Słownik kolba ssawkowa kauczuk co to znaczy.
Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Kwas Mlekowy, Kwas Difosforowy(V), Konfiguracja.

Słownik chemiczny: przykłady na K

 • Co to znaczy Rektyfikacyjna Kolumna Informacje ↑ kolumna destylacyjna co to jest.
 • Co to znaczy Krokit Informacje minerał, PbCrO4, barwy czerwonej albo żółtej definicja.
 • Co to znaczy Kadm Informacje Cadmium), pierwiastek chem., metal, Z = 48, m.at. 112,411u, ekipa ↑ cynkowców. Odkryty w 1817 r. poprzez F. Stromeyera i niezależnie w 1818 co znaczy.
 • Co to znaczy Kainit Informacje minerał, KMgCl(SO4)ܩH2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania soli potasu słownik.
 • Co to znaczy Kalafonia Informacje po oddestylowaniu terpentyny otrzymywanej z drzew iglastych. Ma barwę żółtą albo brunatną, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym znaczenie.
 • Co to znaczy Kaliforn Informacje Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez G.T.Seaborga, A czym jest.
 • Co to znaczy Kalomel Informacje nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod wpływem światła co to jest.
 • Co to znaczy Kamfora Informacje należący do ekipy terpenów, zawierający grupę ketonową. K. jest substancją optycznie aktywną (D(+) kamfora ma [α]D = + 44,2°), bezb., łatwo definicja.
 • Co to znaczy Zapalniczek Do Kamienie Informacje wykonane z piroforycznego stopu żelaza z cerem (↑ pirofory). Potarcie k.d.z. o stalowe kółko albo płytkę prowadzi do stworzenia drobnych co znaczy.
 • Co to znaczy Kotłowy Kamień Informacje powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda. Osadzanie się k.k. jest słownik.
 • Co to znaczy Karbin Informacje węgla pierwiastkowego, gdzie atomy węgla tworzą łańcuchy, występuje w przyrodzie jako minerał chaoit; białe kryształy, gęstość 3,43g·cm-1 znaczenie.
 • Co to znaczy Syntetyczne Kauczuki Informacje wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie polimeryzacji buta-1,3-dienu (k czym jest.
 • Co to znaczy Korund Informacje kamień szlachetny; bezb., czasem żółtawy; odmiany: ↑ szafir i ↑ rubin. Substancja ta ustępuje twardością wyłącznie ↑ diamentowi co to jest.
 • Co to znaczy Nikotynowy Kwas Informacje ↑ wit. PP definicja.
 • Co to znaczy Karbonylki Informacje metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe(CO)5 czy Cr(CO)6 co znaczy.
 • Co to znaczy Karoteny Informacje węglowodory alifatycznocykliczne, których cząsteczki zbudowane są z 3÷8 albo większej liczby fragmentów ↑ izoprenu. K. są dobrze rozp. w słownik.
 • Co to znaczy Enzymatyczna Kataliza Informacje przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach i znaczenie.
 • Co to znaczy Heterogeniczna Kataliza Informacje przeprowadzania reakcji katalitycznej charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w formie odrębnej etapy w relacji do substratów czym jest.
 • Co to znaczy Katalizator Informacje zmieniająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji chem. 2) k. nieujemny co to jest.
 • Co to znaczy Nitroilu Kation Informacje stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest mocnym ↑ definicja.
 • Co to znaczy Kationorodnik Informacje ↑ rodnik mający ładunek nieujemny, na przykład kation kompleksowy metalu, taki jak [Cr(H2O)6]3 co znaczy.
 • Co to znaczy Bronsteda Wg Kwasy Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda słownik.
 • Co to znaczy KELVIN LORD OF LARGS Informacje Thomson (1824-1907) ur. w Belfaście znakomity fizyk i wynalazca brytyjski, prof. uniwersytetu w Glasgow, członek Royal Society, uhonorowany znaczenie.
 • Co to znaczy Ketony Informacje wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru macierzystego (R1 czym jest.
 • Co to znaczy Ketozy Informacje zawierające w cząsteczce w okolicy grup hydroksylowych grupę karbonylową (ketonową). Dają pozytywne rezultaty ↑ próby Trommera i ↑ próby co to jest.
 • Co to znaczy Robert Gustav Kirchhoff Informacje niem., sformułował fundamentalne prawo promieniowania cieplnego (prawo Kirchhoffa) i prawa dotyczące obwodów elektrycznych. Odkrywca (z R.W definicja.
 • Co to znaczy Klatraty Informacje układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych przestrzeniach sieci co znaczy.
 • Co to znaczy Kleje Informacje pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, tworzące po naniesieniu na sklejany element cienką, elastyczną, dobrze przylegającą do niego słownik.
 • Co to znaczy Kobaltowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami. Konfiguracja znaczenie.
 • Co to znaczy Koenzym Informacje ↑enzymu (p. także holoenzym); małocząsteczkowy niebiałkowy związek organiczny luźno związany z resztą enzymu (w odróżnieniu do silnie czym jest.
 • Co to znaczy Kokaina Informacje kryształki albo biały proszek, bez zapachu i o gorzkim smaku; słabo rozp. w wodzie, lepiej w alkoholu, t.t. 98°C. K. wywołuje stany euforii co to jest.
 • Co to znaczy Kolba Informacje laboratoryjne, wykonane ze szkła, poświęcone do ogrzewania cieczy, ↑ destylacji, miareczkowania, przygotowywania roztworów o precyzyjnie definicja.
 • Co to znaczy Koloidy Informacje układy heterogeniczne, charakteryzujące się rozdrobnieniem koloidowym - średnica cząstek etapy zdyspergowanej od 10-9 do 10-7m. Cząstki co znaczy.
 • Co to znaczy Hydrofobowe Koloidy Informacje ośrodku rozpraszającym, których cząstki nie łączą się z cząsteczkami wody albo łączą się z nimi słabo. Typowym przedstawicielem tej ekipy słownik.
 • Co to znaczy Chromatograficzna Kolumna Informacje zamknięta od dołu kranem, zawierająca adsorbent (na przykład tlenek glinowy Al2O3) umieszczony w adekwatnie dobranym rozpuszczalniku znaczenie.
 • Co to znaczy Destylacyjna Kolumna Informacje przeprowadzania jednoczesnej, wielokrotnej destylacji (↑ destylacja, ↑ destylacja frakcyjna) i skraplania cieczy, wykorzystywane do czym jest.
 • Co to znaczy Elementarna Komórka Informacje przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a, b, c co to jest.
 • Co to znaczy KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU Informacje CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub różnych części jednej definicja.
 • Co to znaczy Kondensacja Informacje się dwóch cząsteczek z wydzielaniem mniejszej cząsteczki (na przykład H2O, NH3) na przykład R-CHO + R´-NH2 R-CH=N-R´ + H2O. Jeżeli co znaczy.
 • Co to znaczy Aldolowa Kondensacja Informacje przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej, w rezultacie słownik.
 • Co to znaczy Z E Konfiguracja Informacje podstawników wokół wiązania podwójnego podstawionego trzema albo czterema ekipami, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa znaczenie.
 • Co to znaczy Objętości Kontrakcja Informacje przy mieszaniu cieczy, obliczana wzorem: ΔV = Vm - ΣVs, gdzie: Vm - objętość uzyskanej mieszaniny, ΣVs - suma objętości poszczególnych czym jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Korozja Informacje przedmiotu pod wpływem czynników środowiskowych, wywołujących na jego powierzchni reakcje chem., na przykład czernienie srebra wskutek co to jest.
 • Co to znaczy KOROZJA METALI I STOPÓW Informacje destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach, pozwalających definicja.
 • Co to znaczy Kowalność Informacje metali (na przykład żelaza; ↑ metale, ↑ żelazo), przejawiająca się w tym, iż pod wpływem uderzeń (kucia) trwale zmieniają swój kształt nie co znaczy.
 • Co to znaczy Kosmetyczne Kremy Informacje użytkowane do pielęgnacji, regeneracji i ochrony naskórka. K.k. to emulsje wodno-tłuszczowe (oleje i woski naturalne i syntetyczne słownik.
 • Co to znaczy Wiązania Krotność Informacje określające, czy dane wiązanie w cząsteczce związku jest pojedyncze, podwójne (↑ wiązanie podwójne), potrójne (↑ wiązanie potrójne) czy znaczenie.
 • Co to znaczy Krypton Informacje Krypton), pierwiastek chem., niemetal, Z = 36, m.at. 83,3u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W czym jest.
 • Co to znaczy Krystalizacja Informacje przechodzenia związku z roztworu do formy krystalicznej, odbywający się zazwyczaj wskutek odparowywania rozpuszczalnika albo zmiany temp co to jest.
 • Co to znaczy Krystalizator Informacje laboratoryjne w kształcie otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, przypominające ↑ zlewkę, lecz szersze i niższe od definicja.
 • Co to znaczy Kryształy Informacje stanie skupienia o często rozmieszczonych elementach (atomach, jonach, cząsteczkach) tworzących ↑ sieć krystaliczną. Od rodzaju tej sieci co znaczy.
 • Co to znaczy Metaliczne Kryształy Informacje występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu elektronowego słownik.
 • Co to znaczy Molekularne Kryształy Informacje gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez cząsteczki. K.m. tworzą w pierwszej kolejności związki pierwiastków mało różniących znaczenie.
 • Co to znaczy Rozpuszczalności Krzywa Informacje przedstawiający zależność ↑ rozpuszczalności związku chemicznego od temp.. Przebieg tego wykresu zależy od relacji siły wiązań w krysztale czym jest.
 • Co to znaczy Ksenon Informacje Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W co to jest.
 • Co to znaczy Ksylen Informacje izomerów położeniowych dimetylobenzenu C6H4(CH3)2 (o ksylen, m ksylen i p ksylen). Bezb., palna ciecz, trudno rozp. w wodzie, rozp. w definicja.
 • Co to znaczy Kuban Informacje interesującej budowie cząsteczki: atomy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest związany z trzema innymi co znaczy.
 • Co to znaczy Kumys Informacje mleka gł. klaczy, a również owczego, oślego i wielbłądziego na drodze fermentacji dzięki bakterii: Streptococcus lacti, Bacterium słownik.
 • Co to znaczy Kurara Informacje południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi: tubokurarynę i znaczenie.
 • Co to znaczy Kwant Informacje energii promieniowania elektromagnetycznego (na przykład światła, promieniowania rentgenowskiego), zależna od częstotliwości tego czym jest.
 • Co to znaczy Kwantowanie Informacje definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład energii co to jest.
 • Co to znaczy Atomu Teoria Kwantowomechaniczna Informacje na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut. Elektron w ramach tej definicja.
 • Co to znaczy Kwarki Informacje o ułamkowych ładunkach elektrycznych (w jednostkach ładunku elementarnego). Istnieje sześć kwarków i odpowiadające im sześć antykwarków co znaczy.
 • Co to znaczy Acetylooctowy Kwas Informacje związek org. z gatunku β-ketokwasów (ekipa karbonylowa przy węglu nr 3), wytwór pośredni przemiany tłuszczów w organizmie człowieka. K.a słownik.
 • Co to znaczy Akrylowy Kwas Informacje CH2=CH-COOH, t.w. 140°C; łatwo polimeryzująca ciecz, mająca ostry zapach. Otrzymywany z ↑ akrylonitrylu CH2=CH-CN znaczenie.
 • Co to znaczy V Azotowy Kwas Informacje t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone), o mocnych czym jest.
 • Co to znaczy Foliowy Kwas Informacje pteroiloglutaminowy, wit. B - żółtopomarańczowe kryształy, bardzo trudno rozp. w wodzie; t.t. 250°C z rozkładem. Występuje w liściach co to jest.
 • Co to znaczy Malonowy Kwas Informacje 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i tlenek węgla(IV definicja.
 • Co to znaczy Mrówkowy Kwas Informacje bezb. ciecz o ostrym zapachu, rozp. w wodzie. Działa silnie drażniąco na skórę (powstają pęcherze). Reaguje z metalami tworząc sole co znaczy.
 • Co to znaczy Octowy Kwas Informacje CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i innych słownik.
 • Co to znaczy V Ortofosforowy Kwas Informacje bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest roztworem wodnym o znaczenie.
 • Co to znaczy Salicylowy Kwas Informacje hydroksybenzoesowy, t.t. 156°C; bezb. kryształy, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze rozp. w gorącej. Otrzymywany w syntezie Kolbego (z czym jest.
 • Co to znaczy Tiosiarkowy Kwas Informacje H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy trwałe sole - ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Węglowy Kwas Informacje słaby kwas, powstający w śladowych ilościach w rezultacie rozpuszczenia dwutlenku węgla CO2 w wodzie (występuje wówczas w formie CO2·H2O definicja.
 • Co to znaczy Winowy Kwas Informacje hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach (zazwyczaj enancjomer co znaczy.
 • Co to znaczy Kwasy Informacje tlenowe albo beztlenowe, org. albo nieorg.), które składają się z wodoru i reszty kwasowej, na przykład: HCl (↑ kwas chlorowodorowy), HNO3 słownik.
 • Co to znaczy Karboksylowe Kwasy Informacje wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas podaje się znaczenie.
 • Co to znaczy Nukleinowe Kwasy Informacje liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza), gdzie oba cukry są czym jest.
 • Co to znaczy Sulfonowe Kwasy Informacje zawierające grupę sulfonową -SO3H, która nadaje im kwaśny charakter w rezultacie dysocjacji: R-SO3H ⇆ R-SO3- + H+. To są silne kwasy. Mają co to jest.
 • Co to znaczy Deszcze Kwaśne Informacje poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑ tlenek azotu(IV), ↑ definicja.
 • Co to znaczy Kationit Informacje ↑ jonity co znaczy.
 • Co to znaczy Kolumbit Informacje minerał, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda niobu i tantalu słownik.
 • Co to znaczy Kaolinit Informacje minerał, Al4[(OH)8|Si4O10], barwy białej, zielonej albo różowej, użytkowany jako surowiec w przemyśle ceramicznym znaczenie.
 • Co to znaczy Konstantan Informacje stop (60% Cu i 40%Ni) wykazujący bardzo małą zależność oporu elektrycznego od temp. (↑ stopy czym jest.
 • Co to znaczy Adypinowy Kwas Informacje t. 153°C; biała substancja pozyskiwana poprzez utlenianie cykloheksanolu, użytkowana w syntezie poliamidów (między innymi ↑ nylonu), słabo co to jest.
 • Co to znaczy KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST Informacje niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą tworzyć związki definicja.
 • Co to znaczy Mydlany Kamień Informacje ↑ talk co znaczy.
 • Co to znaczy Utleniające Kwasy Informacje utleniają metale i inne substancje bez wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład stężony ↑ kwas azotowy(V), kwas selenowy(VI słownik.
 • Co to znaczy Ketokwasy Informacje ↑ oksokwasy (2 znaczenie.
 • Co to znaczy Elektrolityczny Klucz Informacje kształcie litery U, wypełniona ↑ agarem zawierającym elektrolit, na przykład KNO3 albo KCl. K.e. umożliwia połączenie roztworów czym jest.
 • Co to znaczy Tłuszczowe Kwasy Informacje nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑ gliceryny w co to jest.
 • Co to znaczy Cytrynowy Kwas Informacje hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy, HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH - związek chem., ↑ hydroksykwas; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp definicja.
 • Co to znaczy Fulminowy Kwas Informacje ↑ kwas piorunowy co znaczy.
 • Co to znaczy K Informacje znak ↑ potasu słownik.
 • Co to znaczy Piekielny Kamień Informacje ↑ azotan(V) srebra znaczenie.
 • Co to znaczy Aktywny Kompleks Informacje reakcji, o wyższej energii niż energia substratów reakcji: A + BC + Ea [A ··· B ···C] gdzie: A, BC - substraty reakcji, Ea - energia czym jest.
 • Co to znaczy Działania Kwant Informacje ↑ stała Plancka co to jest.
 • Co to znaczy Karnalit Informacje minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania magnezu definicja.
 • Co to znaczy KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA Informacje relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I o stężeniu co znaczy.
 • Co to znaczy Stężone Kwasy Informacje maksymalnym możliwym do uzyskania stężeniu (jest to o maksymalnym stężeniu, przy którym dany związek jest jeszcze trwały), otrzymywanym słownik.
 • Co to znaczy Askorbinowy Kwas Informacje ↑ wit. C znaczenie.
 • Co to znaczy Folinowy Kwas Informacje ↑ wit. B14 czym jest.
 • Co to znaczy Konfiguracja Informacje atomów albo grup atomów w cząsteczkach. Zmiana konfiguracji danej cząsteczki pociąga za sobą zmianę położenia poszczególnych wiązań co to jest.
 • Co to znaczy Kraking Informacje długich łańcuchów węglowych na krótsze pod wpływem wysokiej temp. i ciśnienia. Stosuje się ciśnienie rzędu kilku MPa i temp. około 500°C definicja.
 • Co to znaczy Ksantofile Informacje ↑ karoteny co znaczy.
 • Co to znaczy Fluorowodorowy Kwas Informacje fluorowodoru; bezb. ciecz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez pochłanianie fluorowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo łatwo). Przy słownik.
 • Co to znaczy Einsteina Bosego Kondensat Informacje skupienia materii, którego istnienie przewidzieli w 1924 r. S.N. Bose i A. Einstein. K. B.-E.; otrzymany w 1995 r. w rezultacie ochłodzenia znaczenie.
 • Co to znaczy Krzepnięcie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia czym jest.
 • Co to znaczy Kiur Informacje Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. poprzez G.T. Seaborga, A co to jest.
 • Co to znaczy Skrobiowy Kleik Informacje roztwór koloidalny ↑ skrobi w wodzie, bardziej rozcieńczony nazywany jest krochmalem definicja.
 • Co to znaczy Kobalamina Informacje ↑ wit. B12 co znaczy.
 • Co to znaczy V Pirofosforowy Kwas Informacje ↑ kwas difosforowy(V słownik.
 • Co to znaczy Kobaltyn Informacje minerał, CoAsS, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu znaczenie.
 • Co to znaczy Komplementarność Informacje wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo nici RNA czym jest.
 • Co to znaczy Elektrochemiczna Korozja Informacje przedmiotu wskutek zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w co to jest.
 • Co to znaczy Krzem Informacje Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J. Berzeliusa, czysty k definicja.
 • Co to znaczy Aminooctowy Kwas Informacje ↑ glicyna co znaczy.
 • Co to znaczy Vii Chlorowy Kwas Informacje nadchlorowym, HClO4; najtrwalszy kwas tlenowy chloru, wybuchowa ciecz (t.t. -102°C, t.w. 110°C). Jest dobrze rozp. w wodzie i stanowi jeden słownik.
 • Co to znaczy Dezoksyrybonukleinowy Kwas Informacje ↑ kwasy nukleinowe znaczenie.
 • Co to znaczy Krzemionka Informacje ↑ tlenek krzemu (IV czym jest.
 • Co to znaczy Elaidynowy Kwas Informacje ↑ kwas oleinowy co to jest.
 • Co to znaczy Pantotenowy Kwas Informacje ↑ wit. B5 definicja.
 • Co to znaczy Krezol Informacje izomerów metylofenolu CH3-C6H4-OH (o-, m- i p-), pozyskiwana poprzez destylację olejów kwaśnych pochodzących ze smoły węglowej. Użytkowany co znaczy.
 • Co to znaczy Kodeina Informacje proszek albo bezb. kryształy, bez zapachu i o gorzkim smaku, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu, eterze i rozcieńczonych kwasach, t.t słownik.
 • Co to znaczy Kofeina Informacje pochodna ↑ puryny; biały proszek, o gorzkim smaku, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze - w gorącej, t.t. 236°C. W umiarkowanych dawkach znaczenie.
 • Co to znaczy Kupryt Informacje minerał, Cu2O, przezroczysty, barwy ceglastoczerwonej; ruda miedzi czym jest.
 • Co to znaczy Kwarc Informacje bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik nie wszystkich ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu. Użytkowany w co to jest.
 • Co to znaczy Arrheniusa Wg Kwasy Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa definicja.
 • Co to znaczy Koagulat Informacje żel) - wytwór koagulacji zolu złożonego z koloidu odwracalnego albo nieodwracalnego co znaczy.
 • Co to znaczy Kolor Informacje substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo promieniowania). Ciało słownik.
 • Co to znaczy Konstytucja Informacje skład i struktura cząsteczki znaczenie.
 • Co to znaczy Jodowodorowy Kwas Informacje jodowodoru, HIaq; bardzo silny kwas beztlenowy (ma największą moc spośród popularnych kwasów beztlenowych); bezb., dymiąca na powietrzu czym jest.
 • Co to znaczy Chlorowodorowy Kwas Informacje chlorowodoru HCl w wodzie. Czysty kwas chlorowodorowy jest bezb., z kolei techniczny nieco zabarwiony na żółto. Stężony kwas chlorowodorowy co to jest.
 • Co to znaczy Glutaminowy Kwas Informacje aminopentanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów, jedyny aminokwas syntetyzowany poprzez organizmy żywe bezpośrednio z amoniaku i innych związków definicja.
 • Co to znaczy Wiktor Kemula Informacje 1902-1985) chemik pol., analityk, artysta chromatopolarografii i wiszącej elektrody rtęciowej w woltamperometrii co znaczy.
 • Co to znaczy Kobalt Informacje Cobaltum), pierwiastek chem., metal, Z = 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w starożytnym Egipcie i Chinach słownik.
 • Co to znaczy Karboaniony Informacje posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi wielu reakcji znaczenie.
 • Co to znaczy Kriolit Informacje minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Użytkowany do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu czym jest.
 • Co to znaczy Koks Informacje trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo substancji org co to jest.
 • Co to znaczy Węgla Koksowanie Informacje ogrzewania węgla bez dostępu powietrza, w temp. 900÷1100°C, w celu usunięcia składników gazowych i ciekłych i wytworzenia koksu definicja.
 • Co to znaczy Kolodium Informacje ↑ celulozy w mieszaninie alkoholu etylowego z eterem dietylowym, który po wyschnięciu tworzy bezbarwną błonkę. Użytkowane do opatrywania co znaczy.
 • Co to znaczy Nieodwracalny Koloid Informacje przejściu ze stanu zolu do koagulatu (żelu) nie może być z powrotem przeprowadzony w stan zolu. Na przykład koloidy białkowe - zachodzi tak słownik.
 • Co to znaczy Kreda Informacje wapienna (zawiera do 70% CaCO3), barwy białej albo szarej. Użytkowana do wyrobu farb, kitów, kredy do pisania, kredek i asfaltu znaczenie.
 • Co to znaczy Kowelin Informacje minerał, CuS, przezroczysty, barwy granatowej czym jest.
 • Co to znaczy Kr Informacje znak ↑ kryptonu co to jest.
 • Co to znaczy Karben Informacje reaktywna cząsteczka, pozyskiwana w rezultacie fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania podwójnego dając definicja.
 • Co to znaczy Kation Informacje powstający między innymi w trakcie dysocjacji elektrolitycznej roztworów elektrolitów. Na przykład: Na+, K+, Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Cu2 co znaczy.
 • Co to znaczy Kefir Informacje mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Streptococcus lacti i drożdży Saccharomyces. K. zawiera około 1% ↑ kwasu mlekowego i słownik.
 • Co to znaczy Kaloria Informacje ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden stopień Celsjusza znaczenie.
 • Co to znaczy Heterofazowa Kataliza Informacje ↑ kataliza heterogeniczna czym jest.
 • Co to znaczy Homofazowa Kataliza Informacje ↑ kataliza homogeniczna co to jest.
 • Co to znaczy Homogeniczna Kataliza Informacje reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące substraty definicja.
 • Co to znaczy Koksownictwo Informacje gałąź przemysłu zajmująca się produkcją koksu (↑ koks, ↑ koksowanie węgla co znaczy.
 • Co to znaczy Orbitalu Kontur Informacje graficznego przedstawienia orbitalu (↑ orbital atomowy). To jest powierzchnia ograniczająca przestrzeń wokół jądra atomu o ustalonym słownik.
 • Co to znaczy Karbokation Informacje ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ [CR1R2R3 znaczenie.
 • Co to znaczy Karbol Informacje dawna nazwa ↑ fenolu; również kwas karbolowy), nazwa zwyczajowa środków fenolowych stosowanych do dezynfekcji (por. lizol czym jest.
 • Co to znaczy Stanisław Kostanecki Informacje 1860-1910) chemik pol., prof. uniwersytetu w Bernie, członek PAU, badał budowę i syntetyzował barwniki roślinne, artysta chemii flawonów co to jest.
 • Co to znaczy Kalcyt Informacje powstaje ze szkieletów różnych organizmów wodnych asymilujących węglan wapnia. Odmiana k. występująca w formie bezb. przezroczystych definicja.
 • Co to znaczy Kaprolaktam Informacje aminoheksanowego (ε-aminokapronowego); bezbarwne kryształy o t.t. 69°C; rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org. Łatwo ulega reakcji co znaczy.
 • Co to znaczy Karbid Informacje CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K. należy do związków słownik.
 • Co to znaczy Karbonyl Informacje węgla(II) występującego w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych zwanych ↑ karbonylkami, na przykład [Cr(CO)6], [Ni(CO)4]. Zobacz znaczenie.
 • Co to znaczy Karborund Informacje przezroczyste albo ciemne kryształy, otrzymywany poprzez prażenie krzemionki SiO2 z węglem w temp. około 3500°C. K. ma bardzo sporą czym jest.
 • Co to znaczy Karmel Informacje produktów rozkładu, cyklizacji, kondensacji i polimeryzacji sacharozy i glukozy pozyskiwana w trakcie ogrzewania w temp. 150÷180°C co to jest.
 • Co to znaczy Karnotyt Informacje minerał, K2(UO2)2(VO4)2·nH2O, n = 1÷3, barwy żółtej albo zielonej; użytkowany do otrzymywania uranu definicja.
 • Co to znaczy Katoda Informacje której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach co znaczy.
 • Co to znaczy Kazeina Informacje należące do fosforoprotein (zawartość fosforu: 0,7%), występuje w mleku; nie koaguluje (↑ koagulacja) na gorąco (w trakcie gotowania); pod słownik.
 • Co to znaczy Korozja Informacje stopniowego niszczenia powierzchni elementów wykonanych z metali, ich stopów, betonu czy drewna, spowodowany wpływem fizykochem. czynników znaczenie.
 • Co to znaczy Warg Do Kredki Informacje kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała, wazelina) zawierające czym jest.
 • Co to znaczy Vi Siarkowy Kwas Informacje oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI co to jest.
 • Co to znaczy Solny Kwas Informacje kolokwialna nazwa ↑ kwasu chlorowodorowego definicja.
 • Co to znaczy Nieodwracalna Koagulacja Informacje koagulacja zolu w stan koagulatu (↑ żelu). Koagulat nie może być przeprowadzony z powrotem w ↑ zol. Por. denaturacja białka co znaczy.
 • Co to znaczy Odwracalna Koagulacja Informacje koagulacja biegnąca z udziałem ↑ koloidów odwracalnych, a więc takich, których żel udaje się z powrotem przeprowadzić w zol słownik.
 • Co to znaczy Cząsteczkowe Koloidy Informacje cząsteczkach mających rozmiary cząstek koloidowych; należy do nich sporo związków naturalnych (na przykład: białka, kauczuk, skrobia znaczenie.
 • Co to znaczy Fazowe Koloidy Informacje gdzie cząstki rozproszone skupiają pewną liczbę atomów, cząstek albo jonów w ekipy o rozmiarach koloidowych na przykład: (AgCl)x, (Ag)y czym jest.
 • Co to znaczy Odwracalne Koloidy Informacje stanu koagulatu (żelu) mogą być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki procesowi peptyzacji. Na przykład: skoagulowany roztwór białka co to jest.
 • Co to znaczy Jonitowa Kolumna Informacje kolumna wypełniona ↑ jonitem, wykorzystywana do zamiany jonów przepuszczanej poprzez nią w formie roztworu substancji o budowie jonowej definicja.
 • Co to znaczy Kompleks Informacje ↑ związek kompleksowy co znaczy.
 • Co to znaczy Trans Cis Konfiguracja Informacje podstawników po tej samej stronie (cis) albo przeciwnych stronach (trans) płaszczyzny wiązania podwójnego (na przykład pomiędzy atomami słownik.
 • Co to znaczy L D Konfiguracja Informacje zobacz Aneks znaczenie.
 • Co to znaczy S R Konfiguracja Informacje wokół ↑ asymetrycznego atomu węgla podstawników, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa podanych poprzez Cahna, Ingolda i czym jest.
 • Co to znaczy Bessemera Konwertor Informacje ↑ świeżenie co to jest.
 • Co to znaczy Thomasa Konwertor Informacje ↑ świeżenie definicja.
 • Co to znaczy Kopolimer Informacje substancja wielkocząsteczkowa powstająca poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z rodzajów kauczuku co znaczy.
 • Co to znaczy Kopolimeryzacja Informacje reakcja polimeryzacji, przebiegająca z udziałem dwóch albo więcej rodzajów monomerów, np słownik.
 • Co to znaczy Koral Informacje kamień półszlachetny; szkielety koralowców, skład: 90% CaCO3 w formie ↑ kalcytu i 10% substancji org.; odmiany: biała, czerwona, czarna znaczenie.
 • Co to znaczy Korek Informacje zamknięcie butelki, kolby laboratoryjnej wykonane z kory drzewa korkowego, szkła (korek szklany; ↑ szkło), gumy (korek gumowy czym jest.
 • Co to znaczy Krochmal Informacje ↑ skrobia co to jest.
 • Co to znaczy Bromowodorowy Kwas Informacje bromowodoru HBr; otrzymywany poprzez pochłanianie gazowego bromowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo dobrze), a w dalszym ciągu definicja.
 • Co to znaczy Chlorooctowy Kwas Informacje 5°C; otrzymywany z lodowatego kwasu octowego (reakcja chlorowania; ↑ lodowaty kwas octowy) albo z trichloroetylenu Cl2C=CHCl (utlenianie co znaczy.
 • Co to znaczy Kontakt Informacje rodzaj katalizatora przygotowanego w formie masy i stosowanego w procesach ↑ katalizy heterogenicznej słownik.
 • Co to znaczy Energii Konwersja Informacje gromadzenia energii, na przykład przekształcenie energii potencjalnej (w polu grawitacyjnym) upuszczanego kamienia w energię kinetyczną znaczenie.
 • Co to znaczy Kortyzon Informacje należący do ↑ steroidów; hormon produkowany poprzez korę nadnerczy; uczestniczy w przemianach węglowodanów, białek, wpływa na przemianę czym jest.
 • Co to znaczy Frakcyjna Krystalizacja Informacje krystalizacja dwóch substancji o podobnej rozpuszczalności, w rezultacie której powstające kryształy wzbogacają się w jedną z substancji, a co to jest.
 • Co to znaczy Krystobalit Informacje odmiana ↑ tlenku krzemu(IV definicja.
 • Co to znaczy Górski Kryształ Informacje minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu co znaczy.
 • Co to znaczy Jonowe Kryształy Informacje gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony - kationy i aniony o równoważnej ilości ładunków elektrycznych (dzięki czemu k.j słownik.
 • Co to znaczy Kowalencyjne Kryształy Informacje gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez atomy pierwiastków, połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym). Tego typu kryształ znaczenie.
 • Co to znaczy Celulozy Ksantogenian Informacje procesie produkcji ↑ wiskozy; powstaje w reakcji CS2 z alkalicelulozą - celulozą poddaną działaniu stężonego roztworu NaOH. Ksantogenian czym jest.
 • Co to znaczy Ksenotym Informacje minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 64÷71, zawiera domieszki toru, uranu i cyrkonu, użytkowany do otrzymywania lantanowców co to jest.
 • Co to znaczy Barbiturowy Kwas Informacje otrzymywany w reakcji mocznika i kwasu malonowego; bezb. kryształy, trudno rozp. w wodzie, t.t. 245°C. Cząsteczka czystego kwasu ma kilka definicja.
 • Co to znaczy Piorunowy Kwas Informacje związek chem., H-O-N≡C; izomer ↑ kwasu cyjanowego; istnieje tylko w roztworze wodnym. Reaktywny chem. - ulega reakcjom przyłączenia i co znaczy.
 • Co to znaczy Pirogronowy Kwas Informacje wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej cukrów słownik.
 • Co to znaczy Pruski Kwas Informacje ↑ cyjanowodór znaczenie.
 • Co to znaczy Pteroiloglutaminowy Kwas Informacje ↑ kwas foliowy czym jest.
 • Co to znaczy Rybonukleinowy Kwas Informacje ↑ kwasy nukleinowe co to jest.
 • Co to znaczy Acetyosalicylowy Kwas Informacje krystaliczne ciało stałe o kwaśnym smaku; t.t. 135°C; trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu i eterze dietylowym. Użytkowany jako lek definicja.
 • Co to znaczy Asparaginowy Kwas Informacje aminobutanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów kwaśnych. Substancja bezb., trudno rozp. w wodzie. U mikroorganizmów i roślin bierze udział w co znaczy.
 • Co to znaczy Benzoesowy Kwas Informacje 120°C; białe kryształy rozp. w gorącej wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym. Otrzymywany poprzez utlenianie toluenu C6H5-CH3 albo słownik.
 • Co to znaczy Cholowy Kwas Informacje główny ↑ kwas żółciowy. Ma budowę płytek, o gorzkim smaku, t.t. 196÷198°C; nierozp. w wodzie i benzenie, rozp. w etanolu. Użytkowany do znaczenie.
 • Co to znaczy Cyjanowy Kwas Informacje C=N; silny kwas tlenowy, ciecz, t.t. 23,6°C; nietrwały. Tworzy sole ↑ cyjaniany. K.c. ma dwa izomery: ↑ kwas izocyjanowy H-N=C=O i ↑ kwas czym jest.
 • Co to znaczy Fosforowy Kwas Informacje ↑ kwas ortofosforowy(V co to jest.
 • Co to znaczy Ftalowy Kwas Informacje dikarboksylowy, t.t. 191°C; bezb. substancja, trudno rozp. w wodzie, łatwo rozp. w alkoholu etylowym. Użytkowany w syntezie związków org definicja.
 • Co to znaczy Glukonowy Kwas Informacje powstająca poprzez utlenienie jej ↑ ekipy aldehydowej. Tworzy igły o t.t. 132°C, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu. Użytkowany w leczeniu co znaczy.
 • Co to znaczy Jabłkowy Kwas Informacje COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 130°C, t.t. kwasu (-)-jabłkowego (występującego w przyrodzie, na przykład w jabłkach słownik.
 • Co to znaczy Masłowy Kwas Informacje CH2-CH2-COOH, t.w. 163°C; oleista ciecz o charakterystycznym zapachu. Występuje jako składnik tłuszczu mleka i masła (w większych ilościach znaczenie.
 • Co to znaczy Pikrynowy Kwas Informacje t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali ciężkich. Użytkowany czym jest.
 • Co to znaczy Stearynowy Kwas Informacje kwasy karboksylowe). Jeden z ↑ kwasów tłuszczowych, składnik tłuszczów. Na przykład łój wołowy zawiera 24% kwasu stearynowego. Biała co to jest.
 • Co to znaczy Tereftalowy Kwas Informacje dikarboksylowy, t. sublimacji 300°C; bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Użytkowany w syntezie tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych definicja.
 • Co to znaczy Palmitynowy Kwas Informacje Należy do kwasów tłuszczowych (↑ kwasy karboksylowe, ↑ kwasy tłuszczowe). Składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, na przykład łój co znaczy.
 • Co to znaczy Szczawiowy Kwas Informacje 189°C; pierwszy w szeregu kwasów dikarboksylowych, regularnie występujący w roślinach (na przykład szczaw, rabarbar). Ogrzewany k.s słownik.
 • Co to znaczy Beztlenowe Kwasy Informacje poprzez rozpuszczenie, zazwyczaj w wodzie, związków nie wszystkich niemetali z wodorem, na przykład HF (↑ kwas fluorowodorowy), HCl (↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Cukrowe Kwasy Informacje monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka utleniającego czym jest.
 • Co to znaczy Tlenowe Kwasy Informacje cząsteczce jeden albo więcej atomów tlenu, gdzie kwasowe atomy wodoru są połączone z atomem centralnym przy udziale atomów tlenu (por co to jest.
 • Co to znaczy Lewisa Wg Kwasy Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa definicja.
 • Co to znaczy Żółciowe Kwasy Informacje należące do ↑ steroidów, występują w żółci i są emulgatorami tłuszczów w żołądku i jelitach. Główny kwas żółciowy to ↑ kwas cholowy co znaczy.
 • Co to znaczy Konformacja Informacje przestrzennych ułożeń atomów w cząsteczce ↑ związku chem powstałe wskutek obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na przykład w słownik.
 • Co to znaczy Borowy Kwas Informacje kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Użytkowany do wyrobu farb i emalii, szkieł borokrzemowych, jako środek znaczenie.
 • Co to znaczy Walther Kossel Informacje fizykochemik niem., wyjaśnił system powstawania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Współtwórca (w okolicy G.N. Lewisa czym jest.
 • Co to znaczy Koagulacja Informacje cząstek koloidowych w większe cząstki, co po osiągnięciu odpowiedniej wielkości skutkuje utratę umiejętności utrzymywania się w roztworze i co to jest.
 • Co to znaczy V Metafosforowy Kwas Informacje HPO3)n; bezb., szklista, rozpływająca się substancja, powstająca w reakcji tlenku fosforu(V) z zimną wodą: P4O10 + 2H2O 4HPO3 definicja.
 • Co to znaczy Izocyjanowy Kwas Informacje C=O; izomer ↑ kwasu cyjanowego, gaz, t.t. -80°C; nietrwały (opierając się na badań stwierdzono, iż jest trwalszy od kwasu cyjanowego co znaczy.
 • Co to znaczy Hydrofilowe Koloidy Informacje ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym przedstawicielem tej słownik.
 • Co to znaczy Kasyteryt Informacje minerał, SnO2, barwy czarnej, ruda cyny znaczenie.
 • Co to znaczy Iii Ortofosforowy Kwas Informacje wzorze H3PO3 (precyzyjnie H2PO3H), substancja bezb., higroskopijna i łatwo rozp. w wodzie (tt. 74 °C), dwuzasadowy kwas średniej mocy czym jest.
 • Co to znaczy Krzemień Informacje stanowiąca mieszaninę minerałów (gł. z gatunku SiO2), tworzy buły szarego albo brunatnego ↑ chalcedonu z wieloma domieszkami. Poprzez ludzi co to jest.
 • Co to znaczy KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY Informacje związek chem. o nieprzyjemnym zapachu wydzielany poprzez ludzkie gruczoły potowe znajdujące się pod pachami definicja.
 • Co to znaczy Kumuleny Informacje skumulowane układy wiązań podwójnych, a więc sąsiadujących bezpośrednio ze sobą, na przykład Ar2C=C=CAr2, Ar2C=C=C=CAr2 i tym podobne co znaczy.
 • Co to znaczy Atomu Elektronowa Konfiguracja Informacje rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc obsadzając słownik.
 • Co to znaczy V Difosforowy Kwas Informacje H4P2O7; powstaje poprzez ogrzewanie kwasu ortofosforowego (fosforowego) H3PO4 w temp. ponad 210°C: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O znaczenie.
 • Co to znaczy Mlekowy Kwas Informacje hydroksypropanowy CH3-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 18°C; bezb. substancja, w temp. pokojowej ma postać syropowatej czym jest.
 • Co to znaczy Oleinowy Kwas Informacje CH2)7-COOH, t.t. 13°C (izomer cis), t.t. 45°C (izomer trans; kwas elaidynowy). Występuje w przyrodzie w tłuszczach; jest gł. składnikiem co to jest.
 • Co to znaczy Naturalny Kauczuk Informacje otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n, n>10000 - cis definicja.
 • Co to znaczy Ssawkowa Kolba Informacje przeznaczoną do ↑ sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera albo lejku ze spiekiem (↑ lejek). Ma kształt zwykłej kolby co znaczy.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Kwas Mlekowy, Kwas Difosforowy(V), Konfiguracja Elektronowa Atomu, Kumuleny, Kwas 3-Metyloheks-2-Enowy co to znaczy.

Tłumaczenie Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Kwas co to jest.