Słownik alkohol absolutny alkanale co to znaczy.
PRZYKŁADY Akt, Alkohol Absolutny, Alkanale, Anataz, Atmosfera, Akumulator Ołowiowy, Aragonit.

Słownik chemiczny: przykłady na A

 • Co to znaczy Atom Informacje pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące się na ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Amylopektyna Informacje stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku mln u), o definicja.
 • Co to znaczy Etylu Acetylooctan Informacje bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się go w rezultacie co znaczy.
 • Co to znaczy Kwasowe Amidy Informacje karboksylowych, gdzie ekipa OH ekipy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe: R-CONH2) lub ekipą -NHR1 (amidy słownik.
 • Co to znaczy Astat Informacje Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r. poprzez E. Segre, K.R znaczenie.
 • Co to znaczy Aspartam Informacje substancja słodząca, 150 razy słodsza od sacharozy, ciało stałe słabo rozp. w wodzie i etanolu; a. to dipeptyd - aspartylofenyloalanina czym jest.
 • Co to znaczy Antymateria Informacje ↑ antycząstek: ↑ antyprotonów, ↑ antyneutronów i ↑ pozytonów (antyelektronów), praktycznie identycznych z cząstkami (różnią się na co oznacza.
 • Co to znaczy Wody Autodysocjacja Informacje więc rozpad cząsteczek wody na jony odpowiednio z równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały (dysocjuje jedna krzyżówka.
 • Co to znaczy Aminobenzen Informacje ↑ anilina najlepszy.
 • Co to znaczy Alkanole Informacje ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH przykłady.
 • Co to znaczy ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO Informacje otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy powierzchni około encyklopedia.
 • Co to znaczy Potasu V Azotan Informacje saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra indyjska. Otrzymywany z jak działa.
 • Co to znaczy Etanoamid Acetamid Informacje przedstawiciel amidów (↑ amidy kwasowe). Biała substancja krystaliczna bardzo dobrze rozp. w wodzie, t.t. 82°C, t.w. 222°C. Otrzymywany na czy jest.
 • Co to znaczy Aktynowce Informacje bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie ziemskiej występują pojęcie.
 • Co to znaczy Au Informacje znak ↑ złota wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Alkalia Informacje wodne roztwory silnych zasad - wodorotlenków litowców, wapnia i amoniaku (NH3ˇH2O). Mają odczyn silnie zasadowy (alkaliczny opis.
 • Co to znaczy Antydetonator Informacje przeciwstukowy, zapobiegający przedwczesnemu zapłonowi paliwa sprężanego w cylindrze silnika. Niegdyś najpopularniejszym a. był ↑ informacje.
 • Co to znaczy Azotany Informacje tlenowych azotu: azotowego(III) i azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole otrzymuje się poprzez redukcję co to jest.
 • Co to znaczy Azan Informacje systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku definicja.
 • Co to znaczy Anomery Informacje budowie cyklicznej, zawierają anomeryczny atom węgla, który stanowi jeden z członów pierścienia cząsteczki (zwyczajny ↑ asymetryczny atom co znaczy.
 • Co to znaczy Acetylenki Informacje których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (wskutek czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn)). W najwyższym stopniu słownik.
 • Co to znaczy Ałuny Informacje znaczenie.
 • Co to znaczy Alkoholometr Informacje czym jest.
 • Co to znaczy Asocjacja Informacje się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są nowymi związkami chem co oznacza.
 • Co to znaczy Acetanilid Informacje C6H5NHCOCH3 (t.t. 115°C), wytwór ↑ acetylowania ↑ aniliny krzyżówka.
 • Co to znaczy Elektronowej Pary Akceptor Informacje cząsteczka związku chem. zdolna do przyłączenia pary elektronowej, kwas wg Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa najlepszy.
 • Co to znaczy Adamsyt Informacje użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący, działa drażniąco na błony śluzowe gardła i nosa; zielonożółte kryształy, t.t. 195°C, nierozp. w przykłady.
 • Co to znaczy Amyloza Informacje wypełniający wnętrze jej ziarenek (około 20% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej 10000u÷60000u, o łańcuchach encyklopedia.
 • Co to znaczy Alkaloidy Informacje związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce. A. mają jak działa.
 • Co to znaczy Alkiny Informacje nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z jednego mocnego czy jest.
 • Co to znaczy Alkoholizm Informacje pojęcie.
 • Co to znaczy Alabaster Informacje minerał, śnieżnobiała drobnokrystaliczna odmiana ↑ gipsu. Użytkowany w rzeźbiarstwie, budownictwie i modelarstwie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy K Acesulfam Informacje ↑ syntetyczna substancja słodząca, słodsza 150 razy od sacharozy, nie jest metabolizowana w organizmie człowieka opis.
 • Co to znaczy Pył Anielski Informacje PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny informacje.
 • Co to znaczy Antyutleniacze Informacje naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i żywności. A co to jest.
 • Co to znaczy Anhydryt Informacje minerał, CaSO4, bezb. albo szarawy, przezroczysty, użytkowany do produkcji kwasu siarkowego(VI) i ↑ cementu definicja.
 • Co to znaczy Agat Informacje minerał, kamień półszlachetny, wstęgowana, różnobarwna odmiana ↑ chalcedonu co znaczy.
 • Co to znaczy Akseroftol Informacje ↑ wit. A słownik.
 • Co to znaczy AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO Informacje fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z artystów podstaw atomistycznej teorii znaczenie.
 • Co to znaczy Alkacymetria Informacje analizy miareczkowej, wykorzystujących reakcje kwas-zasada. Jako ↑ titranty w a. stosuje się ↑ roztwory mianowane silnych kwasów albo czym jest.
 • Co to znaczy Cząstek Akcelerator Informacje wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym, w celu co oznacza.
 • Co to znaczy Areny Informacje ↑ węglowodory aromatyczne krzyżówka.
 • Co to znaczy Optyczne Antypody Informacje związku optycznie czynnego, mające przeciwne konfiguracje (przeciwne ułożenia podstawników wokół centrum albo centrów asymetrii). A.o. mają najlepszy.
 • Co to znaczy Antyneutron Informacje ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ neutronu, o identycznej masie i podobnie jak neutron pozbawiona ładunku przykłady.
 • Co to znaczy Akwarele Informacje ↑ farby encyklopedia.
 • Co to znaczy Aromatyczność Informacje chem. wykazywanych poprzez org. ↑ związki aromatyczne (↑ węglowodory aromatyczne, ↑ związki heterocykliczne). Warunkiem wystąpienia a. jest jak działa.
 • Co to znaczy Antymon Informacje Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności (na przykład czy jest.
 • Co to znaczy Glicerynowy Aldehyd Informacje bezbarwne kryształy (w formie igieł) trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. W cząsteczce a.g pojęcie.
 • Co to znaczy Arszenik Informacje nazwa zwyczajowa tlenku arsenu(III wyjaśnienie.
 • Co to znaczy August Svante Arrhenius Informacje fizykochemik i astrofizyk szwedzki. Od 1895 r. prof. uniwersytetu w Sztokholmie, a od 1905 r. pracownik Instytutu Nobla. Opracował i opis.
 • Co to znaczy Propanon Aceton Informacje najprostszy keton alifatyczny, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. -94,9°C, t.w. 56,2°C, w każdym relacji rozp. w wodzie informacje.
 • Co to znaczy Agar Informacje zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W zimnej wodzie co to jest.
 • Co to znaczy Argon Informacje Argon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya i J.W.S. Rayleigha. W definicja.
 • Co to znaczy Antycząstki Informacje samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a. prowadzi do ich ↑ co znaczy.
 • Co to znaczy Acetylowanie Informacje podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego CH3COOH słownik.
 • Co to znaczy Atropina Informacje racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna trucizna; występuje znaczenie.
 • Co to znaczy Aluminotermia Informacje czym jest.
 • Co to znaczy Hofmanna Aparat Informacje ↑ elektrolizer Hofmanna co oznacza.
 • Co to znaczy Analiza Informacje ↑ reakcja analizy krzyżówka.
 • Co to znaczy Alchemia Informacje za przodka współczesnej chemii, znana od starożytności, a oparta na koncepcji czterech żywiołów (pierwiastków, przedmiotów) tworzących najlepszy.
 • Co to znaczy Austenit Informacje stały roztwór węgla w żelazie γ. A. jest trwały jeśli zawiera nie więcej niż 1,7% węgla, a jego temp. nie jest niższa od 710°C przykłady.
 • Co to znaczy Amfetamina Informacje metyloetyloamina - lek użytkowany w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia encyklopedia.
 • Co to znaczy Anionit Informacje ↑ jonit jak działa.
 • Co to znaczy Aurypigment Informacje minerał, As2S3, przezroczysty, barwy złocistej czy jest.
 • Co to znaczy Azeotrop Informacje destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny) albo wyższa (a pojęcie.
 • Co to znaczy Ag Informacje znak ↑ srebra wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Aromaty Informacje ↑ węglowodory aromatyczne opis.
 • Co to znaczy Alkilowanie Informacje wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje w rezultacie aminy pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe i informacje.
 • Co to znaczy Aktywność Informacje pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (wskutek wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c, gdzie f jest ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Azot Informacje Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D. Rutherforda. W przyrodzie definicja.
 • Co to znaczy Aktyn Informacje Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a. A. to pierwiastek co znaczy.
 • Co to znaczy Acetyloceluloza Informacje otrzymywany poprzez działanie na ↑ celulozę ↑ kwasem octowym albo bezwodnikem kwasu octowego w obecności H2SO4 albo ZnCl2 (katalizatory słownik.
 • Co to znaczy Auksochromy Informacje pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez sprzężenie z ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Antyproton Informacje ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym czym jest.
 • Co to znaczy Jakościowa Analiza Informacje chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji badanej, pozwala co oznacza.
 • Co to znaczy Azbest Informacje amfibolowy Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (t.t. około 1150°C) i a. chryzotylowy Mg6(Si4O10)(OH)8 (t.t. około 1500°C). Włókniste skupienia, łatwo krzyżówka.
 • Co to znaczy Antracyt Informacje kopalnego o metalicznym połysku; zawiera 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych. Charakteryzuje się sporym ciepłem najlepszy.
 • Co to znaczy Alkeny Informacje nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego wiązania π przykłady.
 • Co to znaczy Aldozy Informacje cukry łatwe, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd glikolowy CH2(OH)CHO encyklopedia.
 • Co to znaczy Aleksandryt Informacje szlachetny, przezroczysta odmiana chryzoberylu (Al2[BeO4]) barwy zielonej albo czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu jak działa.
 • Co to znaczy Antyelektron Informacje ↑ pozyton czy jest.
 • Co to znaczy Androgeny Informacje męskie - związki chem., należą do steroidów; regulują funkcje płciowe, określają wtórne cechy płciowe męskie i regulują przemianę materii pojęcie.
 • Co to znaczy Azotki Informacje zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a. niestechiometryczne (↑ skład wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Azydki Informacje azotowodorowego HN3. To są bardzo reaktywne, w większości wybuchowe związki; użytkowane jako materiały inicjujące wybuch (na przykład opis.
 • Co to znaczy Amidol Informacje związek chem., bezb. igły, łatwo ciemnieje; t.t. 79°C, użytkowany jako wywoływacz informacje.
 • Co to znaczy Alpaka Informacje ↑ stopy (tabela co to jest.
 • Co to znaczy Ziemi Pierwotna Atmosfera Informacje powstała najprawdopodobniej w konsekwencji aktywności wulkanicznej Ziemi. Najprawdopodobniej składała się z CO2, pary wodnej, azotu, metanu definicja.
 • Co to znaczy Coa Acetylo Informacje ↑ acetylokoenzym A co znaczy.
 • Co to znaczy Antywitaminy Informacje budowie zbliżonej do ↑ witamin, ale o przeciwnym działaniu. A. są użytkowane do wywoływania i badania chorób spowodowanych brakiem słownik.
 • Co to znaczy Adenozyna Informacje która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak przekazywanie informacji znaczenie.
 • Co to znaczy Azozwiązki Informacje zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo arylowymi (↑aryl). A czym jest.
 • Co to znaczy Alkoksy Informacje nazwa ekipy RO-, gdzie R jest resztą alkilową, na przykład CH3O - metoksy co oznacza.
 • Co to znaczy Apatyt Informacje minerał, Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], bezb. i przezroczysty; użytkowany jako nawóz sztuczny i do otrzymywania fosforu i jego związków krzyżówka.
 • Co to znaczy Protonu Akceptor Informacje atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda najlepszy.
 • Co to znaczy Aromatyczny Informacje 1) związek posiadający cechę ↑ aromatyczności, ↑ związki aromatyczne); 2) ustalenie przyjemnego ↑ zapachu nie wszystkich związków przykłady.
 • Co to znaczy Akumulator Informacje gdzie substancje zużywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej (rozładowania) mogą być odtworzone poprzez przepuszczenie prądu encyklopedia.
 • Co to znaczy Alkoholany Informacje w rezultacie reakcji alkoholi z nie wszystkimi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli (budowa jonowa jak działa.
 • Co to znaczy Alkany Informacje nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑ hybrydyzacji sp3. Wzór czy jest.
 • Co to znaczy As Informacje znak ↑ arsenu pojęcie.
 • Co to znaczy Metylowy Alkohol Informacje ↑ metanol wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Adermina Informacje ↑ wit. B6 opis.
 • Co to znaczy Alifatyczny Informacje związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla tworzą łańcuchy informacje.
 • Co to znaczy Alkalimetria Informacje analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. Alkalimetria bazuje na miareczkowaniu próbki kwasu o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem co to jest.
 • Co to znaczy Aminokwasy Informacje zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta węglowodorowa definicja.
 • Co to znaczy Amfiprotyczność Informacje ↑ rozpuszczalnik co znaczy.
 • Co to znaczy Arsenopiryt Informacje minerał, FeAsS, barwy szarobiałej, zazwyczaj zawiera domieszki złota słownik.
 • Co to znaczy Zasadowy Akumulator Informacje alkaliczny - ogniwo galwaniczne regenerowalne, gdzie elektrolitem (przewodnikiem jonowym) jest wodny roztwór wodorotlenku potasu znaczenie.
 • Co to znaczy Anticol Informacje ↑ disulfiram czym jest.
 • Co to znaczy Amatoksyny Informacje trujących oktapeptydów, zbudowanych z L-aminokwasów, występujących w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides) w sporym stężeniu (0,2÷0 co oznacza.
 • Co to znaczy Adenina Informacje jedna z zasad ↑ purynowych, które w formie ↑ nukleozydów wchodzą w skład ↑ kwasów nukleinowych. Biała substancja krystaliczna, t.t. 360°C krzyżówka.
 • Co to znaczy Adenozynotrifosforan Informacje trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez przyłączanie do najlepszy.
 • Co to znaczy Aerozol Informacje gdzie fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozpraszaną ciecz (↑ mgła) albo ciało stałe (↑ dym). Cząstki etapy rozpraszanej posiadają przykłady.
 • Co to znaczy ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan) Informacje octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i nie wszystkich encyklopedia.
 • Co to znaczy Argentyt Informacje minerał, Ag2S, użytkowany do otrzymywania srebra jak działa.
 • Co to znaczy Ameryk Informacje łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w 1944 r. poprzez czy jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Analiza Informacje zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej próbce. A.c. może pojęcie.
 • Co to znaczy Alkohol Informacje nazwa kolokwialna ↑ etanolu wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Andaluzyt Informacje minerał, Al2O[SiO4], użytkowany do wyrobu tworzyw ogniotrwałych i kwasoodpornych opis.
 • Co to znaczy Anion Informacje ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. łatwe, na przykład Cl-, S2-, złożone, na przykład SO42 informacje.
 • Co to znaczy Anaboliki Informacje ↑ środki dopingujące co to jest.
 • Co to znaczy Apoenzym Informacje fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym). Decyduje o definicja.
 • Co to znaczy Mrówkowy Aldehyd Informacje formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w temp co znaczy.
 • Co to znaczy Alanina Informacje aminopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w przyrodzie w dwóch odmianach izomerycznych; izomer α (w stanie wolnym) wchodzi w skład słownik.
 • Co to znaczy Węgla Atom Asymetryczny Informacje ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a cały układ nie ma znaczenie.
 • Co to znaczy Albit Informacje minerał, ↑ skalenie czym jest.
 • Co to znaczy Elektrofilowe Podstawienie Aromatyczne Informacje ↑ reakcja substytucji elektrofilowej (SE) w układzie aromatycznym co oznacza.
 • Co to znaczy Kippa Aparat Informacje wykorzystywane do otrzymywania w laboratorium gazów (wodoru, H2S, CO2 i SO2) w rezultacie działania kwasami na metale albo odpowiednie sole krzyżówka.
 • Co to znaczy Amalgamat Informacje metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie tworzy amalgamatu najlepszy.
 • Co to znaczy Normalne Alkany Informacje zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany przykłady.
 • Co to znaczy Alkil Informacje jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl. Nazewnictwo zobacz encyklopedia.
 • Co to znaczy Anilana Informacje wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego. Zobacz jak działa.
 • Co to znaczy Acetale Informacje dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane w rezultacie kondensacji aldehydu z dwiema cząsteczkami czy jest.
 • Co to znaczy Miareczkowa Analiza Informacje ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do oznaczanego roztworu pojęcie.
 • Co to znaczy Acetaldehyd Informacje ↑ aldehyd octowy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Areometr Informacje mierzenia gęstości cieczy, składający się z obciążenia, trzpienia i termometru. Pomiar gęstości (na przykład roztworu) bazuje na opis.
 • Co to znaczy Atramenty Informacje wykorzystywane do pisania. Rozpuszczalnik (woda albo etanol) zawiera: barwnik (na przykład nigrozyny, czerń atramentową, błękit anilinowy informacje.
 • Co to znaczy Aluminium Informacje materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do 99,9 co to jest.
 • Co to znaczy Estrów Alkoholiza Informacje definicja.
 • Co to znaczy Antyferromagnetyk Informacje odpowiednim zakresie temp. i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne) ułożenie elementarnych co znaczy.
 • Co to znaczy Aromatyzacja Informacje związku aromatycznego ze związku niearomatycznego, na przykład otrzymywanie ↑ hydrochinonu z ↑ chinonu w procesie uwodorniania słownik.
 • Co to znaczy Antracen Informacje aromatyczny; t.t. 216,6°C, t.w. 342°C; zbudowany z trzech skondensowanych linearnie pierścieni benzenowych. Kluczowy składnik tak zwany znaczenie.
 • Co to znaczy Aryl Informacje ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5 czym jest.
 • Co to znaczy Srebra V Azotan Informacje piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t.t. 212°C co oznacza.
 • Co to znaczy Wodoropodobny Atom Informacje z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać precyzyjne funkcje krzyżówka.
 • Co to znaczy Androsteron Informacje związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C najlepszy.
 • Co to znaczy Asfalt Informacje składająca się raczej z ↑ węglowodorów, występująca w przyrodzie jako a. naturalny i w nie wszystkich rodzajach ropy naftowej. A. ma barwę przykłady.
 • Co to znaczy Autokataliza Informacje jeden z produktów reakcji spełnia rolę katalizatora: A + B + C D + E + F (na przykład wytwór D będzie katalizatorem dla takiego przebiegu encyklopedia.
 • Co to znaczy Anglezyt Informacje minerał, PbSO4, biały, przezroczysty jak działa.
 • Co to znaczy Atp Informacje ↑adenozynotrifosforan czy jest.
 • Co to znaczy Ilościowa Analiza Informacje chem., zespół metod mierzenia zawartości (stężeń) poszczególnych składników próbki. ↑ Skład jakościowy badanej próbki musi być przedtem pojęcie.
 • Co to znaczy Coa S Acetylo Informacje ↑ acetylokoenzym A wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ametyst Informacje minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy fioletowej (pochodzącej od domieszek związków żelaza opis.
 • Co to znaczy Akroleina Informacje CHCHO, t.w. 52°C; ciecz o przykrej, ostrej woni, skutkuje łzawienie. A. otrzymuje się z gliceryny, poprzez odwodnienie, powstaje także po informacje.
 • Co to znaczy Sympatyczne Atramenty Informacje niewidoczne na papierze po wyschnięciu, by je spowodować należy ogrzać albo zwilżyć papier odpowiednim odczynnikiem. Atramentami co to jest.
 • Co to znaczy Atraktanty Informacje ↑ feromony definicja.
 • Co to znaczy Alkohole Informacje co znaczy.
 • Co to znaczy Kurt Alder Informacje niem., ur. na Śląsku w Königshütte (dzisiejszy Chorzów). Prof. uniwersytetów w Kilonii i Kolonii. Członek Bawarskiej Akademii Nauk i słownik.
 • Co to znaczy Aminy Informacje wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być alkilowe i znaczenie.
 • Co to znaczy Etylowy Alkohol Informacje ↑ etanol czym jest.
 • Co to znaczy Antyperspiranty Informacje kosmetyczne zapobiegające nadmiernemu poceniu się nie wszystkich części ciała (dłoni, stóp, okolic pod pachami), działają co oznacza.
 • Co to znaczy At Informacje znak ↑ astatu krzyżówka.
 • Co to znaczy Amfibole Informacje ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 4:11) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu najlepszy.
 • Co to znaczy Arginina Informacje guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w szczególności w przykłady.
 • Co to znaczy Al Informacje znak ↑ glinu encyklopedia.
 • Co to znaczy Adsorpcja Informacje fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od natury jak działa.
 • Co to znaczy Allen Informacje propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem. podobne do ↑ czy jest.
 • Co to znaczy Am Informacje znak ↑ ameryku pojęcie.
 • Co to znaczy Absorbancja Informacje ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania przechodzącego poprzez dany wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ar Informacje znak ↑ argonu opis.
 • Co to znaczy Anilina Informacje fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące - wywołują informacje.
 • Co to znaczy Alicykliczny Informacje związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych albo podwójnych, tworząc pierścień. Powstały pierścień nie zawiera co to jest.
 • Co to znaczy Alizaryna Informacje jeden z barwników znanych w starożytności) otrzymywany z korzeni marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum); kryształy rozpuszczalne w definicja.
 • Co to znaczy Anihilacja Informacje elementarnych - w parach: cząstka + antycząstka - w ↑ kwanty promieniowania elektromagnetycznego, w rezultacie czego ulegają zanikowi co znaczy.
 • Co to znaczy Akwamaryn Informacje szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ berylu - minerału, barwy błękitnej albo niebieskozielonej (pochodzącej od domieszek związków żelaza słownik.
 • Co to znaczy Octan Aktywny Informacje ↑ acetylokoenzym A znaczenie.
 • Co to znaczy Aglikon Informacje ↑ glikozydy czym jest.
 • Co to znaczy Albuminy Informacje globularnych; rozp. w wodzie, trudno się wysalają. Do a. należą: białka roślinne, białka jaja kurzego, mleka. A. zawierają wiele co oznacza.
 • Co to znaczy Anizotropia Informacje właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość rozchodzenia się fali krzyżówka.
 • Co to znaczy Adrenalina Informacje produkowany poprzez rdzeń nadnercza. A. to trudno rozp. w wodzie bezb. kryształy, t.t. 212°C; w organizmie pełni rolę ↑ neuroprzekaźnika najlepszy.
 • Co to znaczy Sodu V Azotan Informacje saletra chilijska) - NaNO3, bezb. kryształy, rozp. w wodzie, t.t. 311°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra chilijska przykłady.
 • Co to znaczy Acetylocholina Informacje zwalnia pracę serca, rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, pobudza perystaltykę jelit. W organizmie wykazuje działanie bardzo encyklopedia.
 • Co to znaczy Anionorodnik Informacje ↑ rodnik mający ładunek niekorzystny, na przykład a. ponadtlenkowy (↑ ponadtlenki jak działa.
 • Co to znaczy Chemiczna Aktywność Informacje miara umiejętności danej substancji do wchodzenia w reakcje chemiczne (definicja a.ch. ma charakter względny i jakościowy czy jest.
 • Co to znaczy Ac Informacje znak ↑ aktynu pojęcie.
 • Co to znaczy Azuryt Informacje minerał, Cu3(OH)2(CO3)2, użytkowany do produkcji niebieskiej (lazurowej) farby wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Acetylen Informacje nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H opis.
 • Co to znaczy Anoda Informacje której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach informacje.
 • Co to znaczy Strąceniowa Analiza Informacje chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do roztworu, a w co to jest.
 • Co to znaczy Andezyt Informacje skała magmowa wylewna, szara, użytkowana jako materiał budowlany i ogniotrwały definicja.
 • Co to znaczy Benzoesowy Aldehyd Informacje t.w. 180°C; bezb., oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów, słabo rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym. A.b co znaczy.
 • Co to znaczy Aprotyczność Informacje ↑ rozpuszczalnik słownik.
 • Co to znaczy Arsen Informacje Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od starożytności; odkryty w znaczenie.
 • Co to znaczy Wagowa Analiza Informacje ↑ badanie strąceniowa czym jest.
 • Co to znaczy Acetofenon Informacje metylowy C6H5COCH3, związek organiczny, szkodliwy. Ciecz o tt. 19÷20ºC, tw. 202ºC; bezbarwna, o przyjemnym zapachu suszonych róż. Trudno co oznacza.
 • Co to znaczy Allilowy Alkohol Informacje CHCH2OH; t.w. 97°C; trująca ciecz o zapachu musztardy, użytkowana w syntezie ↑ gliceryny, ↑ akroleiny, estrów zapachowych krzyżówka.
 • Co to znaczy Antybiotyki Informacje produkowane poprzez nie wszystkie drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym najlepszy.
 • Co to znaczy Adamantan Informacje węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Nie wszystkie pochodne a. stosuje się jako leki przykłady.
 • Co to znaczy Elementarna Analiza Informacje pierwiastkowego związku chem. w oparciu o różne sposoby instrumentalne. Dzięki a.e. poznaje się procentową zawartość poszczególnych encyklopedia.
 • Co to znaczy Wody Anomalia Informacje zależność gęstości ↑ wody od temp. Woda ma największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej oziębiania (na przykład zimą jak działa.
 • Co to znaczy Azotowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: azot, fosfor, arsen, antymon i bizmut. Azot i fosfor to niemetale, arsen i czy jest.
 • Co to znaczy Argentometria Informacje strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które tworzą trudno pojęcie.
 • Co to znaczy Asparagina Informacje amidopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w sporych ilościach w białkach wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Angstrem Informacje długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład długości wiązań. 1Å opis.
 • Co to znaczy Octowy Aldehyd Informacje CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym, benzenie. A informacje.
 • Co to znaczy Addycja Informacje ↑ reakcja addycji co to jest.
 • Co to znaczy Acylowanie Informacje chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, kierująca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z pierścieniem ekipą acylową -CO definicja.
 • Co to znaczy Azyna Informacje systematyczna nazwa ↑ pirydyny co znaczy.
 • Co to znaczy Pierwiastków Alotropia Informacje pierwiastka w formie kilku odmian. Powodem alotropii jest odmienna struktura krystaliczna (na przykład: ↑ węgiel, ↑ fosfor, ↑ siarka) albo słownik.
 • Co to znaczy Aminokwasy Alfa Informacje obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa przyłączona jest znaczenie.
 • Co to znaczy Promieniowania Absorpcja Informacje promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola czym jest.
 • Co to znaczy Azol Informacje systematyczna nazwa ↑ pirolu co oznacza.
 • Co to znaczy Aldehydy Informacje ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych (utlenianie dzięki krzyżówka.
 • Co to znaczy Aminoplasty Informacje pozyskiwane w rezultacie kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami zawierającymi najlepszy.
 • Co to znaczy Amoniak Informacje 33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku). Roztwór wodny a. ma przykłady.
 • Co to znaczy Antabus Informacje ↑ disulfiram encyklopedia.
 • Co to znaczy Akrylonitryl Informacje akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH(OH)CN albo jak działa.
 • Co to znaczy Acydymetria Informacje analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym roztworem (↑ czy jest.
 • Co to znaczy Absorpcja Informacje fizykochem. związany ze zjawiskiem ↑ dyfuzji, opierający na pochłanianiu substancji, zazwyczaj ciekłej albo gazowej (absorbatu), poprzez pojęcie.
 • Co to znaczy Autojonizacja Informacje reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania, jak i oddawania wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Aspiryna Informacje handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego opis.
 • Co to znaczy Antymonit Informacje błyszcz antymonu - minerał, Sb2S3, kluczowy surowiec użytkowany do otrzymywania antymonu informacje.
 • Co to znaczy Amfoteryczność Informacje wszystkich pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i nie wszystkich związków organicznych, zawierających w cząsteczce co to jest.
 • Co to znaczy Aneuryna Informacje ↑ wit. B1 definicja.
 • Co to znaczy Amidki Informacje pochodnych amoniaku, gdzie jeden z atomów wodoru został zastąpiony atomem metalu, MINH2; związki o budowie jonowej: kation M+ i anion co znaczy.
 • Co to znaczy Anortyt Informacje skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej słownik.
 • Co to znaczy Aragonit Informacje krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli mięczaków zawiera znaczenie.
 • Co to znaczy Ołowiowy Akumulator Informacje regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV) PbO2. Płyty czym jest.
 • Co to znaczy Atmosfera Informacje gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę co oznacza.
 • Co to znaczy Anataz Informacje minerał barwy żółtobrunatnej, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, powstaje z innych minerałów tytanu (na przykład ilmenitu krzyżówka.
 • Co to znaczy Alkanale Informacje ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych ↑ aldehydów, o wzorze ogólnym CnH2n + 1CHO najlepszy.
 • Co to znaczy Absolutny Alkohol Informacje bezwodny ↑ etanol przykłady.
 • Co to znaczy Akt Informacje kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały, z kolei encyklopedia.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja PRZYKŁADY Akt, Alkohol Absolutny, Alkanale, Anataz, Atmosfera, Akumulator Ołowiowy, Aragonit, Anortyt, Amidki, Aneuryna, Amfoteryczność, Antymonit, Aspiryna co to znaczy.

Tłumaczenie Co oznacza Akt, Alkohol Absolutny, Alkanale, Anataz, Atmosfera co to jest.