Słownik reakcja zmydlania roentgen co to znaczy.
Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie.

Słownik chemiczny: przykłady na R

 • Co to znaczy REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO Definicja ↑ prawo przesunięć.
 • Co to znaczy Radon Definicja Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i niezależnie w 1902 r.
 • Co to znaczy Cannizzaro Reakcja Definicja przebiegająca w środowisku zasadowym, z udziałem ↑ aldehydów nie mających atomów wodoru przy węglu sąsiadującym z ekipą aldehydową. W jej.
 • Co to znaczy Charakterystyczna Reakcja Definicja substancji z ustalonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce związku.
 • Co to znaczy Chemiczna Reakcja Definicja substancji chem. (związków albo pierwiastków, zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o odmiennych właściwościach fizykochem.
 • Co to znaczy REAKCJE DEGRADACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Definicja przebiegające ze zmianą szkieletu węglowego cząsteczki, a więc z rozpadem wiązania C-C. Odpowiednikiem takich reakcji jest ↑ reakcja.
 • Co to znaczy Atomowy Rdzeń Definicja inna nazwa ↑ zrębu atomowego.
 • Co to znaczy Kuczerowa Reakcja Definicja ↑ etyn.
 • Co to znaczy Radionuklidy Definicja ↑ izotopy promieniotwórcze.
 • Co to znaczy Uboczna Reakcja Definicja jedna z reakcji równoległych, która ma mniejszą prędkość.
 • Co to znaczy Fittiga Würtza Reakcja Definicja ↑ reakcja Würtza.
 • Co to znaczy Poliaddukcji Reakcja Definicja reakcja łączenia się wielu cząsteczek bez wydzielania produktów ubocznych, prowadzi do powstawania polimerów liniowych albo usieciowanych.
 • Co to znaczy Dekarboksylacji Reakcja Definicja związków org. zawierających grupę -COOH albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych alifatycznych i aromatycznych i ich soli.
 • Co to znaczy Depolimeryzacji Reakcja Definicja makrocząsteczki ↑ polimeru na części składowe, w ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru. Sposoby depolimeryzacji zależą od.
 • Co to znaczy Jednostkowa Reakcja Definicja reakcja pomiędzy dwoma atomami albo cząsteczkami reagujących ↑ substratów; reakcja rozpatrywana na poziomie molekularnym.
 • Co to znaczy Kolbego Reakcja Definicja polegająca na elektrolitycznym (anodowym) utlenianiu anionów kwasów karboksylowych, gdzie następuje wydzielenie CO2 i otrzymuje się.
 • Co to znaczy Odwracalna Reakcja Definicja przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania substratów.
 • Co to znaczy Polikondensacji Reakcja Definicja gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu ubocznego, na.
 • Co to znaczy Polimeryzacji Reakcja Definicja polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w polimer. R.p.
 • Co to znaczy REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM Definicja podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2+, R+ w.
 • Co to znaczy Nukleofilowej Substytucji Reakcja Definicja podstawienia atomu (przeważnie) fluorowca w cząsteczce pochodnej węglowodoru poprzez cząstkę ↑ nukleofila na przykład NH3, OH-, CN- w celu.
 • Co to znaczy Podstawienia Substytucji Reakcja Definicja atomu albo ekipy atomów w związku wyjściowym. Na przykład (Wodór został podstawiony poprzez chlor), (CH3)3COH + HBr (CH3)3CBr + H2O (ekipa.
 • Co to znaczy REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI Definicja reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany stopnia utlenienia.
 • Co to znaczy Uwodornienia Reakcja Definicja reakcja addycji wodoru do wiązania podwójnego albo potrójnego, wymaga przeważnie obecności katalizatora (na przykład drobno sproszkowanego.
 • Co to znaczy Neutralizacji Zobojętniania Reakcja Definicja kwasem i zasadą, w rezultacie której powstaje roztwór bez zaangażowania. R.z. jest reakcją jonową między jonem wodorowym i wodorotlenkowym.
 • Co to znaczy Endoenergetyczne Reakcje Definicja które przebiegają w trakcie doprowadzania do reagującego układu energii na sposób ciepła (+ΔH). To są przeważnie mechanizmy wymuszone, bo.
 • Co to znaczy Katodowe Reakcje Definicja zachodzące na katodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy metali ciężkich (położonych w ↑ szeregu.
 • Co to znaczy Reaktywność Definicja chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować wartości pewnych.
 • Co to znaczy Reduktor Definicja elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia (utlenia.
 • Co to znaczy Markownikowa Reguła Definicja do ↑ wiązania podwójnego ↑ alkenu asymetrycznej cząsteczki HX (X = Cl, Br, OH), atom wodoru przyłącza się w pierwszej kolejności do tego.
 • Co to znaczy Pauliego Reguła Definicja ustala sposób obsadzania orbitalu, a więc przyporządkowania mu elektronów; wg niej orbital może być obsadzony co najwyżej dwoma elektronami.
 • Co to znaczy Przekory Reguła Definicja Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia, ciśnienia.
 • Co to znaczy REGUŁA VAN´T HOFFA Definicja doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała szybkości.
 • Co to znaczy Resublimacja Definicja przemiana fazowa, w trakcie której etap stała przechodzi w fazę gazową z pominięciem etapy ciekłej; przemiana odwrotna do ↑ sublimacji.
 • Co to znaczy Rezorcyna Definicja dihydroksybenzen lub m-hydroksyfenol, ↑ fenol dihydroksylowy. Biała, słodka substancja krystaliczna (t.t. 110°C, t.w. 276°C), dość dobrze.
 • Co to znaczy Rod Definicja Rhodium), pierwiastek chem., metal, Z = 45, m.at. 102,90550u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty (z palladem) w 1803 r. poprzez W. Wollastona. W.
 • Co to znaczy Naftowa Ropa Definicja 30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen, azot i siarkę. R.n.
 • Co to znaczy Rozdzielacz Definicja laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z komory przeważnie o.
 • Co to znaczy Niewodne Rozpuszczalniki Definicja inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i ↑rozpuszczalniki.
 • Co to znaczy Organiczne Rozpuszczalniki Definicja ciekłe w normalnych uwarunkowaniach albo gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw., użytkowane jako ↑rozpuszczalniki w reakcjach.
 • Co to znaczy Przesycony Roztwór Definicja niewykazujący trwałej równowagi z substancją rozpuszczoną w danej temp. W danych uwarunkowaniach ma stężenie większe od stężenia ↑ roztworu.
 • Co to znaczy Połówkowe Równania Definicja równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne równania ↑.
 • Co to znaczy Marie Francois Raoult Definicja chemik i fizyk, prowadził badania nad ↑ przemianami fazowymi roztworów, sformułował tak zwany prawo Raoulta, będące fundamentem do.
 • Co to znaczy Kinetyczne Równanie Definicja wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń.
 • Co to znaczy Poissona Równanie Definicja adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ = Cp/Cv; Cp i Cv to.
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Równanie Definicja przedstawiające liczbę atomów albo cząsteczek biorących udział w reakcji, na przykład 2H2 + O2 2H2O. Równanie chem. można także.
 • Co to znaczy RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE) Definicja atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce związku chem. Na.
 • Co to znaczy Christian Johann Ruberg Definicja niem., w 1780 r. przybył na Górny Śląsk. W kierowanej poprzez siebie hucie szkła w Wesołej wprowadził sporo ważnych innowacji w produkcji ↑.
 • Co to znaczy Ruten Definicja Ruthenium), pierwiastek chem., metal, Z = 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J. Śniadeckiego (odkrycie.
 • Co to znaczy Rutherford Definicja Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r. poprzez G.N. Flerowa i.
 • Co to znaczy Rybosom Definicja komórkowe składające się z ↑RNA i ↑białek (pełniących rolę ↑koenzymów i usprawniających działanie r.), a wykorzystywane do syntezy.
 • Co to znaczy Ryboza Definicja cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich wchodzi w skład.
 • Co to znaczy Rh Definicja znak ↑ rodu.
 • Co to znaczy Adiabatycznej Przemiany Równanie Definicja ↑ równanie Poissona.
 • Co to znaczy Ryboflawina Definicja ↑ wit. B2.
 • Co to znaczy Ernest Rutherford Definicja Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of Science i członek.
 • Co to znaczy Reakcji Rząd Definicja suma wykładników potęgowych w ↑ równaniu kinetycznym: n = a + b + c.
 • Co to znaczy Następcze Reakcje Definicja wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na przykład: Okazuje.
 • Co to znaczy Millera Reakcja Definicja otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod działaniem.
 • Co to znaczy Heterolityczny Rozpad Definicja ↑ heterolityczny rozpad wiązania.
 • Co to znaczy Chemiczny Równoważnik Definicja ↑ gramorównoważnik.
 • Co to znaczy Wiązania Rząd Definicja informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy ↑.
 • Co to znaczy Estryfikacji Reakcja Definicja ↑ estryfikacja.
 • Co to znaczy Nieodwracalna Reakcja Definicja ↑ reakcja odwracalna.
 • Co to znaczy Rg Definicja znak ↑rentgenu.
 • Co to znaczy Rozkład Definicja ↑ reakcja analizy.
 • Co to znaczy Anodowe Reakcje Definicja zachodzące na anodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony kwasów beztlenowych: 2Cl- Cl2 + 2e.
 • Co to znaczy Rekrystalizacja Definicja oczyszczania substancji stałych, opierający na rozpuszczeniu zanieczyszczonego osadu w rozpuszczalniku i temp., dobranych tak, by.
 • Co to znaczy Selektywne Reakcje Definicja w ustalonym kierunku, tzn. kierujące do otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych, zachodzące z wykorzystaniem tylko jednego.
 • Co to znaczy Jądrowe Reakcje Definicja atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑ promieniowania γ i.
 • Co to znaczy Redukcja Definicja elektronacja, mechanizm redoksowy, gdzie atom albo jon pierwiastka przyjmuje elektrony (od ↑ reduktora), a jego stopień utlenienia maleje.
 • Co to znaczy Sandmeyera Reakcja Definicja sposób otrzymywania chlorowcopochodnych i nitryli aromatycznych wykorzystująca reakcję soli diazoniowych z solami miedzi(I), np.
 • Co to znaczy Rodnik Definicja cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden niesparowany elektron, na przykład R. stanowiące zwyczajne cząsteczki chem., a nie wytwór rozpadu.
 • Co to znaczy Würtza Reakcja Definicja polegająca na działaniu metalicznym sodem na mono- albo difluorowcopochodne alkilowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się.
 • Co to znaczy Ren Definicja Rhenium), pierwiastek chem., metal, Z = 75, m.at. 186,207u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1925 r. poprzez W. Noddacka, I. Tacke-Noddack i.
 • Co to znaczy Polimerazy Łańcuchowa Reakcja Definicja Polymerase Chain Reaction), prosta sposób syntezy fragmentów ↑kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) o określonej sekwencji, znakomicie.
 • Co to znaczy Zajcewa Reguła Definicja doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y = atom.
 • Co to znaczy Dehydrogenacji Reakcja Definicja ↑ odwodornienie cząsteczki związku, eliminacja wodoru przebiegająca pod wpływem wysokiej temp. albo katalizatorów (Pt, Ni, Pd). Np.
 • Co to znaczy Rb Definicja znak ↑ rubidu.
 • Co to znaczy Rdza Definicja brunatna mieszanina uwodnionych tlenków, wodorotlenków i soli żelaza na II i III stopniu utlenienia, tworzy się na powierzchni elementów.
 • Co to znaczy Ra Definicja znak ↑ radu.
 • Co to znaczy Racemat Definicja ↑ mieszanina racemiczna.
 • Co to znaczy Rad Definicja Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską-Curie i P. Curie.
 • Co to znaczy Radioaktywność Definicja ↑ promieniotwórczość.
 • Co to znaczy Stężony Roztwór Definicja roztwór, gdzie zawartość substancji bliska jest rozpuszczalności tej substancji w danym rozpuszczalniku, w danej temp.
 • Co to znaczy Łańcuchowa Reakcja Definicja reakcja składająca się z kilku pośrednich reakcji elementarnych; reakcja przebiegająca fazami, np.
 • Co to znaczy Rentgen Definicja Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S.
 • Co to znaczy Repelenty Definicja ↑ feromony.
 • Co to znaczy Konkurencyjne Reakcje Definicja ↑ reakcje równoległe.
 • Co to znaczy Reformowanie Definicja ↑ reforming.
 • Co to znaczy Retinol Definicja kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu i tłuszczach, t.t. 64°C. W siatkówce oka retinol utlenia się do aldehydu ↑ retinalu, który.
 • Co to znaczy Rn Definicja znak ↑ radonu.
 • Co to znaczy Buforowy Roztwór Definicja ↑ mieszanina buforowa.
 • Co to znaczy Rna Definicja ↑ kwas rybonukleinowy.
 • Co to znaczy Rodochrozyt Definicja minerał, MnCO3, kamień półszlachetny, barwy różowoczerwonej.
 • Co to znaczy Homolityczny Rozpad Definicja ↑ homolityczny rozpad wiązania.
 • Co to znaczy Rozpuszczalnik Definicja występujący w przeważającej ilości. W roztworach wodnych z reguły wodę uważane jest za r., idealny r. z występujących w przyrodzie. Inne.
 • Co to znaczy Elektrochemiczny Równoważnik Definicja k) - ↑ prawa elektrolizy Faradaya.
 • Co to znaczy Rtęć Definicja Hydrargyrum), pierwiastek chem., metal, Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych. Występuje w przyrodzie w.
 • Co to znaczy Metalu Ruda Definicja z którego wytapia się metal. Rudę może stanowić tlenek metalu (na przykład ↑ magnetyt Fe3O4 i ↑ hematyt Fe2O3), siarczek (na przykład ↑.
 • Co to znaczy Roztwór Definicja etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w różnych stanach.
 • Co to znaczy Redoks Reakcje Definicja ↑ reakcja utleniania i redukcji.
 • Co to znaczy Ru Definicja znak ↑ rutenu.
 • Co to znaczy Ullmanna Reakcja Definicja sposób otrzymywania biaryli dzięki ogrzewania bromków albo jodków arylowych w obecności sproszkowanej ↑ miedzi, np.
 • Co to znaczy Addycji Reakcja Definicja reakcja charakterystyczna dla związków zawierających wiązania podwójne albo potrójne, lub jedne i drugie. Bazuje na likwidacji wiązania π w.
 • Co to znaczy Analizy Reakcja Definicja reakcja chem., w rezultacie której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A B + C.
 • Co to znaczy Syntezy Reakcja Definicja reakcja chem., w rezultacie której z dwóch albo więcej substancji prostych (A, B) powstaje jedna złożona (AB): A + B AB. Na przykład 4Fe.
 • Co to znaczy Biuretowa Reakcja Definicja charakterystyczna, pozwalająca wykryć obecność ↑ wiązania peptydowego, występującego w ↑ biurecie, ↑ peptydach i ↑ białkach, stosując.
 • Co to znaczy Nasycony Roztwór Definicja się w równowadze z substancją rozpuszczoną w danej temp. Stężenie r.n. nie ulega zmianie po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej. Liczba.
 • Co to znaczy Rzeczywisty Roztwór Definicja roztwór, gdzie substancja rozpuszczona jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (jonów, atomów albo cząsteczek.
 • Co to znaczy Rdzewienie Definicja ↑ korozja żelaza i stali.
 • Co to znaczy Re Definicja znak ↑ renu.
 • Co to znaczy Elektrodowa Reakcja Definicja utleniania albo redukcji zachodzący na półogniwie. R.e. półogniwa pierwszego rodzaju (↑ elektrody I rodzaju) przebiega następująco: M ⇆ Mn.
 • Co to znaczy Eliminacji Reakcja Definicja na odłączeniu od cząsteczki atomu albo ekipy funkcyjnej pod działaniem określonego odczynnika, prowadzi przeważnie do stworzenia produktu.
 • Co to znaczy Fittiga Reakcja Definicja polegająca na działaniu metalicznym sodem na monofluorowcopochodne arylowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się odpowiednie.
 • Co to znaczy Craftsa Friedela Reakcja Definicja związków aromatycznych dzięki halogenków alkilowych w obecności bezwodnego chlorku glinowego AlCl3, który jako kwas Lewisa spełnia rolę.
 • Co to znaczy Główna Reakcja Definicja jedna z reakcji równoległych, która ma większą prędkość.
 • Co to znaczy Prosta Reakcja Definicja zachodzi jednoetapowo, na przykład H2 + I2 ⇆ 2HI. Podane równanie reakcji powinno być czytane molekularnie, a nie molowo; tzn., iż.
 • Co to znaczy Hückla Reguła Definicja liczbę elektronów π wymaganą, by płaski, cykliczny związek mógł mieć własności aromatyczne: liczba elektronów π = 4n + 2, gdzie n = 1, 2, 3.
 • Co to znaczy Egzoenergetyczne Reakcje Definicja trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi samorzutne mechanizmy.
 • Co to znaczy Równoległe Reakcje Definicja przebiegające jednocześnie w okolicy siebie w tej samej mieszaninie reakcyjnej, gdzie substratem jest ten sam związek chem. Na przykład w.
 • Co to znaczy Termojądrowe Reakcje Definicja termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych.
 • Co to znaczy Wewnątrzcząsteczkowe Reakcje Definicja przebiegające w obrębie jednej cząsteczki, nie kierujące zazwyczaj do jej rozpadu (por. dysproporcjonowanie). Do przykładów takich reakcji.
 • Co to znaczy Wieloetapowe Reakcje Definicja reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC.
 • Co to znaczy Wymiany Reakcje Definicja ↑ zamiana prosta, ↑ zamiana podwójna.
 • Co to znaczy Realgar Definicja minerał, As4S4, przezroczysty, barwy pomarańczowej.
 • Co to znaczy Reforming Definicja mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą równocześnie.
 • Co to znaczy Hunda Reguła Definicja sposób obsadzania zdegenerowanych orbitali (↑ energie orbitalne) poprzez elektrony. Wg tej reguły winny one być obsadzane tak, by liczba.
 • Co to znaczy Oktetu Reguła Definicja wiązania chem. atom dąży do uwspólnienia elektronów z innymi atomami tak, by uzyskać trwałą 8-elektronową powłokę walencyjną (↑ oktet.
 • Co to znaczy Retinal Definicja aldehyd; powstaje w siatkówce oka z ↑ retinolu, a pod działaniem światła ulega ↑ izomeryzacji i łączy się z białkiem opsyną, tworząc.
 • Co to znaczy RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO Definicja Clapeyrona; 2) równanie wynikające z równania Clapeyrona, opisujące związek pomiędzy wyznacznikami stanu gazu w stanie startowym (indeks 1.
 • Co to znaczy Rozpuszczalność Definicja określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do roztworu) w ustalonych ↑.
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH Definicja może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem ciśnienia gazu nad.
 • Co to znaczy Mianowany Roztwór Definicja roztwór o ściśle ustalonym stężeniu (mianie) danego składnika, użytkowany w miareczkowaniu. Zobacz także titrant.
 • Co to znaczy Arrheniusa Równanie Definicja przedstawiające zależność stałej szybkości reakcji k od temp.: gdzie: Ea - energia aktywacji, A - stała doświadczalna, charakterystyczna.
 • Co to znaczy Clapeyrona Równanie Definicja doskonałego - równanie wiążące wszystkie wskaźniki opisujące stan gazu doskonałego: pV = nRT, gdzie: p - ciśnienie, V - objętość, n.
 • Co to znaczy RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII Definicja stanowią dwie równoważne postacie materii, nie mniej jednak E = m·c2, gdzie: E - energia, m - masa, c - szybkość światła w próżni. Wzór.
 • Co to znaczy Rubin Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu.
 • Co to znaczy Browna Ruchy Definicja poruszenia cząsteczek koloidalnych, spowodowane zderzeniami z cząsteczkami etapy rozpraszającej (na przykład ruchy cząstek dymu w powietrzu.
 • Co to znaczy Uniwersalna Rurka Definicja litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję do ogrzewania albo.
 • Co to znaczy Węgla Atomu Rzędowość Definicja związanych z danym atomem węgla wiązaniem pojedynczym. Atom węgla pierwszorzędowy jest połączony tylko z jednym atomem węgla, drugorzędowy.
 • Co to znaczy Nienasycony Roztwór Definicja stężenie wzrasta po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej w danej temp. Liczba substancji rozpuszczonej przypadającej na 100g.
 • Co to znaczy Rutyl Definicja minerał, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, barwy brunatnoczerwonej, ruda tytanu.
 • Co to znaczy Ksantoproteinowa Reakcja Definicja charakterystyczna białek, bazuje na pojawieniu się żółtego zabarwienia pod działaniem stężonego kwasu azotowego(V) (powstają pochodne.
 • Co to znaczy Atomowych Jąder Rozszczepienie Definicja ciężkich (o bardzo dużej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych na kilka fragmentów (zazwyczaj dwa); następuje samorzutnie, po pochłonięciu ↑.
 • Co to znaczy Schrödingera Równanie Definicja równanie mechaniki kwantowej. Rozwiązanie tego równania stanowią wartości energii i ↑ funkcje falowe układu. Precyzyjne rozwiązanie jest.
 • Co to znaczy William Ramsay Definicja i fizyk z angielskiego:, w 1894 r. odkrył wraz z S. Rayleighem ↑ argon w powietrzu, a w dalszym ciągu pozostałe ↑ gazy szlachetne. Nagroda.
 • Co to znaczy Jądrowy Reaktor Definicja przebiega kontrolowane ↑ rozszczepienie jąder atomowych (na przykład uranu) spowodowane bombardowaniem neutronami. Prędkość reakcji.
 • Co to znaczy Rubid Definicja Rubidium), pierwiastek chem., metal, Z = 37, m.at. 85,468u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa w 1861 r. W.
 • Co to znaczy Conrad Wilhelm Roentgen Definicja niem. Prof. uniwersytetów w Strasburgu, Giessen, Würzburgu, Monachium. Odkrywca (1895) wysokoenergetycznego promieniowania.
 • Co to znaczy Zmydlania Reakcja Definicja reakcji hydrolizy estrów (↑ hydroliza zasadowa estrów), w szczególności zasadowej. Pierwotnie nazwą to określano alkaliczną hydrolizę.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie Schrödingera, Rozszczepienie Jąder Atomowych, Reakcja co to znaczy.

Tłumaczenie Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor co to jest.