaczy MOC KWASU Definicja ↑ moc elektrolitu
 • Co to znaczy MOC ZASADY Definicja ↑ moc elektrolitu
 • Co to znaczy MODERATOR Definicja substancja hamująca neutrony powstające w procesie ↑ rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda, ↑ beryl, tlenek
 • Co to znaczy MOISSAN HENRI Definicja 1852-1907) franc. chemik i farmaceuta, prof. Uniwersytetu Paryskiego, w 1906 r. laureat Nagrody Nobla za wyodrębnienie ↑ fluoru i badania
 • Co to znaczy MOLOZONEK Definicja ↑ ozonoliza
 • Co to znaczy MONOMER Definicja cząsteczka wyjściowa w procesie polimeryzacji, na przykład eten CH2=CH2, styren PhCH=CH2, buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2, chlorek winylu CH2
 • Co to znaczy MONACYT Definicja minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru
 • Co to znaczy MORFINA Definicja ↑ alkaloid, bezb. błyszczące słupki albo biały proszek bardzo trudno rozp. w wodzie, alkoholu etylowym i eterze etylowym, t.t. 254°C. W
 • Co to znaczy MORION Definicja minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy czarnej (pochodzącej od domieszek związków org
 • Co to znaczy MOŚCICKI IGNACY Definicja 1867-1946) pol. chemik technolog, artysta przemysłowej sposoby produkcji ↑ kwasu azotowego(V) z ↑ tlenków azotu pozyskiwanych z powietrza
 • Co to znaczy MOŹDZIERZ Definicja naczynie laboratoryjne, użytkowane do dokładnego rozdrabniania (rozcierania) związków chem. i ich mieszanin, składające się z naczynia
 • Co to znaczy MULLIKEN ROBERT SANDERSON Definicja 1896-1986) fizyk am., współtwórca nowoczesnej teorii ↑ wiązań chem. i elektronowej struktury cząsteczek. W 1966 r. Nagroda Nobla
 • Co to znaczy MUSKARYNA Definicja związek chem.; ↑ alkaloid; występuje w muchomorze czerwonym (Amanita muscaria) (0,1÷0,3%). Muskaryna poraża układ nerwowy; 0,3÷0,5 g
 • Co to znaczy MARGARYNA Definicja tłuszcz jadalny o właściwościach zbliżonych do masła, stanowiący emulsję wody albo odtłuszczonego mleka w mieszaninie tłuszczów (t.t. ~35°C
 • Co to znaczy MEYER LOTHAR Definicja 1830-1895) chemik niem., prof. uniwersytetu w Tübingen, z wyjątkiem D.J. Mendelejewa pracował nad ↑ układem okresowym pierwiastków
 • Co to znaczy MUSKOWIT Definicja minerał z gatunku ↑ łyszczyków, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, jasny, przezroczysty. Z tafli m. wykonuje się okienka wzierników w piecach
 • Co to znaczy MAKROCZĄSTECZKA Definicja bardzo spora cząsteczka związku chem., zazwyczaj ↑ polimeru, regularnie pochodzenia org., takiego jak ↑ białka czy ↑ cukry
 • Co to znaczy METALE LEKKIE Definicja metale o gęstości do 4,5g·cm-3. Główne m.l. to: glin, magnez, beryl
 • Co to znaczy MARMUR Definicja skała metamorficzna, barwy białej, szarej, różowej albo zielonkawej, powstała ze skał wapiennych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia i
 • Co to znaczy METYLOAMINA Definicja ↑związek organiczny o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw
 • Co to znaczy MIEDZIOWCE Definicja ekipa 11 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: miedź, srebro, złoto, ununun. Wszystkie pierwiastki to metale
 • Co to znaczy MOSIĄDZE Definicja ↑ stopy miedzi z cynkiem i dodatkiem innych metali (ołowiu, glinu, żelaza), proste w obróbce i odporne na korozję, użytkowane do wyrobu
 • Co to znaczy MODELE CZĄSTECZEK Definicja uproszczone metody przedstawiania budowy cząsteczek. Mogą one być teoretycznie znalezione opierając się na obliczeń, gł. wieloma sposobami

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Modele Cząsteczek, Mosiądze, Miedziowce, Metyloamina, Marmur, Metale Lekkie, Makrocząsteczka, Muskowit, Meyer Lothar, Margaryna, Muskaryna, Mulliken Robert co to znaczy.

Tłumaczenie Modele Cząsteczek, Mosiądze, Miedziowce, Metyloamina co to jest.