Słownik kontakt kwarc karben kataliza co to znaczy.
CO ZNACZY Kontakt, Kwarc, Karben, Kataliza Enzymatyczna, Kleik Skrobiowy, Kokaina, Karnalit, Kwas.

Słownik chemiczny: przykłady na K

 • Co to znaczy Tłuszczowe Kwasy Informacje nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑ gliceryny w co to jest.
 • Co to znaczy Krzemionka Informacje ↑ tlenek krzemu (IV definicja.
 • Co to znaczy Karbol Informacje dawna nazwa ↑ fenolu; również kwas karbolowy), nazwa zwyczajowa środków fenolowych stosowanych do dezynfekcji (por. lizol co znaczy.
 • Co to znaczy Górski Kryształ Informacje minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu słownik.
 • Co to znaczy Hydrofobowe Koloidy Informacje ośrodku rozpraszającym, których cząstki nie łączą się z cząsteczkami wody albo łączą się z nimi słabo. Typowym przedstawicielem tej ekipy znaczenie.
 • Co to znaczy Kobalamina Informacje ↑ wit. B12 czym jest.
 • Co to znaczy Rybonukleinowy Kwas Informacje ↑ kwasy nukleinowe co oznacza.
 • Co to znaczy Kompleks Informacje ↑ związek kompleksowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Ketony Informacje wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru macierzystego (R1 najlepszy.
 • Co to znaczy Karbin Informacje węgla pierwiastkowego, gdzie atomy węgla tworzą łańcuchy, występuje w przyrodzie jako minerał chaoit; białe kryształy, gęstość 3,43g·cm-1 przykłady.
 • Co to znaczy Kofeina Informacje pochodna ↑ puryny; biały proszek, o gorzkim smaku, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze - w gorącej, t.t. 236°C. W umiarkowanych dawkach encyklopedia.
 • Co to znaczy Homofazowa Kataliza Informacje ↑ kataliza homogeniczna jak działa.
 • Co to znaczy Lewisa Wg Kwasy Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa pojęcie.
 • Co to znaczy Katoda Informacje której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kowelin Informacje minerał, CuS, przezroczysty, barwy granatowej opis.
 • Co to znaczy Koagulacja Informacje cząstek koloidowych w większe cząstki, co po osiągnięciu odpowiedniej wielkości skutkuje utratę umiejętności utrzymywania się w roztworze i informacje.
 • Co to znaczy Kation Informacje powstający między innymi w trakcie dysocjacji elektrolitycznej roztworów elektrolitów. Na przykład: Na+, K+, Mg2+, Al3+, Fe2+, Fe3+, Cu2 co to jest.
 • Co to znaczy Karboksylowe Kwasy Informacje wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas podaje się definicja.
 • Co to znaczy Orbitalu Kontur Informacje graficznego przedstawienia orbitalu (↑ orbital atomowy). To jest powierzchnia ograniczająca przestrzeń wokół jądra atomu o ustalonym co znaczy.
 • Co to znaczy Winowy Kwas Informacje hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach (zazwyczaj enancjomer słownik.
 • Co to znaczy Karmel Informacje produktów rozkładu, cyklizacji, kondensacji i polimeryzacji sacharozy i glukozy pozyskiwana w trakcie ogrzewania w temp. 150÷180°C znaczenie.
 • Co to znaczy Tereftalowy Kwas Informacje dikarboksylowy, t. sublimacji 300°C; bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Użytkowany w syntezie tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych czym jest.
 • Co to znaczy Destylacyjna Kolumna Informacje przeprowadzania jednoczesnej, wielokrotnej destylacji (↑ destylacja, ↑ destylacja frakcyjna) i skraplania cieczy, wykorzystywane do co oznacza.
 • Co to znaczy Korek Informacje zamknięcie butelki, kolby laboratoryjnej wykonane z kory drzewa korkowego, szkła (korek szklany; ↑ szkło), gumy (korek gumowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Jonitowa Kolumna Informacje kolumna wypełniona ↑ jonitem, wykorzystywana do zamiany jonów przepuszczanej poprzez nią w formie roztworu substancji o budowie jonowej najlepszy.
 • Co to znaczy Objętości Kontrakcja Informacje przy mieszaniu cieczy, obliczana wzorem: ΔV = Vm - ΣVs, gdzie: Vm - objętość uzyskanej mieszaniny, ΣVs - suma objętości poszczególnych przykłady.
 • Co to znaczy Dezoksyrybonukleinowy Kwas Informacje ↑ kwasy nukleinowe encyklopedia.
 • Co to znaczy Krzem Informacje Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J. Berzeliusa, czysty k jak działa.
 • Co to znaczy KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU Informacje CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub różnych części jednej pojęcie.
 • Co to znaczy Adypinowy Kwas Informacje t. 153°C; biała substancja pozyskiwana poprzez utlenianie cykloheksanolu, użytkowana w syntezie poliamidów (między innymi ↑ nylonu), słabo wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kupryt Informacje minerał, Cu2O, przezroczysty, barwy ceglastoczerwonej; ruda miedzi opis.
 • Co to znaczy Kaolinit Informacje minerał, Al4[(OH)8|Si4O10], barwy białej, zielonej albo różowej, użytkowany jako surowiec w przemyśle ceramicznym informacje.
 • Co to znaczy Barbiturowy Kwas Informacje otrzymywany w reakcji mocznika i kwasu malonowego; bezb. kryształy, trudno rozp. w wodzie, t.t. 245°C. Cząsteczka czystego kwasu ma kilka co to jest.
 • Co to znaczy Tlenowe Kwasy Informacje cząsteczce jeden albo więcej atomów tlenu, gdzie kwasowe atomy wodoru są połączone z atomem centralnym przy udziale atomów tlenu (por definicja.
 • Co to znaczy Homogeniczna Kataliza Informacje reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące substraty co znaczy.
 • Co to znaczy Kaloria Informacje ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden stopień Celsjusza słownik.
 • Co to znaczy Aminooctowy Kwas Informacje ↑ glicyna znaczenie.
 • Co to znaczy Elektrochemiczna Korozja Informacje przedmiotu wskutek zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w czym jest.
 • Co to znaczy Cukrowe Kwasy Informacje monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka utleniającego co oznacza.
 • Co to znaczy Karbonyl Informacje węgla(II) występującego w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych zwanych ↑ karbonylkami, na przykład [Cr(CO)6], [Ni(CO)4]. Zobacz krzyżówka.
 • Co to znaczy Kolumbit Informacje minerał, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda niobu i tantalu najlepszy.
 • Co to znaczy Malonowy Kwas Informacje 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i tlenek węgla(IV przykłady.
 • Co to znaczy Solny Kwas Informacje kolokwialna nazwa ↑ kwasu chlorowodorowego encyklopedia.
 • Co to znaczy Konstytucja Informacje skład i struktura cząsteczki jak działa.
 • Co to znaczy Chemiczna Korozja Informacje przedmiotu pod wpływem czynników środowiskowych, wywołujących na jego powierzchni reakcje chem., na przykład czernienie srebra wskutek pojęcie.
 • Co to znaczy Krzepnięcie Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Cytrynowy Kwas Informacje hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy, HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH - związek chem., ↑ hydroksykwas; bezb. kryształy o kwaśnym smaku, rozp opis.
 • Co to znaczy Ksenotym Informacje minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 64÷71, zawiera domieszki toru, uranu i cyrkonu, użytkowany do otrzymywania lantanowców informacje.
 • Co to znaczy Fulminowy Kwas Informacje ↑ kwas piorunowy co to jest.
 • Co to znaczy Kolba Informacje laboratoryjne, wykonane ze szkła, poświęcone do ogrzewania cieczy, ↑ destylacji, miareczkowania, przygotowywania roztworów o precyzyjnie definicja.
 • Co to znaczy Stężone Kwasy Informacje maksymalnym możliwym do uzyskania stężeniu (jest to o maksymalnym stężeniu, przy którym dany związek jest jeszcze trwały), otrzymywanym co znaczy.
 • Co to znaczy Sulfonowe Kwasy Informacje zawierające grupę sulfonową -SO3H, która nadaje im kwaśny charakter w rezultacie dysocjacji: R-SO3H ⇆ R-SO3- + H+. To są silne kwasy. Mają słownik.
 • Co to znaczy Tiosiarkowy Kwas Informacje H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy trwałe sole - ↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Chlorooctowy Kwas Informacje 5°C; otrzymywany z lodowatego kwasu octowego (reakcja chlorowania; ↑ lodowaty kwas octowy) albo z trichloroetylenu Cl2C=CHCl (utlenianie czym jest.
 • Co to znaczy Izocyjanowy Kwas Informacje C=O; izomer ↑ kwasu cyjanowego, gaz, t.t. -80°C; nietrwały (opierając się na badań stwierdzono, iż jest trwalszy od kwasu cyjanowego co oznacza.
 • Co to znaczy KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA Informacje relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I o stężeniu krzyżówka.
 • Co to znaczy Rektyfikacyjna Kolumna Informacje ↑ kolumna destylacyjna najlepszy.
 • Co to znaczy Krokit Informacje minerał, PbCrO4, barwy czerwonej albo żółtej przykłady.
 • Co to znaczy Karnotyt Informacje minerał, K2(UO2)2(VO4)2·nH2O, n = 1÷3, barwy żółtej albo zielonej; użytkowany do otrzymywania uranu encyklopedia.
 • Co to znaczy Syntetyczne Kauczuki Informacje wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie polimeryzacji buta-1,3-dienu (k jak działa.
 • Co to znaczy Kolor Informacje substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo promieniowania). Ciało pojęcie.
 • Co to znaczy Heterofazowa Kataliza Informacje ↑ kataliza heterogeniczna wyjaśnienie.
 • Co to znaczy V Metafosforowy Kwas Informacje HPO3)n; bezb., szklista, rozpływająca się substancja, powstająca w reakcji tlenku fosforu(V) z zimną wodą: P4O10 + 2H2O 4HPO3 opis.
 • Co to znaczy Odwracalna Koagulacja Informacje koagulacja biegnąca z udziałem ↑ koloidów odwracalnych, a więc takich, których żel udaje się z powrotem przeprowadzić w zol informacje.
 • Co to znaczy Fosforowy Kwas Informacje ↑ kwas ortofosforowy(V co to jest.
 • Co to znaczy Glukonowy Kwas Informacje powstająca poprzez utlenienie jej ↑ ekipy aldehydowej. Tworzy igły o t.t. 132°C, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu. Użytkowany w leczeniu definicja.
 • Co to znaczy Kopolimeryzacja Informacje reakcja polimeryzacji, przebiegająca z udziałem dwóch albo więcej rodzajów monomerów, np co znaczy.
 • Co to znaczy K Informacje znak ↑ potasu słownik.
 • Co to znaczy Ssawkowa Kolba Informacje przeznaczoną do ↑ sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera albo lejku ze spiekiem (↑ lejek). Ma kształt zwykłej kolby znaczenie.
 • Co to znaczy Molekularne Kryształy Informacje gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez cząsteczki. K.m. tworzą w pierwszej kolejności związki pierwiastków mało różniących czym jest.
 • Co to znaczy Palmitynowy Kwas Informacje Należy do kwasów tłuszczowych (↑ kwasy karboksylowe, ↑ kwasy tłuszczowe). Składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, na przykład łój co oznacza.
 • Co to znaczy KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY Informacje związek chem. o nieprzyjemnym zapachu wydzielany poprzez ludzkie gruczoły potowe znajdujące się pod pachami krzyżówka.
 • Co to znaczy Krystalizacja Informacje przechodzenia związku z roztworu do formy krystalicznej, odbywający się zazwyczaj wskutek odparowywania rozpuszczalnika albo zmiany temp najlepszy.
 • Co to znaczy Karbid Informacje CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K. należy do związków przykłady.
 • Co to znaczy Klatraty Informacje układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych przestrzeniach sieci encyklopedia.
 • Co to znaczy Piorunowy Kwas Informacje związek chem., H-O-N≡C; izomer ↑ kwasu cyjanowego; istnieje tylko w roztworze wodnym. Reaktywny chem. - ulega reakcjom przyłączenia i jak działa.
 • Co to znaczy Askorbinowy Kwas Informacje ↑ wit. C pojęcie.
 • Co to znaczy Odwracalne Koloidy Informacje stanu koagulatu (żelu) mogą być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki procesowi peptyzacji. Na przykład: skoagulowany roztwór białka wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Krypton Informacje Krypton), pierwiastek chem., niemetal, Z = 36, m.at. 83,3u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W opis.
 • Co to znaczy Węgla Koksowanie Informacje ogrzewania węgla bez dostępu powietrza, w temp. 900÷1100°C, w celu usunięcia składników gazowych i ciekłych i wytworzenia koksu informacje.
 • Co to znaczy Warg Do Kredki Informacje kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała, wazelina) zawierające co to jest.
 • Co to znaczy Borowy Kwas Informacje kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Użytkowany do wyrobu farb i emalii, szkieł borokrzemowych, jako środek definicja.
 • Co to znaczy Karbonylki Informacje metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe(CO)5 czy Cr(CO)6 co znaczy.
 • Co to znaczy Kr Informacje znak ↑ kryptonu słownik.
 • Co to znaczy Stanisław Kostanecki Informacje 1860-1910) chemik pol., prof. uniwersytetu w Bernie, członek PAU, badał budowę i syntetyzował barwniki roślinne, artysta chemii flawonów znaczenie.
 • Co to znaczy Robert Gustav Kirchhoff Informacje niem., sformułował fundamentalne prawo promieniowania cieplnego (prawo Kirchhoffa) i prawa dotyczące obwodów elektrycznych. Odkrywca (z R.W czym jest.
 • Co to znaczy Kationit Informacje ↑ jonity co oznacza.
 • Co to znaczy Mydlany Kamień Informacje ↑ talk krzyżówka.
 • Co to znaczy Koenzym Informacje ↑enzymu (p. także holoenzym); małocząsteczkowy niebiałkowy związek organiczny luźno związany z resztą enzymu (w odróżnieniu do silnie najlepszy.
 • Co to znaczy Kalomel Informacje nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod wpływem światła przykłady.
 • Co to znaczy Kazeina Informacje należące do fosforoprotein (zawartość fosforu: 0,7%), występuje w mleku; nie koaguluje (↑ koagulacja) na gorąco (w trakcie gotowania); pod encyklopedia.
 • Co to znaczy Einsteina Bosego Kondensat Informacje skupienia materii, którego istnienie przewidzieli w 1924 r. S.N. Bose i A. Einstein. K. B.-E.; otrzymany w 1995 r. w rezultacie ochłodzenia jak działa.
 • Co to znaczy Asparaginowy Kwas Informacje aminobutanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów kwaśnych. Substancja bezb., trudno rozp. w wodzie. U mikroorganizmów i roślin bierze udział w pojęcie.
 • Co to znaczy Mlekowy Kwas Informacje hydroksypropanowy CH3-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 18°C; bezb. substancja, w temp. pokojowej ma postać syropowatej wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kobaltyn Informacje minerał, CoAsS, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu opis.
 • Co to znaczy KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST Informacje niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą tworzyć związki informacje.
 • Co to znaczy Octowy Kwas Informacje CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i innych co to jest.
 • Co to znaczy Katalizator Informacje zmieniająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji chem. 2) k. nieujemny definicja.
 • Co to znaczy Kortyzon Informacje należący do ↑ steroidów; hormon produkowany poprzez korę nadnerczy; uczestniczy w przemianach węglowodanów, białek, wpływa na przemianę co znaczy.
 • Co to znaczy Kalcyt Informacje powstaje ze szkieletów różnych organizmów wodnych asymilujących węglan wapnia. Odmiana k. występująca w formie bezb. przezroczystych słownik.
 • Co to znaczy Konformacja Informacje przestrzennych ułożeń atomów w cząsteczce ↑ związku chem powstałe wskutek obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na przykład w znaczenie.
 • Co to znaczy V Ortofosforowy Kwas Informacje bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest roztworem wodnym o czym jest.
 • Co to znaczy Kobalt Informacje Cobaltum), pierwiastek chem., metal, Z = 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w starożytnym Egipcie i Chinach co oznacza.
 • Co to znaczy Koagulat Informacje żel) - wytwór koagulacji zolu złożonego z koloidu odwracalnego albo nieodwracalnego krzyżówka.
 • Co to znaczy Nieodwracalny Koloid Informacje przejściu ze stanu zolu do koagulatu (żelu) nie może być z powrotem przeprowadzony w stan zolu. Na przykład koloidy białkowe - zachodzi tak najlepszy.
 • Co to znaczy Akrylowy Kwas Informacje CH2=CH-COOH, t.w. 140°C; łatwo polimeryzująca ciecz, mająca ostry zapach. Otrzymywany z ↑ akrylonitrylu CH2=CH-CN przykłady.
 • Co to znaczy Vii Chlorowy Kwas Informacje nadchlorowym, HClO4; najtrwalszy kwas tlenowy chloru, wybuchowa ciecz (t.t. -102°C, t.w. 110°C). Jest dobrze rozp. w wodzie i stanowi jeden encyklopedia.
 • Co to znaczy Cząsteczkowe Koloidy Informacje cząsteczkach mających rozmiary cząstek koloidowych; należy do nich sporo związków naturalnych (na przykład: białka, kauczuk, skrobia jak działa.
 • Co to znaczy Kwasy Informacje tlenowe albo beztlenowe, org. albo nieorg.), które składają się z wodoru i reszty kwasowej, na przykład: HCl (↑ kwas chlorowodorowy), HNO3 pojęcie.
 • Co to znaczy Krzemień Informacje stanowiąca mieszaninę minerałów (gł. z gatunku SiO2), tworzy buły szarego albo brunatnego ↑ chalcedonu z wieloma domieszkami. Poprzez ludzi wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Krystobalit Informacje odmiana ↑ tlenku krzemu(IV opis.
 • Co to znaczy Konstantan Informacje stop (60% Cu i 40%Ni) wykazujący bardzo małą zależność oporu elektrycznego od temp. (↑ stopy informacje.
 • Co to znaczy Ksantofile Informacje ↑ karoteny co to jest.
 • Co to znaczy Ftalowy Kwas Informacje dikarboksylowy, t.t. 191°C; bezb. substancja, trudno rozp. w wodzie, łatwo rozp. w alkoholu etylowym. Użytkowany w syntezie związków org definicja.
 • Co to znaczy Naturalny Kauczuk Informacje otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n, n>10000 - cis co znaczy.
 • Co to znaczy Komplementarność Informacje wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo nici RNA słownik.
 • Co to znaczy Koloidy Informacje układy heterogeniczne, charakteryzujące się rozdrobnieniem koloidowym - średnica cząstek etapy zdyspergowanej od 10-9 do 10-7m. Cząstki znaczenie.
 • Co to znaczy V Difosforowy Kwas Informacje H4P2O7; powstaje poprzez ogrzewanie kwasu ortofosforowego (fosforowego) H3PO4 w temp. ponad 210°C: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O czym jest.
 • Co to znaczy Hydrofilowe Koloidy Informacje ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym przedstawicielem tej co oznacza.
 • Co to znaczy Kriolit Informacje minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Użytkowany do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu krzyżówka.
 • Co to znaczy Kopolimer Informacje substancja wielkocząsteczkowa powstająca poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z rodzajów kauczuku najlepszy.
 • Co to znaczy Metaliczne Kryształy Informacje występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu elektronowego przykłady.
 • Co to znaczy Koksownictwo Informacje gałąź przemysłu zajmująca się produkcją koksu (↑ koks, ↑ koksowanie węgla encyklopedia.
 • Co to znaczy Kalafonia Informacje po oddestylowaniu terpentyny otrzymywanej z drzew iglastych. Ma barwę żółtą albo brunatną, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym jak działa.
 • Co to znaczy Kowalność Informacje metali (na przykład żelaza; ↑ metale, ↑ żelazo), przejawiająca się w tym, iż pod wpływem uderzeń (kucia) trwale zmieniają swój kształt nie pojęcie.
 • Co to znaczy Kotłowy Kamień Informacje powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda. Osadzanie się k.k. jest wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Krystalizator Informacje laboratoryjne w kształcie otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, przypominające ↑ zlewkę, lecz szersze i niższe od opis.
 • Co to znaczy Nitroilu Kation Informacje stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest mocnym ↑ informacje.
 • Co to znaczy Pteroiloglutaminowy Kwas Informacje ↑ kwas foliowy co to jest.
 • Co to znaczy Elementarna Komórka Informacje przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a, b, c definicja.
 • Co to znaczy Kraking Informacje długich łańcuchów węglowych na krótsze pod wpływem wysokiej temp. i ciśnienia. Stosuje się ciśnienie rzędu kilku MPa i temp. około 500°C co znaczy.
 • Co to znaczy Kuban Informacje interesującej budowie cząsteczki: atomy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest związany z trzema innymi słownik.
 • Co to znaczy Kumuleny Informacje skumulowane układy wiązań podwójnych, a więc sąsiadujących bezpośrednio ze sobą, na przykład Ar2C=C=CAr2, Ar2C=C=C=CAr2 i tym podobne znaczenie.
 • Co to znaczy Heterogeniczna Kataliza Informacje przeprowadzania reakcji katalitycznej charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w formie odrębnej etapy w relacji do substratów czym jest.
 • Co to znaczy Karoteny Informacje węglowodory alifatycznocykliczne, których cząsteczki zbudowane są z 3÷8 albo większej liczby fragmentów ↑ izoprenu. K. są dobrze rozp. w co oznacza.
 • Co to znaczy Celulozy Ksantogenian Informacje procesie produkcji ↑ wiskozy; powstaje w reakcji CS2 z alkalicelulozą - celulozą poddaną działaniu stężonego roztworu NaOH. Ksantogenian krzyżówka.
 • Co to znaczy Thomasa Konwertor Informacje ↑ świeżenie najlepszy.
 • Co to znaczy Oleinowy Kwas Informacje CH2)7-COOH, t.t. 13°C (izomer cis), t.t. 45°C (izomer trans; kwas elaidynowy). Występuje w przyrodzie w tłuszczach; jest gł. składnikiem przykłady.
 • Co to znaczy Kwant Informacje energii promieniowania elektromagnetycznego (na przykład światła, promieniowania rentgenowskiego), zależna od częstotliwości tego encyklopedia.
 • Co to znaczy KELVIN LORD OF LARGS Informacje Thomson (1824-1907) ur. w Belfaście znakomity fizyk i wynalazca brytyjski, prof. uniwersytetu w Glasgow, członek Royal Society, uhonorowany jak działa.
 • Co to znaczy Kumys Informacje mleka gł. klaczy, a również owczego, oślego i wielbłądziego na drodze fermentacji dzięki bakterii: Streptococcus lacti, Bacterium pojęcie.
 • Co to znaczy Fazowe Koloidy Informacje gdzie cząstki rozproszone skupiają pewną liczbę atomów, cząstek albo jonów w ekipy o rozmiarach koloidowych na przykład: (AgCl)x, (Ag)y wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kainit Informacje minerał, KMgCl(SO4)ܩH2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania soli potasu opis.
 • Co to znaczy Korund Informacje kamień szlachetny; bezb., czasem żółtawy; odmiany: ↑ szafir i ↑ rubin. Substancja ta ustępuje twardością wyłącznie ↑ diamentowi informacje.
 • Co to znaczy Wiązania Krotność Informacje określające, czy dane wiązanie w cząsteczce związku jest pojedyncze, podwójne (↑ wiązanie podwójne), potrójne (↑ wiązanie potrójne) czy co to jest.
 • Co to znaczy Nieodwracalna Koagulacja Informacje koagulacja zolu w stan koagulatu (↑ żelu). Koagulat nie może być przeprowadzony z powrotem w ↑ zol. Por. denaturacja białka definicja.
 • Co to znaczy Kefir Informacje mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Streptococcus lacti i drożdży Saccharomyces. K. zawiera około 1% ↑ kwasu mlekowego i co znaczy.
 • Co to znaczy Jabłkowy Kwas Informacje COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 130°C, t.t. kwasu (-)-jabłkowego (występującego w przyrodzie, na przykład w jabłkach słownik.
 • Co to znaczy Bronsteda Wg Kwasy Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda znaczenie.
 • Co to znaczy V Azotowy Kwas Informacje t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone), o mocnych czym jest.
 • Co to znaczy Fluorowodorowy Kwas Informacje fluorowodoru; bezb. ciecz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez pochłanianie fluorowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo łatwo). Przy co oznacza.
 • Co to znaczy Foliowy Kwas Informacje pteroiloglutaminowy, wit. B - żółtopomarańczowe kryształy, bardzo trudno rozp. w wodzie; t.t. 250°C z rozkładem. Występuje w liściach krzyżówka.
 • Co to znaczy Vi Siarkowy Kwas Informacje oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI najlepszy.
 • Co to znaczy Rozpuszczalności Krzywa Informacje przedstawiający zależność ↑ rozpuszczalności związku chemicznego od temp.. Przebieg tego wykresu zależy od relacji siły wiązań w krysztale przykłady.
 • Co to znaczy Kiur Informacje Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. poprzez G.T. Seaborga, A encyklopedia.
 • Co to znaczy Energii Konwersja Informacje gromadzenia energii, na przykład przekształcenie energii potencjalnej (w polu grawitacyjnym) upuszczanego kamienia w energię kinetyczną jak działa.
 • Co to znaczy S R Konfiguracja Informacje wokół ↑ asymetrycznego atomu węgla podstawników, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa podanych poprzez Cahna, Ingolda i pojęcie.
 • Co to znaczy Kurara Informacje południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi: tubokurarynę i wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Koks Informacje trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo substancji org opis.
 • Co to znaczy Pikrynowy Kwas Informacje t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali ciężkich. Użytkowany informacje.
 • Co to znaczy Kwarki Informacje o ułamkowych ładunkach elektrycznych (w jednostkach ładunku elementarnego). Istnieje sześć kwarków i odpowiadające im sześć antykwarków co to jest.
 • Co to znaczy Kreda Informacje wapienna (zawiera do 70% CaCO3), barwy białej albo szarej. Użytkowana do wyrobu farb, kitów, kredy do pisania, kredek i asfaltu definicja.
 • Co to znaczy Mrówkowy Kwas Informacje bezb. ciecz o ostrym zapachu, rozp. w wodzie. Działa silnie drażniąco na skórę (powstają pęcherze). Reaguje z metalami tworząc sole co znaczy.
 • Co to znaczy Deszcze Kwaśne Informacje poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑ tlenek azotu(IV), ↑ słownik.
 • Co to znaczy Działania Kwant Informacje ↑ stała Plancka znaczenie.
 • Co to znaczy Karboaniony Informacje posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi wielu reakcji czym jest.
 • Co to znaczy Koral Informacje kamień półszlachetny; szkielety koralowców, skład: 90% CaCO3 w formie ↑ kalcytu i 10% substancji org.; odmiany: biała, czerwona, czarna co oznacza.
 • Co to znaczy Chlorowodorowy Kwas Informacje chlorowodoru HCl w wodzie. Czysty kwas chlorowodorowy jest bezb., z kolei techniczny nieco zabarwiony na żółto. Stężony kwas chlorowodorowy krzyżówka.
 • Co to znaczy Konfiguracja Informacje atomów albo grup atomów w cząsteczkach. Zmiana konfiguracji danej cząsteczki pociąga za sobą zmianę położenia poszczególnych wiązań najlepszy.
 • Co to znaczy Kadm Informacje Cadmium), pierwiastek chem., metal, Z = 48, m.at. 112,411u, ekipa ↑ cynkowców. Odkryty w 1817 r. poprzez F. Stromeyera i niezależnie w 1818 przykłady.
 • Co to znaczy KOROZJA METALI I STOPÓW Informacje destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach, pozwalających encyklopedia.
 • Co to znaczy Kamfora Informacje należący do ekipy terpenów, zawierający grupę ketonową. K. jest substancją optycznie aktywną (D(+) kamfora ma [α]D = + 44,2°), bezb., łatwo jak działa.
 • Co to znaczy Kowalencyjne Kryształy Informacje gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez atomy pierwiastków, połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym). Tego typu kryształ pojęcie.
 • Co to znaczy Walther Kossel Informacje fizykochemik niem., wyjaśnił system powstawania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Współtwórca (w okolicy G.N. Lewisa wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Kobaltowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami. Konfiguracja opis.
 • Co to znaczy Kleje Informacje pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, tworzące po naniesieniu na sklejany element cienką, elastyczną, dobrze przylegającą do niego informacje.
 • Co to znaczy Karbokation Informacje ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ [CR1R2R3 co to jest.
 • Co to znaczy Frakcyjna Krystalizacja Informacje krystalizacja dwóch substancji o podobnej rozpuszczalności, w rezultacie której powstające kryształy wzbogacają się w jedną z substancji, a definicja.
 • Co to znaczy Trans Cis Konfiguracja Informacje podstawników po tej samej stronie (cis) albo przeciwnych stronach (trans) płaszczyzny wiązania podwójnego (na przykład pomiędzy atomami co znaczy.
 • Co to znaczy Bessemera Konwertor Informacje ↑ świeżenie słownik.
 • Co to znaczy Aldolowa Kondensacja Informacje przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej, w rezultacie znaczenie.
 • Co to znaczy Kwantowanie Informacje definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład energii czym jest.
 • Co to znaczy Kaliforn Informacje Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez G.T.Seaborga, A co oznacza.
 • Co to znaczy Piekielny Kamień Informacje ↑ azotan(V) srebra krzyżówka.
 • Co to znaczy Acetylooctowy Kwas Informacje związek org. z gatunku β-ketokwasów (ekipa karbonylowa przy węglu nr 3), wytwór pośredni przemiany tłuszczów w organizmie człowieka. K.a najlepszy.
 • Co to znaczy Acetyosalicylowy Kwas Informacje krystaliczne ciało stałe o kwaśnym smaku; t.t. 135°C; trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu i eterze dietylowym. Użytkowany jako lek przykłady.
 • Co to znaczy Kasyteryt Informacje minerał, SnO2, barwy czarnej, ruda cyny encyklopedia.
 • Co to znaczy Stearynowy Kwas Informacje kwasy karboksylowe). Jeden z ↑ kwasów tłuszczowych, składnik tłuszczów. Na przykład łój wołowy zawiera 24% kwasu stearynowego. Biała jak działa.
 • Co to znaczy Bromowodorowy Kwas Informacje bromowodoru HBr; otrzymywany poprzez pochłanianie gazowego bromowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo dobrze), a w dalszym ciągu pojęcie.
 • Co to znaczy Glutaminowy Kwas Informacje aminopentanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów, jedyny aminokwas syntetyzowany poprzez organizmy żywe bezpośrednio z amoniaku i innych związków wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Wiktor Kemula Informacje 1902-1985) chemik pol., analityk, artysta chromatopolarografii i wiszącej elektrody rtęciowej w woltamperometrii opis.
 • Co to znaczy Ksylen Informacje izomerów położeniowych dimetylobenzenu C6H4(CH3)2 (o ksylen, m ksylen i p ksylen). Bezb., palna ciecz, trudno rozp. w wodzie, rozp. w informacje.
 • Co to znaczy Kryształy Informacje stanie skupienia o często rozmieszczonych elementach (atomach, jonach, cząsteczkach) tworzących ↑ sieć krystaliczną. Od rodzaju tej sieci co to jest.
 • Co to znaczy Korozja Informacje stopniowego niszczenia powierzchni elementów wykonanych z metali, ich stopów, betonu czy drewna, spowodowany wpływem fizykochem. czynników definicja.
 • Co to znaczy Z E Konfiguracja Informacje podstawników wokół wiązania podwójnego podstawionego trzema albo czterema ekipami, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa co znaczy.
 • Co to znaczy Utleniające Kwasy Informacje utleniają metale i inne substancje bez wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład stężony ↑ kwas azotowy(V), kwas selenowy(VI słownik.
 • Co to znaczy Elaidynowy Kwas Informacje ↑ kwas oleinowy znaczenie.
 • Co to znaczy L D Konfiguracja Informacje zobacz Aneks czym jest.
 • Co to znaczy Szczawiowy Kwas Informacje 189°C; pierwszy w szeregu kwasów dikarboksylowych, regularnie występujący w roślinach (na przykład szczaw, rabarbar). Ogrzewany k.s co oznacza.
 • Co to znaczy Chromatograficzna Kolumna Informacje zamknięta od dołu kranem, zawierająca adsorbent (na przykład tlenek glinowy Al2O3) umieszczony w adekwatnie dobranym rozpuszczalniku krzyżówka.
 • Co to znaczy Krochmal Informacje ↑ skrobia najlepszy.
 • Co to znaczy Pantotenowy Kwas Informacje ↑ wit. B5 przykłady.
 • Co to znaczy Kosmetyczne Kremy Informacje użytkowane do pielęgnacji, regeneracji i ochrony naskórka. K.k. to emulsje wodno-tłuszczowe (oleje i woski naturalne i syntetyczne encyklopedia.
 • Co to znaczy Atomu Teoria Kwantowomechaniczna Informacje na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut. Elektron w ramach tej jak działa.
 • Co to znaczy Cyjanowy Kwas Informacje C=N; silny kwas tlenowy, ciecz, t.t. 23,6°C; nietrwały. Tworzy sole ↑ cyjaniany. K.c. ma dwa izomery: ↑ kwas izocyjanowy H-N=C=O i ↑ kwas pojęcie.
 • Co to znaczy Benzoesowy Kwas Informacje 120°C; białe kryształy rozp. w gorącej wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym. Otrzymywany poprzez utlenianie toluenu C6H5-CH3 albo wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Iii Ortofosforowy Kwas Informacje wzorze H3PO3 (precyzyjnie H2PO3H), substancja bezb., higroskopijna i łatwo rozp. w wodzie (tt. 74 °C), dwuzasadowy kwas średniej mocy opis.
 • Co to znaczy Krezol Informacje izomerów metylofenolu CH3-C6H4-OH (o-, m- i p-), pozyskiwana poprzez destylację olejów kwaśnych pochodzących ze smoły węglowej. Użytkowany informacje.
 • Co to znaczy Elektrolityczny Klucz Informacje kształcie litery U, wypełniona ↑ agarem zawierającym elektrolit, na przykład KNO3 albo KCl. K.e. umożliwia połączenie roztworów co to jest.
 • Co to znaczy Pirogronowy Kwas Informacje wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej cukrów definicja.
 • Co to znaczy Atomu Elektronowa Konfiguracja Informacje rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc obsadzając co znaczy.
 • Co to znaczy Beztlenowe Kwasy Informacje poprzez rozpuszczenie, zazwyczaj w wodzie, związków nie wszystkich niemetali z wodorem, na przykład HF (↑ kwas fluorowodorowy), HCl (↑ słownik.
 • Co to znaczy Ketozy Informacje zawierające w cząsteczce w okolicy grup hydroksylowych grupę karbonylową (ketonową). Dają pozytywne rezultaty ↑ próby Trommera i ↑ próby znaczenie.
 • Co to znaczy Nikotynowy Kwas Informacje ↑ wit. PP czym jest.
 • Co to znaczy Arrheniusa Wg Kwasy Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa co oznacza.
 • Co to znaczy Kolodium Informacje ↑ celulozy w mieszaninie alkoholu etylowego z eterem dietylowym, który po wyschnięciu tworzy bezbarwną błonkę. Użytkowane do opatrywania krzyżówka.
 • Co to znaczy Aktywny Kompleks Informacje reakcji, o wyższej energii niż energia substratów reakcji: A + BC + Ea [A ··· B ···C] gdzie: A, BC - substraty reakcji, Ea - energia najlepszy.
 • Co to znaczy Karborund Informacje przezroczyste albo ciemne kryształy, otrzymywany poprzez prażenie krzemionki SiO2 z węglem w temp. około 3500°C. K. ma bardzo sporą przykłady.
 • Co to znaczy Folinowy Kwas Informacje ↑ wit. B14 encyklopedia.
 • Co to znaczy Węglowy Kwas Informacje słaby kwas, powstający w śladowych ilościach w rezultacie rozpuszczenia dwutlenku węgla CO2 w wodzie (występuje wówczas w formie CO2·H2O jak działa.
 • Co to znaczy Żółciowe Kwasy Informacje należące do ↑ steroidów, występują w żółci i są emulgatorami tłuszczów w żołądku i jelitach. Główny kwas żółciowy to ↑ kwas cholowy pojęcie.
 • Co to znaczy Nukleinowe Kwasy Informacje liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza), gdzie oba cukry są wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Jonowe Kryształy Informacje gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony - kationy i aniony o równoważnej ilości ładunków elektrycznych (dzięki czemu k.j opis.
 • Co to znaczy Ksenon Informacje Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W informacje.
 • Co to znaczy Zapalniczek Do Kamienie Informacje wykonane z piroforycznego stopu żelaza z cerem (↑ pirofory). Potarcie k.d.z. o stalowe kółko albo płytkę prowadzi do stworzenia drobnych co to jest.
 • Co to znaczy Salicylowy Kwas Informacje hydroksybenzoesowy, t.t. 156°C; bezb. kryształy, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze rozp. w gorącej. Otrzymywany w syntezie Kolbego (z definicja.
 • Co to znaczy Jodowodorowy Kwas Informacje jodowodoru, HIaq; bardzo silny kwas beztlenowy (ma największą moc spośród popularnych kwasów beztlenowych); bezb., dymiąca na powietrzu co znaczy.
 • Co to znaczy Kaprolaktam Informacje aminoheksanowego (ε-aminokapronowego); bezbarwne kryształy o t.t. 69°C; rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org. Łatwo ulega reakcji słownik.
 • Co to znaczy Kodeina Informacje proszek albo bezb. kryształy, bez zapachu i o gorzkim smaku, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu, eterze i rozcieńczonych kwasach, t.t znaczenie.
 • Co to znaczy Kondensacja Informacje się dwóch cząsteczek z wydzielaniem mniejszej cząsteczki (na przykład H2O, NH3) na przykład R-CHO + R´-NH2 R-CH=N-R´ + H2O. Jeżeli czym jest.
 • Co to znaczy Masłowy Kwas Informacje CH2-CH2-COOH, t.w. 163°C; oleista ciecz o charakterystycznym zapachu. Występuje jako składnik tłuszczu mleka i masła (w większych ilościach co oznacza.
 • Co to znaczy Ketokwasy Informacje ↑ oksokwasy (2 krzyżówka.
 • Co to znaczy Cholowy Kwas Informacje główny ↑ kwas żółciowy. Ma budowę płytek, o gorzkim smaku, t.t. 196÷198°C; nierozp. w wodzie i benzenie, rozp. w etanolu. Użytkowany do najlepszy.
 • Co to znaczy Kationorodnik Informacje ↑ rodnik mający ładunek nieujemny, na przykład kation kompleksowy metalu, taki jak [Cr(H2O)6]3 przykłady.
 • Co to znaczy Pruski Kwas Informacje ↑ cyjanowodór encyklopedia.
 • Co to znaczy V Pirofosforowy Kwas Informacje ↑ kwas difosforowy(V jak działa.
 • Co to znaczy Karnalit Informacje minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania magnezu pojęcie.
 • Co to znaczy Kokaina Informacje kryształki albo biały proszek, bez zapachu i o gorzkim smaku; słabo rozp. w wodzie, lepiej w alkoholu, t.t. 98°C. K. wywołuje stany euforii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Skrobiowy Kleik Informacje roztwór koloidalny ↑ skrobi w wodzie, bardziej rozcieńczony nazywany jest krochmalem opis.
 • Co to znaczy Enzymatyczna Kataliza Informacje przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach i informacje.
 • Co to znaczy Karben Informacje reaktywna cząsteczka, pozyskiwana w rezultacie fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania podwójnego dając co to jest.
 • Co to znaczy Kwarc Informacje bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik nie wszystkich ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu. Użytkowany w definicja.
 • Co to znaczy Kontakt Informacje rodzaj katalizatora przygotowanego w formie masy i stosowanego w procesach ↑ katalizy heterogenicznej co znaczy.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja CO ZNACZY Kontakt, Kwarc, Karben, Kataliza Enzymatyczna, Kleik Skrobiowy, Kokaina, Karnalit, Kwas Pirofosforowy(V), Kwas Pruski, Kationorodnik, Kwas Cholowy, Ketokwasy co to znaczy.

Tłumaczenie Co znaczy Kontakt, Kwarc, Karben, Kataliza Enzymatyczna, Kleik co to jest.