kolba ssawkowa kauczuk co to znaczy
Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Kwas Mlekowy, Kwas Difosforowy(V), Konfiguracja.

Słownik chemiczny: przykłady na K

 • Co to znaczy KOLUMNA REKTYFIKACYJNA Definicja ↑ kolumna destylacyjna
 • Co to znaczy KROKIT Definicja minerał, PbCrO4, barwy czerwonej albo żółtej
 • Co to znaczy KADM Definicja znak Cd (z łaciny Cadmium), pierwiastek chem., metal, Z = 48, m.at. 112,411u, ekipa ↑ cynkowców. Odkryty w 1817 r. poprzez F. Stromeyera i
 • Co to znaczy KAINIT Definicja minerał, KMgCl(SO4)ܩH2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania soli potasu
 • Co to znaczy KALAFONIA Definicja żywica pozostająca po oddestylowaniu terpentyny otrzymywanej z drzew iglastych. Ma barwę żółtą albo brunatną, nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co to znaczy KALIFORN Definicja znak Cf, (z łaciny Californium), pierwiastek chem., metal, Z = 98, m.at. 251,08u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1950 r. poprzez
 • Co to znaczy KALOMEL Definicja Hg2Cl2 - zwyczajowa nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod
 • Co to znaczy KAMFORA Definicja związek org. należący do ekipy terpenów, zawierający grupę ketonową. K. jest substancją optycznie aktywną (D(+) kamfora ma [α]D = + 44,2°
 • Co to znaczy KAMIENIE DO ZAPALNICZEK Definicja pocięte pręciki wykonane z piroforycznego stopu żelaza z cerem (↑ pirofory). Potarcie k.d.z. o stalowe kółko albo płytkę prowadzi do
 • Co to znaczy KAMIEŃ KOTŁOWY Definicja trudno rozp. osad, powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda
 • Co to znaczy KARBIN Definicja jedna z odmian ↑ węgla pierwiastkowego, gdzie atomy węgla tworzą łańcuchy, występuje w przyrodzie jako minerał chaoit; białe kryształy
 • Co to znaczy KAUCZUKI SYNTETYCZNE Definicja związki wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie polimeryzacji buta-1,3-dienu (k
 • Co to znaczy KORUND Definicja minerał, Al2O3; kamień szlachetny; bezb., czasem żółtawy; odmiany: ↑ szafir i ↑ rubin. Substancja ta ustępuje twardością wyłącznie ↑
 • Co to znaczy KWAS NIKOTYNOWY Definicja ↑ wit. PP
 • Co to znaczy KARBONYLKI Definicja związki kompleksowe metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe
 • Co to znaczy KAROTENY Definicja ekipa związków chem.; węglowodory alifatycznocykliczne, których cząsteczki zbudowane są z 3÷8 albo większej liczby fragmentów ↑ izoprenu. K
 • Co to znaczy KATALIZA ENZYMATYCZNA Definicja zdarzenie przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w
 • Co to znaczy KATALIZA HETEROGENICZNA Definicja sposób przeprowadzania reakcji katalitycznej charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w formie odrębnej etapy w relacji do
 • Co to znaczy KATALIZATOR Definicja 1) substancja zmieniająca prędkość reakcji chem. poprzez obniżenie albo podwyższenie ↑ energii aktywacji dla danej reakcji chem. 2) k
 • Co to znaczy KATION NITROILU Definicja jon azotu na V stopniu utlenienia, o wzorze NO2+, powstający w ↑ mieszaninie nitrującej: HONO2 + 2H2SO4 ⇆ NO2+ + H3O+ + 2HSO4-. K.n. jest
 • Co to znaczy KATIONORODNIK Definicja ↑ rodnik mający ładunek nieujemny, na przykład kation kompleksowy metalu, taki jak [Cr(H2O)6]3
 • Co to znaczy KWASY WG BRONSTEDA Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co to znaczy KELVIN LORD OF LARGS Definicja właściwie William Thomson (1824-1907) ur. w Belfaście znakomity fizyk i wynalazca brytyjski, prof. uniwersytetu w Glasgow, członek Royal
 • Co to znaczy KETONY Definicja związki org. o wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru
 • Co to znaczy KETOZY Definicja monosacharydy zawierające w cząsteczce w okolicy grup hydroksylowych grupę karbonylową (ketonową). Dają pozytywne rezultaty ↑ próby
 • Co to znaczy KIRCHHOFF GUSTAV ROBERT Definicja 1824-1887) fizyk niem., sformułował fundamentalne prawo promieniowania cieplnego (prawo Kirchhoffa) i prawa dotyczące obwodów
 • Co to znaczy KLATRATY Definicja związki klatratowe - układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych
 • Co to znaczy KLEJE Definicja substancje pochodzenia naturalnego albo syntetyczne, tworzące po naniesieniu na sklejany element cienką, elastyczną, dobrze przylegającą do
 • Co to znaczy KOBALTOWCE Definicja ekipa 9 układu okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami
 • Co to znaczy KOENZYM Definicja jedna ze składowych ↑enzymu (p. także holoenzym); małocząsteczkowy niebiałkowy związek organiczny luźno związany z resztą enzymu (w
 • Co to znaczy KOKAINA Definicja ↑ alkaloid, bezb. kryształki albo biały proszek, bez zapachu i o gorzkim smaku; słabo rozp. w wodzie, lepiej w alkoholu, t.t. 98°C. K
 • Co to znaczy KOLBA Definicja naczynie laboratoryjne, wykonane ze szkła, poświęcone do ogrzewania cieczy, ↑ destylacji, miareczkowania, przygotowywania roztworów o
 • Co to znaczy KOLOIDY Definicja układy koloidowe) - układy heterogeniczne, charakteryzujące się rozdrobnieniem koloidowym - średnica cząstek etapy zdyspergowanej od 10-9
 • Co to znaczy KOLOIDY HYDROFOBOWE Definicja koloidy w wodnym ośrodku rozpraszającym, których cząstki nie łączą się z cząsteczkami wody albo łączą się z nimi słabo. Typowym
 • Co to znaczy KOLUMNA CHROMATOGRAFICZNA Definicja rura szklana, zamknięta od dołu kranem, zawierająca adsorbent (na przykład tlenek glinowy Al2O3) umieszczony w adekwatnie dobranym
 • Co to znaczy KOLUMNA DESTYLACYJNA Definicja urządzenie do przeprowadzania jednoczesnej, wielokrotnej destylacji (↑ destylacja, ↑ destylacja frakcyjna) i skraplania cieczy
 • Co to znaczy KOMÓRKA ELEMENTARNA Definicja jednostka sieci przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a
 • Co to znaczy KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU Definicja odmiennie kompleks CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub
 • Co to znaczy KONDENSACJA Definicja a) reakcja łączenia się dwóch cząsteczek z wydzielaniem mniejszej cząsteczki (na przykład H2O, NH3) na przykład R-CHO + R´-NH2 R-CH=N-R´
 • Co to znaczy KONDENSACJA ALDOLOWA Definicja reakcja, która przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej, w
 • Co to znaczy KONFIGURACJA E/Z Definicja rozmieszczenie podstawników wokół wiązania podwójnego podstawionego trzema albo czterema ekipami, których ważność określa się wg reguł
 • Co to znaczy KONTRAKCJA OBJĘTOŚCI Definicja zmiana objętości przy mieszaniu cieczy, obliczana wzorem: ΔV = Vm - ΣVs, gdzie: Vm - objętość uzyskanej mieszaniny, ΣVs - suma objętości
 • Co to znaczy KOROZJA CHEMICZNA Definicja niszczenie przedmiotu pod wpływem czynników środowiskowych, wywołujących na jego powierzchni reakcje chem., na przykład czernienie srebra
 • Co to znaczy KOROZJA METALI I STOPÓW Definicja postępująca destrukcja powierzchni metalu czy stopu wywołana istnieniem na jego powierzchni mikroogniw lokalnych o zwartych elektrodach
 • Co to znaczy KOWALNOŚĆ Definicja cecha większości metali (na przykład żelaza; ↑ metale, ↑ żelazo), przejawiająca się w tym, iż pod wpływem uderzeń (kucia) trwale zmieniają
 • Co to znaczy KREMY KOSMETYCZNE Definicja towary kosmetyczne użytkowane do pielęgnacji, regeneracji i ochrony naskórka. K.k. to emulsje wodno-tłuszczowe (oleje i woski naturalne i
 • Co to znaczy KROTNOŚĆ WIĄZANIA Definicja definicja określające, czy dane wiązanie w cząsteczce związku jest pojedyncze, podwójne (↑ wiązanie podwójne), potrójne (↑ wiązanie
 • Co to znaczy KRYPTON Definicja znak Kr, (z łaciny Krypton), pierwiastek chem., niemetal, Z = 36, m.at. 83,3u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co to znaczy KRYSTALIZACJA Definicja 1) mechanizm przechodzenia związku z roztworu do formy krystalicznej, odbywający się zazwyczaj wskutek odparowywania rozpuszczalnika albo
 • Co to znaczy KRYSTALIZATOR Definicja szklane naczynie laboratoryjne w kształcie otwartego walca o średnicy od kilku do kilkunastu centymetrów, przypominające ↑ zlewkę, lecz
 • Co to znaczy KRYSZTAŁY Definicja ciała w stałym stanie skupienia o często rozmieszczonych elementach (atomach, jonach, cząsteczkach) tworzących ↑ sieć krystaliczną. Od
 • Co to znaczy KRYSZTAŁY METALICZNE Definicja typ ↑ kryształu występujący w metalach. Pośród innych rodzajów kryształów odznacza się on w pierwszej kolejności obecnością ↑ gazu
 • Co to znaczy KRYSZTAŁY MOLEKULARNE Definicja typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez cząsteczki. K.m. tworzą w pierwszej kolejności związki pierwiastków
 • Co to znaczy KRZYWA ROZPUSZCZALNOŚCI Definicja wykres przedstawiający zależność ↑ rozpuszczalności związku chemicznego od temp.. Przebieg tego wykresu zależy od relacji siły wiązań w
 • Co to znaczy KSENON Definicja znak Xe, (z łaciny Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M
 • Co to znaczy KSYLEN Definicja mieszanina trzech izomerów położeniowych dimetylobenzenu C6H4(CH3)2 (o ksylen, m ksylen i p ksylen). Bezb., palna ciecz, trudno rozp. w
 • Co to znaczy KUBAN Definicja ↑węglowodór C8H8 o interesującej budowie cząsteczki: atomy węgla tworzą w niej najlepszy sześcian, stąd nazwa (każdy atom C jest związany z
 • Co to znaczy KUMYS Definicja napój otrzymany z ↑ mleka gł. klaczy, a również owczego, oślego i wielbłądziego na drodze fermentacji dzięki bakterii: Streptococcus lacti
 • Co to znaczy KURARA Definicja wyciąg z roślin południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi
 • Co to znaczy KWANT Definicja najmniejsza porcja energii promieniowania elektromagnetycznego (na przykład światła, promieniowania rentgenowskiego), zależna od
 • Co to znaczy KWANTOWANIE Definicja fundamentalne definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład
 • Co to znaczy KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU Definicja teoria atomu oparta na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut
 • Co to znaczy KWARKI Definicja cząstki podstawowe o ułamkowych ładunkach elektrycznych (w jednostkach ładunku elementarnego). Istnieje sześć kwarków i odpowiadające im
 • Co to znaczy KWAS ACETYLOOCTOWY Definicja CH3-CO-CH2-COOH; związek org. z gatunku β-ketokwasów (ekipa karbonylowa przy węglu nr 3), wytwór pośredni przemiany tłuszczów w organizmie
 • Co to znaczy KWAS AKRYLOWY Definicja CH2=CH-COOH, t.w. 140°C; łatwo polimeryzująca ciecz, mająca ostry zapach. Otrzymywany z ↑ akrylonitrylu CH2=CH-CN
 • Co to znaczy KWAS AZOTOWY(V) Definicja HNO3, bezb. ciecz (t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone
 • Co to znaczy KWAS FOLIOWY Definicja kwas pteroiloglutaminowy, wit. B - żółtopomarańczowe kryształy, bardzo trudno rozp. w wodzie; t.t. 250°C z rozkładem. Występuje w liściach
 • Co to znaczy KWAS MALONOWY Definicja HOOC-CH2-COOH, t.t. 134°C; bezb. substancja, łatwo rozp. w wodzie. Ogrzany do 150°C ulega ↑ dekarboksylacji dając kwas octowy CH3COOH i
 • Co to znaczy KWAS MRÓWKOWY Definicja kwas metanowy HCOOH; bezb. ciecz o ostrym zapachu, rozp. w wodzie. Działa silnie drażniąco na skórę (powstają pęcherze). Reaguje z metalami
 • Co to znaczy KWAS OCTOWY Definicja kwas etanowy CH3COOH, t.t. 16,7°C; bezb., łzawiąca, łatwo krzepnąca ciecz, łatwo rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym i
 • Co to znaczy KWAS ORTOFOSFOROWY(V) Definicja H3PO4, t.t. 43°C; bezb. ciało stałe. Otrzymywany w reakcji pięciotlenku fosforu z gorącą wodą: P2O5 + 3H2O 2H3PO4. Stężony k.o. jest
 • Co to znaczy KWAS SALICYLOWY Definicja kwas o-hydroksybenzoesowy, t.t. 156°C; bezb. kryształy, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze rozp. w gorącej. Otrzymywany w syntezie
 • Co to znaczy KWAS TIOSIARKOWY Definicja związek chem., H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy
 • Co to znaczy KWAS WĘGLOWY Definicja H2CO3, nietrwały, słaby kwas, powstający w śladowych ilościach w rezultacie rozpuszczenia dwutlenku węgla CO2 w wodzie (występuje wówczas w
 • Co to znaczy KWAS WINOWY Definicja optycznie aktywny hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach
 • Co to znaczy KWASY Definicja związki chem. (tlenowe albo beztlenowe, org. albo nieorg.), które składają się z wodoru i reszty kwasowej, na przykład: HCl (↑ kwas
 • Co to znaczy KWASY KARBOKSYLOWE Definicja związki org. o wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas
 • Co to znaczy KWASY NUKLEINOWE Definicja polimeryczne, liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza
 • Co to znaczy KWASY SULFONOWE Definicja związki org. zawierające grupę sulfonową -SO3H, która nadaje im kwaśny charakter w rezultacie dysocjacji: R-SO3H ⇆ R-SO3- + H+. To są silne
 • Co to znaczy KWAŚNE DESZCZE Definicja opady zakwaszane poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑
 • Co to znaczy KATIONIT Definicja ↑ jonity
 • Co to znaczy KOLUMBIT Definicja minerał, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda niobu i tantalu
 • Co to znaczy KAOLINIT Definicja minerał, Al4[(OH)8|Si4O10], barwy białej, zielonej albo różowej, użytkowany jako surowiec w przemyśle ceramicznym
 • Co to znaczy KONSTANTAN Definicja stop (60% Cu i 40%Ni) wykazujący bardzo małą zależność oporu elektrycznego od temp. (↑ stopy
 • Co to znaczy KWAS ADYPINOWY Definicja HOOC-(CH2)4-COOH, t.t. 153°C; biała substancja pozyskiwana poprzez utlenianie cykloheksanolu, użytkowana w syntezie poliamidów (między
 • Co to znaczy KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST Definicja 1829-1896) chemik niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą
 • Co to znaczy KAMIEŃ MYDLANY Definicja ↑ talk
 • Co to znaczy KWASY UTLENIAJĄCE Definicja kwasy, które utleniają metale i inne substancje bez wydzielania gazowego wodoru. Należą do nich na przykład stężony ↑ kwas azotowy(V), kwas
 • Co to znaczy KETOKWASY Definicja ↑ oksokwasy (2
 • Co to znaczy KLUCZ ELEKTROLITYCZNY Definicja rurka szklana w kształcie litery U, wypełniona ↑ agarem zawierającym elektrolit, na przykład KNO3 albo KCl. K.e. umożliwia połączenie
 • Co to znaczy KWASY TŁUSZCZOWE Definicja nasycone i nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe. Nazwa pochodzi od wyższych kwasów karboksylowych aktualnych w formie estrów ↑
 • Co to znaczy KWAS CYTRYNOWY Definicja kwas 2-hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy, HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH - związek chem., ↑ hydroksykwas; bezb. kryształy o kwaśnym
 • Co to znaczy KWAS FULMINOWY Definicja ↑ kwas piorunowy
 • Co to znaczy K Definicja znak ↑ potasu
 • Co to znaczy KAMIEŃ PIEKIELNY Definicja ↑ azotan(V) srebra
 • Co to znaczy KOMPLEKS AKTYWNY Definicja stan przejściowy reakcji, o wyższej energii niż energia substratów reakcji: A + BC + Ea [A ··· B ···C] gdzie: A, BC - substraty reakcji, Ea
 • Co to znaczy KWANT DZIAŁANIA Definicja ↑ stała Plancka
 • Co to znaczy KARNALIT Definicja minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania magnezu
 • Co to znaczy KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA Definicja sposób obliczania relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I
 • Co to znaczy KWASY STĘŻONE Definicja roztwory kwasów o maksymalnym możliwym do uzyskania stężeniu (jest to o maksymalnym stężeniu, przy którym dany związek jest jeszcze trwały
 • Co to znaczy KWAS ASKORBINOWY Definicja ↑ wit. C
 • Co to znaczy KWAS FOLINOWY Definicja ↑ wit. B14
 • Co to znaczy KONFIGURACJA Definicja sposób połączenia atomów albo grup atomów w cząsteczkach. Zmiana konfiguracji danej cząsteczki pociąga za sobą zmianę położenia
 • Co to znaczy KRAKING Definicja mechanizm rozpadu długich łańcuchów węglowych na krótsze pod wpływem wysokiej temp. i ciśnienia. Stosuje się ciśnienie rzędu kilku MPa i
 • Co to znaczy KSANTOFILE Definicja ↑ karoteny
 • Co to znaczy KWAS FLUOROWODOROWY Definicja roztwór wodny ↑ fluorowodoru; bezb. ciecz o ostrym zapachu. Otrzymywany poprzez pochłanianie fluorowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo
 • Co to znaczy KONDENSAT BOSEGO-EINSTEINA Definicja piąty stan skupienia materii, którego istnienie przewidzieli w 1924 r. S.N. Bose i A. Einstein. K. B.-E.; otrzymany w 1995 r. w rezultacie
 • Co to znaczy KRZEPNIĘCIE Definicja przemiana fazowa, w trakcie której etap ciekła przechodzi w fazę stałą; przemiana odwrotna do ↑ topnienia
 • Co to znaczy KIUR Definicja znak Cm, (z łaciny Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. poprzez G.T
 • Co to znaczy KLEIK SKROBIOWY Definicja roztwór koloidalny ↑ skrobi w wodzie, bardziej rozcieńczony nazywany jest krochmalem
 • Co to znaczy KOBALAMINA Definicja ↑ wit. B12
 • Co to znaczy KWAS PIROFOSFOROWY(V) Definicja ↑ kwas difosforowy(V
 • Co to znaczy KOBALTYN Definicja minerał, CoAsS, barwy szarej, ruda niklu i kobaltu
 • Co to znaczy KOMPLEMENTARNOŚĆ Definicja w biochemii wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo
 • Co to znaczy KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA Definicja niszczenie przedmiotu wskutek zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w
 • Co to znaczy KRZEM Definicja znak Si, (z łaciny Silicium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 14, m.at. 28,0855u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1822 r. poprzez J
 • Co to znaczy KWAS AMINOOCTOWY Definicja ↑ glicyna
 • Co to znaczy KWAS CHLOROWY(VII) Definicja zwany dawniej nadchlorowym, HClO4; najtrwalszy kwas tlenowy chloru, wybuchowa ciecz (t.t. -102°C, t.w. 110°C). Jest dobrze rozp. w wodzie i
 • Co to znaczy KWAS DEZOKSYRYBONUKLEINOWY Definicja ↑ kwasy nukleinowe
 • Co to znaczy KRZEMIONKA Definicja ↑ tlenek krzemu (IV
 • Co to znaczy KWAS ELAIDYNOWY Definicja ↑ kwas oleinowy
 • Co to znaczy KWAS PANTOTENOWY Definicja ↑ wit. B5
 • Co to znaczy KREZOL Definicja mieszanina trzech izomerów metylofenolu CH3-C6H4-OH (o-, m- i p-), pozyskiwana poprzez destylację olejów kwaśnych pochodzących ze smoły
 • Co to znaczy KODEINA Definicja ↑ alkaloid, biały proszek albo bezb. kryształy, bez zapachu i o gorzkim smaku, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu, eterze i
 • Co to znaczy KOFEINA Definicja teina - ↑ alkaloid, pochodna ↑ puryny; biały proszek, o gorzkim smaku, trudno rozp. w zimnej wodzie, dobrze - w gorącej, t.t. 236°C. W
 • Co to znaczy KUPRYT Definicja minerał, Cu2O, przezroczysty, barwy ceglastoczerwonej; ruda miedzi
 • Co to znaczy KWARC Definicja minerał, SiO2; bardzo rozpowszechniony, kluczowy składnik nie wszystkich ↑ skał, takich jak: ↑ piasek, ↑ piaskowiec, ↑ granit i ↑ gnejsu
 • Co to znaczy KWASY WG ARRHENIUSA Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Arrheniusa
 • Co to znaczy KOAGULAT Definicja żel) - wytwór koagulacji zolu złożonego z koloidu odwracalnego albo nieodwracalnego
 • Co to znaczy KOLOR Definicja barwa - cecha substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo
 • Co to znaczy KONSTYTUCJA Definicja skład i struktura cząsteczki
 • Co to znaczy KWAS JODOWODOROWY Definicja wodny roztwór ↑ jodowodoru, HIaq; bardzo silny kwas beztlenowy (ma największą moc spośród popularnych kwasów beztlenowych); bezb., dymiąca
 • Co to znaczy KWAS CHLOROWODOROWY Definicja roztwór wodny ↑ chlorowodoru HCl w wodzie. Czysty kwas chlorowodorowy jest bezb., z kolei techniczny nieco zabarwiony na żółto. Stężony
 • Co to znaczy KWAS GLUTAMINOWY Definicja kwas 2-aminopentanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów, jedyny aminokwas syntetyzowany poprzez organizmy żywe bezpośrednio z amoniaku i innych
 • Co to znaczy KEMULA WIKTOR Definicja 1902-1985) chemik pol., analityk, artysta chromatopolarografii i wiszącej elektrody rtęciowej w woltamperometrii
 • Co to znaczy KOBALT Definicja znak Co, (z łaciny Cobaltum), pierwiastek chem., metal, Z = 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w
 • Co to znaczy KARBOANIONY Definicja aniony org. posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi
 • Co to znaczy KRIOLIT Definicja minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Użytkowany do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu
 • Co to znaczy KOKS Definicja wytwór otrzymany w trakcie wysokotemperaturowego odgazowania węgli kopalnych, pozostałości po przerobie ropy naftowej (↑ gudron) albo
 • Co to znaczy KOKSOWANIE WĘGLA Definicja mechanizm ogrzewania węgla bez dostępu powietrza, w temp. 900÷1100°C, w celu usunięcia składników gazowych i ciekłych i wytworzenia koksu
 • Co to znaczy KOLODIUM Definicja roztwór azotanu(V) ↑ celulozy w mieszaninie alkoholu etylowego z eterem dietylowym, który po wyschnięciu tworzy bezbarwną błonkę
 • Co to znaczy KOLOID NIEODWRACALNY Definicja koloid, który po przejściu ze stanu zolu do koagulatu (żelu) nie może być z powrotem przeprowadzony w stan zolu. Na przykład koloidy
 • Co to znaczy KREDA Definicja osadowa skała wapienna (zawiera do 70% CaCO3), barwy białej albo szarej. Użytkowana do wyrobu farb, kitów, kredy do pisania, kredek i
 • Co to znaczy KOWELIN Definicja minerał, CuS, przezroczysty, barwy granatowej
 • Co to znaczy Kr Definicja znak ↑ kryptonu
 • Co to znaczy KARBEN Definicja CH2, nadzwyczajnie reaktywna cząsteczka, pozyskiwana w rezultacie fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania
 • Co to znaczy KATION Definicja jon nieujemny powstający między innymi w trakcie dysocjacji elektrolitycznej roztworów elektrolitów. Na przykład: Na+, K+, Mg2+, Al3+, Fe2
 • Co to znaczy KEFIR Definicja napój otrzymany z ↑ mleka krowiego na drodze fermentacji dzięki bakterii Streptococcus lacti i drożdży Saccharomyces. K. zawiera około 1% ↑
 • Co to znaczy KALORIA Definicja cal) - jednostka ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden
 • Co to znaczy KATALIZA HETEROFAZOWA Definicja ↑ kataliza heterogeniczna
 • Co to znaczy KATALIZA HOMOFAZOWA Definicja ↑ kataliza homogeniczna
 • Co to znaczy KATALIZA HOMOGENICZNA Definicja sposób wykonywania reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące
 • Co to znaczy KOKSOWNICTWO Definicja gałąź przemysłu zajmująca się produkcją koksu (↑ koks, ↑ koksowanie węgla
 • Co to znaczy KONTUR ORBITALU Definicja jeden ze sposobów graficznego przedstawienia orbitalu (↑ orbital atomowy). To jest powierzchnia ograniczająca przestrzeń wokół jądra atomu
 • Co to znaczy KARBOKATION Definicja kation, gdzie ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ
 • Co to znaczy KARBOL Definicja dawna nazwa ↑ fenolu; również kwas karbolowy), nazwa zwyczajowa środków fenolowych stosowanych do dezynfekcji (por. lizol
 • Co to znaczy KOSTANECKI STANISŁAW Definicja 1860-1910) chemik pol., prof. uniwersytetu w Bernie, członek PAU, badał budowę i syntetyzował barwniki roślinne, artysta chemii flawonów
 • Co to znaczy KALCYT Definicja minerał, CaCO3, powstaje ze szkieletów różnych organizmów wodnych asymilujących węglan wapnia. Odmiana k. występująca w formie bezb
 • Co to znaczy KAPROLAKTAM Definicja ↑ laktam kwasu 6-aminoheksanowego (ε-aminokapronowego); bezbarwne kryształy o t.t. 69°C; rozp. w wodzie i rozpuszczalnikach org. Łatwo
 • Co to znaczy KARBID Definicja acetylenek wapnia CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K
 • Co to znaczy KARBONYL Definicja nazwa ↑ tlenku węgla(II) występującego w formie ↑ liganda w ↑ związkach kompleksowych zwanych ↑ karbonylkami, na przykład [Cr(CO)6], [Ni(CO
 • Co to znaczy KARBORUND Definicja węglik krzemu SiC; przezroczyste albo ciemne kryształy, otrzymywany poprzez prażenie krzemionki SiO2 z węglem w temp. około 3500°C. K. ma
 • Co to znaczy KARMEL Definicja mieszanina produktów rozkładu, cyklizacji, kondensacji i polimeryzacji sacharozy i glukozy pozyskiwana w trakcie ogrzewania w temp
 • Co to znaczy KARNOTYT Definicja minerał, K2(UO2)2(VO4)2·nH2O, n = 1÷3, barwy żółtej albo zielonej; użytkowany do otrzymywania uranu
 • Co to znaczy KATODA Definicja elektroda, na której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W
 • Co to znaczy KAZEINA Definicja białko złożone należące do fosforoprotein (zawartość fosforu: 0,7%), występuje w mleku; nie koaguluje (↑ koagulacja) na gorąco (w trakcie
 • Co to znaczy KOROZJA Definicja mechanizm stopniowego niszczenia powierzchni elementów wykonanych z metali, ich stopów, betonu czy drewna, spowodowany wpływem fizykochem
 • Co to znaczy KREDKI DO WARG Definicja szminki - towary kosmetyczne w formie sztyftów; stopy woskowo tłuszczowe (wosk pszczeli, lanolina, oleje naturalne, parafina stała
 • Co to znaczy KWAS SIARKOWY(VI) Definicja H2SO4; bezb., oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas
 • Co to znaczy KWAS SOLNY Definicja kolokwialna nazwa ↑ kwasu chlorowodorowego
 • Co to znaczy KOAGULACJA NIEODWRACALNA Definicja koagulacja zolu w stan koagulatu (↑ żelu). Koagulat nie może być przeprowadzony z powrotem w ↑ zol. Por. denaturacja białka
 • Co to znaczy KOAGULACJA ODWRACALNA Definicja koagulacja biegnąca z udziałem ↑ koloidów odwracalnych, a więc takich, których żel udaje się z powrotem przeprowadzić w zol
 • Co to znaczy KOLOIDY CZĄSTECZKOWE Definicja substancje o cząsteczkach mających rozmiary cząstek koloidowych; należy do nich sporo związków naturalnych (na przykład: białka, kauczuk
 • Co to znaczy KOLOIDY FAZOWE Definicja układy koloidalne, gdzie cząstki rozproszone skupiają pewną liczbę atomów, cząstek albo jonów w ekipy o rozmiarach koloidowych na przykład
 • Co to znaczy KOLOIDY ODWRACALNE Definicja koloidy, które ze stanu koagulatu (żelu) mogą być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki procesowi peptyzacji. Na przykład: skoagulowany
 • Co to znaczy KOLUMNA JONITOWA Definicja kolumna wypełniona ↑ jonitem, wykorzystywana do zamiany jonów przepuszczanej poprzez nią w formie roztworu substancji o budowie jonowej
 • Co to znaczy KOMPLEKS Definicja ↑ związek kompleksowy
 • Co to znaczy KONFIGURACJA cis/trans Definicja ułożenie podstawników po tej samej stronie (cis) albo przeciwnych stronach (trans) płaszczyzny wiązania podwójnego (na przykład pomiędzy
 • Co to znaczy KONFIGURACJA D/L Definicja zobacz Aneks
 • Co to znaczy KONFIGURACJA R/S Definicja rozmieszczenie wokół ↑ asymetrycznego atomu węgla podstawników, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa podanych poprzez Cahna
 • Co to znaczy KONWERTOR BESSEMERA Definicja ↑ świeżenie
 • Co to znaczy KONWERTOR THOMASA Definicja ↑ świeżenie
 • Co to znaczy KOPOLIMER Definicja rodzaj polimeru; substancja wielkocząsteczkowa powstająca poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z rodzajów
 • Co to znaczy KOPOLIMERYZACJA Definicja reakcja polimeryzacji, przebiegająca z udziałem dwóch albo więcej rodzajów monomerów, np
 • Co to znaczy KORAL Definicja kamień półszlachetny; szkielety koralowców, skład: 90% CaCO3 w formie ↑ kalcytu i 10% substancji org.; odmiany: biała, czerwona, czarna
 • Co to znaczy KOREK Definicja zamknięcie butelki, kolby laboratoryjnej wykonane z kory drzewa korkowego, szkła (korek szklany; ↑ szkło), gumy (korek gumowy
 • Co to znaczy KROCHMAL Definicja ↑ skrobia
 • Co to znaczy KWAS BROMOWODOROWY Definicja roztwór wodny ↑ bromowodoru HBr; otrzymywany poprzez pochłanianie gazowego bromowodoru w wodzie (rozpuszcza się bardzo dobrze), a w dalszym
 • Co to znaczy KWAS CHLOROOCTOWY Definicja ClCH2-COOH, t.t. 61,5°C; otrzymywany z lodowatego kwasu octowego (reakcja chlorowania; ↑ lodowaty kwas octowy) albo z trichloroetylenu Cl2C
 • Co to znaczy KONTAKT Definicja rodzaj katalizatora przygotowanego w formie masy i stosowanego w procesach ↑ katalizy heterogenicznej
 • Co to znaczy KONWERSJA ENERGII Definicja zmiana formy gromadzenia energii, na przykład przekształcenie energii potencjalnej (w polu grawitacyjnym) upuszczanego kamienia w energię
 • Co to znaczy KORTYZON Definicja związek chem. należący do ↑ steroidów; hormon produkowany poprzez korę nadnerczy; uczestniczy w przemianach węglowodanów, białek, wpływa na
 • Co to znaczy KRYSTALIZACJA FRAKCYJNA Definicja wielokrotna krystalizacja dwóch substancji o podobnej rozpuszczalności, w rezultacie której powstające kryształy wzbogacają się w jedną z
 • Co to znaczy KRYSTOBALIT Definicja odmiana ↑ tlenku krzemu(IV
 • Co to znaczy KRYSZTAŁ GÓRSKI Definicja minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu
 • Co to znaczy KRYSZTAŁY JONOWE Definicja typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez jony - kationy i aniony o równoważnej ilości ładunków elektrycznych
 • Co to znaczy KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE Definicja typ ↑ kryształu, gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez atomy pierwiastków, połączone wiązaniem kowalencyjnym (atomowym
 • Co to znaczy KSANTOGENIAN CELULOZY Definicja wytwór pośredni w procesie produkcji ↑ wiskozy; powstaje w reakcji CS2 z alkalicelulozą - celulozą poddaną działaniu stężonego roztworu
 • Co to znaczy KSENOTYM Definicja minerał, MPO4, M = lantanowce o Z = 64÷71, zawiera domieszki toru, uranu i cyrkonu, użytkowany do otrzymywania lantanowców
 • Co to znaczy KWAS BARBITUROWY Definicja cykliczny amid otrzymywany w reakcji mocznika i kwasu malonowego; bezb. kryształy, trudno rozp. w wodzie, t.t. 245°C. Cząsteczka czystego
 • Co to znaczy KWAS PIORUNOWY Definicja kwas fulminowy - związek chem., H-O-N≡C; izomer ↑ kwasu cyjanowego; istnieje tylko w roztworze wodnym. Reaktywny chem. - ulega reakcjom
 • Co to znaczy KWAS PIROGRONOWY Definicja związek org. o wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej
 • Co to znaczy KWAS PRUSKI Definicja ↑ cyjanowodór
 • Co to znaczy KWAS PTEROILOGLUTAMINOWY Definicja ↑ kwas foliowy
 • Co to znaczy KWAS RYBONUKLEINOWY Definicja ↑ kwasy nukleinowe
 • Co to znaczy KWAS ACETYOSALICYLOWY Definicja aspiryna - białe krystaliczne ciało stałe o kwaśnym smaku; t.t. 135°C; trudno rozp. w wodzie, rozp. w etanolu i eterze dietylowym
 • Co to znaczy KWAS ASPARAGINOWY Definicja kwas 2-aminobutanodiowy, jeden z ↑ aminokwasów kwaśnych. Substancja bezb., trudno rozp. w wodzie. U mikroorganizmów i roślin bierze udział
 • Co to znaczy KWAS BENZOESOWY Definicja C6H5-COOH, t.t. 120°C; białe kryształy rozp. w gorącej wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym. Otrzymywany poprzez utlenianie toluenu
 • Co to znaczy KWAS CHOLOWY Definicja związek chem., główny ↑ kwas żółciowy. Ma budowę płytek, o gorzkim smaku, t.t. 196÷198°C; nierozp. w wodzie i benzenie, rozp. w etanolu
 • Co to znaczy KWAS CYJANOWY Definicja związek chem., H-O-C=N; silny kwas tlenowy, ciecz, t.t. 23,6°C; nietrwały. Tworzy sole ↑ cyjaniany. K.c. ma dwa izomery: ↑ kwas izocyjanowy
 • Co to znaczy KWAS FOSFOROWY Definicja ↑ kwas ortofosforowy(V
 • Co to znaczy KWAS FTALOWY Definicja kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy, t.t. 191°C; bezb. substancja, trudno rozp. w wodzie, łatwo rozp. w alkoholu etylowym. Użytkowany w
 • Co to znaczy KWAS GLUKONOWY Definicja pochodna ↑ glukozy, powstająca poprzez utlenienie jej ↑ ekipy aldehydowej. Tworzy igły o t.t. 132°C, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu
 • Co to znaczy KWAS JABŁKOWY Definicja HOOC-CH2-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 130°C, t.t. kwasu (-)-jabłkowego (występującego w przyrodzie, na przykład w
 • Co to znaczy KWAS MASŁOWY Definicja kwas butanowy CH3-CH2-CH2-COOH, t.w. 163°C; oleista ciecz o charakterystycznym zapachu. Występuje jako składnik tłuszczu mleka i masła (w
 • Co to znaczy KWAS PIKRYNOWY Definicja 2,4,6-trinitrofenol, t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali
 • Co to znaczy KWAS STEARYNOWY Definicja CH3-(CH2)16-COOH (↑ kwasy karboksylowe). Jeden z ↑ kwasów tłuszczowych, składnik tłuszczów. Na przykład łój wołowy zawiera 24% kwasu
 • Co to znaczy KWAS TEREFTALOWY Definicja kwas benzeno-1,4-dikarboksylowy, t. sublimacji 300°C; bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Użytkowany w syntezie tworzyw sztucznych i
 • Co to znaczy KWAS PALMITYNOWY Definicja CH3-(CH2)14-COOH. Należy do kwasów tłuszczowych (↑ kwasy karboksylowe, ↑ kwasy tłuszczowe). Składnik tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, na
 • Co to znaczy KWAS SZCZAWIOWY Definicja HOOC-COOH, t.t. 189°C; pierwszy w szeregu kwasów dikarboksylowych, regularnie występujący w roślinach (na przykład szczaw, rabarbar
 • Co to znaczy KWASY BEZTLENOWE Definicja związki pozyskiwane poprzez rozpuszczenie, zazwyczaj w wodzie, związków nie wszystkich niemetali z wodorem, na przykład HF (↑ kwas
 • Co to znaczy KWASY CUKROWE Definicja kwasy powstałe z monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka
 • Co to znaczy KWASY TLENOWE Definicja kwasy zawierające w cząsteczce jeden albo więcej atomów tlenu, gdzie kwasowe atomy wodoru są połączone z atomem centralnym przy udziale
 • Co to znaczy KWASY WG LEWISA Definicja ↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co to znaczy KWASY ŻÓŁCIOWE Definicja kwasy karboksylowe należące do ↑ steroidów, występują w żółci i są emulgatorami tłuszczów w żołądku i jelitach. Główny kwas żółciowy to ↑
 • Co to znaczy KONFORMACJA Definicja jedno z przestrzennych ułożeń atomów w cząsteczce ↑ związku chem powstałe wskutek obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na przykład w
 • Co to znaczy KWAS BOROWY Definicja H3ponieważ3; bezb. kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Użytkowany do wyrobu farb i emalii, szkieł
 • Co to znaczy KOSSEL WALTHER Definicja 1888-1956) fizykochemik niem., wyjaśnił system powstawania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Współtwórca (w okolicy G.N
 • Co to znaczy KOAGULACJA Definicja łączenie się cząstek koloidowych w większe cząstki, co po osiągnięciu odpowiedniej wielkości skutkuje utratę umiejętności utrzymywania się
 • Co to znaczy KWAS METAFOSFOROWY(V) Definicja HPO3)n; bezb., szklista, rozpływająca się substancja, powstająca w reakcji tlenku fosforu(V) z zimną wodą: P4O10 + 2H2O 4HPO3
 • Co to znaczy KWAS IZOCYJANOWY Definicja związek chem., H-N=C=O; izomer ↑ kwasu cyjanowego, gaz, t.t. -80°C; nietrwały (opierając się na badań stwierdzono, iż jest trwalszy od
 • Co to znaczy KOLOIDY HYDROFILOWE Definicja koloidy w wodnym ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym
 • Co to znaczy KASYTERYT Definicja minerał, SnO2, barwy czarnej, ruda cyny
 • Co to znaczy KWAS ORTOFOSFOROWY(III) Definicja związek chem. o wzorze H3PO3 (precyzyjnie H2PO3H), substancja bezb., higroskopijna i łatwo rozp. w wodzie (tt. 74 °C), dwuzasadowy kwas
 • Co to znaczy KRZEMIEŃ Definicja substancja stanowiąca mieszaninę minerałów (gł. z gatunku SiO2), tworzy buły szarego albo brunatnego ↑ chalcedonu z wieloma domieszkami
 • Co to znaczy KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY Definicja związek chem. o nieprzyjemnym zapachu wydzielany poprzez ludzkie gruczoły potowe znajdujące się pod pachami
 • Co to znaczy KUMULENY Definicja związki org. mające skumulowane układy wiązań podwójnych, a więc sąsiadujących bezpośrednio ze sobą, na przykład Ar2C=C=CAr2, Ar2C=C=C=CAr2
 • Co to znaczy KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU Definicja sposób rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc
 • Co to znaczy KWAS DIFOSFOROWY(V) Definicja H4P2O7; powstaje poprzez ogrzewanie kwasu ortofosforowego (fosforowego) H3PO4 w temp. ponad 210°C: 2H3PO4 H4P2O7 + H2O
 • Co to znaczy KWAS MLEKOWY Definicja kwas α-hydroksypropanowy CH3-CH(OH)-COOH, t.t. racematu (↑ mieszanina racemiczna) 18°C; bezb. substancja, w temp. pokojowej ma postać
 • Co to znaczy KWAS OLEINOWY Definicja CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH, t.t. 13°C (izomer cis), t.t. 45°C (izomer trans; kwas elaidynowy). Występuje w przyrodzie w tłuszczach; jest
 • Co to znaczy KAUCZUK NATURALNY Definicja wytwór naturalny otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n
 • Co to znaczy KOLBA SSAWKOWA Definicja ↑ kolba przeznaczoną do ↑ sączenia pod zmniejszonym ciśnieniem na lejku Büchnera albo lejku ze spiekiem (↑ lejek). Ma kształt zwykłej kolby

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Kwas Mlekowy, Kwas Difosforowy(V), Konfiguracja Elektronowa Atomu, Kumuleny, Kwas 3-Metyloheks-2-Enowy co to znaczy.

Tłumaczenie Kolba Ssawkowa, Kauczuk Naturalny, Kwas Oleinowy, Kwas co to jest.