Słownik pierwiastki biogenne co to znaczy.
Pierwiastki Biogenne, Podstawniki, Ptfe, Poliwęglany, Pw, Pc, Polarność, Piroliza, Proteoliza.

Słownik chemiczny: przykłady na P

 • Co to znaczy Światła Polaryzacji Płaszczyzna Informacje ↑ polaryzacja światła co to jest.
 • Co to znaczy Symetrii Płaszczyzna Informacje ↑ przedmioty symetrii definicja.
 • Co to znaczy Śladowe Pierwiastki Informacje ↑ pierwiastki biogenne co znaczy.
 • Co to znaczy Walencyjna Powłoka Informacje powłoka elektronowa zawierająca ↑ elektrony walencyjne słownik.
 • Co to znaczy Pa Informacje znak ↑ protaktynu znaczenie.
 • Co to znaczy Adiabatyczny Proces Informacje ↑ przemiana adiabatyczna czym jest.
 • Co to znaczy Prozac Informacje związek chem., bezb. kryształy; użytkowany powszechnie jako środek przeciwdepresyjny co to jest.
 • Co to znaczy Kopalne Paliwa Informacje ↑ paliwa naturalne, wydobywane z wnętrza Ziemi. Do paliw kopalnych należą: ↑ węgle kopalne, ↑ ropa naftowa i ↑ gaz ziemny definicja.
 • Co to znaczy Nasycona Para Informacje w stanie równowagi z cieczą; tzn. w takim, gdy liczba cząstek opuszczających ciecz równa się liczbie cząstek powracających w tym samym co znaczy.
 • Co to znaczy Psylocyna Informacje alkaloid; wywołuje mocne halucynacje. Wspólnie z psylocybiną występuje w grzybku Psylocybe mexicana, uważanym poprzez Indian meksykańskich słownik.
 • Co to znaczy Pt Informacje znak ↑ platyny znaczenie.
 • Co to znaczy Curie Punkt Informacje ↑ temp. Curie czym jest.
 • Co to znaczy Krytyczny Punkt Informacje ↑ diagram fazowy co to jest.
 • Co to znaczy Potrójny Punkt Informacje ↑ diagram fazowy definicja.
 • Co to znaczy Paliwa Informacje naturalne albo syntetyczne i ich mieszaniny użytkowane do wytwarzania energii w procesie ich spalania (p. konwencjonalne) albo w rezultacie co znaczy.
 • Co to znaczy Pallad Informacje Palladium), pierwiastek chem., metal, Z = 46, m.at. 106,42u, ekipa ↑ niklowców. Znany w starożytności w formie stopów z miedzią. Odkryty w słownik.
 • Co to znaczy Gazowy Palnik Informacje wykorzystywane do spalania gazu (zazwyczaj ↑ metanu, ↑ gazu ziemnego, mieszanki propan-butan, dawniej również gazu koksowniczego) w celu znaczenie.
 • Co to znaczy Papier Informacje w procesie ↑ spilśniania i dalszej przeróbki włókien pochodzenia roślinnego (włókna celulozowe drewna), mineralnego albo zwierzęcego czym jest.
 • Co to znaczy Wodna Para Informacje gazowym, substancja bezwonna i bezb. (przezroczysta) w przeciwieństwie od ↑ mgły; białe obłoki unoszące się nad gotowaną wodą, popularnie co to jest.
 • Co to znaczy Paramagnetyk Informacje przeważnie barwny, w którego cząsteczce występują niesparowane elektrony. Tlenek azotu(IV) NO2 (↑ tlenki azotu), który ma jeden definicja.
 • Co to znaczy Butów Do Pasty Informacje mieszaniny różnych wosków, terpentyny, parafiny, benzyny, wody i dodatków (barwnik, emulgator, kwasy tłuszczowe). P.d.b. to bezb. albo co znaczy.
 • Co to znaczy Zębów Do Pasty Informacje zawierające: substancje czyszczące (40÷50% masy; węglan wapnia, wodoroortofosforan(V) wapnia, węglan magnezu, tlenek krzemu(IV słownik.
 • Co to znaczy Pcb Informacje polichloropochodne bifenylu zawierające 50÷60% chloru. Trudno rozp. w wodzie ciecze, nie ulegają biodegradacji, bardzo trwałe chem. i znaczenie.
 • Co to znaczy Penicyliny Informacje antybiotyków należących do ↑ amidów. Naturalna penicylina produkowana jest na przykład poprzez nie wszystkie szczepy drożdży z rodzaju czym jest.
 • Co to znaczy Henry Wiliam Perkin Informacje z angielskiego:, w 1856 r. odkrył pierwszy barwnik syntetyczny - moweinę, dokonał tego jako student chemii przy doświadczeniach z aniliną co to jest.
 • Co to znaczy Ph Informacje jonów wodorowych, logarytm dziesiętny stężenia jonów wodorowych ze znakiem przeciwnym: pH = -log[H+]. Termin wprowadzony poprzez Sörensena definicja.
 • Co to znaczy Poliestry Informacje sztucznych, pozyskiwanych zazwyczaj poprzez ↑ polikondensację alkoholi albo fenoli wielowodorotlenowych z kwasami polikarboksylowymi albo co znaczy.
 • Co to znaczy Piana Informacje rozproszoną jest gaz (pęcherzyki), a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz albo ciało stałe (na przykład pumeks). Pianę można dostać wytrząsając słownik.
 • Co to znaczy Chemiczny Pierwiastek Informacje identycznej liczbie atomowej; najprostsza substancja, której na drodze chemicznej nie da się przekształcić w prostszą. Pierwiastek jest znaczenie.
 • Co to znaczy Termodynamiki Zasada Pierwsza Informacje wewnętrznej nieizolowanego ↑ układu zamkniętego jest równa sumie energii dostarczonej do układu i odprowadzonej z układu pod jakąkolwiek czym jest.
 • Co to znaczy Pioruniany Informacje piorunowego. Piorunian rtęci(II) Hg(ONC)2 i piorunian srebra(I) AgONC - użytkowane w spłonkach jako detonatory (ciała stałe, uderzone co to jest.
 • Co to znaczy Pipeta Informacje miarowych. Wąska, szklana rurka, wyposażona w zwężenie na jednym końcu i podziałkę, wykorzystywana do odmierzania niewielkich objętości definicja.
 • Co to znaczy Piramida Informacje jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne p. w zależności od kształtu podstawy, co w razie związków chemicznych co znaczy.
 • Co to znaczy PRAWO BOYLE´A-MARIOTTE´A Informacje iloczyn ciśnienia p i objętości V posiada stałą wartość: p·V = const = nRT (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izotermicznych słownik.
 • Co to znaczy Piranoza Informacje tautomeryczna odmiana cukrów prostych, zawierających przynajmniej pięć atomów węgla. Pierścień piranozowy jest sześcioczłonowy i złożona znaczenie.
 • Co to znaczy Pirol Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z pięcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Trudno rozp. w wodzie, bezb. ciecz (t.w. 130°C czym jest.
 • Co to znaczy Pirydyna Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym atom azotu Znacząco silniejsza zasada niż ↑ pirol, gdyż w co to jest.
 • Co to znaczy Pk Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej równowagi chemicznej K; pK = -logK definicja.
 • Co to znaczy Pka Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji kwasu w roztworze Ka; pKa = -logKa co znaczy.
 • Co to znaczy Pkb Informacje ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stałej dysocjacji zasady w roztworze Kb; pKb = -logKb słownik.
 • Co to znaczy Plastyfikator Informacje substancja stosowana do zmiękczania twardych polimerów, na przykład poli(chlorku winylu), kauczuków i lakierów, ułatwiająca ich przeróbkę i znaczenie.
 • Co to znaczy Platyna Informacje Platinum), pierwiastek chem., metal, Z = 78, m.at. 195,08u, ekipa ↑ niklowców. Znana Indianom przed Kolumbem. Odkryta w 1740 r. poprzez A czym jest.
 • Co to znaczy Pluton Informacje Plutonium), pierwiastek chem., metal, Z = 94, m.at. 244,064u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1940 r. poprzez E.M. McMillana, G. Seaborga co to jest.
 • Co to znaczy Płomień Informacje gazów powstająca w trakcie spalania ciał o różnym stanie skupienia. Utleniacz i paliwo są w p. zmieszane ze sobą albo mieszają się w definicja.
 • Co to znaczy Podczerwień Informacje angielskiego infrared ), niewidzialna część promieniowania elektromagnetycznego o większych długościach fali (a więc mniejszych energiach co znaczy.
 • Co to znaczy Elektronowa Podpowłoka Informacje atomowych o tych samych ↑ liczbach kwantowych: głównej - n i orbitalnej - l. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w słownik.
 • Co to znaczy Poliamidy Informacje termoplastycznych polimerów rozp. w kwasach i fenolach, pozyskiwanych poprzez homopolikondensację (↑ polikondensacja) aminokwasów (a więc znaczenie.
 • Co to znaczy Pe Polietylen Informacje produkowany w rezultacie polimeryzacji ↑ etenu. P. jest wytrzymałym mechanicznie, chem. i termicznie, woskowo-białym tworzywem czym jest.
 • Co to znaczy Polimerazy Informacje nić komplementarną (↑komplementarność) ↑kwasów nukleinowych opierając się na nici wzorcowej kwasu. Rozróżnia się dwie ekipy p.: p. DNA i p co to jest.
 • Co to znaczy Winylu Octan Poli Informacje OOCCH3)-]n, termoplastyczne tworzywo sztuczne. W zależności od metody otrzymywania może być miękki, ciągliwy albo kruchy; p. jest palny i definicja.
 • Co to znaczy Pur Poliuretany Informacje NH-CO-]n, ekipa tworzyw sztucznych charakteryzujących się obecnością ekipy uretanowej (-O-CO-NH-), pozyskiwanych poprzez poliaddycję dioli co znaczy.
 • Co to znaczy Porcelana Informacje przeświecający w cienkich warstwach materiał ceramiczny. P. nie przewodzi prądu elektrycznego, jest twarda, wytrzymała mechanicznie słownik.
 • Co to znaczy Potas Informacje Kalium), pierwiastek chem., metal, Z = 19, m.at. 39,098u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez H. Davy´ego w 1807 r. W przyrodzie występuje w znaczenie.
 • Co to znaczy Elektrody Standardowy Potencjał Informacje εo półogniwa (elektrody metalicznej) mierzona w roztworach jednomolowych (a ściślej, w roztworach o ↑ aktywności równej 1) względem czym jest.
 • Co to znaczy Termodynamiczny Potencjał Informacje charakteryzująca układ chem., wyrażana poprzez sumę iloczynów potencjałów chem. poszczególnych składników poprzez ilości moli tych co to jest.
 • Co to znaczy POWIERZCHNIE GRANICZNE ORBITALI ATOMOWYCH Informacje obejmujące taki region przestrzeni, poza którą funkcja falowa jest praktycznie równa zero. O rozmiarach i kształcie obszaru obejmowanego (↑ definicja.
 • Co to znaczy Powietrze Informacje stanowiąca ↑ atmosferę Ziemi; czyste powietrze jest mieszaniną jednorodną. Średnia masa cząsteczkowa: 28,94u, t.w. około -192°C, gęstość 1 co znaczy.
 • Co to znaczy Elektronowa Powłoka Informacje atomowych o tej samej gł. liczbie kwantowej n. Max. liczba elektronów przyporządkowanych orbitalom w powłoce wynosi 2n2. Powłoka zawiera n2 słownik.
 • Co to znaczy Półogniwo Informacje zazwyczaj metal) wspólnie z otaczającym go roztworem. Każde ogniwo złożona jest z dwóch półogniw; na przykład ↑ ogniwo Daniella złożona znaczenie.
 • Co to znaczy Avogadra Prawo Informacje jedno z fundamentalnych praw gazów idealnych, odkryte poprzez Avogadra w 1811 r. Odpowiednio z p.A. równe objętości różnych gazów w takich czym jest.
 • Co to znaczy Lamberta Bougera Prawo Informacje monochromatyczne ulega pochłanianiu w trakcie przechodzenia poprzez jednorodny ośrodek materialny, nie mniej jednak ↑ absorbancja A jest co to jest.
 • Co to znaczy Hessa Prawo Informacje wewnętrznej albo ↑ entalpii w dowolnym procesie określone są wartościami zmiennych stanu układu przed rozpoczęciem i po procesie. Wartości definicja.
 • Co to znaczy Moseleya Prawo Informacje prostą proporcjonalność między pierwiastkiem kwadratowym z odwrotności długości fali kwantów charakterystycznego promieniowania co znaczy.
 • Co to znaczy Składu Stałości Prawo Informacje stałych sformułowane w 1799 r. poprzez J.L. Prousta, a doświadczalnie potwierdzone w 1865 r. poprzez J.S. Stasa. Jedno z fundamentalnych słownik.
 • Co to znaczy Objętościowych Stosunków Prawo Informacje relacja stechiometryczny reagentów gazowych wyrażony jest małymi liczbami całkowitymi (w takich samych uwarunkowaniach ciśnienia i temp znaczenie.
 • Co to znaczy Masy Zachowania Prawo Informacje zamkniętym suma mas produktów reakcji chem. jest równa sumie mas substratów tej reakcji. P.z.m. zostało sformułowane pod koniec XVIII wieku czym jest.
 • Co to znaczy Prazeodym Informacje Praseodymium), pierwiastek chem., metal, Z = 59, m.at. 140,90765u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z noedymem) w 1885 r. poprzez K. von co to jest.
 • Co to znaczy Priony Informacje na ogół w organizmie człowieka i zwierząt, które w rezultacie zmiany ↑konformacji mogą stać się faktorem patogennym, wywołującym takie definicja.
 • Co to znaczy Izotermiczny Proces Informacje ↑ przemiana izotermiczna co znaczy.
 • Co to znaczy Wielokierunkowy Proces Informacje rezultacie którego dany substrat org. może być przekształcony, pod działaniem danego odczynnika, w dwa albo więcej różnych produktów. Na słownik.
 • Co to znaczy Progesteron Informacje ↑ ginogen; biały proszek, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, t.t. 129°C. Użytkowany jako lek u kobiet (dla podtrzymania znaczenie.
 • Co to znaczy Promet Informacje Promethium), pierwiastek chem., metal, Z = 61, m.at. 144,913u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1946 r. poprzez J.A. Marinsky´ego, C.D czym jest.
 • Co to znaczy Prot Informacje 1H albo H, (z łaciny Hydrogenium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton; m.at. = 1,007825u. Zawartość wodoru (protu) w co to jest.
 • Co to znaczy Γ Promienie Informacje elektromagnetyczne o długości poniżej 10-12 m, zwane także promieniowaniem jonizującym (gdyż skutkuje jonizację substancji, poprzez które definicja.
 • Co to znaczy Roentgena Promienie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal 10-9÷6·10-12m, powstają w trakcie bombardowania metali elektronami przyspieszonymi co znaczy.
 • Co to znaczy Korpuskularne Promieniowanie Informacje którego strumień złożona jest z różnego rodzaju cząstek, na przykład elektronów (↑ promienie β), protonów (↑ wiatr słoneczny), jąder atomów słownik.
 • Co to znaczy Tła Promieniowanie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne (gł. ↑ promienie γ) i ↑ promieniowanie korpuskularne pochodzące z naturalnych źródeł, oddziałujące na znaczenie.
 • Co to znaczy Jonowy Promień Informacje promień kuli, otaczającej jądro atomu, określany z odległości pomiędzy jądrami sąsiednich jonów w ↑ kryształach jonowych czym jest.
 • Co to znaczy Pu Informacje znak plutonu co to jest.
 • Co to znaczy Prostaglandyny Informacje pochodnych hipotetycznego kwasu prostanowego. Różnią się stopniem uwodornienia (2 albo 3 wiązania podwójne) i obecnością grup definicja.
 • Co to znaczy Pieczenia Do Proszek Informacje którego gł. składnikami są wodorowęglan sodu (NaHCO3), węglan albo wodorowęglan amonu ((NH4)2HCO3, NH4HCO3). Użytkowany w celu uzyskania co znaczy.
 • Co to znaczy Protaktyn Informacje Protactinium), pierwiastek chem., metal, Z = 91, m.at. 231,036u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty w 1913 r. poprzez K. Fajansa i O.H. Göhringa słownik.
 • Co to znaczy Adiabatyczna Przemiana Informacje adiabatyczny - przemiana termodynamiczna przebiegająca bez zamiany masy i energii pomiędzy układem a otoczeniem na sposób ciepła z znaczenie.
 • Co to znaczy Fosforu Pięciotlenek Informacje niewłaściwa nazwa ↑ tlenku fosforu(V czym jest.
 • Co to znaczy Poliaddukcja Informacje ↑ reakcja poliaddukcji co to jest.
 • Co to znaczy Pm Informacje znak ↑ prometu definicja.
 • Co to znaczy Buforowa Pojemność Informacje ↑ mieszanina buforowa co znaczy.
 • Co to znaczy Termoutwardzalny Polimer Informacje ↑ duroplasty słownik.
 • Co to znaczy Precypitat Informacje ↑ nawozy fosforowe znaczenie.
 • Co to znaczy Izochoryczny Proces Informacje ↑ przemiana izochoryczna czym jest.
 • Co to znaczy 114 Pierwiastek Informacje ↑ ununkwad co to jest.
 • Co to znaczy Wewnątrzcząsteczkowe Przegrupowanie Informacje ↑ izomeryzacja definicja.
 • Co to znaczy Ziemska Powłoka Informacje ↑ skorupa ziemska co znaczy.
 • Co to znaczy Czarny Proch Informacje materiał wybuchowy, spalający się bez wybuchu. W skład p.c. wchodzą w pierwszej kolejności węgiel drzewny (stąd nazwa), saletra potasowa i słownik.
 • Co to znaczy Etylenu Tereftalan Poli Informacje termoplastyczne tworzywo sztuczne, o idealnych właściwościach włóknotwórczych, dużej wytrzymałości mechanicznej i odporności chemicznej znaczenie.
 • Co to znaczy Światła Polaryzacja Informacje zasadą dualizmu korpuskularno-falowego (↑ dualizm korpuskularno-falowy materii) światło może być traktowane jako fala elektromagnetyczna czym jest.
 • Co to znaczy Joseph Priestley Informacje angielski fizyk, chemik i filozof. W 1774 r. ogrzewając ↑ tlenek rtęci(II) odkrył ↑ tlen (z wyjątkiem Scheelego (↑ Scheele Friedrich co to jest.
 • Co to znaczy Louis Joseph Proust Informacje franc. Prof. chemii w szkole artyleryjskiej w Segowii (1777-1791) i Szkole Centralnej w Madrycie (1791-1808), członek francuskiej Akademii definicja.
 • Co to znaczy Mas Działania Prawo Informacje poprzez Guldberga i Waagego w 1867 r.: w stanie równowagi chem. relacja iloczynu stężeń molowych produktów reakcji do iloczynu stężeń co znaczy.
 • Co to znaczy Pp Polipropylen Informacje termoplastyczne tworzywo sztuczne, o bardzo dużej odporności chem. (ulega jedynie działaniu stężonych kwasów H2SO4 i HNO3) i szerokim słownik.
 • Co to znaczy Pcr Informacje ↑reakcja łańcuchowa polimerazy znaczenie.
 • Co to znaczy Pas Informacje ↑ kwas salicylowy czym jest.
 • Co to znaczy Pastele Informacje ↑ farby co to jest.
 • Co to znaczy Peptyzacja Informacje prowadzących do powiększenia rozdrobnienia cząstek koloidowych, a w pierwszej kolejności mechanizm ponownego przejścia ↑ żelu w ↑ zol. Na definicja.
 • Co to znaczy Plazma Informacje skupienia materii, zjonizowany gaz, składający się z w przybliżeniu równoważnej ilości elektronów i jąder atomowych pozbawionych otoczek co znaczy.
 • Co to znaczy Polisacharydy Informacje wielocukry, cukry złożone. Wielkocząsteczkowe związki z gatunku węglowodanów, które można uważać za produkty ↑ polikondensacji wielu słownik.
 • Co to znaczy Obrączkowa Próba Informacje na wykrywanie jonów azotanowych(V) dzięki jonów żelaza(II), realizowana w obecności kwasu siarkowego(VI). Do probówki z badanym roztworem znaczenie.
 • Co to znaczy Patronit Informacje minerał, VS4, barwy ciemnoszarej o metalicznym połysku; ruda wanadu czym jest.
 • Co to znaczy Piasek Informacje zbudowana z ziaren o średnicy do 2 mm, gł. składnik - tlenek krzemu; użytkowany gł. w budownictwie i przemyśle szklarskim co to jest.
 • Co to znaczy Pleksiglas Informacje ↑ szkło organiczne definicja.
 • Co to znaczy Elektronowe Powinowactwo Informacje umiejętność do przyłączania elektronu poprzez atom danego pierwiastka, mierzona energią takiego procesu przebiegającego w stanie gazowym co znaczy.
 • Co to znaczy Parownica Informacje miseczka (przeważnie porcelanowa, wyposażona w dziobek ułatwiający przelewanie) o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, stosowana w słownik.
 • Co to znaczy Chemiczna Przemiana Informacje ↑ reakcja chemiczna znaczenie.
 • Co to znaczy Piran Informacje heterocykliczny związek org. o cząsteczce w formie sześcioatomowego pierścienia z jednym atomem tlenu i dwoma podwójnymi wiązaniami czym jest.
 • Co to znaczy Faradaya Elektrolizy Prawa Informacje poprzez M. Faradaya w 1833 r. Pierwsze p.e.F.: masa m substancji wydzielonej na jednej z elektrod (w procesie utleniania bądź redukcji co to jest.
 • Co to znaczy Orbitalny Poziom Informacje opisywanego orbitalem o ustalonych wartościach ↑ liczb kwantowych, zwana także poziomem energetycznym. W izolowanym atomie energia ta jest definicja.
 • Co to znaczy Pasywacja Informacje albo elektrochem., przeprowadzania substancji (przeważnie metali) w stan pasywny, gdzie jest ona odporna na działanie czynników chem. Metal co znaczy.
 • Co to znaczy Pektyny Informacje polisacharydów i ich pochodnych, o masach cząsteczkowych 100000÷200000, zbudowanych z kwasu galakturonowego, jego estrów metylowych słownik.
 • Co to znaczy Kosmiczne Promieniowanie Informacje o bardzo sporych energiach dochodzące na Ziemię z przestrzeni kosmicznej (średnio w 1 cm3 znajduje się 1 cząstka). W konsekwencji znaczenie.
 • Co to znaczy Fotograficzny Proces Informacje przebiegających w ↑ emulsji fotograficznej, prowadzących do stworzenia trwałego obrazu. P.f. obejmuje trzy fazy: 1) naświetlanie, w czasie czym jest.
 • Co to znaczy PLANCK MAX KARL ERNST Informacje znakomity fizyk niem., prof. uniwersytetów w Kolonii (1880-1889) i Berlinie (od 1889 r.), członek berlińskiej Akademii Nauk (od 1894 r co to jest.
 • Co to znaczy Materii Przemiana Informacje reakcji chem., umożliwiają funkcjonowanie organizmu, zachodzą w organizmie żywym z udziałem substancji pobieranych w pokarmach i produktów definicja.
 • Co to znaczy Louis Pasteur Informacje chemik i bakteriolog, zapoczątkował postęp stereochemii. W r. 1848 udowodnił, iż czynność optyczna związana jest z asymetrią naturalnych co znaczy.
 • Co to znaczy Metaliczny Połysk Informacje polegająca na odbijaniu światła poprzez powierzchnie metali i nie wszystkich innych substancji (↑ grafit, ↑ fosfor czarny). P.m. związany słownik.
 • Co to znaczy Wskaźnikowy Papierek Informacje zawierający odczynnik, który reagując z substancją obecną w roztworze wywołuje zmianę barwy papierka, co wskazuje na obecność tejże znaczenie.
 • Co to znaczy Pom Polioksymetylen Informacje polimeryzacji ↑ aldehydu mrówkowego o dobrych właściwościach mechanicznych. Użytkowany do wyrobu kształtek technicznych (koła zębate czym jest.
 • Co to znaczy Tropscha Fischera Proces Informacje otrzymywania ↑ benzyny syntetycznej (tak zwany syntiny) z gazu wodnego (syntezowego; ↑ gaz wodny) w rezultacie katalitycznego (związki co to jest.
 • Co to znaczy Tollensa Próba Informacje obecności ekipy aldehydowej w cząsteczce związku; za jej pomocą można wykrywać aldehydy i ↑ aldozy (nie wszystkie cukry). To jest reakcja z definicja.
 • Co to znaczy Peptydy Informacje aminokwasów, gdzie cząsteczki połączone są ↑ wiązaniem peptydowym -CO-NH-; w razie, gdy liczba takich wiązań w cząsteczce jest bardzo spora co znaczy.
 • Co to znaczy Jądrowe Paliwo Informacje zawierający izotopy promieniotwórcze uranu (235U i 233U; ↑ uran) i plutonu (239Pu; ↑ pluton), w ilości zapewniającej przebieg łańcuchowego słownik.
 • Co to znaczy Wiążące Elektronowe Pary Informacje biorące udział w wiązaniu chemicznym, wg mechaniki kwantowej w metodzie orbitali molekularnych pary elektronów obsadzające ↑ orbitale znaczenie.
 • Co to znaczy Papaweryna Informacje ↑ opium czym jest.
 • Co to znaczy Objętościowa Praca Informacje poprzez rozprężający się gaz w układzie składającym się z gazu w cylindrze zamkniętym tłokiem (poruszającym się bez tarcia), obciążonym co to jest.
 • Co to znaczy Promieniotwórczość Informacje przemiana ↑ jądra atomowego, której towarzyszy emisja promieniowania (gł. promieni α, β i γ; ↑ promienie α, ↑ promienie β, ↑ promienie γ definicja.
 • Co to znaczy Acetylenowy Palnik Informacje cięcia albo spawania metali w wysokiej temp., wykorzystuje mocną egzoenergetyczność reakcji spalania ↑ etynu w tlenie (temp. płomienia do co znaczy.
 • Co to znaczy Para Informacje określający wzajemnie położenie 1,4-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie p-). Położenie 1,4-znaczy, iż podstawniki znajdują słownik.
 • Co to znaczy Parafina Informacje węglowodorów pozyskiwana z olejów smarowych i frakcji ↑ ropy naftowej wrzącej ponad 350°C. W zależności od zawartości poszczególnych znaczenie.
 • Co to znaczy Pyrex Informacje glinowe; przykładowy skład: SiO2 - 80,8%, Al2O3 - 2,7%, B2O3 - 11,5%, Na2O - 3,8%, K2O - 0,8%, As2O3 - 0,4%; typ ↑ szkła laboratoryjnego o czym jest.
 • Co to znaczy Puryna Informacje związek aromatyczny zawierający układ dwóch skondensowanych pierścieni (6- i 5-atomowego) Tworzy białe igły (t.t. 216°C) łatwo rozp. w co to jest.
 • Co to znaczy Martenowski Piec Informacje hutniczego płomiennego, ogrzewanego gazem, do wytapiania stali sposobem Siemensa-Martina, z surówki i złomu żelaznego. Zbudowany z cegły definicja.
 • Co to znaczy Poliizobutylen Informacje tworzywo należące do ↑ kauczuków syntetycznych, pozyskiwane poprzez polimeryzację 2-metylo propenu; nie ulega wulkanizacji, odporne chem co znaczy.
 • Co to znaczy Katodowe Promienie Informacje elektronów produkowany w lampie elektronowej w rezultacie ogrzewania jednej z elektrod i przyłożenia różnicy potencjału pomiędzy nimi. P.k słownik.
 • Co to znaczy Proton Informacje dodatnim elementarnym ładunku elektrycznym równym 1,6022·10-19C i masie 1,0073u. P. są składnikami jąder atomowych pierwiastków chem. P znaczenie.
 • Co to znaczy Patyna Informacje pokrywająca elementy wykonane z miedzi (na przykład dachy, posągi z brązu), składająca się z mieszaniny węglanu diwodorotlenku dimiedzi(II czym jest.
 • Co to znaczy Ps Polistyren Informacje termoplastyczne, palne tworzywo sztuczne, o dużej odporności chem. i dobrych właściwościach dielektrycznych i wąskim zakresie temp co to jest.
 • Co to znaczy P Informacje znak ↑ fosforu definicja.
 • Co to znaczy Carl Linus Pauling Informacje i fizyk am., prof. wielu amerykańskich uniwersytetów, prezes Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego. Liczne prace przeznaczone chemii co znaczy.
 • Co to znaczy Pb Informacje znak ↑ ołowiu słownik.
 • Co to znaczy Pcp Informacje ↑ anielski pył znaczenie.
 • Co to znaczy Pd Informacje znak ↑ palladu czym jest.
 • Co to znaczy Perhydrol Informacje ↑ nadtlenek wodoru co to jest.
 • Co to znaczy Piroluzyt Informacje minerał, MnO2, barwy czarnej, ruda manganu definicja.
 • Co to znaczy Plagioklazy Informacje ekipa minerałów, ↑ skalenie co znaczy.
 • Co to znaczy Poliizopren Informacje ↑ kauczuk słownik.
 • Co to znaczy Politetrafluoroetylen Informacje ↑ teflon znaczenie.
 • Co to znaczy Polon Informacje Polonium - Polonia oznacza Polska), pierwiastek chem., metal, Z = 84, m.at. 208,9824u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M czym jest.
 • Co to znaczy Po Informacje znak ↑ polonu co to jest.
 • Co to znaczy Normalny Potencjał Informacje ↑ potencjał standardowy elektrody definicja.
 • Co to znaczy Pr Informacje znak ↑ prazeodymu co znaczy.
 • Co to znaczy Układu Stanu Parametry Informacje impulsy takie jak ciśnienie, temp., objętość, stężenie określające stan układu słownik.
 • Co to znaczy Stałych Stosunków Prawo Informacje ↑ prawo stałości składu znaczenie.
 • Co to znaczy Izobaryczny Proces Informacje ↑ przemiana izobaryczna czym jest.
 • Co to znaczy Sieciowania Proces Informacje ↑ sieciowanie co to jest.
 • Co to znaczy Srebrnego Lustra Próba Informacje ↑ próba Tollensa definicja.
 • Co to znaczy Paracelsus Informacje Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541); niem. przyrodoznawca, doktor i filozof uważany za twórcę jatrochemii (poglądu, iż gł co znaczy.
 • Co to znaczy Paracetamol Informacje kryształy, t.t. 168°C; użytkowany jako aktywny składnik leków o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i przeciwbólowym słownik.
 • Co to znaczy Wolfgang Pauli Informacje szwajcarski fizyk teoretyk, autor prac z zakresu mechaniki kwantowej, kwantowej teorii pola, teorii cząstek elementarnych. Sformułował tak znaczenie.
 • Co to znaczy Paraformaldehyd Informacje formaldehydu (↑ aldehyd mrówkowy) o stopniu polimeryzacji wynoszącym około 100, biała substancja stała. P. powstaje samorzutnie w ciekłym czym jest.
 • Co to znaczy Parowanie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę gazową; przemiana odwrotna do ↑ skraplania co to jest.
 • Co to znaczy Wolne Elektronowe Pary Informacje pary elektronów walencyjnych o przeciwnie ukierunkowanych spinach, nie biorą udziału w tworzeniu wiązania chem., na przykład dwie pary definicja.
 • Co to znaczy Pehametr Informacje przyrząd wykorzystywany do wyznaczania odczynu roztworu, a więc pomiaru pH. To jest zazwyczaj woltomierz z ↑ elektrodą szklaną co znaczy.
 • Co to znaczy Per Informacje halogenopochodnej węglowodoru przedrostek oznaczający, iż w jej cząsteczce wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami halogenu, na słownik.
 • Co to znaczy Perła Informacje skład: 90% CaCO3 w formie ↑ aragonitu, 10% substancji org. (konchiolina); produkowany poprzez perłopławy, barwy białej albo szarawej znaczenie.
 • Co to znaczy Perowskit Informacje minerał, CaTiO3, przezroczysty, barwy brunatnej czym jest.
 • Co to znaczy Piaskowiec Informacje skała osadowa, ↑ piasek zlepiony spoiwem ilastym albo kalcytowym; użytkowany jako materiał budowlany, drogowy, rzeźbiarski co to jest.
 • Co to znaczy 116 Pierwiastek Informacje ↑ ununheks definicja.
 • Co to znaczy 118 Pierwiastek Informacje ↑ ununokt co znaczy.
 • Co to znaczy Pirofor Informacje substancja, która w kontakcie z powietrzem zapala się samorzutnie, na przykład silnie rozdrobnione ↑żelazo metaliczne słownik.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Poboczna Informacje ↑ orbitalna liczba kwantowa znaczenie.
 • Co to znaczy Energetyczny Podpoziom Informacje ↑ podpowłoka elektronowa czym jest.
 • Co to znaczy Podstawienie Informacje ↑ reakcja substytucji co to jest.
 • Co to znaczy Azotu Podtlenek Informacje ↑ tlenki azotu definicja.
 • Co to znaczy Reakcji Produkty Informacje substancje pozyskiwane z substratów w rezultacie reakcji co znaczy.
 • Co to znaczy 112 Pierwiastek Informacje ↑ ununbi słownik.
 • Co to znaczy Endoenergetyczny Proces Informacje rezultacie której energia jest pochłaniana poprzez układ na sposób ciepła, na przykład w celu podtrzymania przebiegu odpowiedniej reakcji znaczenie.
 • Co to znaczy Pigment Informacje intensywnej barwie, praktycznie nierozp. w wodzie i innych rozpuszczalnikach, użytkowana w produkcji farb i lakierów. Pośród pigmentów czym jest.
 • Co to znaczy Metylu Metakrylan Poli Informacje ↑ szkło organiczne co to jest.
 • Co to znaczy 110 Pierwiastek Informacje ↑ ununuil definicja.
 • Co to znaczy 111 Pierwiastek Informacje ↑ ununun co znaczy.
 • Co to znaczy Pirokatechina Informacje związek należący do polifenoli (↑ fenole). Bezb. kryształy średnio, rozp. w wodzie, t.t. 185°C, t.w. 240 °C. Pozyskiwana poprzez hydrolizę słownik.
 • Co to znaczy Pirokseny Informacje ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 1:3) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu znaczenie.
 • Co to znaczy Pirotyn Informacje minerał, FeS, barwy złocistej albo żółtobrązowej, ma właściwości magnetyczne; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI czym jest.
 • Co to znaczy Pirydoksyna Informacje ↑ wit. B6 co to jest.
 • Co to znaczy Pirymidyna Informacje heterocykliczny związek aromatyczny z sześcioczłonowym pierścieniem, zawierającym dwa atomy azotu Biała, łatwotopliwa substancja definicja.
 • Co to znaczy Plastelina Informacje użytkowany do modelowania; ciało stałe w temp. pokojowej, łatwo odkształcające się pod wpływem nacisku. P. jest mieszaniną proszków i co znaczy.
 • Co to znaczy Β Promienie Informacje ↑ promieniowanie korpuskularne powstające między innymi w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień ↑ cząstek β słownik.
 • Co to znaczy Rodzaju I Podstawnik Informacje ↑ skierowujący wpływ podstawników znaczenie.
 • Co to znaczy Rodzaju Ii Podstawnik Informacje ↑ skierowujący wpływ podstawników czym jest.
 • Co to znaczy PODSTAWOWY WZÓR TEORII KINETYCZNEJ GAZÓW Informacje praw gazu doskonałego; wzór opisujący rozmiar ciśnienia gazu: k - liczba cząsteczek albo atomów gazu, V -objętość, Ek.sr - średnia energia co to jest.
 • Co to znaczy Poh Informacje jonów wodorotlenkowych - ujemna wartość logarytmu dziesiętnego z wartości liczbowej stężenia molowego jonów wodorotlenkowych w roztworze definicja.
 • Co to znaczy Galwaniczne Pokrycia Informacje nanoszone elektrolitycznie, w celach dekoracyjnych albo antykorozyjnych, na powierzchnię elementów przewodzących prąd elektryczny. Element co znaczy.
 • Co to znaczy Elektrody Polaryzacja Informacje powierzchni czynnej elektrody poprzez wydzielający się na niej gaz (na przykład wodór na miedzi w ogniwie Volty), poprzez co powiększa się słownik.
 • Co to znaczy Pozyton Informacje elektron nieujemny, e+ - ↑ antycząstka; cząstka elementarna o masie ↑ elektronu, ale o dodatnim ładunku elementarnym. Zderzenie elektronu i znaczenie.
 • Co to znaczy Winylu Chlorek Poli Informacje PVC) - [-CH2CHCl-]n, popularne tworzywo termoplastyczne o dużej odporności chem. (kwasy, zasady) i wąskim zakresie temp. stosowania czym jest.
 • Co to znaczy Polimer Informacje polimeryzacji; polimerami są m.in: polietylen, polistyren, poli(chlorek winylu), żywica fenolowo-formaldehydowa, poli(tereftalan etylenu) i co to jest.
 • Co to znaczy Termoplastyczny Polimer Informacje polimer, który może być stopiony poprzez ogrzanie do odpowiedniej temp. Zobacz także tworzywa termoplastyczne definicja.
 • Co to znaczy Polimeryzacja Informacje ↑ reakcja polimeryzacji co znaczy.
 • Co to znaczy Ochronne Powłoki Informacje metali, farb, tworzyw sztucznych i tym podobne, nakładane na powierzchnie elementów w celu zabezpieczenia ich przed ↑ korozją, następującą słownik.
 • Co to znaczy Energetyczny Poziom Informacje ↑ powłoka elektronowa znaczenie.
 • Co to znaczy Lussaca Gay Prawo Informacje stałego ciśnienia p relacja objętości V do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą: (indeksy 1 i 2 odnoszą się adekwatnie do stanów czym jest.
 • Co to znaczy Oktaw Prawo Informacje systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika angielskiego J.A. Newlandsa. Polegała na zauważeniu, iż właściwości chem co to jest.
 • Co to znaczy Polikondensacja Informacje ↑ reakcja polikondensacji definicja.
 • Co to znaczy Polopiryna Informacje handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego co znaczy.
 • Co to znaczy Ponadtlenki Informacje zawierające ↑ anionorodnik ponadtlenkowy , charakterystyczne dla w najwyższym stopniu reaktywnych metali z gatunku litowców (↑ potasu, ↑ słownik.
 • Co to znaczy Porcelit Informacje przeświecający materiał ceramiczny. P. ma właściwości pośrednie pomiędzy ↑ porcelaną i ↑ fajansem. Użytkowany do wyrobu urządzeń znaczenie.
 • Co to znaczy Dyfuzyjny Potencjał Informacje na granicy roztworów elektrolitów (na przykład w ↑ ogniwie Daniella Zn2+ - Cu2+), spowodowany różną szybkością dyfuzji jonów obu czym jest.
 • Co to znaczy Półogniwa Potencjał Informacje elektromotoryczna ogniwa zbudowanego z dwóch półogniw: prawego i lewego. Mierzymy potencjał prawego półogniwa, a półogniwem lewym jest co to jest.
 • Co to znaczy Półmetale Informacje wykazujące jednocześnie właściwości metali i niemetali. P. są półprzewodnikami; ich przewodnictwo elektryczne jest małe, jednak wzrasta definicja.
 • Co to znaczy Przesunięć Prawo Informacje Soddy´ego - prawidłowość opisująca przemiany pierwiastków promieniotwórczych, podana jednocześnie w 1913 r. poprzez Polaka K. Fajansa i co znaczy.
 • Co to znaczy Sterujące Pręty Informacje materiałów silnie pochłaniających neutrony, takich jak: kadm, bor, hafn, gadolin, europ. W zależności od głębokości opuszczenia do rdzenia słownik.
 • Co to znaczy Izochoryczna Przemiana Informacje izochoryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której objętość układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i temp znaczenie.
 • Co to znaczy Praca Informacje przekazywania energii; skalarna rozmiar fizyczna określająca wartość energii zużytej na przemieszczenie ciała materialnego z jednego czym jest.
 • Co to znaczy Doskonałego Gazu Prawa Informacje opisujących zachowanie się gazu doskonałego; do p.g.d. należą: ↑ fundamentalny wzór teorii kinetycznej gazów, ↑ równanie Clapeyrona i co to jest.
 • Co to znaczy Charlesa Prawo Informacje do temp. bezwzględnej T jest wielkością stałą dla danej objętości V gazu: (↑ równanie Clapeyrona), a więc w uwarunkowaniach izochorycznych definicja.
 • Co to znaczy Kirchhoffa Prawo Informacje zależność entalpii reakcji od temp. W uproszczonej postaci, dla niewielkiej różnicy temp., jest opisane równaniem: (ΔH2 - ΔH1) = ΔCp (T2 co znaczy.
 • Co to znaczy PRAWO LAVOSIERA-LAPLACE´A Informacje związku chem. jest równe ciepłu reakcji tworzenia jednego mola tego związku z czystych pierwiastków w temp. 25 °C pod ciśnieniem 1013,25 słownik.
 • Co to znaczy Akroleinowa Próba Informacje na odróżnienie ↑ tłuszczów od olejów mineralnych dzięki powstającej w rezultacie spalania tłuszczów ↑ akroleinie o charakterystycznym znaczenie.
 • Co to znaczy PRAWO OKRESOWOŚCI WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNYCH PIERWIASTKÓW Informacje pierwiastków, ułożonych wg wzrastających mas atomowych, zmieniają się w sposób okresowy. Prawo zostało podane poprzez chemika rosyjskiego D czym jest.
 • Co to znaczy Ostwalda Rozcieńczeń Prawo Informacje stałą dysocjacji elektrolitu (K), stopniem dysocjacji (α) i stężeniem molowym elektrolitu (c): . P.r.O. sformułowane zostało w 1888 r co to jest.
 • Co to znaczy Materii Zachowania Prawo Informacje energii (E) w układzie zamkniętym jest stała i nie zależy od zmian zachodzących w układzie. Wykazanie poprzez Einsteina równoważności masy definicja.
 • Co to znaczy Jodoformowa Próba Informacje na wykrywanie nie wszystkich związków org. (na przykład metyloketonów, etanolu), prowadzi do stworzenia ↑ jodoformu CHI3: R-CO-CH3 + 3I2 co znaczy.
 • Co to znaczy Redoksowe Procesy Informacje ↑ utlenianie, ↑ zredukowanie słownik.
 • Co to znaczy Prolina Informacje pirolidynokarboksylowy, jeden z ↑ aminokwasów, dobrze rozp. w wodzie, ma słodki smak. Składnik wszystkich białek, w szczególności znaczenie.
 • Co to znaczy Α Promienie Informacje ↑ promieniowanie korpuskularne powstające w czasie reakcji jądrowych i termojądrowych, stanowiące strumień cząstek α (↑ heliony czym jest.
 • Co to znaczy Naturalna Promieniotwórczość Informacje ↑ promieniotwórczość co to jest.
 • Co to znaczy Sztuczna Promieniotwórczość Informacje ↑ promieniotwórczość definicja.
 • Co to znaczy Elektromagnetyczne Promieniowanie Informacje dzięki pola elektromagnetycznego (na przykład promieniowanie radiowe, ultrafioletowe, widzialne, podczerwone, gamma). Zobacz podczerwień co znaczy.
 • Co to znaczy Jonizujące Promieniowanie Informacje promieniowanie elektromagnetyczne, obejmujące między innymi ↑ promienie γ i ↑ promienie Roentgena albo korpuskularne - na przykład ↑ słownik.
 • Co to znaczy Laserowe Promieniowanie Informacje elektromagnetyczne o długości fali rzędu 102÷104 nm produkowane w laserze; p.l. cechuje się wysoką spójnością i monochromatycznością znaczenie.
 • Co to znaczy Przenikliwe Promieniowanie Informacje łączna nazwa ↑ promieniowania jonizującego i promieniowania niejonizującego (na przykład neutronowego czym jest.
 • Co to znaczy Propenal Informacje systematyczna nazwa ↑ akroleiny co to jest.
 • Co to znaczy Trommera Próba Informacje charakterystyczna związków zawierających grupę aldehydową (por. próba Tollensa), polegająca na dodaniu na przykład badanego monosacharydu definicja.
 • Co to znaczy Srebra Złota Próba Informacje ↑ właściwość probiercza co znaczy.
 • Co to znaczy Fazowa Przemiana Informacje etapy, zazwyczaj wywołany zmianą temp. albo ciśnienia; do p.f. należą: topnienie, krzepnięcie, parowanie, skraplanie, sublimacja słownik.
 • Co to znaczy Izobaryczna Przemiana Informacje izobaryczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której ciśnienie w układzie pozostaje stałe; zmianie ulegają dwa wskaźniki: temp. i obj znaczenie.
 • Co to znaczy Przyłączenie Informacje ↑ reakcja addycji czym jest.
 • Co to znaczy Protektory Informacje wykonane z metali czynnych (na przykład Mg, Zn, Al.) dolutowywane do podziemnych zbiorników, stalowych rurociągów, kadłubów statków co to jest.
 • Co to znaczy PROTONOWA TEORIA KWASÓW I ZASAD Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda definicja.
 • Co to znaczy Prowitaminy Informacje org. przekształcające się w organizmie do odpowiednich ↑ witamin. ↑ Wit. A powstaje w wątrobie z karotenów (dobowe zapotrzebowanie wynosi co znaczy.
 • Co to znaczy Piryt Informacje minerał, FeS2, barwy złotej, o metalicznym połysku; użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI). Popularnie nazywany złotem głupców słownik.
 • Co to znaczy Egzoenergetyczny Proces Informacje rezultacie której energia wydziela się w układzie na sposób ciepła, na przykład wskutek przebiegu odpowiedniej reakcji chem. (na przykład znaczenie.
 • Co to znaczy Izotermiczna Przemiana Informacje izotermiczny - przemiana termodynamiczna, w trakcie której temp. układu pozostaje stała; zmianie ulegają dwa wskaźniki: ciśnienie i czym jest.
 • Co to znaczy Poliakrylonitryl Informacje n, polimer ↑ akrylonitrylu o bardzo dobrych właściwościach włóknotwórczych; włókno ma sporą wytrzymałość mechaniczną i termiczną i co to jest.
 • Co to znaczy Polimorfizm Informacje samej substancji w różnych postaciach krystalograficznych. Poszczególne postacie nazywa się odmianami polimorficznymi, do których należą na definicja.
 • Co to znaczy Galwaniczna Powłoka Informacje na przykład Zn, Cu, Ag) produkowana na powierzchni innego metalu (na przykład Fe) dzięki procesu elektrolizy. Powlekany metal stanowi co znaczy.
 • Co to znaczy Winylowy Alkohol Poli Informacje n, termoplastyczne tworzywo sztuczne pozyskiwane poprzez hydrolizę ↑ poli(octanu winylu). Tworzywo rozp. w wodzie (rozpuszczalność zależy słownik.
 • Co to znaczy Pierwiastków Niezmienności Prawo Informacje chem. i przemian fazowych (topnienie, parowanie i tym podobne) pierwiastki chem. pozostają niezmienne, a mówiąc ściślej - ich zręby atomowe znaczenie.
 • Co to znaczy Pirop Informacje minerał z gatunku ↑ granatów, kamień półszlachetny, Mg3Al2[SiO4]3; przezroczysty, barwy różowoczerwonej albo czerwonej czym jest.
 • Co to znaczy Bezdymny Proch Informacje o barwie od żółtozielonej do brunatnej, który w czasie spalania daje wyłącznie produkty gazowe (por. proch czarny). P.b. wytwarza się co to jest.
 • Co to znaczy Reliktowe Promieniowanie Informacje szczątkowe, promieniowanie cieplne Wszechświata w dziedzinie mikrofal, przewidziane między innymi poprzez Gamowa, odkryte przypadkowo definicja.
 • Co to znaczy Proteoliza Informacje wpływem odpowiednich ↑enzymów. Enzymy proteolityczne, zwane także trawiennymi, podzielone są na dwie ekipy; pierwsza działa na końcówki co znaczy.
 • Co to znaczy Piroliza Informacje rozpad molekuł związku chem. pod wpływem wysokiej temp. Używana do degradacji wyższych węglowodorów z gatunku parafin słownik.
 • Co to znaczy Polarność Informacje położenia ładunku elektronowego w cząsteczce posiadającej wiązania kowalencyjne, wywołana różną elektroujemnością atomów tworzących znaczenie.
 • Co to znaczy Pc Pw Poliwęglany Informacje węglowego, termoplastyczne tworzywa sztuczne pozyskiwane poprzez polikondensację ↑ fosgenu i fenoli dihydroksylowych. Cechują się idealnymi czym jest.
 • Co to znaczy Ptfe Informacje ↑ teflon co to jest.
 • Co to znaczy Podstawniki Informacje w chemii org.; określone ekipy atomów połączone z łańcuchem albo pierścieniem związku org., na przykład -OH, -CH3, -Cl i tym podobne (por definicja.
 • Co to znaczy Biogenne Pierwiastki Informacje konieczne do życia roślin i zwierząt. P.b. dla roślin to: węgiel, tlen, wodór, azot, siarka, fosfor, sód, potas, magnez, wapń, żelazo co znaczy.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Pierwiastki Biogenne, Podstawniki, Ptfe, Poliwęglany, Pw, Pc, Polarność, Piroliza, Proteoliza, Promieniowanie Reliktowe, Proch Bezdymny, Pirop, Prawo co to znaczy.

Tłumaczenie Pierwiastki Biogenne, Podstawniki, Ptfe, Poliwęglany, Pw co to jest.