Słownik porcelana punkt krytyczny co to znaczy.
PRAWO ZACHOWANIA MASY co znaczy PROPENAL krzyżówka PLANCK MAX KARL ERNST co to jest Pu słownik.

Słownik chemiczny: przykłady na P

 • Co to znaczy Porcelana Informacje przeświecający w cienkich warstwach materiał ceramiczny. P. nie przewodzi prądu elektrycznego, jest twarda, wytrzymała mechanicznie co znaczy.
 • Co to znaczy Krytyczny Punkt Informacje ↑ diagram fazowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Prozac Informacje związek chem., bezb. kryształy; użytkowany powszechnie jako środek przeciwdepresyjny co to jest.
 • Co to znaczy Pkb Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb słownik.
 • Co to znaczy Louis Joseph Proust Informacje franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek francuskiej Akademii czym jest.
 • Co to znaczy Winylu Octan Poli Informacje OOCCH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne. W zależności od metody otrzymywania może być miękki, ciągliwy albo kruchy; p. jest palny i co oznacza.
 • Co to znaczy Objętościowa Praca Informacje poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym tłumaczenie.
 • Co to znaczy Ptfe Informacje ↑ teflon przykłady.
 • Co to znaczy Α Promienie Informacje ↑ promieniowanie korpuskularne powstające w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień cząstek α (↑ heliony definicja.
 • Co to znaczy Promet Informacje Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D encyklopedia.
 • Co to znaczy Protaktyn Informacje Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K. Fajansa i O.H. Göhringa jak działa.
 • Co to znaczy Półogniwa Potencjał Informacje elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem lewym jest czy jest.
 • Co to znaczy Butów Do Pasty Informacje mieszaniny różnych wosków, terpentyny, parafiny, benzyny, wody i dodatków (barwnik, emulgator, kwasy tłuszczowe). P.d.b. to bezb. albo pojęcie.
 • Co to znaczy Lamberta Bougera Prawo Informacje monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wodna Para Informacje gazowym, substancja bezwonna i bezb. (przezroczysta) w przeciwieństwie od ↑ mgły; białe obłoki unoszące się nad gotowaną wodą, popularnie opis.
 • Co to znaczy Pp Polipropylen Informacje termoplastyczne tworzywo sztuczne, o bardzo dużej odporności chem. (ulega jedynie działaniu stężonych kwasów H2SO4 i HNO3) i szerokim informacje.
 • Co to znaczy Piroliza Informacje rozpad molekuł związku chem. pod wpływem wysokiej temp. Używana do degradacji wyższych węglowodorów z gatunku parafin znaczenie.
 • Co to znaczy Pirotyn Informacje minerał, FeS, barwy złocistej albo żółtobrązowej, ma właściwości magnetyczne; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI co znaczy.
 • Co to znaczy Poliestry Informacje sztucznych, pozyskiwanych zazwyczaj poprzez ↑ polikondensację alkoholi albo fenoli wielowodorotlenowych z kwasami polikarboksylowymi albo krzyżówka.
 • Co to znaczy Półmetale Informacje wykazujące jednocześnie właściwości metali i niemetali. P. są półprzewodnikami; ich przewodnictwo elektryczne jest małe, jednak wzrasta co to jest.
 • Co to znaczy Pm Informacje znak ↑ prometu słownik.
 • Co to znaczy POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH Informacje obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ czym jest.
 • Co to znaczy Pcb Informacje polichloropochodne bifenylu zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają biodegradacji, bardzo trwałe chem. i co oznacza.
 • Co to znaczy Elektromagnetyczne Promieniowanie Informacje dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma). Zobacz podczerwień tłumaczenie.
 • Co to znaczy Piana Informacje rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając przykłady.
 • Co to znaczy Pur Poliuretany Informacje NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez poliaddycję dioli definicja.
 • Co to znaczy Egzoenergetyczny Proces Informacje rezultacie której energia wydziela się w układzie na sposób ciepła, na przykład wskutek przebiegu odpowiedniej reakcji chem. (na przykład encyklopedia.
 • Co to znaczy Czarny Proch Informacje materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i jak działa.
 • Co to znaczy Izotermiczny Proces Informacje ↑ przemiana izotermiczna czy jest.
 • Co to znaczy Izochoryczny Proces Informacje ↑ przemiana izochoryczna pojęcie.
 • Co to znaczy Pka Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji kwasu w roztworze Ka; pKa = -logKa wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Piryt Informacje minerał, FeS2, barwy złotej, o metalicznym połysku; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI). Popularnie nazywany złotem głupców opis.
 • Co to znaczy Powietrze Informacje stanowiąca ↑ atmosferę Ziemi; czyste powietrze jest mieszaniną jednorodną. Średnia masa cząsteczkowa: 28,94u, t.w. około -192°C, gęstość 1 informacje.
 • Co to znaczy Buforowa Pojemność Informacje ↑ mieszanina buforowa znaczenie.
 • Co to znaczy Polimerazy Informacje nić komplementarną (↑komplementarność) ↑kwasów nukleinowych opierając się na nici wzorcowej kwasu. Rozróżnia się dwie ekipy p.: p. DNA i p co znaczy.
 • Co to znaczy Polarność Informacje położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów tworzących krzyżówka.
 • Co to znaczy Politetrafluoroetylen Informacje ↑ teflon co to jest.
 • Co to znaczy Śladowe Pierwiastki Informacje ↑ pierwiastki biogenne słownik.
 • Co to znaczy Para Informacje określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż podstawniki znajdują czym jest.
 • Co to znaczy Patyna Informacje pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II co oznacza.
 • Co to znaczy Faradaya Elektrolizy Prawa Informacje poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji tłumaczenie.
 • Co to znaczy Azotu Podtlenek Informacje ↑ tlenki azotu przykłady.
 • Co to znaczy Półogniwo Informacje zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella złożona definicja.
 • Co to znaczy Progesteron Informacje ↑ ginogen; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, t.t. 129°C. Użytkowany jako lek u kobiet (dla podtrzymania encyklopedia.
 • Co to znaczy Pa Informacje znak ↑ protaktynu jak działa.
 • Co to znaczy Papier Informacje w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego czy jest.
 • Co to znaczy Elektrody Standardowy Potencjał Informacje εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem pojęcie.
 • Co to znaczy Patronit Informacje minerał, VS4, barwy ciemnoszarej o metalicznym połysku; ruda wanadu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Pirokatechina Informacje związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę opis.
 • Co to znaczy Pirokseny Informacje ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 1:3) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu informacje.
 • Co to znaczy Piran Informacje heterocykliczny związek org. o cząsteczce w formie sześcioatomowego pierścienia z jednym atomem tlenu i dwoma podwójnymi wiązaniami znaczenie.
 • Co to znaczy Termoutwardzalny Polimer Informacje ↑ duroplasty co znaczy.
 • Co to znaczy Paracelsus Informacje Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii (poglądu, iż gł krzyżówka.
 • Co to znaczy Oktaw Prawo Informacje systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości chem co to jest.
 • Co to znaczy Galwaniczne Pokrycia Informacje nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd elektryczny. Element słownik.
 • Co to znaczy 114 Pierwiastek Informacje ↑ ununkwad czym jest.
 • Co to znaczy Winylu Chlorek Poli Informacje PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania co oznacza.
 • Co to znaczy Paliwa Informacje naturalne albo syntetyczne i ich mieszaniny użytkowane do wytwarzania energii w procesie ich spalania (p. konwencjonalne) albo w rezultacie tłumaczenie.
 • Co to znaczy Podstawniki Informacje w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl i tym podobne (por przykłady.
 • Co to znaczy Prot Informacje 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w definicja.
 • Co to znaczy Prolina Informacje pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności encyklopedia.
 • Co to znaczy Wielokierunkowy Proces Informacje rezultacie którego dany substrat org. może być przekształcony, pod działaniem danego odczynnika, w dwa albo więcej różnych produktów. Na jak działa.
 • Co to znaczy Dyfuzyjny Potencjał Informacje na granicy roztworów elektrolitów (na przykład w ↑ ogniwie Daniella Zn2+ - Cu2+), spowodowany różną szybkością dyfuzji jonów obu czy jest.
 • Co to znaczy Układu Stanu Parametry Informacje impulsy takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu pojęcie.
 • Co to znaczy Piasek Informacje zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; użytkowany gł. w budownictwie i przemyśle szklarskim wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Obrączkowa Próba Informacje na wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z badanym roztworem opis.
 • Co to znaczy Wolne Elektronowe Pary Informacje pary elektronów walencyjnych o przeciwnie ukierunkowanych spinach, nie biorą udziału w tworzeniu wiązania chem., na przykład dwie pary informacje.
 • Co to znaczy PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A Informacje iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izotermicznych znaczenie.
 • Co to znaczy Wolfgang Pauli Informacje szwajcarski fizyk teoretyk, autor prac z zakresu mechaniki kwantowej, kwantowej teorii pola, teorii cząstek elementarnych. Sformułował tak co znaczy.
 • Co to znaczy Pc Pw Poliwęglany Informacje węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych. Cechują się idealnymi krzyżówka.
 • Co to znaczy Peptyzacja Informacje prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑ żelu w ↑ zol. Na co to jest.
 • Co to znaczy Pallad Informacje Palladium), pierwiastek chem., metal, Z = 46, m.at. 106,42u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z miedzią. Odkryty w słownik.
 • Co to znaczy Składu Stałości Prawo Informacje stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z fundamentalnych czym jest.
 • Co to znaczy Kirchhoffa Prawo Informacje zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 co oznacza.
 • Co to znaczy Pirol Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C tłumaczenie.
 • Co to znaczy Pb Informacje znak ↑ ołowiu przykłady.
 • Co to znaczy Termodynamiki Zasada Pierwsza Informacje wewnętrznej nieizolowanego ↑ układu zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej do układu i odprowadzonej z układu pod jakąkolwiek definicja.
 • Co to znaczy Pirymidyna Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym dwa atomy azotu Biała, łatwotopliwa substancja encyklopedia.
 • Co to znaczy Galwaniczna Powłoka Informacje na przykład Zn, Cu, Ag) produkowana na powierzchni innego metalu (na przykład Fe) dzięki procesu elektrolizy. Powlekany metal stanowi jak działa.
 • Co to znaczy Plagioklazy Informacje ekipa minerałów, ↑ skalenie czy jest.
 • Co to znaczy Biogenne Pierwiastki Informacje konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń, żelazo pojęcie.
 • Co to znaczy Poliizopren Informacje ↑ kauczuk wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Przyłączenie Informacje ↑ reakcja addycji opis.
 • Co to znaczy Ochronne Powłoki Informacje metali, farb, tworzyw sztucznych i tym podobne, nakładane na powierzchnie elementów w celu zabezpieczenia ich przed ↑ korozją, następującą informacje.
 • Co to znaczy Podczerwień Informacje angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach znaczenie.
 • Co to znaczy Elektronowe Powinowactwo Informacje umiejętność do przyłączania elektronu poprzez atom danego pierwiastka, mierzona energią takiego procesu przebiegającego w stanie gazowym co znaczy.
 • Co to znaczy Etylenu Tereftalan Poli Informacje termoplastyczne tworzywo sztuczne, o idealnych właściwościach włóknotwórczych, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej krzyżówka.
 • Co to znaczy Prostaglandyny Informacje pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup co to jest.
 • Co to znaczy Priony Informacje na ogół w organizmie człowieka i zwierząt, które w rezultacie zmiany ↑konformacji mogą stać się faktorem patogennym, wywołującym takie słownik.
 • Co to znaczy Adiabatyczny Proces Informacje ↑ przemiana adiabatyczna czym jest.
 • Co to znaczy Sterujące Pręty Informacje materiałów silnie pochłaniających neutrony, takich jak: kadm, bor, hafn, gadolin, europ. W zależności od głębokości opuszczenia do rdzenia co oznacza.
 • Co to znaczy 112 Pierwiastek Informacje ↑ ununbi tłumaczenie.
 • Co to znaczy Energetyczny Poziom Informacje ↑ powłoka elektronowa przykłady.
 • Co to znaczy Fazowa Przemiana Informacje etapy, zazwyczaj wywołany zmianą temp. albo ciśnienia; do p.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja definicja.
 • Co to znaczy Pektyny Informacje polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych encyklopedia.
 • Co to znaczy Poliizobutylen Informacje tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem jak działa.
 • Co to znaczy Papaweryna Informacje ↑ opium czy jest.
 • Co to znaczy Polimorfizm Informacje samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do których należą na pojęcie.
 • Co to znaczy Curie Punkt Informacje ↑ temp. Curie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Zębów Do Pasty Informacje zawierające: substancje czyszczące (40÷50% masy; węglan wapnia, wodoroortofosforan(V) wapnia, węglan magnezu, tlenek krzemu(IV opis.
 • Co to znaczy Carl Linus Pauling Informacje i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii informacje.
 • Co to znaczy Pigment Informacje intensywnej barwie, praktycznie nierozp. w wodzie i innych rozpuszczalnikach, użytkowana w produkcji farb i lakierów. Pośród pigmentów znaczenie.
 • Co to znaczy Pom Polioksymetylen Informacje polimeryzacji ↑ aldehydu mrówkowego o dobrych właściwościach mechanicznych. Użytkowany do wyrobu kształtek technicznych (koła zębate co znaczy.
 • Co to znaczy Proton Informacje dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych pierwiastków chem. P krzyżówka.
 • Co to znaczy Pyrex Informacje glinowe; przykładowy skład: SiO2 - 80,8%, Al2O3 - 2,7%, B2O3 - 11,5%, Na2O - 3,8%, K2O - 0,8%, As2O3 - 0,4%; typ ↑ szkła laboratoryjnego o co to jest.
 • Co to znaczy Polimeryzacja Informacje ↑ reakcja polimeryzacji słownik.
 • Co to znaczy Naturalna Promieniotwórczość Informacje ↑ promieniotwórczość czym jest.
 • Co to znaczy Srebrnego Lustra Próba Informacje ↑ próba Tollensa co oznacza.
 • Co to znaczy Ziemska Powłoka Informacje ↑ skorupa ziemska tłumaczenie.
 • Co to znaczy Pirofor Informacje substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne przykłady.
 • Co to znaczy Plastyfikator Informacje substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i definicja.
 • Co to znaczy Perowskit Informacje minerał, CaTiO3, przezroczysty, barwy brunatnej encyklopedia.
 • Co to znaczy Pcp Informacje ↑ anielski pył jak działa.
 • Co to znaczy Trommera Próba Informacje charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego monosacharydu czy jest.
 • Co to znaczy Potas Informacje Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w pojęcie.
 • Co to znaczy Praca Informacje przekazywania energii; skalarna rozmiar fizyczna określająca wartość energii zużytej na przemieszczenie ciała materialnego z jednego wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Puryna Informacje związek aromatyczny zawierający układ dwóch skondensowanych pierścieni (6- i 5-atomowego) Tworzy białe igły (t.t. 216°C) łatwo rozp. w opis.
 • Co to znaczy Akroleinowa Próba Informacje na odróżnienie ↑ tłuszczów od olejów mineralnych dzięki powstającej w rezultacie spalania tłuszczów ↑ akroleinie o charakterystycznym informacje.
 • Co to znaczy Laserowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne o długości fali rzędu 102÷104 nm produkowane w laserze; p.l. cechuje się wysoką spójnością i monochromatycznością znaczenie.
 • Co to znaczy Per Informacje halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami halogenu, na co znaczy.
 • Co to znaczy Tła Promieniowanie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na krzyżówka.
 • Co to znaczy Płomień Informacje gazów powstająca w trakcie spalania ciał o różnym stanie skupienia. Utleniacz i paliwo są w p. zmieszane ze sobą albo mieszają się w co to jest.
 • Co to znaczy Wiążące Elektronowe Pary Informacje biorące udział w wiązaniu chemicznym, wg mechaniki kwantowej w metodzie orbitali molekularnych pary elektronów obsadzające ↑ orbitale słownik.
 • Co to znaczy Polimer Informacje polimeryzacji; polimerami są m.in: polietylen, polistyren, poli(chlorek winylu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poli(tereftalan etylenu) i czym jest.
 • Co to znaczy Mas Działania Prawo Informacje poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń co oznacza.
 • Co to znaczy Symetrii Płaszczyzna Informacje ↑ przedmioty symetrii tłumaczenie.
 • Co to znaczy Pasywacja Informacje albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie czynników chem. Metal przykłady.
 • Co to znaczy Podstawienie Informacje ↑ reakcja substytucji definicja.
 • Co to znaczy Sztuczna Promieniotwórczość Informacje ↑ promieniotwórczość encyklopedia.
 • Co to znaczy P Informacje znak ↑ fosforu jak działa.
 • Co to znaczy Pirydyna Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w czy jest.
 • Co to znaczy Reakcji Produkty Informacje substancje pozyskiwane z substratów w rezultacie reakcji pojęcie.
 • Co to znaczy Paramagnetyk Informacje przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Poliaddukcja Informacje ↑ reakcja poliaddukcji opis.
 • Co to znaczy Izochoryczna Przemiana Informacje izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i temp informacje.
 • Co to znaczy Jodoformowa Próba Informacje na wykrywanie nie wszystkich związków org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do stworzenia ↑ jodoformu CHI3: R-CO-CH3 + 3I2 znaczenie.
 • Co to znaczy Pt Informacje znak ↑ platyny co znaczy.
 • Co to znaczy Pieczenia Do Proszek Informacje którego gł. składnikami są wodorowęglan sodu (NaHCO3), węglan albo wodorowęglan amonu ((NH4)2HCO3, NH4HCO3). Użytkowany w celu uzyskania krzyżówka.
 • Co to znaczy Pierwiastków Niezmienności Prawo Informacje chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe co to jest.
 • Co to znaczy Ponadtlenki Informacje zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców (↑ potasu, ↑ słownik.
 • Co to znaczy Przesunięć Prawo Informacje Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K. Fajansa i czym jest.
 • Co to znaczy Parownica Informacje miseczka (przeważnie porcelanowa, wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie) o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, stosowana w co oznacza.
 • Co to znaczy Winylowy Alkohol Poli Informacje n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie (rozpuszczalność zależy tłumaczenie.
 • Co to znaczy Acetylenowy Palnik Informacje cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do przykłady.
 • Co to znaczy Protektory Informacje wykonane z metali czynnych (na przykład Mg, Zn, Al.) dolutowywane do podziemnych zbiorników, stalowych rurociągów, kadłubów statków definicja.
 • Co to znaczy Doskonałego Gazu Prawa Informacje opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i encyklopedia.
 • Co to znaczy Pcr Informacje ↑reakcja łańcuchowa polimerazy jak działa.
 • Co to znaczy Chemiczny Pierwiastek Informacje identycznej liczbie atomowej; najprostsza substancja, której na drodze chemicznej nie da się przekształcić w prostszą. Pierwiastek jest czy jest.
 • Co to znaczy Srebra Złota Próba Informacje ↑ właściwość probiercza pojęcie.
 • Co to znaczy Plazma Informacje skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych pozbawionych otoczek wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Avogadra Prawo Informacje jedno z fundamentalnych praw gazów idealnych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Odpowiednio z p.A. równe objętości różnych gazów w takich opis.
 • Co to znaczy Prazeodym Informacje Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r. poprzez K. von informacje.
 • Co to znaczy Pluton Informacje Plutonium), pierwiastek chem., metal, Z = 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M. McMillana, G. Seaborga znaczenie.
 • Co to znaczy Pastele Informacje ↑ farby co znaczy.
 • Co to znaczy Piaskowiec Informacje skała osadowa, ↑ piasek zlepiony spoiwem ilastym albo kalcytowym; użytkowany jako materiał budowlany, drogowy, rzeźbiarski krzyżówka.
 • Co to znaczy Polopiryna Informacje handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego co to jest.
 • Co to znaczy Izobaryczny Proces Informacje ↑ przemiana izobaryczna słownik.
 • Co to znaczy Katodowe Promienie Informacje elektronów produkowany w lampie elektronowej w rezultacie ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy nimi. P.k czym jest.
 • Co to znaczy Termoplastyczny Polimer Informacje polimer, który może być stopiony poprzez ogrzanie do odpowiedniej temp. Zobacz także tworzywa termoplastyczne co oznacza.
 • Co to znaczy PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A Informacje związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod ciśnieniem 1013,25 tłumaczenie.
 • Co to znaczy Penicyliny Informacje antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez nie wszystkie szczepy drożdży z rodzaju przykłady.
 • Co to znaczy Fotograficzny Proces Informacje przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1) naświetlanie, w czasie definicja.
 • Co to znaczy 111 Pierwiastek Informacje ↑ ununun encyklopedia.
 • Co to znaczy 118 Pierwiastek Informacje ↑ ununokt jak działa.
 • Co to znaczy Fosforu Pięciotlenek Informacje niewłaściwa nazwa ↑ tlenku fosforu(V czy jest.
 • Co to znaczy Polikondensacja Informacje ↑ reakcja polikondensacji pojęcie.
 • Co to znaczy Pirop Informacje minerał z gatunku ↑ granatów, kamień półszlachetny, Mg3Al2[SiO4]3; przezroczysty, barwy różowoczerwonej albo czerwonej wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Louis Pasteur Informacje chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z asymetrią naturalnych opis.
 • Co to znaczy Poliakrylonitryl Informacje n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo dobrych właściwościach włóknotwórczych; włókno ma sporą wytrzymałość mechaniczną i termiczną i informacje.
 • Co to znaczy Przenikliwe Promieniowanie Informacje łączna nazwa ↑ promieniowania jonizującego i promieniowania niejonizującego (na przykład neutronowego znaczenie.
 • Co to znaczy Hessa Prawo Informacje wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po procesie. Wartości co znaczy.
 • Co to znaczy PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW Informacje pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez chemika rosyjskiego D krzyżówka.
 • Co to znaczy Jądrowe Paliwo Informacje zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg łańcuchowego co to jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Przemiana Informacje ↑ reakcja chemiczna słownik.
 • Co to znaczy Pd Informacje znak ↑ palladu czym jest.
 • Co to znaczy Objętościowych Stosunków Prawo Informacje relacja stechiometryczny reagentów gazowych wyrażony jest małymi liczbami całkowitymi (w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia i temp co oznacza.
 • Co to znaczy Ps Polistyren Informacje termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim zakresie temp tłumaczenie.
 • Co to znaczy Materii Przemiana Informacje reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w pokarmach i produktów przykłady.
 • Co to znaczy Światła Polaryzacji Płaszczyzna Informacje ↑ polaryzacja światła definicja.
 • Co to znaczy Pas Informacje ↑ kwas salicylowy encyklopedia.
 • Co to znaczy Parafina Informacje węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości poszczególnych jak działa.
 • Co to znaczy Β Promienie Informacje ↑ promieniowanie korpuskularne powstające między innymi w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑ cząstek β czy jest.
 • Co to znaczy Rodzaju Ii Podstawnik Informacje ↑ skierowujący wpływ podstawników pojęcie.
 • Co to znaczy Perhydrol Informacje ↑ nadtlenek wodoru wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Pipeta Informacje miarowych. Wąska, szklana rurka, wyposażona w zwężenie na jednym końcu i podziałkę, wykorzystywana do odmierzania niewielkich objętości opis.
 • Co to znaczy Promieniotwórczość Informacje przemiana ↑ jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania (gł. promieni α, β i γ; ↑ promienie α, ↑ promienie β, ↑ promienie γ informacje.
 • Co to znaczy Joseph Priestley Informacje angielski fizyk, chemik i filozof. W 1774 r. ogrzewając ↑ tlenek rtęci(II) odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Scheelego (↑ Scheele Friedrich znaczenie.
 • Co to znaczy PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda co znaczy.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Poboczna Informacje ↑ orbitalna liczba kwantowa krzyżówka.
 • Co to znaczy Wskaźnikowy Papierek Informacje zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na obecność tejże co to jest.
 • Co to znaczy Jonowy Promień Informacje promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych słownik.
 • Co to znaczy Metylu Metakrylan Poli Informacje ↑ szkło organiczne czym jest.
 • Co to znaczy Termodynamiczny Potencjał Informacje charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych co oznacza.
 • Co to znaczy Paracetamol Informacje kryształy, t.t. 168°C; użytkowany jako aktywny składnik leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym tłumaczenie.
 • Co to znaczy Platyna Informacje Platinum), pierwiastek chem., metal, Z = 78, m.at. 195,08u, ekipa ↑ niklowców. Znana Indianom przed Kolumbem. Odkryta w 1740 r. poprzez A przykłady.
 • Co to znaczy Reliktowe Promieniowanie Informacje szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo definicja.
 • Co to znaczy Pr Informacje znak ↑ prazeodymu encyklopedia.
 • Co to znaczy Henry Wiliam Perkin Informacje z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy doświadczeniach z aniliną jak działa.
 • Co to znaczy Lussaca Gay Prawo Informacje stałego ciśnienia p relacja objętości V do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów czy jest.
 • Co to znaczy Plastelina Informacje użytkowany do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest mieszaniną proszków i pojęcie.
 • Co to znaczy Potrójny Punkt Informacje ↑ diagram fazowy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Izotermiczna Przemiana Informacje izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i opis.
 • Co to znaczy Pirydoksyna Informacje ↑ wit. B6 informacje.
 • Co to znaczy Energetyczny Podpoziom Informacje ↑ podpowłoka elektronowa znaczenie.
 • Co to znaczy Parowanie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania co znaczy.
 • Co to znaczy Pozyton Informacje elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym. Zderzenie elektronu i krzyżówka.
 • Co to znaczy Redoksowe Procesy Informacje ↑ utlenianie, ↑ zredukowanie co to jest.
 • Co to znaczy Korpuskularne Promieniowanie Informacje którego strumień złożona jest z różnego rodzaju cząstek, na przykład elektronów (↑ promienie β), protonów (↑ wiatr słoneczny), jąder atomów słownik.
 • Co to znaczy Światła Polaryzacja Informacje zasadą dualizmu korpuskularno-falowego (↑ dualizm korpuskularno-falowy materii) światło może być traktowane jako fala elektromagnetyczna czym jest.
 • Co to znaczy 116 Pierwiastek Informacje ↑ ununheks co oznacza.
 • Co to znaczy Perła Informacje skład: 90% CaCO3 w formie ↑ aragonitu, 10% substancji org. (konchiolina); produkowany poprzez perłopławy, barwy białej albo szarawej tłumaczenie.
 • Co to znaczy Normalny Potencjał Informacje ↑ potencjał standardowy elektrody przykłady.
 • Co to znaczy Wewnątrzcząsteczkowe Przegrupowanie Informacje ↑ izomeryzacja definicja.
 • Co to znaczy Poh Informacje jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze encyklopedia.
 • Co to znaczy Rodzaju I Podstawnik Informacje ↑ skierowujący wpływ podstawników jak działa.
 • Co to znaczy Polisacharydy Informacje wielocukry, cukry złożone. Wielkocząsteczkowe związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑ polikondensacji wielu czy jest.
 • Co to znaczy Poliamidy Informacje termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja) aminokwasów (a więc pojęcie.
 • Co to znaczy Materii Zachowania Prawo Informacje energii (E) w układzie zamkniętym jest stała i nie zależy od zmian zachodzących w układzie. Wykazanie poprzez Einsteina równoważności masy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Jonizujące Promieniowanie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ opis.
 • Co to znaczy Ostwalda Rozcieńczeń Prawo Informacje stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane zostało w 1888 r informacje.
 • Co to znaczy Pehametr Informacje przyrząd wykorzystywany do wyznaczania odczynu roztworu, a więc pomiaru pH. To jest zazwyczaj woltomierz z ↑ elektrodą szklaną znaczenie.
 • Co to znaczy Roentgena Promienie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 10-9÷6·10-12m, powstają w trakcie bombardowania metali elektronami przyspieszonymi co znaczy.
 • Co to znaczy Endoenergetyczny Proces Informacje rezultacie której energia jest pochłaniana poprzez układ na sposób ciepła, na przykład w celu podtrzymania przebiegu odpowiedniej reakcji krzyżówka.
 • Co to znaczy Paraformaldehyd Informacje formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje samorzutnie w ciekłym co to jest.
 • Co to znaczy Adiabatyczna Przemiana Informacje adiabatyczny - przemiana termodynamiczna przebiegająca bez zamiany masy i energii pomiędzy układem a otoczeniem na sposób ciepła z słownik.
 • Co to znaczy Pk Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej równowagi chemicznej K; pK = -logK czym jest.
 • Co to znaczy Pleksiglas Informacje ↑ szkło organiczne co oznacza.
 • Co to znaczy Γ Promienie Informacje elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji, poprzez które tłumaczenie.
 • Co to znaczy Elektrody Polaryzacja Informacje powierzchni czynnej elektrody poprzez wydzielający się na niej gaz (na przykład wodór na miedzi w ogniwie Volty), poprzez co powiększa się przykłady.
 • Co to znaczy Nasycona Para Informacje w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek powracających w tym samym definicja.
 • Co to znaczy Precypitat Informacje ↑ nawozy fosforowe encyklopedia.
 • Co to znaczy Tollensa Próba Informacje obecności ekipy aldehydowej w cząsteczce związku; za jej pomocą można wykrywać aldehydy i ↑ aldozy (nie wszystkie cukry). To jest reakcja z jak działa.
 • Co to znaczy Prowitaminy Informacje org. przekształcające się w organizmie do odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów (dobowe zapotrzebowanie wynosi czy jest.
 • Co to znaczy Pioruniany Informacje piorunowego. Piorunian rtęci(II) Hg(ONC)2 i piorunian srebra(I) AgONC - użytkowane w spłonkach jako detonatory (ciała stałe, uderzone pojęcie.
 • Co to znaczy Izobaryczna Przemiana Informacje izobaryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której ciśnienie w układzie pozostaje stałe; zmianie ulegają dwa wskaźniki: temp. i obj wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Piroluzyt Informacje minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu opis.
 • Co to znaczy Walencyjna Powłoka Informacje powłoka elektronowa zawierająca ↑ elektrony walencyjne informacje.
 • Co to znaczy Kopalne Paliwa Informacje ↑ paliwa naturalne, wydobywane z wnętrza Ziemi. Do paliw kopalnych należą: ↑ węgle kopalne, ↑ ropa naftowa i ↑ gaz ziemny znaczenie.
 • Co to znaczy Polon Informacje Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M co znaczy.
 • Co to znaczy Peptydy Informacje aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora krzyżówka.
 • Co to znaczy Martenowski Piec Informacje hutniczego płomiennego, ogrzewanego gazem, do wytapiania stali sposobem Siemensa-Martina, z surówki i złomu żelaznego. Zbudowany z cegły co to jest.
 • Co to znaczy Po Informacje znak ↑ polonu słownik.
 • Co to znaczy Pe Polietylen Informacje produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym tworzywem czym jest.
 • Co to znaczy 110 Pierwiastek Informacje ↑ ununuil co oznacza.
 • Co to znaczy Orbitalny Poziom Informacje opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym atomie energia ta jest tłumaczenie.
 • Co to znaczy Stałych Stosunków Prawo Informacje ↑ prawo stałości składu przykłady.
 • Co to znaczy Bezdymny Proch Informacje o barwie od żółtozielonej do brunatnej, który w czasie spalania daje wyłącznie produkty gazowe (por. proch czarny). P.b. wytwarza się definicja.
 • Co to znaczy Charlesa Prawo Informacje do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektronowa Powłoka Informacje atomowych o tej samej gł. liczbie kwantowej n. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w powłoce wynosi 2n2. Powłoka zawiera n2 jak działa.
 • Co to znaczy Kosmiczne Promieniowanie Informacje o bardzo sporych energiach dochodzące na Ziemię z przestrzeni kosmicznej (średnio w 1 cm3 znajduje się 1 cząstka). W konsekwencji czy jest.
 • Co to znaczy Piranoza Informacje tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona pojęcie.
 • Co to znaczy Tropscha Fischera Proces Informacje otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Porcelit Informacje przeświecający materiał ceramiczny. P. ma właściwości pośrednie pomiędzy ↑ porcelaną i ↑ fajansem. Użytkowany do wyrobu urządzeń opis.
 • Co to znaczy Elektronowa Podpowłoka Informacje atomowych o tych samych ↑ liczbach kwantowych: głównej - n i orbitalnej - l. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w informacje.
 • Co to znaczy Moseleya Prawo Informacje prostą proporcjonalność między pierwiastkiem kwadratowym z odwrotności długości fali kwantów charakterystycznego promieniowania znaczenie.
 • Co to znaczy Ph Informacje jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony poprzez Sörensena co znaczy.
 • Co to znaczy Piramida Informacje jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych krzyżówka.
 • Co to znaczy Proteoliza Informacje wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza działa na końcówki co to jest.
 • Co to znaczy Metaliczny Połysk Informacje polegająca na odbijaniu światła poprzez powierzchnie metali i nie wszystkich innych substancji (↑ grafit, ↑ fosfor czarny). P.m. związany słownik.
 • Co to znaczy Psylocyna Informacje alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez Indian meksykańskich czym jest.
 • Co to znaczy Gazowy Palnik Informacje wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu co oznacza.
 • Co to znaczy PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW Informacje praw gazu doskonałego; wzór opisujący rozmiar ciśnienia gazu: k - liczba cząsteczek albo atomów gazu, V -objętość, Ek.sr - średnia energia tłumaczenie.
 • Co to znaczy Sieciowania Proces Informacje ↑ sieciowanie przykłady.
 • Co to znaczy Pu Informacje znak plutonu definicja.
 • Co to znaczy PLANCK MAX KARL ERNST Informacje znakomity fizyk niem., prof. uniwersytetów w Kolonii (1880-1889) i Berlinie (od 1889 r.), członek berlińskiej Akademii Nauk (od 1894 r encyklopedia.
 • Co to znaczy Propenal Informacje systematyczna nazwa ↑ akroleiny jak działa.
 • Co to znaczy Masy Zachowania Prawo Informacje zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku czy jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja PRAWO ZACHOWANIA MASY co znaczy PROPENAL krzyżówka PLANCK MAX KARL ERNST co to jest Pu słownik PROCES SIECIOWANIA czym jest PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ. co to znaczy.

Tłumaczenie PORCELANA co znaczy PUNKT KRYTYCZNY krzyżówka PROZAC co to jest pKb co to jest.