pierwiastki biogenne co to znaczy
Pierwiastki Biogenne, Podstawniki, Ptfe, Poliwęglany, Pw, Pc, Polarność, Piroliza, Proteoliza.

Słownik chemiczny: przykłady na P

 • Co to znaczy PŁASZCZYZNA POLARYZACJI ŚWIATŁA Definicja ↑ polaryzacja światła
 • Co to znaczy PŁASZCZYZNA SYMETRII Definicja ↑ przedmioty symetrii
 • Co to znaczy PIERWIASTKI ŚLADOWE Definicja ↑ pierwiastki biogenne
 • Co to znaczy POWŁOKA WALENCYJNA Definicja powłoka elektronowa zawierająca ↑ elektrony walencyjne
 • Co to znaczy Pa Definicja znak ↑ protaktynu
 • Co to znaczy PROCES ADIABATYCZNY Definicja ↑ przemiana adiabatyczna
 • Co to znaczy PROZAC Definicja związek chem., bezb. kryształy; użytkowany powszechnie jako środek przeciwdepresyjny
 • Co to znaczy PALIWA KOPALNE Definicja ↑ paliwa naturalne, wydobywane z wnętrza Ziemi. Do paliw kopalnych należą: ↑ węgle kopalne, ↑ ropa naftowa i ↑ gaz ziemny
 • Co to znaczy PARA NASYCONA Definicja para znajdująca się w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek
 • Co to znaczy PSYLOCYNA Definicja związek chem.; ↑ alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez
 • Co to znaczy Pt Definicja znak ↑ platyny
 • Co to znaczy PUNKT CURIE Definicja ↑ temp. Curie
 • Co to znaczy PUNKT KRYTYCZNY Definicja ↑ diagram fazowy
 • Co to znaczy PUNKT POTRÓJNY Definicja ↑ diagram fazowy
 • Co to znaczy PALIWA Definicja substancje naturalne albo syntetyczne i ich mieszaniny użytkowane do wytwarzania energii w procesie ich spalania (p. konwencjonalne) albo w
 • Co to znaczy PALLAD Definicja znak Pd (z łaciny Palladium), pierwiastek chem., metal, Z = 46, m.at. 106,42u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z
 • Co to znaczy PALNIK GAZOWY Definicja urządzenie wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego
 • Co to znaczy PAPIER Definicja wytwór otrzymywany w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo
 • Co to znaczy PARA WODNA Definicja woda w stanie gazowym, substancja bezwonna i bezb. (przezroczysta) w przeciwieństwie od ↑ mgły; białe obłoki unoszące się nad gotowaną wodą
 • Co to znaczy PARAMAGNETYK Definicja 1) Związek, przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden
 • Co to znaczy PASTY DO BUTÓW Definicja jednorodne mieszaniny różnych wosków, terpentyny, parafiny, benzyny, wody i dodatków (barwnik, emulgator, kwasy tłuszczowe). P.d.b. to bezb
 • Co to znaczy PASTY DO ZĘBÓW Definicja mieszaniny zawierające: substancje czyszczące (40÷50% masy; węglan wapnia, wodoroortofosforan(V) wapnia, węglan magnezu, tlenek krzemu(IV
 • Co to znaczy PCB Definicja ekipa związków chem.; polichloropochodne bifenylu zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają biodegradacji
 • Co to znaczy PENICYLINY Definicja ekipa ↑ antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez nie wszystkie szczepy drożdży z
 • Co to znaczy PERKIN WILIAM HENRY Definicja 1838-1907) chemik z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy
 • Co to znaczy pH Definicja wykładnik stężenia jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony
 • Co to znaczy POLIESTRY Definicja ekipa tworzyw sztucznych, pozyskiwanych zazwyczaj poprzez ↑ polikondensację alkoholi albo fenoli wielowodorotlenowych z kwasami
 • Co to znaczy PIANA Definicja układ, gdzie fazą rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można
 • Co to znaczy PIERWIASTEK CHEMICZNY Definicja zestaw atomów o identycznej liczbie atomowej; najprostsza substancja, której na drodze chemicznej nie da się przekształcić w prostszą
 • Co to znaczy PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI Definicja zmiana ↑ energii wewnętrznej nieizolowanego ↑ układu zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej do układu i odprowadzonej z układu
 • Co to znaczy PIORUNIANY Definicja sole ↑ kwasu piorunowego. Piorunian rtęci(II) Hg(ONC)2 i piorunian srebra(I) AgONC - użytkowane w spłonkach jako detonatory (ciała stałe
 • Co to znaczy PIPETA Definicja jedno z naczyń miarowych. Wąska, szklana rurka, wyposażona w zwężenie na jednym końcu i podziałkę, wykorzystywana do odmierzania
 • Co to znaczy PIRAMIDA Definicja odmiennie ostrosłup, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie
 • Co to znaczy PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A Definicja w stałej temp. T iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w
 • Co to znaczy PIRANOZA Definicja pierścieniowa, tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest
 • Co to znaczy PIROL Definicja azol, heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w
 • Co to znaczy PIRYDYNA Definicja azyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol
 • Co to znaczy pK Definicja ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej równowagi chemicznej K; pK = -logK
 • Co to znaczy pKa Definicja ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji kwasu w roztworze Ka; pKa = -logKa
 • Co to znaczy pKb Definicja ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb
 • Co to znaczy PLASTYFIKATOR Definicja zmiękczacz, substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich
 • Co to znaczy PLATYNA Definicja znak Pt (z łaciny Platinum), pierwiastek chem., metal, Z = 78, m.at. 195,08u, ekipa ↑ niklowców. Znana Indianom przed Kolumbem. Odkryta w
 • Co to znaczy PLUTON Definicja znak Pu, (z łaciny Plutonium), pierwiastek chem., metal, Z = 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M
 • Co to znaczy PŁOMIEŃ Definicja świecąca mieszanina gazów powstająca w trakcie spalania ciał o różnym stanie skupienia. Utleniacz i paliwo są w p. zmieszane ze sobą albo
 • Co to znaczy PODCZERWIEŃ Definicja w skrócie IR (od angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc
 • Co to znaczy PODPOWŁOKA ELEKTRONOWA Definicja zestaw orbitali atomowych o tych samych ↑ liczbach kwantowych: głównej - n i orbitalnej - l. Max. liczba elektronów przyporządkowanych
 • Co to znaczy POLIAMIDY Definicja PA - ekipa termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja
 • Co to znaczy POLIETYLEN, PE Definicja C2H4-)2, polimer produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym
 • Co to znaczy POLIMERAZY Definicja ↑enzymy syntezujące nić komplementarną (↑komplementarność) ↑kwasów nukleinowych opierając się na nici wzorcowej kwasu. Rozróżnia się dwie
 • Co to znaczy POLI(OCTAN WINYLU) Definicja POW - [-CH2CH(OOCCH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne. W zależności od metody otrzymywania może być miękki, ciągliwy albo kruchy; p
 • Co to znaczy POLIURETANY, PUR Definicja O-R1-O-CO-NH-R2-NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez
 • Co to znaczy PORCELANA Definicja biały, przeświecający w cienkich warstwach materiał ceramiczny. P. nie przewodzi prądu elektrycznego, jest twarda, wytrzymała mechanicznie
 • Co to znaczy POTAS Definicja znak K, (z łaciny Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W
 • Co to znaczy POTENCJAŁ STANDARDOWY ELEKTRODY Definicja wartość potencjału εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej
 • Co to znaczy POTENCJAŁ TERMODYNAMICZNY Definicja rozmiar charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych
 • Co to znaczy POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH Definicja powierzchnie obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru
 • Co to znaczy POWIETRZE Definicja mieszanina gazowa stanowiąca ↑ atmosferę Ziemi; czyste powietrze jest mieszaniną jednorodną. Średnia masa cząsteczkowa: 28,94u, t.w. około
 • Co to znaczy POWŁOKA ELEKTRONOWA Definicja zestaw orbitali atomowych o tej samej gł. liczbie kwantowej n. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w powłoce wynosi 2n2
 • Co to znaczy PÓŁOGNIWO Definicja elektroda (zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella
 • Co to znaczy PRAWO AVOGADRA Definicja zasada Avogadra - jedno z fundamentalnych praw gazów idealnych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Odpowiednio z p.A. równe objętości
 • Co to znaczy PRAWO BOUGERA-LAMBERTA Definicja promieniowanie monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑
 • Co to znaczy PRAWO HESSA Definicja zmiany ↑ energii wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po
 • Co to znaczy PRAWO MOSELEYA Definicja prawo opisujące prostą proporcjonalność między pierwiastkiem kwadratowym z odwrotności długości fali kwantów charakterystycznego
 • Co to znaczy PRAWO STAŁOŚCI SKŁADU Definicja prawo stosunków stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z
 • Co to znaczy PRAWO STOSUNKÓW OBJĘTOŚCIOWYCH Definicja objętościowy relacja stechiometryczny reagentów gazowych wyrażony jest małymi liczbami całkowitymi (w takich samych uwarunkowaniach
 • Co to znaczy PRAWO ZACHOWANIA MASY Definicja w układzie zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec
 • Co to znaczy PRAZEODYM Definicja znak Pr, (z łaciny Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r
 • Co to znaczy PRIONY Definicja białka występujące na ogół w organizmie człowieka i zwierząt, które w rezultacie zmiany ↑konformacji mogą stać się faktorem patogennym
 • Co to znaczy PROCES IZOTERMICZNY Definicja ↑ przemiana izotermiczna
 • Co to znaczy PROCES WIELOKIERUNKOWY Definicja mechanizm, w rezultacie którego dany substrat org. może być przekształcony, pod działaniem danego odczynnika, w dwa albo więcej różnych
 • Co to znaczy PROGESTERON Definicja związek chemiczny; ↑ ginogen; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, t.t. 129°C. Użytkowany jako lek u kobiet
 • Co to znaczy PROMET Definicja znak Pm, (z łaciny Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A
 • Co to znaczy PROT Definicja wodór lekki - znak 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru
 • Co to znaczy PROMIENIE γ Definicja ↑ promieniowanie elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji
 • Co to znaczy PROMIENIE ROENTGENA Definicja promienie X) - promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 10-9÷6·10-12m, powstają w trakcie bombardowania metali elektronami
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE KORPUSKULARNE Definicja promieniowanie, którego strumień złożona jest z różnego rodzaju cząstek, na przykład elektronów (↑ promienie β), protonów (↑ wiatr
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE TŁA Definicja wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł
 • Co to znaczy PROMIEŃ JONOWY Definicja promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych
 • Co to znaczy Pu Definicja znak plutonu
 • Co to znaczy PROSTAGLANDYNY Definicja ekipa związków chem. pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i
 • Co to znaczy PROSZEK DO PIECZENIA Definicja bonus do ciast, którego gł. składnikami są wodorowęglan sodu (NaHCO3), węglan albo wodorowęglan amonu ((NH4)2HCO3, NH4HCO3). Użytkowany w
 • Co to znaczy PROTAKTYN Definicja znak Pa, (z łaciny Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K
 • Co to znaczy PRZEMIANA ADIABATYCZNA Definicja mechanizm adiabatyczny - przemiana termodynamiczna przebiegająca bez zamiany masy i energii pomiędzy układem a otoczeniem na sposób ciepła
 • Co to znaczy PIĘCIOTLENEK FOSFORU Definicja niewłaściwa nazwa ↑ tlenku fosforu(V
 • Co to znaczy POLIADDUKCJA Definicja ↑ reakcja poliaddukcji
 • Co to znaczy Pm Definicja znak ↑ prometu
 • Co to znaczy POJEMNOŚĆ BUFOROWA Definicja ↑ mieszanina buforowa
 • Co to znaczy POLIMER TERMOUTWARDZALNY Definicja ↑ duroplasty
 • Co to znaczy PRECYPITAT Definicja ↑ nawozy fosforowe
 • Co to znaczy PROCES IZOCHORYCZNY Definicja ↑ przemiana izochoryczna
 • Co to znaczy PIERWIASTEK 114 Definicja ↑ ununkwad
 • Co to znaczy PRZEGRUPOWANIE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE Definicja ↑ izomeryzacja
 • Co to znaczy POWŁOKA ZIEMSKA Definicja ↑ skorupa ziemska
 • Co to znaczy PROCH CZARNY Definicja łatwo zapalny ↑ materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa
 • Co to znaczy POLI(TEREFTALAN ETYLENU) Definicja PET - termoplastyczne tworzywo sztuczne, o idealnych właściwościach włóknotwórczych, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności
 • Co to znaczy POLARYZACJA ŚWIATŁA Definicja odpowiednio z zasadą dualizmu korpuskularno-falowego (↑ dualizm korpuskularno-falowy materii) światło może być traktowane jako fala
 • Co to znaczy PRIESTLEY JOSEPH Definicja 1733-1804) - angielski fizyk, chemik i filozof. W 1774 r. ogrzewając ↑ tlenek rtęci(II) odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Scheelego (↑ Scheele
 • Co to znaczy PROUST JOSEPH LOUIS Definicja 1754-1826) chemik franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek
 • Co to znaczy PRAWO DZIAŁANIA MAS Definicja prawo sformułowane poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do
 • Co to znaczy POLIPROPYLEN, PP Definicja CH2CH(CH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne, o bardzo dużej odporności chem. (ulega jedynie działaniu stężonych kwasów H2SO4 i HNO3
 • Co to znaczy PCR Definicja ↑reakcja łańcuchowa polimerazy
 • Co to znaczy PAS Definicja ↑ kwas salicylowy
 • Co to znaczy PASTELE Definicja ↑ farby
 • Co to znaczy PEPTYZACJA Definicja zespół zjawisk prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑
 • Co to znaczy PLAZMA Definicja czwarty ↑ stan skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych
 • Co to znaczy POLISACHARYDY Definicja odmiennie wielocukry, cukry złożone. Wielkocząsteczkowe związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑ polikondensacji
 • Co to znaczy PRÓBA OBRĄCZKOWA Definicja reakcja pozwalająca na wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z
 • Co to znaczy PATRONIT Definicja minerał, VS4, barwy ciemnoszarej o metalicznym połysku; ruda wanadu
 • Co to znaczy PIASEK Definicja luźna skała osadowa zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; użytkowany gł. w budownictwie i przemyśle
 • Co to znaczy PLEKSIGLAS Definicja ↑ szkło organiczne
 • Co to znaczy POWINOWACTWO ELEKTRONOWE Definicja umiejętność do przyłączania elektronu poprzez atom danego pierwiastka, mierzona energią takiego procesu przebiegającego w stanie gazowym
 • Co to znaczy PAROWNICA Definicja okrągłodenna miseczka (przeważnie porcelanowa, wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie) o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów
 • Co to znaczy PRZEMIANA CHEMICZNA Definicja ↑ reakcja chemiczna
 • Co to znaczy PIRAN Definicja oksyn, alifatyczny heterocykliczny związek org. o cząsteczce w formie sześcioatomowego pierścienia z jednym atomem tlenu i dwoma podwójnymi
 • Co to znaczy PRAWA ELEKTROLIZY FARADAYA Definicja dwa prawa odkryte poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania
 • Co to znaczy POZIOM ORBITALNY Definicja energia elektronu opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym
 • Co to znaczy PASYWACJA Definicja mechanizm, chem. albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie
 • Co to znaczy PEKTYNY Definicja roślinne mieszaniny polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE KOSMICZNE Definicja strumienie cząstek o bardzo sporych energiach dochodzące na Ziemię z przestrzeni kosmicznej (średnio w 1 cm3 znajduje się 1 cząstka). W
 • Co to znaczy PROCES FOTOGRAFICZNY Definicja szereg mechanizmów przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1
 • Co to znaczy PLANCK MAX KARL ERNST Definicja 1858-1947) znakomity fizyk niem., prof. uniwersytetów w Kolonii (1880-1889) i Berlinie (od 1889 r.), członek berlińskiej Akademii Nauk (od
 • Co to znaczy PRZEMIANA MATERII Definicja metabolizm - ogół reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w
 • Co to znaczy PASTEUR LOUIS Definicja 1822-1895) franc. chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z
 • Co to znaczy POŁYSK METALICZNY Definicja cecha fiz. polegająca na odbijaniu światła poprzez powierzchnie metali i nie wszystkich innych substancji (↑ grafit, ↑ fosfor czarny). P.m
 • Co to znaczy PAPIEREK WSKAŹNIKOWY Definicja papierowy pasek zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na
 • Co to znaczy POLIOKSYMETYLEN, POM Definicja CH2-O-]n, wytwór polimeryzacji ↑ aldehydu mrówkowego o dobrych właściwościach mechanicznych. Użytkowany do wyrobu kształtek technicznych
 • Co to znaczy PROCES FISCHERA TROPSCHA Definicja mechanizm otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego
 • Co to znaczy PRÓBA TOLLENSA Definicja sposób wykrywania obecności ekipy aldehydowej w cząsteczce związku; za jej pomocą można wykrywać aldehydy i ↑ aldozy (nie wszystkie cukry
 • Co to znaczy PEPTYDY Definicja pochodne ↑ aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest
 • Co to znaczy PALIWO JĄDROWE Definicja materiał zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg
 • Co to znaczy PARY ELEKTRONOWE WIĄŻĄCE Definicja pary elektronów biorące udział w wiązaniu chemicznym, wg mechaniki kwantowej w metodzie orbitali molekularnych pary elektronów obsadzające
 • Co to znaczy PAPAWERYNA Definicja ↑ opium
 • Co to znaczy PRACA OBJĘTOŚCIOWA Definicja robota realizowana poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez
 • Co to znaczy PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ Definicja radioaktywność - przemiana ↑ jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania (gł. promieni α, β i γ; ↑ promienie α, ↑ promienie β
 • Co to znaczy PALNIK ACETYLENOWY Definicja urządzenie do cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp
 • Co to znaczy PARA Definicja przedrostek określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż
 • Co to znaczy PARAFINA Definicja mieszanina stałych węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości
 • Co to znaczy PYREX Definicja ↑ szkło borowo-glinowe; przykładowy skład: SiO2 - 80,8%, Al2O3 - 2,7%, B2O3 - 11,5%, Na2O - 3,8%, K2O - 0,8%, As2O3 - 0,4%; typ ↑ szkła
 • Co to znaczy PURYNA Definicja heterocykliczny związek aromatyczny zawierający układ dwóch skondensowanych pierścieni (6- i 5-atomowego) Tworzy białe igły (t.t. 216°C
 • Co to znaczy PIEC MARTENOWSKI Definicja typ pieca hutniczego płomiennego, ogrzewanego gazem, do wytapiania stali sposobem Siemensa-Martina, z surówki i złomu żelaznego. Zbudowany
 • Co to znaczy POLIIZOBUTYLEN Definicja CH2C(CH3)2-]n, tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji
 • Co to znaczy PROMIENIE KATODOWE Definicja strumień ↑ elektronów produkowany w lampie elektronowej w rezultacie ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy
 • Co to znaczy PROTON Definicja trwała ↑ cząstka o dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych
 • Co to znaczy PATYNA Definicja zielonkawa warstwa pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu
 • Co to znaczy POLISTYREN, PS Definicja CH2CH(C6H5)-]n, termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim
 • Co to znaczy P Definicja znak ↑ fosforu
 • Co to znaczy PAULING LINUS CARL Definicja 1901-1994) chemik i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace
 • Co to znaczy Pb Definicja znak ↑ ołowiu
 • Co to znaczy PCP Definicja ↑ anielski pył
 • Co to znaczy Pd Definicja znak ↑ palladu
 • Co to znaczy PERHYDROL Definicja ↑ nadtlenek wodoru
 • Co to znaczy PIROLUZYT Definicja minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu
 • Co to znaczy PLAGIOKLAZY Definicja ekipa minerałów, ↑ skalenie
 • Co to znaczy POLIIZOPREN Definicja ↑ kauczuk
 • Co to znaczy POLITETRAFLUOROETYLEN Definicja ↑ teflon
 • Co to znaczy POLON Definicja znak Po, (z łaciny Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898
 • Co to znaczy Po Definicja znak ↑ polonu
 • Co to znaczy POTENCJAŁ NORMALNY Definicja ↑ potencjał standardowy elektrody
 • Co to znaczy Pr Definicja znak ↑ prazeodymu
 • Co to znaczy PARAMETRY STANU UKŁADU Definicja impulsy takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu
 • Co to znaczy PRAWO STOSUNKÓW STAŁYCH Definicja ↑ prawo stałości składu
 • Co to znaczy PROCES IZOBARYCZNY Definicja ↑ przemiana izobaryczna
 • Co to znaczy PROCES SIECIOWANIA Definicja ↑ sieciowanie
 • Co to znaczy PRÓBA LUSTRA SREBRNEGO Definicja ↑ próba Tollensa
 • Co to znaczy PARACELSUS Definicja właściwie Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii
 • Co to znaczy PARACETAMOL Definicja związek chem., bezb. kryształy, t.t. 168°C; użytkowany jako aktywny składnik leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i
 • Co to znaczy PAULI WOLFGANG Definicja 1900-1958) szwajcarski fizyk teoretyk, autor prac z zakresu mechaniki kwantowej, kwantowej teorii pola, teorii cząstek elementarnych
 • Co to znaczy PARAFORMALDEHYD Definicja łańcuchowy polimer formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje
 • Co to znaczy PAROWANIE Definicja przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania
 • Co to znaczy PARY ELEKTRONOWE WOLNE Definicja pary niewiążące - pary elektronów walencyjnych o przeciwnie ukierunkowanych spinach, nie biorą udziału w tworzeniu wiązania chem., na
 • Co to znaczy PEHAMETR Definicja przyrząd wykorzystywany do wyznaczania odczynu roztworu, a więc pomiaru pH. To jest zazwyczaj woltomierz z ↑ elektrodą szklaną
 • Co to znaczy PER Definicja dodawany do nazwy halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione
 • Co to znaczy PERŁA Definicja kamień szlachetny; skład: 90% CaCO3 w formie ↑ aragonitu, 10% substancji org. (konchiolina); produkowany poprzez perłopławy, barwy białej
 • Co to znaczy PEROWSKIT Definicja minerał, CaTiO3, przezroczysty, barwy brunatnej
 • Co to znaczy PIASKOWIEC Definicja skała osadowa, ↑ piasek zlepiony spoiwem ilastym albo kalcytowym; użytkowany jako materiał budowlany, drogowy, rzeźbiarski
 • Co to znaczy PIERWIASTEK 116 Definicja ↑ ununheks
 • Co to znaczy PIERWIASTEK 118 Definicja ↑ ununokt
 • Co to znaczy PIROFOR Definicja substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne
 • Co to znaczy POBOCZNA LICZBA KWANTOWA Definicja ↑ orbitalna liczba kwantowa
 • Co to znaczy PODPOZIOM ENERGETYCZNY Definicja ↑ podpowłoka elektronowa
 • Co to znaczy PODSTAWIENIE Definicja ↑ reakcja substytucji
 • Co to znaczy PODTLENEK AZOTU Definicja ↑ tlenki azotu
 • Co to znaczy PRODUKTY REAKCJI Definicja substancje pozyskiwane z substratów w rezultacie reakcji
 • Co to znaczy PIERWIASTEK 112 Definicja ↑ ununbi
 • Co to znaczy PROCES ENDOENERGETYCZNY Definicja przemiana, w rezultacie której energia jest pochłaniana poprzez układ na sposób ciepła, na przykład w celu podtrzymania przebiegu
 • Co to znaczy PIGMENT Definicja substancja stała o intensywnej barwie, praktycznie nierozp. w wodzie i innych rozpuszczalnikach, użytkowana w produkcji farb i lakierów
 • Co to znaczy POLI(METAKRYLAN METYLU) Definicja ↑ szkło organiczne
 • Co to znaczy PIERWIASTEK 110 Definicja ↑ ununuil
 • Co to znaczy PIERWIASTEK 111 Definicja ↑ ununun
 • Co to znaczy PIROKATECHINA Definicja o-dihydroksybenzen, związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C
 • Co to znaczy PIROKSENY Definicja ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 1:3) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu
 • Co to znaczy PIROTYN Definicja minerał, FeS, barwy złocistej albo żółtobrązowej, ma właściwości magnetyczne; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI
 • Co to znaczy PIRYDOKSYNA Definicja ↑ wit. B6
 • Co to znaczy PIRYMIDYNA Definicja 1,3-diazyna, heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym dwa atomy azotu Biała, łatwotopliwa
 • Co to znaczy PLASTELINA Definicja plastyczny materiał użytkowany do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest
 • Co to znaczy PROMIENIE β Definicja ↑ promieniowanie korpuskularne powstające między innymi w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑ cząstek β
 • Co to znaczy PODSTAWNIK I RODZAJU Definicja ↑ skierowujący wpływ podstawników
 • Co to znaczy PODSTAWNIK II RODZAJU Definicja ↑ skierowujący wpływ podstawników
 • Co to znaczy PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW Definicja wzór zaliczany do ↑ praw gazu doskonałego; wzór opisujący rozmiar ciśnienia gazu: k - liczba cząsteczek albo atomów gazu, V -objętość, Ek
 • Co to znaczy pOH Definicja wykładnik stężenia jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów
 • Co to znaczy POKRYCIA GALWANICZNE Definicja powłoki metaliczne, nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd
 • Co to znaczy POLARYZACJA ELEKTRODY Definicja pomniejszenie powierzchni czynnej elektrody poprzez wydzielający się na niej gaz (na przykład wodór na miedzi w ogniwie Volty), poprzez co
 • Co to znaczy POZYTON Definicja antyelektron, elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym
 • Co to znaczy POLI(CHLOREK WINYLU) Definicja PCW, (angielskie PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp
 • Co to znaczy POLIMER Definicja wytwór ↑ reakcji polimeryzacji; polimerami są m.in: polietylen, polistyren, poli(chlorek winylu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poli
 • Co to znaczy POLIMER TERMOPLASTYCZNY Definicja polimer, który może być stopiony poprzez ogrzanie do odpowiedniej temp. Zobacz także tworzywa termoplastyczne
 • Co to znaczy POLIMERYZACJA Definicja ↑ reakcja polimeryzacji
 • Co to znaczy POWŁOKI OCHRONNE Definicja cienkie warstwy metali, farb, tworzyw sztucznych i tym podobne, nakładane na powierzchnie elementów w celu zabezpieczenia ich przed ↑
 • Co to znaczy POZIOM ENERGETYCZNY Definicja ↑ powłoka elektronowa
 • Co to znaczy PRAWO GAY-LUSSACA Definicja w uwarunkowaniach stałego ciśnienia p relacja objętości V do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą: (indeksy 1 i 2 odnoszą się
 • Co to znaczy PRAWO OKTAW Definicja jedna z prób systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości
 • Co to znaczy POLIKONDENSACJA Definicja ↑ reakcja polikondensacji
 • Co to znaczy POLOPIRYNA Definicja handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego
 • Co to znaczy PONADTLENKI Definicja związki chem. zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców
 • Co to znaczy PORCELIT Definicja kremowy, nie przeświecający materiał ceramiczny. P. ma właściwości pośrednie pomiędzy ↑ porcelaną i ↑ fajansem. Użytkowany do wyrobu
 • Co to znaczy POTENCJAŁ DYFUZYJNY Definicja spadek potencjału na granicy roztworów elektrolitów (na przykład w ↑ ogniwie Daniella Zn2+ - Cu2+), spowodowany różną szybkością dyfuzji
 • Co to znaczy POTENCJAŁ PÓŁOGNIWA Definicja π) - siła elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem
 • Co to znaczy PÓŁMETALE Definicja pierwiastki wykazujące jednocześnie właściwości metali i niemetali. P. są półprzewodnikami; ich przewodnictwo elektryczne jest małe, jednak
 • Co to znaczy PRAWO PRZESUNIĘĆ Definicja reguła Fajansa-Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K
 • Co to znaczy PRĘTY STERUJĄCE Definicja pręty wykonane z materiałów silnie pochłaniających neutrony, takich jak: kadm, bor, hafn, gadolin, europ. W zależności od głębokości
 • Co to znaczy PRZEMIANA IZOCHORYCZNA Definicja mechanizm izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki
 • Co to znaczy PRACA Definicja jedna z form przekazywania energii; skalarna rozmiar fizyczna określająca wartość energii zużytej na przemieszczenie ciała materialnego z
 • Co to znaczy PRAWA GAZU DOSKONAŁEGO Definicja zestaw praw opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie
 • Co to znaczy PRAWO CHARLESA Definicja relacja ciśnienia p do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w
 • Co to znaczy PRAWO KIRCHHOFFA Definicja prawo określające zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2
 • Co to znaczy PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A Definicja ciepło tworzenia związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod
 • Co to znaczy PRÓBA AKROLEINOWA Definicja reakcja pozwalająca na odróżnienie ↑ tłuszczów od olejów mineralnych dzięki powstającej w rezultacie spalania tłuszczów ↑ akroleinie o
 • Co to znaczy PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW Definicja właściwości chem. pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez
 • Co to znaczy PRAWO ROZCIEŃCZEŃ OSTWALDA Definicja zależność pomiędzy stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane
 • Co to znaczy PRAWO ZACHOWANIA MATERII Definicja suma masy (m) i energii (E) w układzie zamkniętym jest stała i nie zależy od zmian zachodzących w układzie. Wykazanie poprzez Einsteina
 • Co to znaczy PRÓBA JODOFORMOWA Definicja reakcja pozwalająca na wykrywanie nie wszystkich związków org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do stworzenia ↑ jodoformu
 • Co to znaczy PROCESY REDOKSOWE Definicja ↑ utlenianie, ↑ zredukowanie
 • Co to znaczy PROLINA Definicja kwas 2-pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności
 • Co to znaczy PROMIENIE α Definicja ↑ promieniowanie korpuskularne powstające w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień cząstek α (↑ heliony
 • Co to znaczy PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA Definicja ↑ promieniotwórczość
 • Co to znaczy PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ SZTUCZNA Definicja ↑ promieniotwórczość
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Definicja energia przenoszona dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE Definicja wysokoenergetyczne promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE LASEROWE Definicja promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali rzędu 102÷104 nm produkowane w laserze; p.l. cechuje się wysoką spójnością i
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE PRZENIKLIWE Definicja łączna nazwa ↑ promieniowania jonizującego i promieniowania niejonizującego (na przykład neutronowego
 • Co to znaczy PROPENAL Definicja systematyczna nazwa ↑ akroleiny
 • Co to znaczy PRÓBA TROMMERA Definicja reakcja charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego
 • Co to znaczy PRÓBA ZŁOTA (SREBRA) Definicja ↑ właściwość probiercza
 • Co to znaczy PRZEMIANA FAZOWA Definicja mechanizm zmiany etapy, zazwyczaj wywołany zmianą temp. albo ciśnienia; do p.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie
 • Co to znaczy PRZEMIANA IZOBARYCZNA Definicja mechanizm izobaryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której ciśnienie w układzie pozostaje stałe; zmianie ulegają dwa wskaźniki
 • Co to znaczy PRZYŁĄCZENIE Definicja ↑ reakcja addycji
 • Co to znaczy PROTEKTORY Definicja ↑ elektrody wykonane z metali czynnych (na przykład Mg, Zn, Al.) dolutowywane do podziemnych zbiorników, stalowych rurociągów, kadłubów
 • Co to znaczy PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co to znaczy PROWITAMINY Definicja naturalne związki org. przekształcające się w organizmie do odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów (dobowe
 • Co to znaczy PIRYT Definicja minerał, FeS2, barwy złotej, o metalicznym połysku; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI). Popularnie nazywany złotem głupców
 • Co to znaczy PROCES EGZOENERGETYCZNY Definicja przemiana, w rezultacie której energia wydziela się w układzie na sposób ciepła, na przykład wskutek przebiegu odpowiedniej reakcji chem
 • Co to znaczy PRZEMIANA IZOTERMICZNA Definicja mechanizm izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie
 • Co to znaczy POLIAKRYLONITRYL Definicja PAN - [-CH2CH(CN)-]n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo dobrych właściwościach włóknotwórczych; włókno ma sporą wytrzymałość mechaniczną i
 • Co to znaczy POLIMORFIZM Definicja występowanie tej samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do
 • Co to znaczy POWŁOKA GALWANICZNA Definicja warstewka metalu (na przykład Zn, Cu, Ag) produkowana na powierzchni innego metalu (na przykład Fe) dzięki procesu elektrolizy. Powlekany
 • Co to znaczy POLI(ALKOHOL WINYLOWY) Definicja PAW - [-CH2CH(OH)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie
 • Co to znaczy PRAWO NIEZMIENNOŚCI PIERWIASTKÓW Definicja w okresie reakcji chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej
 • Co to znaczy PIROP Definicja minerał z gatunku ↑ granatów, kamień półszlachetny, Mg3Al2[SiO4]3; przezroczysty, barwy różowoczerwonej albo czerwonej
 • Co to znaczy PROCH BEZDYMNY Definicja materiał wybuchowy o barwie od żółtozielonej do brunatnej, który w czasie spalania daje wyłącznie produkty gazowe (por. proch czarny). P.b
 • Co to znaczy PROMIENIOWANIE RELIKTOWE Definicja promieniowanie szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte
 • Co to znaczy PROTEOLIZA Definicja rozkład ↑białek pod wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza
 • Co to znaczy PIROLIZA Definicja rozpad molekuł związku chem. pod wpływem wysokiej temp. Używana do degradacji wyższych węglowodorów z gatunku parafin
 • Co to znaczy POLARNOŚĆ Definicja niesymetryczność położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów
 • Co to znaczy POLIWĘGLANY, PW, PC Definicja poliestry kwasu węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych
 • Co to znaczy PTFE Definicja ↑ teflon
 • Co to znaczy PODSTAWNIKI Definicja definicja stosowane w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl
 • Co to znaczy PIERWIASTKI BIOGENNE Definicja pierwiastki konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Pierwiastki Biogenne, Podstawniki, Ptfe, Poliwęglany, Pw, Pc, Polarność, Piroliza, Proteoliza, Promieniowanie Reliktowe, Proch Bezdymny, Pirop, Prawo co to znaczy.

Tłumaczenie Pierwiastki Biogenne, Podstawniki, Ptfe, Poliwęglany, Pw co to jest.