reakcja zmydlania roentgen co to znaczy
Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie.

Słownik chemiczny: przykłady na R

 • Co to znaczy REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO Definicja ↑ prawo przesunięć
 • Co to znaczy RADON Definicja znak Rn, (z łaciny Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i
 • Co to znaczy REAKCJA CANNIZZARO Definicja reakcja przebiegająca w środowisku zasadowym, z udziałem ↑ aldehydów nie mających atomów wodoru przy węglu sąsiadującym z ekipą aldehydową
 • Co to znaczy REAKCJA CHARAKTERYSTYCZNA Definicja reakcja chem. substancji z ustalonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce
 • Co to znaczy REAKCJA CHEMICZNA Definicja przemiana substancji chem. (związków albo pierwiastków, zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o odmiennych właściwościach
 • Co to znaczy REAKCJE DEGRADACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Definicja reakcje przebiegające ze zmianą szkieletu węglowego cząsteczki, a więc z rozpadem wiązania C-C. Odpowiednikiem takich reakcji jest ↑
 • Co to znaczy RDZEŃ ATOMOWY Definicja inna nazwa ↑ zrębu atomowego
 • Co to znaczy REAKCJA KUCZEROWA Definicja ↑ etyn
 • Co to znaczy RADIONUKLIDY Definicja ↑ izotopy promieniotwórcze
 • Co to znaczy REAKCJA UBOCZNA Definicja jedna z reakcji równoległych, która ma mniejszą prędkość
 • Co to znaczy REAKCJA WÜRTZA-FITTIGA Definicja ↑ reakcja Würtza
 • Co to znaczy REAKCJA POLIADDUKCJI Definicja poliaddycja, reakcja łączenia się wielu cząsteczek bez wydzielania produktów ubocznych, prowadzi do powstawania polimerów liniowych albo
 • Co to znaczy REAKCJA DEKARBOKSYLACJI Definicja reakcja rozkładu związków org. zawierających grupę -COOH albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych alifatycznych i
 • Co to znaczy REAKCJA DEPOLIMERYZACJI Definicja rozkład ↑ makrocząsteczki ↑ polimeru na części składowe, w ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru. Sposoby depolimeryzacji
 • Co to znaczy REAKCJA JEDNOSTKOWA Definicja reakcja pomiędzy dwoma atomami albo cząsteczkami reagujących ↑ substratów; reakcja rozpatrywana na poziomie molekularnym
 • Co to znaczy REAKCJA KOLBEGO Definicja reakcja chem. polegająca na elektrolitycznym (anodowym) utlenianiu anionów kwasów karboksylowych, gdzie następuje wydzielenie CO2 i
 • Co to znaczy REAKCJA ODWRACALNA Definicja reakcja przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania
 • Co to znaczy REAKCJA POLIKONDENSACJI Definicja reakcja łańcuchowa, gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu
 • Co to znaczy REAKCJA POLIMERYZACJI Definicja reakcja łańcuchowa polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w
 • Co to znaczy AROMATYCZNYM\. REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ Definicja reakcja podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2
 • Co to znaczy REAKCJA SUBSTYTUCJI NUKLEOFILOWEJ Definicja SN) - reakcja podstawienia atomu (przeważnie) fluorowca w cząsteczce pochodnej węglowodoru poprzez cząstkę ↑ nukleofila na przykład NH3
 • Co to znaczy REAKCJA SUBSTYTUCJI (PODSTAWIENIA) Definicja reakcja zamiany atomu albo ekipy atomów w związku wyjściowym. Na przykład (Wodór został podstawiony poprzez chlor), (CH3)3COH + HBr (CH3
 • Co to znaczy REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI Definicja reakcja redoks) - reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany
 • Co to znaczy REAKCJA UWODORNIENIA Definicja hydrogenacja, reakcja addycji wodoru do wiązania podwójnego albo potrójnego, wymaga przeważnie obecności katalizatora (na przykład drobno
 • Co to znaczy REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA (NEUTRALIZACJI) Definicja reakcja pomiędzy kwasem i zasadą, w rezultacie której powstaje roztwór bez zaangażowania. R.z. jest reakcją jonową między jonem wodorowym i
 • Co to znaczy REAKCJE ENDOENERGETYCZNE Definicja reakcje chem., które przebiegają w trakcie doprowadzania do reagującego układu energii na sposób ciepła (+ΔH). To są przeważnie mechanizmy
 • Co to znaczy REAKCJE KATODOWE Definicja reakcje redukcji zachodzące na katodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy metali ciężkich
 • Co to znaczy REAKTYWNOŚĆ Definicja umiejętność związku chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować
 • Co to znaczy REDUKTOR Definicja odmiennie elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia
 • Co to znaczy REGUŁA MARKOWNIKOWA Definicja w reakcji addycji do ↑ wiązania podwójnego ↑ alkenu asymetrycznej cząsteczki HX (X = Cl, Br, OH), atom wodoru przyłącza się w pierwszej
 • Co to znaczy REGUŁA PAULIEGO Definicja zakaz Pauliego) - ustala sposób obsadzania orbitalu, a więc przyporządkowania mu elektronów; wg niej orbital może być obsadzony co
 • Co to znaczy REGUŁA PRZEKORY Definicja le Chateliera-Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia
 • Co to znaczy REGUŁA VAN´T HOFFA Definicja reguła doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała
 • Co to znaczy RESUBLIMACJA Definicja przemiana fazowa, w trakcie której etap stała przechodzi w fazę gazową z pominięciem etapy ciekłej; przemiana odwrotna do ↑ sublimacji
 • Co to znaczy REZORCYNA Definicja 1,3-dihydroksybenzen lub m-hydroksyfenol, ↑ fenol dihydroksylowy. Biała, słodka substancja krystaliczna (t.t. 110°C, t.w. 276°C), dość
 • Co to znaczy ROD Definicja znak Rh, (z łaciny Rhodium), pierwiastek chem., metal, Z = 45, m.at. 102,90550u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty (z palladem) w 1803 r
 • Co to znaczy ROPA NAFTOWA Definicja mieszanina alkanów (30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen
 • Co to znaczy ROZDZIELACZ Definicja szklane naczynie laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNIKI NIEWODNE Definicja ↑rozpuszczalniki inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNIKI ORGANICZNE Definicja związki organiczne ciekłe w normalnych uwarunkowaniach albo gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw., użytkowane jako ↑rozpuszczalniki
 • Co to znaczy ROZTWÓR PRZESYCONY Definicja roztwór niewykazujący trwałej równowagi z substancją rozpuszczoną w danej temp. W danych uwarunkowaniach ma stężenie większe od stężenia ↑
 • Co to znaczy RÓWNANIA POŁÓWKOWE Definicja teoretyczne równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne
 • Co to znaczy RAOULT FRANCOIS MARIE Definicja 1830-1901) franc. chemik i fizyk, prowadził badania nad ↑ przemianami fazowymi roztworów, sformułował tak zwany prawo Raoulta, będące
 • Co to znaczy RÓWNANIE KINETYCZNE Definicja eksperymentalnie wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako
 • Co to znaczy RÓWNANIE POISSONA Definicja równanie przemiany adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ
 • Co to znaczy RÓWNANIE REAKCJI CHEMICZNEJ Definicja równanie przedstawiające liczbę atomów albo cząsteczek biorących udział w reakcji, na przykład 2H2 + O2 2H2O. Równanie chem. można także
 • Co to znaczy RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE) Definicja fakt, iż żadnego z atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce
 • Co to znaczy RUBERG JOHANN CHRISTIAN Definicja 1751-1807) samouk niem., w 1780 r. przybył na Górny Śląsk. W kierowanej poprzez siebie hucie szkła w Wesołej wprowadził sporo ważnych
 • Co to znaczy RUTEN Definicja znak Ru, (z łaciny Ruthenium), pierwiastek chem., metal, Z = 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J
 • Co to znaczy RUTHERFORD Definicja znak Rf, (z łaciny Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r
 • Co to znaczy RYBOSOM Definicja organellum komórkowe składające się z ↑RNA i ↑białek (pełniących rolę ↑koenzymów i usprawniających działanie r.), a wykorzystywane do
 • Co to znaczy RYBOZA Definicja ściślej D-ryboza cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich
 • Co to znaczy Rh Definicja znak ↑ rodu
 • Co to znaczy RÓWNANIE PRZEMIANY ADIABATYCZNEJ Definicja ↑ równanie Poissona
 • Co to znaczy RYBOFLAWINA Definicja ↑ wit. B2
 • Co to znaczy RUTHERFORD ERNEST Definicja sir, baron Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of
 • Co to znaczy RZĄD REAKCJI Definicja suma wykładników potęgowych w ↑ równaniu kinetycznym: n = a + b + c
 • Co to znaczy REAKCJE NASTĘPCZE Definicja reakcje, gdzie wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na
 • Co to znaczy REAKCJA MILLERA Definicja reakcja otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod
 • Co to znaczy ROZPAD HETEROLITYCZNY Definicja ↑ heterolityczny rozpad wiązania
 • Co to znaczy RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY Definicja ↑ gramorównoważnik
 • Co to znaczy RZĄD WIĄZANIA Definicja wyznacznik informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy
 • Co to znaczy REAKCJA ESTRYFIKACJI Definicja ↑ estryfikacja
 • Co to znaczy REAKCJA NIEODWRACALNA Definicja ↑ reakcja odwracalna
 • Co to znaczy Rg Definicja znak ↑rentgenu
 • Co to znaczy ROZKŁAD Definicja ↑ reakcja analizy
 • Co to znaczy REAKCJE ANODOWE Definicja reakcje utleniania zachodzące na anodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony kwasów beztlenowych
 • Co to znaczy REKRYSTALIZACJA Definicja mechanizm oczyszczania substancji stałych, opierający na rozpuszczeniu zanieczyszczonego osadu w rozpuszczalniku i temp., dobranych tak, by
 • Co to znaczy REAKCJE SELEKTYWNE Definicja reakcje zachodzące w ustalonym kierunku, tzn. kierujące do otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych, zachodzące z wykorzystaniem
 • Co to znaczy REAKCJE JĄDROWE Definicja przemiany jąder atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑
 • Co to znaczy REDUKCJA Definicja odmiennie elektronacja, mechanizm redoksowy, gdzie atom albo jon pierwiastka przyjmuje elektrony (od ↑ reduktora), a jego stopień
 • Co to znaczy REAKCJA SANDMEYERA Definicja sposób otrzymywania chlorowcopochodnych i nitryli aromatycznych wykorzystująca reakcję soli diazoniowych z solami miedzi(I), np
 • Co to znaczy RODNIK Definicja atom albo cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden niesparowany elektron, na przykład R. stanowiące zwyczajne cząsteczki chem., a nie
 • Co to znaczy REAKCJA WÜRTZA Definicja reakcja chem. polegająca na działaniu metalicznym sodem na mono- albo difluorowcopochodne alkilowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie
 • Co to znaczy REN Definicja znak Re, (z łaciny Rhenium), pierwiastek chem., metal, Z = 75, m.at. 186,207u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1925 r. poprzez W. Noddacka
 • Co to znaczy REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY Definicja PCR (z angielskiego: Polymerase Chain Reaction), prosta sposób syntezy fragmentów ↑kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) o określonej
 • Co to znaczy REGUŁA ZAJCEWA Definicja reguła doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y
 • Co to znaczy REAKCJA DEHYDROGENACJI Definicja ↑ odwodornienie cząsteczki związku, eliminacja wodoru przebiegająca pod wpływem wysokiej temp. albo katalizatorów (Pt, Ni, Pd). Np
 • Co to znaczy Rb Definicja znak ↑ rubidu
 • Co to znaczy RDZA Definicja żółto-czerwono-brunatna mieszanina uwodnionych tlenków, wodorotlenków i soli żelaza na II i III stopniu utlenienia, tworzy się na
 • Co to znaczy Ra Definicja znak ↑ radu
 • Co to znaczy RACEMAT Definicja ↑ mieszanina racemiczna
 • Co to znaczy RAD Definicja znak Ra (z łaciny Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską
 • Co to znaczy RADIOAKTYWNOŚĆ Definicja ↑ promieniotwórczość
 • Co to znaczy ROZTWÓR STĘŻONY Definicja roztwór, gdzie zawartość substancji bliska jest rozpuszczalności tej substancji w danym rozpuszczalniku, w danej temp
 • Co to znaczy REAKCJA ŁAŃCUCHOWA Definicja reakcja składająca się z kilku pośrednich reakcji elementarnych; reakcja przebiegająca fazami, np
 • Co to znaczy RENTGEN Definicja znak Rg, (z łaciny Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r
 • Co to znaczy REPELENTY Definicja ↑ feromony
 • Co to znaczy REAKCJE KONKURENCYJNE Definicja ↑ reakcje równoległe
 • Co to znaczy REFORMOWANIE Definicja ↑ reforming
 • Co to znaczy RETINOL Definicja wit. A1 - żółte kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu i tłuszczach, t.t. 64°C. W siatkówce oka retinol utlenia się do aldehydu ↑
 • Co to znaczy Rn Definicja znak ↑ radonu
 • Co to znaczy ROZTWÓR BUFOROWY Definicja ↑ mieszanina buforowa
 • Co to znaczy RNA Definicja ↑ kwas rybonukleinowy
 • Co to znaczy RODOCHROZYT Definicja minerał, MnCO3, kamień półszlachetny, barwy różowoczerwonej
 • Co to znaczy ROZPAD HOMOLITYCZNY Definicja ↑ homolityczny rozpad wiązania
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNIK Definicja składnik roztworu występujący w przeważającej ilości. W roztworach wodnych z reguły wodę uważane jest za r., idealny r. z występujących w
 • Co to znaczy RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY Definicja k) - ↑ prawa elektrolizy Faradaya
 • Co to znaczy RTĘĆ Definicja znak Hg, (z łaciny Hydrargyrum), pierwiastek chem., metal, Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych
 • Co to znaczy RUDA METALU Definicja surowiec mineralny, z którego wytapia się metal. Rudę może stanowić tlenek metalu (na przykład ↑ magnetyt Fe3O4 i ↑ hematyt Fe2O3
 • Co to znaczy ROZTWÓR Definicja układ złożony z etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w
 • Co to znaczy REAKCJE REDOKS Definicja ↑ reakcja utleniania i redukcji
 • Co to znaczy Ru Definicja znak ↑ rutenu
 • Co to znaczy REAKCJA ULLMANNA Definicja sposób otrzymywania biaryli dzięki ogrzewania bromków albo jodków arylowych w obecności sproszkowanej ↑ miedzi, np
 • Co to znaczy REAKCJA ADDYCJI Definicja przyłączania) - reakcja charakterystyczna dla związków zawierających wiązania podwójne albo potrójne, lub jedne i drugie. Bazuje na
 • Co to znaczy REAKCJA ANALIZY Definicja rozkładu) - reakcja chem., w rezultacie której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A
 • Co to znaczy REAKCJA SYNTEZY Definicja łączenia) - reakcja chem., w rezultacie której z dwóch albo więcej substancji prostych (A, B) powstaje jedna złożona (AB): A + B AB. Na
 • Co to znaczy REAKCJA BIURETOWA Definicja reakcja charakterystyczna, pozwalająca wykryć obecność ↑ wiązania peptydowego, występującego w ↑ biurecie, ↑ peptydach i ↑ białkach
 • Co to znaczy ROZTWÓR NASYCONY Definicja roztwór znajdujący się w równowadze z substancją rozpuszczoną w danej temp. Stężenie r.n. nie ulega zmianie po wprowadzeniu substancji
 • Co to znaczy ROZTWÓR RZECZYWISTY Definicja roztwór, gdzie substancja rozpuszczona jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (jonów, atomów albo cząsteczek
 • Co to znaczy RDZEWIENIE Definicja ↑ korozja żelaza i stali
 • Co to znaczy Re Definicja znak ↑ renu
 • Co to znaczy REAKCJA ELEKTRODOWA Definicja mechanizm utleniania albo redukcji zachodzący na półogniwie. R.e. półogniwa pierwszego rodzaju (↑ elektrody I rodzaju) przebiega
 • Co to znaczy REAKCJA ELIMINACJI Definicja reakcja polegająca na odłączeniu od cząsteczki atomu albo ekipy funkcyjnej pod działaniem określonego odczynnika, prowadzi przeważnie do
 • Co to znaczy REAKCJA FITTIGA Definicja reakcja chem. polegająca na działaniu metalicznym sodem na monofluorowcopochodne arylowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się
 • Co to znaczy REAKCJA FRIEDELA-CRAFTSA Definicja reakcja alkilowania związków aromatycznych dzięki halogenków alkilowych w obecności bezwodnego chlorku glinowego AlCl3, który jako kwas
 • Co to znaczy REAKCJA GŁÓWNA Definicja jedna z reakcji równoległych, która ma większą prędkość
 • Co to znaczy REAKCJA PROSTA Definicja reakcja, która zachodzi jednoetapowo, na przykład H2 + I2 ⇆ 2HI. Podane równanie reakcji powinno być czytane molekularnie, a nie molowo
 • Co to znaczy REGUŁA HÜCKLA Definicja reguła określająca liczbę elektronów π wymaganą, by płaski, cykliczny związek mógł mieć własności aromatyczne: liczba elektronów π = 4n + 2
 • Co to znaczy REAKCJE EGZOENERGETYCZNE Definicja reakcje chem., w trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi
 • Co to znaczy REAKCJE RÓWNOLEGŁE Definicja reakcje przebiegające jednocześnie w okolicy siebie w tej samej mieszaninie reakcyjnej, gdzie substratem jest ten sam związek chem. Na
 • Co to znaczy REAKCJE TERMOJĄDROWE Definicja reakcje termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder
 • Co to znaczy REAKCJE WEWNĄTRZCZĄSTECZKOWE Definicja reakcje przebiegające w obrębie jednej cząsteczki, nie kierujące zazwyczaj do jej rozpadu (por. dysproporcjonowanie). Do przykładów takich
 • Co to znaczy REAKCJE WIELOETAPOWE Definicja reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC
 • Co to znaczy REAKCJE WYMIANY Definicja ↑ zamiana prosta, ↑ zamiana podwójna
 • Co to znaczy REALGAR Definicja minerał, As4S4, przezroczysty, barwy pomarańczowej
 • Co to znaczy REFORMING Definicja reformowanie - mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą
 • Co to znaczy REGUŁA HUNDA Definicja reguła określająca sposób obsadzania zdegenerowanych orbitali (↑ energie orbitalne) poprzez elektrony. Wg tej reguły winny one być
 • Co to znaczy REGUŁA OKTETU Definicja w tworzeniu wiązania chem. atom dąży do uwspólnienia elektronów z innymi atomami tak, by uzyskać trwałą 8-elektronową powłokę walencyjną (↑
 • Co to znaczy RETINAL Definicja związek chem., aldehyd; powstaje w siatkówce oka z ↑ retinolu, a pod działaniem światła ulega ↑ izomeryzacji i łączy się z białkiem opsyną
 • Co to znaczy RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO Definicja 1) ↑ równanie Clapeyrona; 2) równanie wynikające z równania Clapeyrona, opisujące związek pomiędzy wyznacznikami stanu gazu w stanie
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNOŚĆ Definicja 1) cecha fizyczna, określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH Definicja liczba gazu, jaka może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem
 • Co to znaczy ROZTWÓR MIANOWANY Definicja roztwór o ściśle ustalonym stężeniu (mianie) danego składnika, użytkowany w miareczkowaniu. Zobacz także titrant
 • Co to znaczy RÓWNANIE ARRHENIUSA Definicja równanie przedstawiające zależność stałej szybkości reakcji k od temp.: gdzie: Ea - energia aktywacji, A - stała doświadczalna
 • Co to znaczy RÓWNANIE CLAPEYRONA Definicja równanie stanu gazu doskonałego - równanie wiążące wszystkie wskaźniki opisujące stan gazu doskonałego: pV = nRT, gdzie: p - ciśnienie, V
 • Co to znaczy RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII Definicja masa i energia stanowią dwie równoważne postacie materii, nie mniej jednak E = m·c2, gdzie: E - energia, m - masa, c - szybkość światła w
 • Co to znaczy RUBIN Definicja minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu
 • Co to znaczy RUCHY BROWNA Definicja chaotyczne poruszenia cząsteczek koloidalnych, spowodowane zderzeniami z cząsteczkami etapy rozpraszającej (na przykład ruchy cząstek dymu
 • Co to znaczy RURKA UNIWERSALNA Definicja rurka w kształcie litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję
 • Co to znaczy RZĘDOWOŚĆ ATOMU WĘGLA Definicja liczba atomów węgla związanych z danym atomem węgla wiązaniem pojedynczym. Atom węgla pierwszorzędowy jest połączony tylko z jednym atomem
 • Co to znaczy ROZTWÓR NIENASYCONY Definicja roztwór, którego stężenie wzrasta po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej w danej temp. Liczba substancji rozpuszczonej przypadającej na
 • Co to znaczy RUTYL Definicja minerał, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, barwy brunatnoczerwonej, ruda tytanu
 • Co to znaczy REAKCJA KSANTOPROTEINOWA Definicja reakcja charakterystyczna białek, bazuje na pojawieniu się żółtego zabarwienia pod działaniem stężonego kwasu azotowego(V) (powstają
 • Co to znaczy ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH Definicja mechanizm rozpadu ciężkich (o bardzo dużej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych na kilka fragmentów (zazwyczaj dwa); następuje samorzutnie
 • Co to znaczy RÓWNANIE SCHRÖDINGERA Definicja fundamentalne równanie mechaniki kwantowej. Rozwiązanie tego równania stanowią wartości energii i ↑ funkcje falowe układu. Precyzyjne
 • Co to znaczy RAMSAY WILLIAM Definicja 1852-1916) chemik i fizyk z angielskiego:, w 1894 r. odkrył wraz z S. Rayleighem ↑ argon w powietrzu, a w dalszym ciągu pozostałe ↑ gazy
 • Co to znaczy REAKTOR JĄDROWY Definicja urządzenie, gdzie przebiega kontrolowane ↑ rozszczepienie jąder atomowych (na przykład uranu) spowodowane bombardowaniem neutronami
 • Co to znaczy RUBID Definicja znak Rb, (z łaciny Rubidium), pierwiastek chem., metal, Z = 37, m.at. 85,468u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa
 • Co to znaczy ROENTGEN WILHELM CONRAD Definicja 1854-1923) fizyk niem. Prof. uniwersytetów w Strasburgu, Giessen, Würzburgu, Monachium. Odkrywca (1895) wysokoenergetycznego
 • Co to znaczy REAKCJA ZMYDLANIA Definicja potoczne ustalenie reakcji hydrolizy estrów (↑ hydroliza zasadowa estrów), w szczególności zasadowej. Pierwotnie nazwą to określano

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie Schrödingera, Rozszczepienie Jąder Atomowych, Reakcja co to znaczy.

Tłumaczenie Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor co to jest.