Słownik haber fritz hybrydyzacja sp3d co to znaczy.
Hel Ii, Haber Fritz, Hybrydyzacja Sp3D, Hydrargilit, Histydyna, Hydratacja, Hydroksosole, Hydroliza.

Słownik chemiczny: przykłady na H

 • Co to znaczy Holoenzym Informacje całą, w pełni funkcjonalną cząsteczkę ↑enzymu, składającą się z ↑apoenzymu połączonego z ↑koenzymem albo ↑ekipą prostetyczną co to jest.
 • Co to znaczy Homogeniczny Informacje chem. jednorodną pod względem składu, własności, stanu skupienia albo reakcję biegnącą w jednej fazie skupienia (na przykład w fazie definicja.
 • Co to znaczy Hafn Informacje Hafnium), pierwiastek chem., metal, Z = 72, m.at. 178,49u, ekipa ↑ tytanowców. Istnienie h. przewidział w 1913 r. H. Moseley opierając się co znaczy.
 • Co to znaczy HOFMANN AUGUST WILHELM VON Informacje niem. Prof. Royal College of Chemistry w Londynie i uniwersytetu w Berlinie. Odkrył anilinę i chinolinę w smole węglowej i formaldehyd i słownik.
 • Co to znaczy Heliony Informacje cząstka α - jądra atomu ↑ helu , znak: α znaczenie.
 • Co to znaczy Męskie Płciowe Hormony Informacje ↑ androgeny czym jest.
 • Co to znaczy Halony Informacje węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na wychwytywaniu co to jest.
 • Co to znaczy Has Informacje Hassium), pierwiastek chem., metal, Z = 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P. Armbrustera, G definicja.
 • Co to znaczy Heksozy Informacje należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy). Występują w co znaczy.
 • Co to znaczy Hel Informacje Helium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C. Janssena i N. Lockyera na słownik.
 • Co to znaczy Heliodor Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana berylu (minerału; ↑ beryl), barwy żółtej znaczenie.
 • Co to znaczy Helisa Informacje trójwymiarowa struktura w kształcie taśmy skręconej wzdłuż osi podłużnej. Strukturą helikalną charakteryzuje się cząsteczka ↑ kwasu czym jest.
 • Co to znaczy Holm Informacje Holmium), pierwiastek chem., metal, Z = 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r. poprzez P.T. Cleve´a i co to jest.
 • Co to znaczy Hem Informacje składająca się z czterech jego pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej trwałości, zwany porfiryną (por definicja.
 • Co to znaczy Hemiacetal Informacje wytwór przyłączenia cząsteczki alkoholu do ekipy CO aldehydu. Reakcja stworzenia h. jest odwracalnym podłączeniem nukleofilowym co znaczy.
 • Co to znaczy Heroina Informacje półsyntetyczna pochodna ↑ morfiny, biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku, nierozp. w wodzie, t.t. 172°C. Mocny lek przeciwbólowy i słownik.
 • Co to znaczy Henri Germain Hess Informacje 1802-1850) chemik ros. pochodzenia szwajcarskiego. Sformułował fundamentalne prawo termochemii (tak zwany prawo Hessa znaczenie.
 • Co to znaczy Wiązania Rozpad Heterolityczny Informacje w trakcie którego oba elektrony tworzące to wiązanie pozostają przy jednym z atomów. Mechanizm ten prowadzi do stworzenia ↑ kationu i ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Higroskopijność Informacje substancji do pochłaniania wilgoci (wody i pary wodnej). H. wykazują liczne substancje zarówno ciekłe jak i stałe, które na powietrzu co to jest.
 • Co to znaczy Hipoteza Informacje obserwacji albo wynikach wstępnych doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu tłumaczenie systemu jakiegoś procesu albo definicja.
 • Co to znaczy Wiązania Rozpad Homolityczny Informacje w trakcie którego para elektronów tworząca to wiązanie zostaje podzielona pomiędzy oba atomy, które były ze sobą połączone. H.r.w co znaczy.
 • Co to znaczy Hormony Informacje produkowane, w znikomo małych ilościach, poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego albo tkanki ludzi i zwierząt, wywierają na drodze słownik.
 • Co to znaczy Sp Hybrydyzacja Informacje orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p wyjaśnia liniową znaczenie.
 • Co to znaczy Sp3 Hybrydyzacja Informacje orbitalu typu s i trzech orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i trzech orbitali 2p wyjaśnia budowę cząsteczek czym jest.
 • Co to znaczy Hydraty Informacje formie krystalicznej, zawierające ↑ wodę krystalizacyjną w formie skompleksowanej, na przykład NiCl2·6H2O = [Ni(H2O)6]Cl2, albo związanej w co to jest.
 • Co to znaczy Hydroksyloamina Informacje NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑ amoniak, azot i definicja.
 • Co to znaczy Hydroliza Informacje ↑solwolizy, reakcja związku chemicznego z wodą, kierująca do stworzenia nowych związków (h. nie jest reakcja wody ze związkiem bezwodnym co znaczy.
 • Co to znaczy Cząsteczkowa Hydroliza Informacje ↑hydrolizy, reakcja rozkładu albo przemiany związku chemicznego pod wpływem wody charakteryzujący się tym, iż związek ulegający hydrolizie słownik.
 • Co to znaczy Estrów Zasadowa Hydroliza Informacje reakcja odwrotna do ↑ estryfikacji; rozkład estru na sól wyjściowego kwasu karboksylowego i alkohol. Zachodzi w obecności anionu znaczenie.
 • Co to znaczy H Informacje znak ↑ wodoru czym jest.
 • Co to znaczy Halogeny Informacje ↑ fluorowce co to jest.
 • Co to znaczy Ho Informacje znak ↑ holmu definicja.
 • Co to znaczy Hydroksyl Informacje ·OH, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczce ↑wody albo ↑alkoholu co znaczy.
 • Co to znaczy Homeopatia Informacje mająca bazować na podawaniu chorym znikomo małych ilości substancji, które w większym stężeniu powodują symptomy podobne, jak dana słownik.
 • Co to znaczy Halit Informacje minerał, NaCl, tworzy pokłady ↑ soli kamiennej znaczenie.
 • Co to znaczy Hg Informacje znak ↑ rtęci czym jest.
 • Co to znaczy Agresji Hormon Informacje ↑ adrenalina co to jest.
 • Co to znaczy Hemoglobina Informacje chromoproteidów (białko złożone), składający się z hemu (barwnik; 4%; ↑ hem) i globiny (białko; 96%); masa cząsteczkowa wynosi około 68000u definicja.
 • Co to znaczy Zasadowa Hydroliza Informacje ↑ hydroliza anionowa co znaczy.
 • Co to znaczy Estrów Kwasowa Hydroliza Informacje odwrotna do ↑ estryfikacji, przebiegająca również w trakcie syntezy estru. Między h.k.e. a estryfikacją określa się stan równowagi. To jest słownik.
 • Co to znaczy Halogenowodory Informacje zwanych także halogenami; ↑ fluorowce) z wodorem. W normalnych uwarunkowaniach ↑ fluorowodór jest niskowrzącą cieczą (wskutek ↑ asocjacji znaczenie.
 • Co to znaczy Histamina Informacje t. 83÷87°C, dobrze rozp. w wodzie; ↑ neuroprzekaźnik uwalniany poprzez uszkodzone tkanki i nerwy w stanie stresu; wywołuje zaburzenia czym jest.
 • Co to znaczy He Informacje znak ↑ helu co to jest.
 • Co to znaczy Hf Informacje znak ↑ hafnu definicja.
 • Co to znaczy Radiacyjna Hormeza Informacje ↑ hipoteza liniowa co znaczy.
 • Co to znaczy Kwasowa Hydroliza Informacje ↑ hydroliza kationowa słownik.
 • Co to znaczy Helowce Informacje okresowego, blok p (He - blok s), do której należą następujące pierwiastki: ↑ hel, ↑ neon, ↑ argon, ↑ krypton, ↑ ksenon, ↑ radon, ↑ ununokt znaczenie.
 • Co to znaczy Jonowa Hydroliza Informacje ↑hydrolizy, reakcja jonowa pomiędzy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami wody. H.j. ulegają wszystkie sole czym jest.
 • Co to znaczy HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T Informacje holenderski, prof. uniwersytetów w Amsterdamie, Lipsku, Berlinie. Prace nad ciśnieniem osmotycznym, stereochemią, równowagą chem., dynamiką co to jest.
 • Co to znaczy Hb Informacje znak ↑ hemoglobiny definicja.
 • Co to znaczy Atomowych Orbitali Hybrydyzacja Informacje orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje takie zwane co znaczy.
 • Co to znaczy Von Hermann Helmholtz Informacje wszechstronny uczony niem., prof. w Heidelbergu i Berlinie, podał matematyczną interpretację zasady zachowania energii i wykazał jej słownik.
 • Co to znaczy Białkowy Hydrolizat Informacje peptydów różnej długości, pozyskiwana z białka w drodze ↑ hydrolizy zawartych w cząsteczce polimeru wiązań peptydowych. H.b. stosuje się znaczenie.
 • Co to znaczy Hydrosfera Informacje powłoki ziemskiej, do której należą: oceany, morza, rzeki, jeziora, błota, wody podziemne i wilgoć, którą nasiąknięta jest górna część czym jest.
 • Co to znaczy Ronald Hoffmann Informacje ur. w Polsce), zaczął pracę badawczą w Harvard University, potem jako prof. w Cornell University. Badania w dziedzinie chemii teoretycznej co to jest.
 • Co to znaczy Hydroksykwasy Informacje ogólnym (HO)m-R-(COOH)n, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową i co najmniej jedną grupę hydroksylową. Na przykład definicja.
 • Co to znaczy Otto Hahn Informacje fizykochemik niem. W 1938 r. przeprowadził (razem ze Strassmannem) pierwszą reakcję rozczepienia jądra atomowego uranu. W 1944 r. dostał co znaczy.
 • Co to znaczy Halogenowanie Informacje halogenu do cząsteczki związku org. przez podstawienie, addycję albo przegrupowanie. Na przykład: C6H5CH3 + Br2 C6H5CH2Br + HBr słownik.
 • Co to znaczy Kationowa Hydroliza Informacje hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn znaczenie.
 • Co to znaczy Halucynogeny Informacje substancje wywołujące wizje i halucynacje: ↑ LSD, ↑ meskalina, ↑ THC czym jest.
 • Co to znaczy Metali Hartowanie Informacje cieplnej metali i ich stopów, polegająca na ogrzaniu metalu do temp., gdzie następuje przemiana jego budowy krystalicznej, wygrzewaniu co to jest.
 • Co to znaczy Haszysz Informacje otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica), zawierający od 5 do 12% ↑ THC, regularnie palony w mieszaninie z ↑ definicja.
 • Co to znaczy Norman Walter Haworth Informacje z angielskiego: Wyjaśnił budowę cukrów prostych, zsyntetyzował ↑ witaminę C. Artysta wzorów strukturalnych alternatywnych do wzorów co znaczy.
 • Co to znaczy Carl Werner Heisenberg Informacje niem., współtwórca ↑ mechaniki kwantowej, teorii cząstek elementarnych, sił jądrowych. Sformułował tak zwany zasadę nieoznaczoności (↑ słownik.
 • Co to znaczy Hematyt Informacje błyszcz żelaza - minerał, Fe2O3, jedna z głownych rud żelaza, użytkowana również do produkcji czerwonej farby znaczenie.
 • Co to znaczy Heterocykliczny Informacje cyklicznego (alifatycznego albo aromatycznego), który zawiera w pierścieniu przynajmniej jeden atom pierwiastka innego niż węgiel, na czym jest.
 • Co to znaczy Heterogeniczny Informacje niejednorodności składu, własności, stanu skupienia substancji chem. albo reakcji biegnącej na granicy dwóch faz (na przykład zredukowanie co to jest.
 • Co to znaczy Hiacynt Informacje minerał, kamień szlachetny, przezroczysta, bezb. odmiana ↑ cyrkonu definicja.
 • Co to znaczy Liniowa Hipoteza Informacje naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne efekty, a jedynie ich zakres zależy co znaczy.
 • Co to znaczy Homologi Informacje tak zwany ↑ szereg homologiczny, to oznacza należące do jednego typu (na przykład ↑ alkany, ↑ alkeny, ↑ alkiny). Następne człony szeregu słownik.
 • Co to znaczy Żeńskie Płciowe Hormony Informacje ↑ ginogeny znaczenie.
 • Co to znaczy Erich Hückel Informacje niem., prowadził badania między innymi dysocjacji elektrolitycznej i przewodnictwa elektrycznego roztworów elektrolitów. Artysta tak zwany czym jest.
 • Co to znaczy Sp2 Hybrydyzacja Informacje orbitalu atomowego typu s i dwu orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i dwu orbitali 2p wyjaśnia kształt co to jest.
 • Co to znaczy Sp3D2 Hybrydyzacja Informacje orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s, trzech orbitali 3p i definicja.
 • Co to znaczy Hydrazyna Informacje NH2; bezb., silnie higroskopijna (↑ higroskopijność) ciecz, dymi na powietrzu; rozp. w wodzie, odczyn roztworu wodnego jest słabo zasadowy co znaczy.
 • Co to znaczy Hydrochinon Informacje dihydroksybenzen, związek z gatunku ↑ fenoli. Biała substancja krystaliczna słabo rozp. w wodzie, t.t. 171°C, t.w. 286°C. Otrzymywany słownik.
 • Co to znaczy Hydroksylizyna Informacje kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej znaczenie.
 • Co to znaczy Hydroksyprolina Informacje hydroksypirolidynokarboksylowy-2, jeden z ↑ aminokwasów. W sporych ilościach występuje w żelatynie, tworzy bezb. kryształy dobrze rozp. w czym jest.
 • Co to znaczy Anionowa Hydroliza Informacje hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon wodorotlenkowy (w reakcję z wodą wchodzi anion słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn co to jest.
 • Co to znaczy Hydroksosole Informacje wodorotlenków zawierających co najmniej dwa aniony OH-, gdzie niektóre ekipy wodorotlenkowe zostały zastąpione resztami kwasowymi, na definicja.
 • Co to znaczy Hydratacja Informacje solwatacji przebiegający z udziałem cząsteczek wody, w trakcie którego następuje otaczanie jonów poprzez cząsteczki wody; zazwyczaj to jest co znaczy.
 • Co to znaczy Histydyna Informacje imidazolilopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy białe płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu i eterze. Wchodzi w skład między słownik.
 • Co to znaczy Hydrargilit Informacje Al(OH)3, z ↑ diasporem jest gł. składnikiem ↑ boksytów, użytkowany do otrzymywania ↑ glinu produkcji materiałów ogniotrwałych, farb znaczenie.
 • Co to znaczy Sp3D Hybrydyzacja Informacje orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i jednego orbitalu typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s i trzech orbitali 3p i czym jest.
 • Co to znaczy Fritz Haber Informacje niem., ur. we Wrocławiu. W latach 1908-1913 opracował fizykochem. podstawy syntezy amoniaku, gdzie substancjami wyjściowymi były: powietrze co to jest.
 • Co to znaczy Ii Hel Informacje powstający z helu I w temp. -270,98°C (2,17K) i pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia w stan definicja.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Hel Ii, Haber Fritz, Hybrydyzacja Sp3D, Hydrargilit, Histydyna, Hydratacja, Hydroksosole, Hydroliza Anionowa, Hydroksyprolina, Hydroksylizyna, Hydrochinon co to znaczy.

Tłumaczenie Hel Ii, Haber Fritz, Hybrydyzacja Sp3D, Hydrargilit co to jest.