diastereoizomery duraluminium co to znaczy
Diastereoizomery, Duraluminium, Diels Otto Paul, Duran, Dysocjacja Jonowa, Dysocjacja.

Słownik chemiczny: przykłady na D

 • Co to znaczy DEPOLIMERYZACJA Definicja ↑ reakcja depolimeryzacji
 • Co to znaczy DYSPROPORCJONOWANIE Definicja jednoczesne ↑ utlenianie i ↑ zredukowanie tej samej substancji. W procesie tym część danej substancji utlenia inną jej część, sama ulegając
 • Co to znaczy DIABAZ Definicja wylewna skała magmowa, czarna albo zielonkawa
 • Co to znaczy DARMSZTADT Definicja znak Ds, (z łaciny Darmstadtium), pierwiastek chem., metal, Z=110, m.at. 269u, ekipa niklowców (↑niklowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r
 • Co to znaczy DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE Definicja określanie wieku skał i materiałów biologicznych poprzez wykorzystanie nuklidów promieniotwórczych. Do określenia wieku skał stosuje się
 • Co to znaczy DAVY HUMPHRY Definicja 1778-1829) - chemik z angielskiego:, przez elektrolizę soli stopionych otrzymywał następujące pierwiastki: potas, sód, magnez, wapń
 • Co to znaczy DAWKA PROMIENIOWANIA Definicja rozmiar charakteryzująca ↑ promieniowanie jonizujące pod względem umiejętności do ↑ jonizacji albo przekazywania energii, a również
 • Co to znaczy DDT Definicja 1,1,1-trichloro-2,2-bis-(4-chlorofenylo)-etan; pierwszy syntetyczny środek owadobójczy, użytkowany od 1942 r.; wycofany z użycia w
 • Co to znaczy DEBIERNE ANDRÉ Definicja 1874-1949) chemik franc., odkrył pierwiastek ↑ aktyn, pomagał Marii Skłodowskiej-Curie w pracy nad otrzymaniem czystego chlorku radu, po
 • Co to znaczy DEBYE PETER JOSEPH WILHELM Definicja 1884-1966) chemik niem., prof. uniwersytetów w Zurichu, Utrechcie, Getyndze, Lipsku, Berlinie i Nowym Jorku. Prowadził prace nad dyfrakcją
 • Co to znaczy DEHYDRATACJA Definicja reakcja eliminacji wody z cząsteczki związku, np
 • Co to znaczy DEKANTACJA Definicja sposób oddzielania mieszanin niejednorodnych fizycznie i chemicznie (osadu od roztworu), a również efektywny sposób przemywania osadu. Osad
 • Co to znaczy DEMINERALIZACJA WODY Definicja bardzo precyzyjne usunięcie z wody wszelkich rozpuszczonych w niej związków nieorg., przeprowadzane zazwyczaj sposobem ↑ zamiany jonowej
 • Co to znaczy DENATURAT Definicja spirytus skażony - etanol zanieczyszczony zasadami pirydynowymi i zabarwiony na czerwono albo fioletowo. Użytkowany jako paliwo do palników
 • Co to znaczy DESTYLACJA Definicja sposób rozdziału mieszaniny jednorodnej fizycznie, niejednolitej chemicznie, polegająca na ogrzaniu roztworu do wrzenia, przeprowadzeniu
 • Co to znaczy DESTYLACJA FRAKCYJNA Definicja sposób rozdziału cieczy na ekipy składników (frakcje) z wykorzystaniem różnic temp. wrzenia tych frakcji. W uwarunkowaniach laboratoryjnych
 • Co to znaczy DESTYLACJA POD ZMNIEJSZONYM CIŚNIENIEM Definicja sposób destylacji substancji z użyciem aparatury, gdzie obniża się ciśnienie dzięki pompki wodnej albo pompy olejowej - obniżając tym samym
 • Co to znaczy DETERGENTY Definicja ekipa związków chem.; syntetyczne ↑ środki piorące i myjące; ↑ środki powierzchniowo aktywne. W porównaniu z ↑ mydłami działają w mniejszym
 • Co to znaczy DEUTER Definicja znak 2H albo D, (z łaciny Deuterium), izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i jeden neutron, m.at. 2,014102u. Odkryty poprzez H.C
 • Co to znaczy DIAGRAM FAZOWY Definicja wykres fazowy (zobacz rysunek) - wykres ilustrujący zależność istnienia poszczególnych faz układu w zależności od ciśnienia i temp. Linie
 • Co to znaczy DIALIZA Definicja jedna z metod oczyszczania koloidu od substancji niekoloidalnych. Wykorzystuje różnice w umiejętności przenikania poprzez błonę
 • Co to znaczy DIAMAGNETYK Definicja 1) Związek, który nie ma w swojej cząsteczce niesparowanych elektronów, przeważnie bezb. Por. paramagnetyk1. 2) Substancja, wewnątrz której
 • Co to znaczy DIAMENT Definicja odmiana alotropowa węgla. Występuje w przyrodzie jako minerał - diament, który jest przeważnie bezb. i przezroczysty (bywa żółty, brunatny
 • Co to znaczy DICHROMIAN(VI) POTASU Definicja zwyczajowo dwuchromian potasu - K2Cr2O7 - czerwonopomarańczowe kryształy rozp. w wodzie. Otrzymywany w reakcji podwójnej zamiany
 • Co to znaczy DICYJAN Definicja dwucyjan - związek chem., (CN)2, o strukturze N≡C-C≡N; bezb. gaz o zapachu gorzkich migdałów, pali się niebieskim płomieniem z czerwoną
 • Co to znaczy DIKUMAROL Definicja ↑ antywitamina w relacji do ↑ witamin K; krystaliczne ciało stałe, t.t. 287°C, o słabym przyjemnym zapachu i nieco gorzkim smaku. Nierozp
 • Co to znaczy DIOKSYNY Definicja kolokwialna nazwa ekipy eterów aromatycznych polichlorodibenzodioksyn (PCDD). Stwierdzono występowanie 75 izomerów PCDD, z których tylko 7
 • Co to znaczy DIPOL ELEKTRYCZNY Definicja układ dwóch różnoimiennych ładunków o równej wartości i pozostających w stałej odległości od siebie. W ↑ cząsteczkach heterojądrowych układ
 • Co to znaczy DÖBEREINER JOHANN WOLFGANG Definicja 1780-1849) chemik niem., prof. uniwersytetu w Jenie. Badał własności katalityczne platyny, mechanizmy fermentacji, reakcje utleniania
 • Co to znaczy DREWNO Definicja surowiec otrzymywany ze ściętych drzew. Średni skład chemiczny: 50% węgla, 6% wodoru i 43,5% tlenu, i 0,5% azotu; pierwiastki te tworzą
 • Co to znaczy DUALIZM KORPUSKULARNO-FALOWY MATERII Definicja zdarzenie wynikające ze sformułowanej w 1924 r. hipotezy de Broglie´a, że nie tylko promieniowanie może zachowywać się jak strumień cząstek
 • Co to znaczy DUBN Definicja znak Db, (z łaciny Dubnium), pierwiastek chem., metal, Z = 105, m.at. 262,11u, ekipa ↑ wanadowców. Otrzymany sztucznie w latach 1967/1970
 • Co to znaczy DUROPLASTY Definicja ekipa miękkich albo rozpuszczalnych tworzyw sztucznych, które można poddać jednorazowemu utwardzaniu pod wpływem temp. (polimery
 • Co to znaczy DWUCUKRY Definicja bisacharydy, disacharydy, cukry zbudowane z dwóch cząsteczek cukrów prostych. Najprostsze z nich mają wzory sumaryczne C12H22O11. W
 • Co to znaczy DYFRAKCJA Definicja ugięcie fali elektromagnetycznej na krawędziach przesłony, powodująca, iż fala dociera także do obszaru, który powinien być zacieniony
 • Co to znaczy DYFUZJA Definicja samorzutne rozprzestrzenianie się cząsteczek gazów, cieczy albo substancji stałych, wywołane ich ruchem molekularno kinetycznym. Ruch ten
 • Co to znaczy DYSOCJACJA Definicja rozpad cząsteczki związku chem. albo jonu na fragmenty mniejsze: substancje łatwe, wolne atomy albo jony. D. jest procesem odwracalnym. W
 • Co to znaczy DYSPROZ Definicja znak Dy, (z łaciny Dysprosium), pierwiastek chem., metal, Z = 66, m.at. 162,5u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1886 r. poprzez P.E. Lecoq
 • Co to znaczy DZIURY OZONOWE Definicja okresowe zmniejszanie grubości warstwy ozonowej (nawet do 50%) nad Antarktydą i Arktyką. Powodem tak drastycznych zmian jest obecność w
 • Co to znaczy DIASPOR Definicja minerał, AlO(OH), z ↑ hydrargilitem jest kluczowym składnikiem ↑ boksytów, użytkowany do otrzymywania ↑ glinu
 • Co to znaczy DEHYDROGENACJA Definicja ↑ reakcja dehydrogenacji
 • Co to znaczy DEFEKT MASY Definicja deficyt masy - różnica między masą jądra atomowego wyznaczoną eksperymentalnie a masą jądra obliczoną jako sumę mas spoczynkowych
 • Co to znaczy DALTON JOHN Definicja 1766-1844) chemik z angielskiego:, artysta podstaw teorii atomistycznej budowy materii, tłumaczył nią prawo stałości składu związków chem
 • Co to znaczy DENATURACJA BIAŁKA Definicja zniszczenie czynności biologicznej białek zachodzące w trakcie nieodwracalnej koagulacji koloidów białkowych. Dochodzi wówczas do zmiany
 • Co to znaczy DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW Definicja rozmieszczenie elektronów w cząsteczkach, które wynika z możliwości łatwego przemieszczania się elektronów pod wpływem oddziaływań
 • Co to znaczy DEOKSYRYBOZA Definicja ↑ dezoksyryboza
 • Co to znaczy DIORYT Definicja skała magmowa głębinowa, jasno szara
 • Co to znaczy DOŚWIADCZENIE Definicja ↑ eksperyment
 • Co to znaczy DEKARBOKSYLACJA Definicja ↑ reakcja dekarboksylacji
 • Co to znaczy DESORPCJA Definicja oddzielenie substancji zaadsorbowanej od nośnika dzięki temp. (ogrzewanie) albo bardziej polarnego rozpuszczalnika, odwrotność ↑ adsorpcji
 • Co to znaczy DYSOCJACJA TERMICZNA Definicja termoliza - rozpad cząsteczki związku chem. na mniejsze fragmenty pod wpływem ogrzewania. D.t. zachodzi w tym niższej temp. im słabsze jest
 • Co to znaczy DYM Definicja zawiesina drobnych cząstek stałych w gazie; na przykład dym z ogniska
 • Co to znaczy DEFICYT MASY Definicja ↑ defekt masy
 • Co to znaczy DOMEYKIT Definicja minerał, Cu3As, rzadki minerał miedzi, barwy szarej
 • Co to znaczy Ds Definicja znak ↑darmsztadtu
 • Co to znaczy DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI Definicja wszystkie zjawiska, które zachodzą samorzutnie w przyrodzie, są zjawiskami nieodwracalnymi. Układowi, gdzie zaszedł mechanizm nieodwracalny
 • Co to znaczy DYMY ZASŁONOWE Definicja aerozole, produkowane w celu osłonięcia ruchów albo stanowisk wojska. D.z. tworzą się po wypuszczeniu w powietrze substancji dających (w
 • Co to znaczy DANIELL JOHN FREDERIC Definicja 1790-1845) chemik z angielskiego:, artysta ogniwa galwanicznego (ogniwo Daniella zbudowane w 1836 r. złożona jest z półogniw: cynkowego i
 • Co to znaczy DEGRADACJA BIOLOGICZNA Definicja ↑ biodegradacja
 • Co to znaczy DEUTERON Definicja jądro atomu ↑ deuteru, znak: D+ albo d
 • Co to znaczy DIPEPTYD Definicja peptyd powstały w rezultacie kondensacji dwóch cząsteczek aminokwasów
 • Co to znaczy DNA Definicja ↑ kwas dezoksyrybonukleinowy
 • Co to znaczy DWUCHROMIAN POTASU Definicja ↑ dichromian(VI) potasu
 • Co to znaczy DWUCYJAN Definicja ↑ dicyjan
 • Co to znaczy DWUSIARCZEK WĘGLA Definicja kolokwialna nazwa ↑ siarczku węgla(IV
 • Co to znaczy DWUTLENEK AZOTU Definicja ↑ tlenki azotu
 • Co to znaczy DEKSTRYNY Definicja mieszanina polisacharydów, produktów częściowej hydrolizy ↑ amylozy - składnika ↑ skrobi. Bezb. albo żółty proszek, z wodą tworzy koloidy
 • Co to znaczy DISACHARYDY Definicja ↑ dwucukry
 • Co to znaczy DISULFIRAM Definicja antabus, anticol, esperal - związek chem. użytkowany w leczeniu alkoholizmu. Hamuje mechanizm utleniania alkoholu etylowego w organizmie na
 • Co to znaczy DYMIĄCY KWAS SIARKOWY Definicja kolokwialna (niepoprawna) nazwa ↑ oleum
 • Co to znaczy DEPILATORY Definicja preparaty kosmetyczne użytkowane do usuwania nadmiernego owłosienia; niszczą łodygi włosowe bez uszkadzania naskórka i cebulek włosowych. D
 • Co to znaczy DEPRESANTY Definicja substancje działające uspokajająco albo nasennie: ↑ etanol, ↑ morfina, ↑ barbiturany
 • Co to znaczy DIMER Definicja pochodna związku chem., stanowiąca połączenie dwóch jego cząsteczek, na przykład N2O4, będący połączeniem dwóch cząsteczek tlenku azotu(IV
 • Co to znaczy DESTYLACJA ROZKŁADOWA Definicja ↑ sucha destylacja
 • Co to znaczy DESTYLACJA Z PARĄ WODNĄ Definicja sposób destylacji substancji, bazuje na przepuszczaniu poprzez nią pary wodnej, dzięki czemu substancja destyluje wspólnie z parą wodną
 • Co to znaczy DESTYLAT Definicja ciecz pozyskiwana ze skroplonej w chłodnicy pary w trakcie procesu destylacji. Ciecz ta jest odbierana kolejno, w formie frakcji
 • Co to znaczy DEZELEKTRONACJA Definicja ↑ utlenianie
 • Co to znaczy DEZELEKTRONATOR Definicja ↑ utleniacz
 • Co to znaczy DEZOKSYRYBOZA Definicja D-2-dezoksyryboza, cukier prosty z gatunku aldopentoz. Białe kryształy o t.t. 84°C, dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. D występuje w ↑
 • Co to znaczy DIAZEPAM Definicja związek chem.; użytkowany jako substancja aktywna leków uspokajających i nasennych (Relanium i Valium). Długie przyjmowanie go może
 • Co to znaczy DIENY Definicja alkeny mające w cząsteczce dwa wiązania podwójne, które mogą być skumulowane (na przykład CH2=C=CH2, ↑ allen), sprzężone (na przykład CH2
 • Co to znaczy DIGITOKSYNA Definicja ↑ glikozyd zawierający jako aglikon pochodną ↑ steranu; bezb. kryształy, t.t. 286°C; trucizna; występuje w naparstnicy (z łaciny Digitalis
 • Co to znaczy DIMERYZACJA Definicja reakcja łączenia się dwóch cząsteczek, rodników albo jonów z wytworzeniem podwojonego produktu - ↑dimeru. Reakcji tej mogą ulegać zwyczajne
 • Co to znaczy DŁUGOŚĆ WIĄZANIA Definicja odległość pomiędzy uśrednionymi położeniami jąder atomów w cząsteczce połączonych chemicznym wiązaniem. Podawana zazwyczaj w ↑ angstremach
 • Co to znaczy DODATKI DO ŻYWNOŚCI Definicja substancje chem. dodawane do żywności; każda z substancji jest oznaczona symbolem literowo cyfrowym, na przykład E175 - znak złota, w
 • Co to znaczy DONOR PARY ELEKTRONOWEJ Definicja atom albo cząsteczka chem., posiada przynajmniej jedną wolną parę elektronową, oddawaną akceptorowi w trakcie tworzenia wiązania donorowo
 • Co to znaczy DORABIALSKA ALICJA Definicja 1897-1975) fizykochemiczka pol., współpracowniczka Marii Skłodowskiej-Curie, prof. politechniki we Lwowie i w Łodzi, prace w dziedzinie
 • Co to znaczy DROBINA Definicja ↑ cząsteczka albo ↑ atom
 • Co to znaczy DUBLET ELEKTRONOWY Definicja dwa elektrony o przeciwnie ukierunkowanych spinach znajdujące się na jednym orbitalu atomowym albo molekularnym
 • Co to znaczy DWUTLENEK SIARKI Definicja kolokwialna nazwa ↑ tlenku siarki(IV
 • Co to znaczy DWUTLENEK WĘGLA Definicja kolokwialna nazwa ↑ tlenku węgla(IV
 • Co to znaczy Dy Definicja znak ↑ dysprozu
 • Co to znaczy DYNAMIT Definicja materiał wybuchowy składający się z nitrogliceryny (triazotan(V) gliceryny; ↑ nitrogliceryna) i porowatego wypełniacza (ziemia okrzemkowa
 • Co to znaczy DYSKRAZYT Definicja minerał, Ag3Sb, barwy srebrzystej, rzadki minerał srebra
 • Co to znaczy DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA Definicja jonowa) - rozpad cząsteczki związków na jony (↑ kationy i ↑ aniony), zachodzący pod wpływem rozpuszczalnika polarnego (przeważnie wody). D
 • Co to znaczy DYSOCJACJA JONOWA Definicja ↑ dysocjacja elektrolityczna
 • Co to znaczy DURAN Definicja ↑ szkło borowo glinowe; typ ↑ szkła laboratoryjnego o dużej wytrzymałości mechanicznej i termicznej; skład zbliżony do Pyrexu (około 12
 • Co to znaczy DIELS OTTO PAUL Definicja 1876-1954) chemik niem., prowadził badania z zakresu chemii org. i biochemii, opracował syntezę dienową (reakcja Dielsa-Aldera). W 1950 r
 • Co to znaczy DURALUMINIUM Definicja stop ↑ glinu z dodatkiem ↑ miedzi, ↑ magnezu i ↑ manganu i domieszkami ↑ krzemu i ↑ żelaza o dobrych właściwościach mechanicznych
 • Co to znaczy DIASTEREOIZOMERY Definicja stereoizomery nie będące enancjomerami (nie są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi; ↑ enancjomer). Definicja diastereoizomerów obejmuje pary

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Diastereoizomery, Duraluminium, Diels Otto Paul, Duran, Dysocjacja Jonowa, Dysocjacja Elektrolityczna, Dyskrazyt, Dynamit, Dy, Dwutlenek Węgla, Dwutlenek co to znaczy.

Tłumaczenie Diastereoizomery, Duraluminium, Diels Otto Paul, Duran co to jest.