Słownik modele cząsteczek mosiądze co to znaczy.
Modele Cząsteczek, Mosiądze, Miedziowce, Metyloamina, Marmur, Metale Lekkie, Makrocząsteczka.

Słownik chemiczny: przykłady na M

 • Co to znaczy Miedź Informacje Cuprum), pierwiastek chem., metal, Z = 29, m.at. 63,546u, ekipa ↑ miedziowców. Znana od czasów prehistorycznych. Występuje w przyrodzie w co to jest.
 • Co to znaczy METODA SIMENSA I MARTINA Informacje ↑ świeżenie definicja.
 • Co to znaczy Chromowa Mieszanina Informacje ↑ chromianka co znaczy.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Magnetyczna Informacje przyjmująca dla danej wartości ↑ orbitalnej liczby kwantowej l wartości: m = -l, -l + 1, ..., -2, -1, 0, 1, 2, ..., l-1, l. Kwantuje słownik.
 • Co to znaczy Magnetyt Informacje składający się z tlenku żelaza (III) i żelaza (II) (Fe3O4), czarny, o połysku metalicznym. Idealne źródło żelaza w hutnictwie; największe znaczenie.
 • Co to znaczy Magnetyzm Informacje poprzez wzajemne oddziaływania poruszających się ładunków elektrycznych; odmiennie - wpływ na siebie prądów elektrycznych, prądów z czym jest.
 • Co to znaczy Magnez Informacje Magnesium), pierwiastek chem., metal, Z = 12, m.at. 24,3050u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez H.B. Davy´ego w 1808 r. W przyrodzie co to jest.
 • Co to znaczy Maltoza Informacje związek chem., C12H22O11; ↑ disacharyd, ↑ glikozyd, zbudowany z dwóch pierścieni α-D-glukozy połączonych wiązaniem 1,4-α-glikozydowym. Bezb definicja.
 • Co to znaczy Potasu Vii Manganian Informacje nadmanganian potasu, KMnO4, związek chem., pochodna nieistniejącego w wolnej formie kwasu manganowego(VII). Ciemnofioletowa substancja co znaczy.
 • Co to znaczy Manganometria Informacje analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym ↑ manganianu(VII) potasu próbek zawierających substancje słownik.
 • Co to znaczy Bezwzględna Cząsteczkowa Masa Informacje wyrażona w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy cząsteczkowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u znaczenie.
 • Co to znaczy Masło Informacje tłuszczu (wydzielonego z mleka) w wodzie, mieszanina estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych (gł. palmitynowego, stearynowego, masłowego czym jest.
 • Co to znaczy Polimeryczne Metale Informacje zawierające w cząsteczce układ sprzężonych ↑ wiązań podwójnych, które po potraktowaniu czynnikami utleniającymi albo redukującymi mogą co to jest.
 • Co to znaczy Materia Informacje występujące samodzielnie albo tworzące większe struktury (↑ cząsteczki, ↑ makrocząsteczki), wspólnie z energią składają się na wszystko definicja.
 • Co to znaczy Kwantowa Mechanika Informacje teoretycznej zajmujący się gł. mikroukładami, takimi jak cząstki elementarne, elektrony, atomy i cząsteczki; nazwa wywodzi się z co znaczy.
 • Co to znaczy Meitner Informacje łacinyMeitnerium), pierwiastek chem., metal, Z = 109, m.at. 266u, ekipa ↑ kobaltowców. Otrzymany sztucznie w 1982 r. poprzez P. Armbrustera słownik.
 • Co to znaczy Iwanowicz Dimitrij Mendelejew Informacje ros., po swoich studiach został kilka lat w Niemczech, od 1863 r. prof. w Sankt Petersburgu. Odkrywca prawa okresowości, opierając się na znaczenie.
 • Co to znaczy Mendelew Informacje Mendelevium), pierwiastek chem., metal, Z = 101, m.at. 258,099u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1955 r. poprzez G.T. Seaborga, A czym jest.
 • Co to znaczy Ciężkie Metale Informacje większej od 4,5g·cm-3. Pośród m.c. odznacza się ↑ metale kolorowe (na przykład miedź, cyna, cynk) stanowiące składniki stopów i ↑ metale co to jest.
 • Co to znaczy Elektronowe D Metale Informacje przejściowe; metale bloku d układu okresowego (↑bloki s, p, d, f), który obejmuje ekipy: 3. (↑skandowce), 4. (↑tytanowce), 5. (↑wanadowce definicja.
 • Co to znaczy Metaloceny Informacje kompleksowe metali przejściowych na II i III stopniu utlenienia, zawierające jako ligandy aromatyczne aniony cyklopenta-1,3-dienylowe C5H5 co znaczy.
 • Co to znaczy Metanol Informacje t.w. 64,7°C, bezb. ciecz o zapachu podobnym do ↑ etanolu i piekącym smaku. Silna trucizna - dawka kilkunastu gramów skutkuje ślepotę albo słownik.
 • Co to znaczy Metateza Informacje podwójnej fragmentów cząsteczek, zgodnie ze schematycznym równaniem: A-B + C-D A-C + B-D To jest bardziej ogólne ustalenie znanych typów znaczenie.
 • Co to znaczy Olefin Metateza Informacje albo ↑alkinów, reakcja organiczna, gdzie następuje zamiana grup alkilenowych (a więc łańcuchów węglowodorowych łączących się podwójnym czym jest.
 • Co to znaczy Meteoryty Informacje kosmicznego, należące najprawdopodobniej do naszego układu słonecznego (skład izotopowy pierwiastków jest taki sam jak na Ziemi, a ich wiek co to jest.
 • Co to znaczy Molekularnych Orbitali Metoda Informacje chemii kwantowej użytkowanych (przeważnie) do opisu elektronów w cząsteczkach; orbitale molekularne są w niej wyznaczane jako funkcje definicja.
 • Co to znaczy Przeponowa Metoda Informacje otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu, polegająca na ↑ elektrolizie roztworu chlorku sodu w wodzie, nie mniej jednak przestrzeń katodowa jest co znaczy.
 • Co to znaczy Rtęciowa Metoda Informacje sposób otrzymywania ↑ wodorotlenku sodu z roztworu NaCl w wodzie. W metodzie elektrolitycznej na anodzie wydziela się Cl2, a na katodzie H2 słownik.
 • Co to znaczy Metyl Informacje CH3 w ↑związkach organicznych; 2) rodnik metylowy ·CH3, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę CH3 z innym atomem (resztą znaczenie.
 • Co to znaczy Mezo Informacje umieszczany przed nazwą org. związku chemicznego, zawierającego ↑ asymetryczne atomy węgla, na oznaczenie odmiany optycznie nieczynnej czym jest.
 • Co to znaczy Mezomeria Informacje budowy związków chem., zakłada istnienie cząsteczki związku w różnych postaciach, zwanych strukturami mezomerycznymi albo rezonansowymi co to jest.
 • Co to znaczy Miareczkowanie Informacje użytkowana w ↑ analizie ilościowej, pozwala określić liczba substancji znajdującej się w roztworze dzięki dodawania do niego ↑ roztworu definicja.
 • Co to znaczy Mieszanina Informacje ↑ pierwiastków, ↑ związków chem albo z pierwiastków i związków. Każda mieszanina jest zawsze niejednorodna chemicznie, gdyż jest złożona z co znaczy.
 • Co to znaczy Buforowa Mieszanina Informacje bufor) - roztwory, które nie zmieniają wyraźnie wartości pH pomimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości silnych kwasów albo zasad, ani słownik.
 • Co to znaczy Nitrująca Mieszanina Informacje stężonego kwasu siarkowego(VI) i stężonego kwasu azotowego(V), należyta do ↑ nitrowania związków org. Kation nitroilu (nitroniowy) NO2 znaczenie.
 • Co to znaczy Oziębiająca Mieszanina Informacje substancji o obniżonej t.t., wykorzystywana do oziębiania na przykład reagujących substancji. Do najpopularniejszych m.o. należą mieszaniny czym jest.
 • Co to znaczy Racemiczna Mieszanina Informacje mieszanina ↑ enancjomerów danego związku. Gdyż enancjomery mają identyczną ↑ konstytucję, lecz różne ↑ konfiguracje, mają zatem identyczne co to jest.
 • Co to znaczy Mleko Informacje mlecznego ssaków; emulsja tłuszczów w roztworze wodnym cukrów, białek (kazeina, albuminy i globuliny), mikroelementów i makroelementów (↑ definicja.
 • Co to znaczy Elektrolitu Moc Informacje teorii kwasów i zasad Arrheniusa, oparte na stopniu i stałej dysocjacji elektrolitu, a wykorzystywane klasyfikowaniu ich na silne, średnie co znaczy.
 • Co to znaczy Model Informacje wyobrażenie jakiegoś elementu albo układu (na przykład ↑ atomu), uwypuklające tylko nie wszystkie jego cechy, wprowadzane w celu słownik.
 • Co to znaczy Bohra Atomu Model Informacje oparty na założeniu o kwantowaniu energii i momentu pędu elektronów okrążających jądro atomu po orbitach kołowych zaproponowany poprzez znaczenie.
 • Co to znaczy MOMENT PĘDU ELEKTRONU W ATOMIE Informacje opisująca stan elektronu w atomie, na którą składają się: orbitalny m.p.e. i wewnętrzny m.p.e. Orbitalny m.p.e. związany jest z ruchem czym jest.
 • Co to znaczy Światła Monochromatyczność Informacje światła; światło emitowane poprzez przewarzająca część naturalnych i sztucznych źródeł stanowi mieszaninę wszystkich barw, mówiąc językiem co to jest.
 • Co to znaczy Henry Moseley Informacje i fizyk z angielskiego:, odkrył zależność pomiędzy ↑ liczbą atomową a długością fali promieniowania rentgenowskiego emitowanego poprzez definicja.
 • Co to znaczy Mydła Informacje potasowe wyższych ↑ kwasów tłuszczowych, na przykład C15H31COONa - palmitynian sodu, C15H31COOK - palmitynian potasu, C17H35COONa co znaczy.
 • Co to znaczy Władimir Markownikow Informacje ros., odkrył regułę przyłączania fluorowcowodorów do węglowodorów nienasyconych (↑ węglowodory nienasycone, ↑ reguła Markownikowa słownik.
 • Co to znaczy Molalność Informacje stężenie roztworu wyrażone w liczbie moli substancji rozpuszczonej w jednym kilogramie rozpuszczalnika (molsubstancji /kgrozpuszczalnika znaczenie.
 • Co to znaczy Metan Informacje należący do ekipy ↑ alkanów. Bezb., bezwonny, nierozp. w wodzie, rozp. w popularnych rozpuszczalnikach org.; t.t. -182°C, t.w. -162°C. M czym jest.
 • Co to znaczy Metanal Informacje ↑ aldehyd mrówkowy co to jest.
 • Co to znaczy Molowa Masa Informacje substancji do liczności materii zawartej w tej masie (w obliczeniach powszechnie użytkowaną jednostką jest g·mol-1); masa 1 mola substancji definicja.
 • Co to znaczy Mocznik Informacje 133°C, bezb. kryształy, bez zapachu, nierozp. w wodzie i etanolu. Ogrzewany ulega kondensacji do ↑ biuretu. Występuje jako wytwór przemiany co znaczy.
 • Co to znaczy Edme Mariotte Informacje franc., określił (z wyjątkiem R. Boyle´a) zależność pomiędzy objętością i ciśnieniem gazu (↑ prawo Boyle´a i Mariotte´a). Współzałożyciel słownik.
 • Co to znaczy Alkalicznych Ziem Metale Informacje dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ berylowców znaczenie.
 • Co to znaczy Dipolowy Moment Informacje przesunięcia ładunku elektrycznego w cząsteczce. Okres dipolowy jest wektorem o kierunku zgodnym z osią dipola, o zwrocie od ładunku czym jest.
 • Co to znaczy Wybuchowe Materiały Informacje ich mieszaniny, które pod wpływem bodźców zewnętrznych, na przykład iskry elektrycznej, podwyższonej temp., czynników mechanicznych (tarcie co to jest.
 • Co to znaczy Monosacharydy Informacje hydroksyaldehydy (aldozy) albo hydroksyketony (↑ ketozy), które można przedstawić w formie wzorów ogólnych: W zależności od ilości atomów C definicja.
 • Co to znaczy Metale Informacje posiadające określony zespół właściwości fiz. i chem. Właściwości fiz. metali to: ↑ połysk metaliczny (odbijanie promieniowania świetlnego co znaczy.
 • Co to znaczy Molibden Informacje Molybdenum), pierwiastek chem., metal, Z = 42, m.at. 94,95u, ekipa ↑ chromowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1778 r.; czysty metal słownik.
 • Co to znaczy Mol Informacje materii, która zawiera tyle samo atomów, jonów, cząsteczek lub innych cząstek (na przykład elektronów), ile atomów węgla zawartych jest w znaczenie.
 • Co to znaczy Cząsteczkowa Masa Informacje masa cząsteczki wyrażona w jednostkach masy atomowej (↑ unit) będąca sumą mas atomowych atomów wchodzących w skład cząsteczki, na przykład czym jest.
 • Co to znaczy Mangan Informacje Manganum), pierwiastek chem., metal, Z = 25, m.at. 54,93805u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1774 r. poprzez K. Scheelego; w tym samym roku co to jest.
 • Co to znaczy Mutarotacja Informacje płaszczyzny polaryzacji światła, wykazywana w roztworach poprzez cukry. Na przykład skręcalność właściwa świeżego roztworu glukozy wynosi definicja.
 • Co to znaczy Makroelementy Informacje ↑ pierwiastki biogenne co znaczy.
 • Co to znaczy Thomasa Metoda Informacje ↑ świeżenie słownik.
 • Co to znaczy Mezytylen Informacje ↑ 1,3,5-trimetylobenzen znaczenie.
 • Co to znaczy Mikroelementy Informacje ↑ pierwiastki biogenne czym jest.
 • Co to znaczy Wapienne Mleko Informacje zawiesina wodorotlenku wapnia Ca(OH)2 w wodzie co to jest.
 • Co to znaczy Alkaliczne Metale Informacje dawna, aktualnie niezalecana nazwa ↑ litowców definicja.
 • Co to znaczy Monitoring Informacje ciągły albo regularnie powtarzany pomiar stężenia ustalonych substancji w atmosferze, wodzie, przemysłowych gazach poreakcyjnych i co znaczy.
 • Co to znaczy Metabolizm Informacje ↑ przemiana materii słownik.
 • Co to znaczy Bessemera Metoda Informacje ↑ świeżenie znaczenie.
 • Co to znaczy Molibdenit Informacje błyszcz molibdenu - minerał, MoS2, przezroczysty, barwy czarnej, podobny do grafitu, podstawowa ruda molibdenu czym jest.
 • Co to znaczy Meta Informacje określający wzajemnie położenie 1,3- dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie m-). Położenie 1,3- znaczy, iż podstawniki znajdują co to jest.
 • Co to znaczy Mazut Informacje oleistej pozostałości po destylacji ↑ ropy naftowej, stosowanej jako ↑ olej opałowy, surowiec do otrzymywania ↑ olejów smarowych i paliwo definicja.
 • Co to znaczy Lise Meitner Informacje niem., w 1917 r. wraz z O. Hahnem dokonała odkrycia protaktynu, wraz z Frischem jako pierwsi wyjaśnili przebieg reakcji rozszczepiania co znaczy.
 • Co to znaczy Mer Informacje jednostka monomeryczna, elementarna składowa cząsteczki ↑ polimeru, zbliżona składem (lecz nie tożsama!) do cząsteczki monomeru słownik.
 • Co to znaczy Meskalina Informacje alkaloid, pochodna fenyloetyloaminy, bezb. kryształy, t.t. 35°C. M. jest składnikiem pejotlu - wyciągu z echinokaktusa (Anhalonium levinii znaczenie.
 • Co to znaczy Metadon Informacje narkotyk użytkowany w leczeniu heroinizmu (podawany doustnie osłabia konsekwencje działania heroiny). Wstrzyknięty wykazuje działanie czym jest.
 • Co to znaczy Mg Informacje znak ↑ magnezu co to jest.
 • Co to znaczy Mgła Informacje krople cieczy zawieszone w gazie, występuje w przyrodzie w formie chmur i mgły atmosferycznej, a również nad wrzącą wodą. W połączeniu z ↑ definicja.
 • Co to znaczy Jednorodna Mieszanina Informacje jednorodna fizycznie i jednolita chemicznie, jej składników nie można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.j.: powietrze, wodny roztwór cukru co znaczy.
 • Co to znaczy Piorunująca Mieszanina Informacje wybuchowej wodoru i tlenu, gdzie relacja objętościowy H2:O2 wynosi 2:1 (albo masowy H2:O2 wynosi 1:8); wytworem wybuchu jest para wodna słownik.
 • Co to znaczy Wybuchowa Mieszanina Informacje substancji, gdzie przy osiągnięciu określonego składu następuje wybuchowa reakcja chem. zainicjowana iskrą elektryczną, płomieniem albo znaczenie.
 • Co to znaczy Jonów Migracja Informacje roztworze elektrolitu spowodowany przyłożonym zewnętrznym polem elektrycznym. Mechanizm bardzo powolny (dla najszybszego jonu H+ jest rzędu czym jest.
 • Co to znaczy Mikronawozy Informacje których kluczowymi składnikami są związki pierwiastków będących mikroelementami (↑ pierwiastki biogenne); użytkowane osobno albo jako bonus co to jest.
 • Co to znaczy Magnezyt Informacje bezb. i przezroczysty; użytkowany do otrzymywania magnezu, wyrobu materiałów ogniotrwałych, ceramiki, jako wypełniacz do farb, papieru i definicja.
 • Co to znaczy Reakcji Mechanizm Informacje ciąg następnych przemian chem. prowadzących od substratu do produktu co znaczy.
 • Co to znaczy Md Informacje znak ↑ mendelewu słownik.
 • Co to znaczy Mościckiego Metoda Informacje ↑ tlenki azotu 2 znaczenie.
 • Co to znaczy Naukowa Metoda Informacje świata poprzez stawianie ↑ hipotez i potwierdzanie ich bądź obalanie w drodze ↑ eksperymentu, a w dalszym ciągu formułowanie z czym jest.
 • Co to znaczy Mikropipeta Informacje ↑ pipeta co to jest.
 • Co to znaczy Molekuła Informacje ↑ cząsteczka definicja.
 • Co to znaczy Elektronowe Morze Informacje ↑ gaz elektronowy co znaczy.
 • Co to znaczy Kolorowe Metale Informacje ciężkich, obejmująca między innymi miedź, cynę, cynk, ołów. Użytkowane do produkcji różnorodnych stopów, takich jak ↑ mosiądze i ↑ brązy słownik.
 • Co to znaczy Niejednorodna Mieszanina Informacje niejednorodna fizycznie i niejednolita chemicznie, jej składniki można rozróżnić gołym okiem. Przykłady m.n.: mieszanina wody z piaskiem znaczenie.
 • Co to znaczy Manganit Informacje minerał, MnO(OH), barwy czarnej albo stalowoszarej, ruda manganu czym jest.
 • Co to znaczy Magma Informacje powstała poprzez stopienie skał w głębi ↑ skorupy ziemskiej; złożona jest gł. z krzemianów i jest nasycona substancjami gazowymi (między co to jest.
 • Co to znaczy MAGNETYCZNA SPINOWA LICZBA KWANTOWA Informacje liczba przyjmująca dla elektronu dwie wartości ; kwantuje rzut spinu na określony kierunek definicja.
 • Co to znaczy Magnezja Informacje sproszkowanego ↑ magnezu używanego w początkach fotografiki do oświetlania fotografowanego obiektu, zastąpionego potem poprzez lampy co znaczy.
 • Co to znaczy Atomowa Masa Informacje w jednostkach masy atomowej (unitach; ↑ unit). Dla pierwiastka będącego mieszaniną izotopów masa atomowa jest ↑ średnią ważoną mas słownik.
 • Co to znaczy Menzurka Informacje ↑ cylinder miarowy znaczenie.
 • Co to znaczy Victor Meyer Informacje chemik organik, opracował metodę oznaczania mas cząsteczkowych, pierwszy dostał ↑ związki nitrowe i ↑ oksymy, odkrył ↑ tiofen czym jest.
 • Co to znaczy MOLALNE OBNIŻENIE TEMPERATURY KRZEPNIĘCIA/TOPNIENIA ROZTWORU WODNEGO Informacje krzepnięcia (topnienia) roztworu wodnego danego związku, odpowiadająca zmianie tego stężenia o jeden mol na kilogram rozpuszczalnika co to jest.
 • Co to znaczy Manganowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ mangan, ↑ technet, ↑ ren, ↑ bohr. Wszystkie pierwiastki to metale definicja.
 • Co to znaczy Marihuana Informacje ↑ narkotyk otrzymywany z liści, kwiatów i nasion konopi amerykańskich i zawiera do 1% ↑ THC; regularnie palona w mieszaninie z tytoniem co znaczy.
 • Co to znaczy Bezwzględna Atomowa Masa Informacje w jednostkach masy SI (otrzymana poprzez wymnożenie masy atomowej poprzez masę jednego unita wyrażoną w jednostkach masy 1u = 1,66054·10 słownik.
 • Co to znaczy Clerk James Maxwell Informacje angielskiego:, sformułował równania (równanie Maxwella) stanowiące podstawę teorii pola elektromagnetycznego, podał koncepcję znaczenie.
 • Co to znaczy Nieżelazne Metale Informacje nazwa użytkowana do określania metali użytkowanych technicznie, innych niż żelazo czym jest.
 • Co to znaczy Szlachetne Metale Informacje odznaczają się bardzo wysoką odpornością chemiczną i nie ulegają korozji pod działaniem czynników atmosferycznych (stąd nazwa). Do m. sz co to jest.
 • Co to znaczy Metameria Informacje strukturalnej, opierający na występowaniu wielu (przynajmniej dwóch) związków o tym samym składzie chemicznym, różniących się układem definicja.
 • Co to znaczy Solvaya Metoda Informacje przemysłowego otrzymywania ↑ węglanu sodu. Stężony roztwór NaCl nasyca się amoniakiem i tlenkiem węgla(IV), z którego strąca się NaHCO3 co znaczy.
 • Co to znaczy Metol Informacje związek chem., bezb. igły; rozkłada się ponad 250°C, użytkowany jako wywoływacz słownik.
 • Co to znaczy Metionina Informacje tiometylobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. płatki rozp. w wodzie, występuje w większych ilościach w ↑ kazeinie i znaczenie.
 • Co to znaczy Elektronowy Mikroskop Informacje elektrooptyczne, wykorzystuje w swym działaniu wiązkę elektronów, mającą naturę falową, gdzie role soczewek spełnia pole magnetyczne. Z czym jest.
 • Co to znaczy Andrews Robert Millikan Informacje 1868-1953) fizyk am., w 1909 r. zmierzył wartość ładunku elementarnego i wyznaczył stałą Plancka. Nagroda Nobla w 1923 r co to jest.
 • Co to znaczy Tadeusz Miłobędzki Informacje 1873-1959) chemik pol., nieorganik i analityk, rozwinął sposoby ↑ analizy chem. i analizę w skali półmikro definicja.
 • Co to znaczy Minerał Informacje każda substancja prosta, związek chem. albo ich roztwory stałe, powstały w skorupie ziemskiej co znaczy.
 • Co to znaczy Sztuczny Miód Informacje naturalnego upodobniona do niego konsystencją; mieszanina produktów hydrolizy sacharozy (↑ sacharoza, ↑ cukier inwertowany) albo skrobi (↑ słownik.
 • Co to znaczy Eilhard Mitscherlich Informacje niem., opracował metodę wykrywania zatruć ↑ fosforem (w XVIII wieku popełniano sporo morderstw z użyciem fosforu, które trudno było znaczenie.
 • Co to znaczy Mn Informacje znak ↑ manganu czym jest.
 • Co to znaczy Mo Informacje znak ↑ molibdenu co to jest.
 • Co to znaczy Kwasu Moc Informacje ↑ moc elektrolitu definicja.
 • Co to znaczy Zasady Moc Informacje ↑ moc elektrolitu co znaczy.
 • Co to znaczy Moderator Informacje neutrony powstające w procesie ↑ rozszczepienia jąder atomowych. Moderatorami są: woda, ↑ ciężka woda, ↑ beryl, tlenek berylu, ↑ grafit i słownik.
 • Co to znaczy Henri Moissan Informacje chemik i farmaceuta, prof. Uniwersytetu Paryskiego, w 1906 r. laureat Nagrody Nobla za wyodrębnienie ↑ fluoru i badania jego związków i znaczenie.
 • Co to znaczy Molozonek Informacje ↑ ozonoliza czym jest.
 • Co to znaczy Monomer Informacje wyjściowa w procesie polimeryzacji, na przykład eten CH2=CH2, styren PhCH=CH2, buta-1,3-dien CH2=CH-CH=CH2, chlorek winylu CH2=CHCl itp co to jest.
 • Co to znaczy Monacyt Informacje minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 57÷63, zawiera domieszki toru; użytkowany do otrzymywania lantanowców i toru definicja.
 • Co to znaczy Morfina Informacje błyszczące słupki albo biały proszek bardzo trudno rozp. w wodzie, alkoholu etylowym i eterze etylowym, t.t. 254°C. W małych dawkach co znaczy.
 • Co to znaczy Morion Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy czarnej (pochodzącej od domieszek związków org słownik.
 • Co to znaczy Ignacy Mościcki Informacje chemik technolog, artysta przemysłowej sposoby produkcji ↑ kwasu azotowego(V) z ↑ tlenków azotu pozyskiwanych z powietrza dzięki łuku znaczenie.
 • Co to znaczy Moździerz Informacje laboratoryjne, użytkowane do dokładnego rozdrabniania (rozcierania) związków chem. i ich mieszanin, składające się z naczynia, gdzie czym jest.
 • Co to znaczy Sanderson Robert Mulliken Informacje 1896-1986) fizyk am., współtwórca nowoczesnej teorii ↑ wiązań chem. i elektronowej struktury cząsteczek. W 1966 r. Nagroda Nobla co to jest.
 • Co to znaczy Muskaryna Informacje alkaloid; występuje w muchomorze czerwonym (Amanita muscaria) (0,1÷0,3%). Muskaryna poraża układ nerwowy; 0,3÷0,5 g muskaryny jest dawką definicja.
 • Co to znaczy Margaryna Informacje właściwościach zbliżonych do masła, stanowiący emulsję wody albo odtłuszczonego mleka w mieszaninie tłuszczów (t.t. ~35°C). M. otrzymuje co znaczy.
 • Co to znaczy Lothar Meyer Informacje niem., prof. uniwersytetu w Tübingen, z wyjątkiem D.J. Mendelejewa pracował nad ↑ układem okresowym pierwiastków. Badając objętości atomowe słownik.
 • Co to znaczy Muskowit Informacje łyszczyków, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, jasny, przezroczysty. Z tafli m. wykonuje się okienka wzierników w piecach przemysłowych znaczenie.
 • Co to znaczy Makrocząsteczka Informacje bardzo spora cząsteczka związku chem., zazwyczaj ↑ polimeru, regularnie pochodzenia org., takiego jak ↑ białka czy ↑ cukry czym jest.
 • Co to znaczy Lekkie Metale Informacje metale o gęstości do 4,5g·cm-3. Główne m.l. to: glin, magnez, beryl co to jest.
 • Co to znaczy Marmur Informacje barwy białej, szarej, różowej albo zielonkawej, powstała ze skał wapiennych poddanych działaniu wysokiego ciśnienia i temp. M. jest definicja.
 • Co to znaczy Metyloamina Informacje o wzorze CH3NH2, najprostsza z ↑amin. Bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu podobnym do gnijących ryb, tt. -93ºC, tw. -6ºC, bardzo dobrze co znaczy.
 • Co to znaczy Miedziowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: miedź, srebro, złoto, ununun. Wszystkie pierwiastki to metale. Konfiguracja słownik.
 • Co to znaczy Mosiądze Informacje cynkiem i dodatkiem innych metali (ołowiu, glinu, żelaza), proste w obróbce i odporne na korozję, użytkowane do wyrobu blach, drutów, rur znaczenie.
 • Co to znaczy Cząsteczek Modele Informacje przedstawiania budowy cząsteczek. Mogą one być teoretycznie znalezione opierając się na obliczeń, gł. wieloma sposobami chemii kwantowej czym jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Modele Cząsteczek, Mosiądze, Miedziowce, Metyloamina, Marmur, Metale Lekkie, Makrocząsteczka, Muskowit, Meyer Lothar, Margaryna, Muskaryna, Mulliken Robert co to znaczy.

Tłumaczenie Modele Cząsteczek, Mosiądze, Miedziowce, Metyloamina co to jest.