Słownik diastereoizomery duraluminium co to znaczy.
Diastereoizomery, Duraluminium, Diels Otto Paul, Duran, Dysocjacja Jonowa, Dysocjacja.

Słownik chemiczny: przykłady na D

 • Co to znaczy Depolimeryzacja Informacje ↑ reakcja depolimeryzacji co to jest.
 • Co to znaczy Dysproporcjonowanie Informacje utlenianie i ↑ zredukowanie tej samej substancji. W procesie tym część danej substancji utlenia inną jej część, sama ulegając przy tym definicja.
 • Co to znaczy Diabaz Informacje wylewna skała magmowa, czarna albo zielonkawa co znaczy.
 • Co to znaczy Darmsztadt Informacje Darmstadtium), pierwiastek chem., metal, Z=110, m.at. 269u, ekipa niklowców (↑niklowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S. Hofmanna słownik.
 • Co to znaczy Promieniotwórcze Datowanie Informacje skał i materiałów biologicznych poprzez wykorzystanie nuklidów promieniotwórczych. Do określenia wieku skał stosuje się pomiar zawartości znaczenie.
 • Co to znaczy Humphry Davy Informacje chemik z angielskiego:, przez elektrolizę soli stopionych otrzymywał następujące pierwiastki: potas, sód, magnez, wapń, stront, bar i chlor czym jest.
 • Co to znaczy Promieniowania Dawka Informacje charakteryzująca ↑ promieniowanie jonizujące pod względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania energii, a również szkodliwości co to jest.
 • Co to znaczy Ddt Informacje bis-(4-chlorofenylo)-etan; pierwszy syntetyczny środek owadobójczy, użytkowany od 1942 r.; wycofany z użycia w państwach uprzemysłowionych definicja.
 • Co to znaczy André Debierne Informacje franc., odkrył pierwiastek ↑ aktyn, pomagał Marii Skłodowskiej-Curie w pracy nad otrzymaniem czystego chlorku radu, po jej zgonu objął co znaczy.
 • Co to znaczy DEBYE PETER JOSEPH WILHELM Informacje niem., prof. uniwersytetów w Zurichu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku, Berlinie i Nowym Jorku. Prowadził prace nad dyfrakcją promieniowania X i słownik.
 • Co to znaczy Dehydratacja Informacje reakcja eliminacji wody z cząsteczki związku, np znaczenie.
 • Co to znaczy Dekantacja Informacje mieszanin niejednorodnych fizycznie i chemicznie (osadu od roztworu), a również efektywny sposób przemywania osadu. Osad strąca się albo czym jest.
 • Co to znaczy Wody Demineralizacja Informacje usunięcie z wody wszelkich rozpuszczonych w niej związków nieorg., przeprowadzane zazwyczaj sposobem ↑ zamiany jonowej. Demineralizowaną co to jest.
 • Co to znaczy Denaturat Informacje etanol zanieczyszczony zasadami pirydynowymi i zabarwiony na czerwono albo fioletowo. Użytkowany jako paliwo do palników spirytusowych definicja.
 • Co to znaczy Destylacja Informacje mieszaniny jednorodnej fizycznie, niejednolitej chemicznie, polegająca na ogrzaniu roztworu do wrzenia, przeprowadzeniu bardziej lotnego co znaczy.
 • Co to znaczy Frakcyjna Destylacja Informacje cieczy na ekipy składników (frakcje) z wykorzystaniem różnic temp. wrzenia tych frakcji. W uwarunkowaniach laboratoryjnych bazuje na słownik.
 • Co to znaczy DESTYLACJA POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM Informacje substancji z użyciem aparatury, gdzie obniża się ciśnienie dzięki pompki wodnej albo pompy olejowej - obniżając tym samym t.w. oczyszczanej znaczenie.
 • Co to znaczy Detergenty Informacje syntetyczne ↑ środki piorące i myjące; ↑ środki powierzchniowo aktywne. W porównaniu z ↑ mydłami działają w mniejszym stężeniu, lepiej czym jest.
 • Co to znaczy Deuter Informacje łaciny Deuterium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i jeden neutron, m.at. 2,014102u. Odkryty poprzez H.C. Ureya, F.G co to jest.
 • Co to znaczy Fazowy Diagram Informacje zobacz rysunek) - wykres ilustrujący zależność istnienia poszczególnych faz układu w zależności od ciśnienia i temp. Linie rozgraniczające definicja.
 • Co to znaczy Dializa Informacje oczyszczania koloidu od substancji niekoloidalnych. Wykorzystuje różnice w umiejętności przenikania poprzez błonę półprzepuszczalną co znaczy.
 • Co to znaczy Diamagnetyk Informacje nie ma w swojej cząsteczce niesparowanych elektronów, przeważnie bezb. Por. paramagnetyk1. 2) Substancja, wewnątrz której (pod wpływem słownik.
 • Co to znaczy Diament Informacje węgla. Występuje w przyrodzie jako minerał - diament, który jest przeważnie bezb. i przezroczysty (bywa żółty, brunatny, czarny, rzadziej znaczenie.
 • Co to znaczy Potasu Vi Dichromian Informacje dwuchromian potasu - K2Cr2O7 - czerwonopomarańczowe kryształy rozp. w wodzie. Otrzymywany w reakcji podwójnej zamiany dwuchromianu(VI) sodu czym jest.
 • Co to znaczy Dicyjan Informacje chem., (CN)2, o strukturze N≡C-C≡N; bezb. gaz o zapachu gorzkich migdałów, pali się niebieskim płomieniem z czerwoną obwódką, t.t. -35,4°C co to jest.
 • Co to znaczy Dikumarol Informacje relacji do ↑ witamin K; krystaliczne ciało stałe, t.t. 287°C, o słabym przyjemnym zapachu i nieco gorzkim smaku. Nierozp. w wodzie i definicja.
 • Co to znaczy Dioksyny Informacje ekipy eterów aromatycznych polichlorodibenzodioksyn (PCDD). Stwierdzono występowanie 75 izomerów PCDD, z których tylko 7 dioksyn ma co znaczy.
 • Co to znaczy Elektryczny Dipol Informacje różnoimiennych ładunków o równej wartości i pozostających w stałej odległości od siebie. W ↑ cząsteczkach heterojądrowych układ taki słownik.
 • Co to znaczy Wolfgang Johann Döbereiner Informacje niem., prof. uniwersytetu w Jenie. Badał własności katalityczne platyny, mechanizmy fermentacji, reakcje utleniania dwutlenku siarki znaczenie.
 • Co to znaczy Drewno Informacje otrzymywany ze ściętych drzew. Średni skład chemiczny: 50% węgla, 6% wodoru i 43,5% tlenu, i 0,5% azotu; pierwiastki te tworzą raczej czym jest.
 • Co to znaczy DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY MATERII Informacje wynikające ze sformułowanej w 1924 r. hipotezy de Broglie´a, że nie tylko promieniowanie może zachowywać się jak strumień cząstek, lecz co to jest.
 • Co to znaczy Dubn Informacje Dubnium), pierwiastek chem., metal, Z = 105, m.at. 262,11u, ekipa ↑ wanadowców. Otrzymany sztucznie w latach 1967/1970 poprzez G.N. Flerowa definicja.
 • Co to znaczy Duroplasty Informacje rozpuszczalnych tworzyw sztucznych, które można poddać jednorazowemu utwardzaniu pod wpływem temp. (polimery termoutwardzalne co znaczy.
 • Co to znaczy Dwucukry Informacje disacharydy, cukry zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych. Najprostsze z nich mają wzory sumaryczne C12H22O11. W rezultacie hydrolizy słownik.
 • Co to znaczy Dyfrakcja Informacje elektromagnetycznej na krawędziach przesłony, powodująca, iż fala dociera także do obszaru, który powinien być zacieniony. Zdarzenie d znaczenie.
 • Co to znaczy Dyfuzja Informacje rozprzestrzenianie się cząsteczek gazów, cieczy albo substancji stałych, wywołane ich ruchem molekularno kinetycznym. Ruch ten jest ciągły czym jest.
 • Co to znaczy Dysocjacja Informacje związku chem. albo jonu na fragmenty mniejsze: substancje łatwe, wolne atomy albo jony. D. jest procesem odwracalnym. W zależności od co to jest.
 • Co to znaczy Dysproz Informacje Dysprosium), pierwiastek chem., metal, Z = 66, m.at. 162,5u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1886 r. poprzez P.E. Lecoq de Boisbaudrana definicja.
 • Co to znaczy Ozonowe Dziury Informacje zmniejszanie grubości warstwy ozonowej (nawet do 50%) nad Antarktydą i Arktyką. Powodem tak drastycznych zmian jest obecność w powietrzu co znaczy.
 • Co to znaczy Diaspor Informacje minerał, AlO(OH), z ↑ hydrargilitem jest kluczowym składnikiem ↑ boksytów, użytkowany do otrzymywania ↑ glinu słownik.
 • Co to znaczy Dehydrogenacja Informacje ↑ reakcja dehydrogenacji znaczenie.
 • Co to znaczy Masy Defekt Informacje różnica między masą jądra atomowego wyznaczoną eksperymentalnie a masą jądra obliczoną jako sumę mas spoczynkowych budujących to jądro czym jest.
 • Co to znaczy John Dalton Informacje z angielskiego:, artysta podstaw teorii atomistycznej budowy materii, tłumaczył nią prawo stałości składu związków chem. Wykazał, iż co to jest.
 • Co to znaczy Białka Denaturacja Informacje czynności biologicznej białek zachodzące w trakcie nieodwracalnej koagulacji koloidów białkowych. Dochodzi wówczas do zmiany struktury definicja.
 • Co to znaczy Elektronów Delokalizacja Informacje elektronów w cząsteczkach, które wynika z możliwości łatwego przemieszczania się elektronów pod wpływem oddziaływań zewnętrznych co znaczy.
 • Co to znaczy Deoksyryboza Informacje ↑ dezoksyryboza słownik.
 • Co to znaczy Dioryt Informacje skała magmowa głębinowa, jasno szara znaczenie.
 • Co to znaczy Doświadczenie Informacje ↑ eksperyment czym jest.
 • Co to znaczy Dekarboksylacja Informacje ↑ reakcja dekarboksylacji co to jest.
 • Co to znaczy Desorpcja Informacje oddzielenie substancji zaadsorbowanej od nośnika dzięki temp. (ogrzewanie) albo bardziej polarnego rozpuszczalnika, odwrotność ↑ adsorpcji definicja.
 • Co to znaczy Termiczna Dysocjacja Informacje cząsteczki związku chem. na mniejsze fragmenty pod wpływem ogrzewania. D.t. zachodzi w tym niższej temp. im słabsze jest ↑ wiązanie co znaczy.
 • Co to znaczy Dym Informacje zawiesina drobnych cząstek stałych w gazie; na przykład dym z ogniska słownik.
 • Co to znaczy Masy Deficyt Informacje ↑ defekt masy znaczenie.
 • Co to znaczy Domeykit Informacje minerał, Cu3As, rzadki minerał miedzi, barwy szarej czym jest.
 • Co to znaczy Ds Informacje znak ↑darmsztadtu co to jest.
 • Co to znaczy Termodynamiki Zasada Druga Informacje które zachodzą samorzutnie w przyrodzie, są zjawiskami nieodwracalnymi. Układowi, gdzie zaszedł mechanizm nieodwracalny, zazwyczaj można definicja.
 • Co to znaczy Zasłonowe Dymy Informacje produkowane w celu osłonięcia ruchów albo stanowisk wojska. D.z. tworzą się po wypuszczeniu w powietrze substancji dających (w reakcji co znaczy.
 • Co to znaczy Frederic John Daniell Informacje z angielskiego:, artysta ogniwa galwanicznego (ogniwo Daniella zbudowane w 1836 r. złożona jest z półogniw: cynkowego i miedziowego słownik.
 • Co to znaczy Biologiczna Degradacja Informacje ↑ biodegradacja znaczenie.
 • Co to znaczy Deuteron Informacje jądro atomu ↑ deuteru, znak: D+ albo d czym jest.
 • Co to znaczy Dipeptyd Informacje peptyd powstały w rezultacie kondensacji dwóch cząsteczek aminokwasów co to jest.
 • Co to znaczy Dna Informacje ↑ kwas dezoksyrybonukleinowy definicja.
 • Co to znaczy Potasu Dwuchromian Informacje ↑ dichromian(VI) potasu co znaczy.
 • Co to znaczy Dwucyjan Informacje ↑ dicyjan słownik.
 • Co to znaczy Węgla Dwusiarczek Informacje kolokwialna nazwa ↑ siarczku węgla(IV znaczenie.
 • Co to znaczy Azotu Dwutlenek Informacje ↑ tlenki azotu czym jest.
 • Co to znaczy Dekstryny Informacje polisacharydów, produktów częściowej hydrolizy ↑ amylozy - składnika ↑ skrobi. Bezb. albo żółty proszek, z wodą tworzy koloidy. Pozyskiwane co to jest.
 • Co to znaczy Disacharydy Informacje ↑ dwucukry definicja.
 • Co to znaczy Disulfiram Informacje esperal - związek chem. użytkowany w leczeniu alkoholizmu. Hamuje mechanizm utleniania alkoholu etylowego w organizmie na kroku aldehydu co znaczy.
 • Co to znaczy Siarkowy Kwas Dymiący Informacje kolokwialna (niepoprawna) nazwa ↑ oleum słownik.
 • Co to znaczy Depilatory Informacje kosmetyczne użytkowane do usuwania nadmiernego owłosienia; niszczą łodygi włosowe bez uszkadzania naskórka i cebulek włosowych. D znaczenie.
 • Co to znaczy Depresanty Informacje substancje działające uspokajająco albo nasennie: ↑ etanol, ↑ morfina, ↑ barbiturany czym jest.
 • Co to znaczy Dimer Informacje chem., stanowiąca połączenie dwóch jego cząsteczek, na przykład N2O4, będący połączeniem dwóch cząsteczek tlenku azotu(IV) NO2 (↑ tlenki co to jest.
 • Co to znaczy Rozkładowa Destylacja Informacje ↑ sucha destylacja definicja.
 • Co to znaczy DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ Informacje substancji, bazuje na przepuszczaniu poprzez nią pary wodnej, dzięki czemu substancja destyluje wspólnie z parą wodną, poniżej swej t.w co znaczy.
 • Co to znaczy Destylat Informacje ze skroplonej w chłodnicy pary w trakcie procesu destylacji. Ciecz ta jest odbierana kolejno, w formie frakcji destylujących w ustalonych słownik.
 • Co to znaczy Dezelektronacja Informacje ↑ utlenianie znaczenie.
 • Co to znaczy Dezelektronator Informacje ↑ utleniacz czym jest.
 • Co to znaczy Dezoksyryboza Informacje cukier prosty z gatunku aldopentoz. Białe kryształy o t.t. 84°C, dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. D występuje w ↑ nukleozydach, ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Diazepam Informacje użytkowany jako substancja aktywna leków uspokajających i nasennych (Relanium i Valium). Długie przyjmowanie go może prowadzić do definicja.
 • Co to znaczy Dieny Informacje cząsteczce dwa wiązania podwójne, które mogą być skumulowane (na przykład CH2=C=CH2, ↑ allen), sprzężone (na przykład CH2=CH-CH=CH2 - buta co znaczy.
 • Co to znaczy Digitoksyna Informacje zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w naparstnicy (z łaciny Digitalis purpurea słownik.
 • Co to znaczy Dimeryzacja Informacje się dwóch cząsteczek, rodników albo jonów z wytworzeniem podwojonego produktu - ↑dimeru. Reakcji tej mogą ulegać zwyczajne rodniki: Cl· znaczenie.
 • Co to znaczy Wiązania Długość Informacje uśrednionymi położeniami jąder atomów w cząsteczce połączonych chemicznym wiązaniem. Podawana zazwyczaj w ↑ angstremach, nanometrach (nm czym jest.
 • Co to znaczy Żywności Do Dodatki Informacje dodawane do żywności; każda z substancji jest oznaczona symbolem literowo cyfrowym, na przykład E175 - znak złota, w formie płatków co to jest.
 • Co to znaczy Elektronowej Pary Donor Informacje cząsteczka chem., posiada przynajmniej jedną wolną parę elektronową, oddawaną akceptorowi w trakcie tworzenia wiązania donorowo definicja.
 • Co to znaczy Alicja Dorabialska Informacje fizykochemiczka pol., współpracowniczka Marii Skłodowskiej-Curie, prof. politechniki we Lwowie i w Łodzi, prace w dziedzinie badania co znaczy.
 • Co to znaczy Drobina Informacje ↑ cząsteczka albo ↑ atom słownik.
 • Co to znaczy Elektronowy Dublet Informacje dwa elektrony o przeciwnie ukierunkowanych spinach znajdujące się na jednym orbitalu atomowym albo molekularnym znaczenie.
 • Co to znaczy Siarki Dwutlenek Informacje kolokwialna nazwa ↑ tlenku siarki(IV czym jest.
 • Co to znaczy Węgla Dwutlenek Informacje kolokwialna nazwa ↑ tlenku węgla(IV co to jest.
 • Co to znaczy Dy Informacje znak ↑ dysprozu definicja.
 • Co to znaczy Dynamit Informacje składający się z nitrogliceryny (triazotan(V) gliceryny; ↑ nitrogliceryna) i porowatego wypełniacza (ziemia okrzemkowa, węglan magnezowy co znaczy.
 • Co to znaczy Dyskrazyt Informacje minerał, Ag3Sb, barwy srebrzystej, rzadki minerał srebra słownik.
 • Co to znaczy Elektrolityczna Dysocjacja Informacje cząsteczki związków na jony (↑ kationy i ↑ aniony), zachodzący pod wpływem rozpuszczalnika polarnego (przeważnie wody). D.e. może być znaczenie.
 • Co to znaczy Jonowa Dysocjacja Informacje ↑ dysocjacja elektrolityczna czym jest.
 • Co to znaczy Duran Informacje glinowe; typ ↑ szkła laboratoryjnego o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej; skład zbliżony do Pyrexu (około 12% B2O3; ↑ Pyrex co to jest.
 • Co to znaczy Paul Otto Diels Informacje niem., prowadził badania z zakresu chemii org. i biochemii, opracował syntezę dienową (reakcja Dielsa-Aldera). W 1950 r. dostał Nagrodę definicja.
 • Co to znaczy Duraluminium Informacje dodatkiem ↑ miedzi, ↑ magnezu i ↑ manganu i domieszkami ↑ krzemu i ↑ żelaza o dobrych właściwościach mechanicznych, charakteryzujący się co znaczy.
 • Co to znaczy Diastereoizomery Informacje będące enancjomerami (nie są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi; ↑ enancjomer). Definicja diastereoizomerów obejmuje pary cząsteczek słownik.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Diastereoizomery, Duraluminium, Diels Otto Paul, Duran, Dysocjacja Jonowa, Dysocjacja Elektrolityczna, Dyskrazyt, Dynamit, Dy, Dwutlenek Węgla, Dwutlenek co to znaczy.

Tłumaczenie Diastereoizomery, Duraluminium, Diels Otto Paul, Duran co to jest.