Słownik reakcja zmydlania roentgen co to znaczy.
Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie.

Słownik chemiczny: przykłady na R

 • Co to znaczy REGUŁA FAJANSA I SODDY´EGO Informacje ↑ prawo przesunięć co to jest.
 • Co to znaczy Radon Informacje Radon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 86, m.at. 222,018u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1900 r. poprzez F.E. Dorna i niezależnie w 1902 r definicja.
 • Co to znaczy Cannizzaro Reakcja Informacje przebiegająca w środowisku zasadowym, z udziałem ↑ aldehydów nie mających atomów wodoru przy węglu sąsiadującym z ekipą aldehydową. W jej co znaczy.
 • Co to znaczy Charakterystyczna Reakcja Informacje substancji z ustalonym odczynnikiem, umożliwia zidentyfikowanie tej substancji albo stwierdzenie obecności w cząsteczce związku słownik.
 • Co to znaczy Chemiczna Reakcja Informacje substancji chem. (związków albo pierwiastków, zwanych w r.ch. ↑ substratami) w inne substancje chem. o odmiennych właściwościach fizykochem znaczenie.
 • Co to znaczy REAKCJE DEGRADACJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Informacje przebiegające ze zmianą szkieletu węglowego cząsteczki, a więc z rozpadem wiązania C-C. Odpowiednikiem takich reakcji jest ↑ reakcja czym jest.
 • Co to znaczy Atomowy Rdzeń Informacje inna nazwa ↑ zrębu atomowego co to jest.
 • Co to znaczy Kuczerowa Reakcja Informacje ↑ etyn definicja.
 • Co to znaczy Radionuklidy Informacje ↑ izotopy promieniotwórcze co znaczy.
 • Co to znaczy Uboczna Reakcja Informacje jedna z reakcji równoległych, która ma mniejszą prędkość słownik.
 • Co to znaczy Fittiga Würtza Reakcja Informacje ↑ reakcja Würtza znaczenie.
 • Co to znaczy Poliaddukcji Reakcja Informacje reakcja łączenia się wielu cząsteczek bez wydzielania produktów ubocznych, prowadzi do powstawania polimerów liniowych albo usieciowanych czym jest.
 • Co to znaczy Dekarboksylacji Reakcja Informacje związków org. zawierających grupę -COOH albo -COO- (a więc między innymi kwasów karboksylowych alifatycznych i aromatycznych i ich soli co to jest.
 • Co to znaczy Depolimeryzacji Reakcja Informacje makrocząsteczki ↑ polimeru na części składowe, w ostatecznym efekcie prowadzi do cząsteczek ↑ monomeru. Sposoby depolimeryzacji zależą od definicja.
 • Co to znaczy Jednostkowa Reakcja Informacje reakcja pomiędzy dwoma atomami albo cząsteczkami reagujących ↑ substratów; reakcja rozpatrywana na poziomie molekularnym co znaczy.
 • Co to znaczy Kolbego Reakcja Informacje polegająca na elektrolitycznym (anodowym) utlenianiu anionów kwasów karboksylowych, gdzie następuje wydzielenie CO2 i otrzymuje się słownik.
 • Co to znaczy Odwracalna Reakcja Informacje przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania substratów znaczenie.
 • Co to znaczy Polikondensacji Reakcja Informacje gdzie makrocząsteczka związku powstaje z jednego, dwu albo więcej monomerów z wydzieleniem małocząsteczkowego produktu ubocznego, na czym jest.
 • Co to znaczy Polimeryzacji Reakcja Informacje polegająca na łączeniu się cząsteczek jednego monomeru (homopolimeryzacja) albo kilku monomerów (kopolimeryzacja) w polimer. R.p co to jest.
 • Co to znaczy REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM Informacje podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2+, R+ w definicja.
 • Co to znaczy Nukleofilowej Substytucji Reakcja Informacje podstawienia atomu (przeważnie) fluorowca w cząsteczce pochodnej węglowodoru poprzez cząstkę ↑ nukleofila na przykład NH3, OH-, CN- w celu co znaczy.
 • Co to znaczy Podstawienia Substytucji Reakcja Informacje atomu albo ekipy atomów w związku wyjściowym. Na przykład (Wodór został podstawiony poprzez chlor), (CH3)3COH + HBr (CH3)3CBr + H2O (ekipa słownik.
 • Co to znaczy REAKCJA UTLENIANIA I REDUKCJI Informacje reakcja chem., w trakcie której następuje zmiana ↑ stopni utlenienia co najmniej dwóch pierwiastków albo dwie zmiany stopnia utlenienia znaczenie.
 • Co to znaczy Uwodornienia Reakcja Informacje reakcja addycji wodoru do wiązania podwójnego albo potrójnego, wymaga przeważnie obecności katalizatora (na przykład drobno sproszkowanego czym jest.
 • Co to znaczy Neutralizacji Zobojętniania Reakcja Informacje kwasem i zasadą, w rezultacie której powstaje roztwór bez zaangażowania. R.z. jest reakcją jonową między jonem wodorowym i wodorotlenkowym co to jest.
 • Co to znaczy Endoenergetyczne Reakcje Informacje które przebiegają w trakcie doprowadzania do reagującego układu energii na sposób ciepła (+ΔH). To są przeważnie mechanizmy wymuszone, bo definicja.
 • Co to znaczy Katodowe Reakcje Informacje zachodzące na katodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Jako pierwsze na katodzie rozładowują się kationy metali ciężkich (położonych w ↑ szeregu co znaczy.
 • Co to znaczy Reaktywność Informacje chem. do wchodzenia w reakcje chem. To jest zwykle właściwość opisowa, aczkolwiek niekiedy do oceny r. można zastosować wartości pewnych słownik.
 • Co to znaczy Reduktor Informacje elektronator; pierwiastek, który w procesie redoksowym oddaje własne elektrony, a tym samym podwyższa swój ↑ stopień utlenienia (utlenia znaczenie.
 • Co to znaczy Markownikowa Reguła Informacje do ↑ wiązania podwójnego ↑ alkenu asymetrycznej cząsteczki HX (X = Cl, Br, OH), atom wodoru przyłącza się w pierwszej kolejności do tego czym jest.
 • Co to znaczy Pauliego Reguła Informacje ustala sposób obsadzania orbitalu, a więc przyporządkowania mu elektronów; wg niej orbital może być obsadzony co najwyżej dwoma elektronami co to jest.
 • Co to znaczy Przekory Reguła Informacje Brauna - ogólna reguła dotycząca kierunku przesunięcia równowagi: przy zmianie parametrów reakcji chem. (temp., stężenia, ciśnienia definicja.
 • Co to znaczy REGUŁA VAN´T HOFFA Informacje doświadczalna i przybliżona, ustala zmianę szybkości reakcji pod wpływem zmian temp. poprzez współczynnik temp. Θ: k - stała szybkości co znaczy.
 • Co to znaczy Resublimacja Informacje przemiana fazowa, w trakcie której etap stała przechodzi w fazę gazową z pominięciem etapy ciekłej; przemiana odwrotna do ↑ sublimacji słownik.
 • Co to znaczy Rezorcyna Informacje dihydroksybenzen lub m-hydroksyfenol, ↑ fenol dihydroksylowy. Biała, słodka substancja krystaliczna (t.t. 110°C, t.w. 276°C), dość dobrze znaczenie.
 • Co to znaczy Rod Informacje Rhodium), pierwiastek chem., metal, Z = 45, m.at. 102,90550u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty (z palladem) w 1803 r. poprzez W. Wollastona. W czym jest.
 • Co to znaczy Naftowa Ropa Informacje 30÷80%; ↑ alkany), ↑ cykloalkanów, ↑ węglowodorów aromatycznych i niewielkich ilości związków org. zawierających tlen, azot i siarkę. R.n co to jest.
 • Co to znaczy Rozdzielacz Informacje laboratoryjne, służy do rozdzielania cieczy nie mieszających się ze sobą, na przykład wody i benzenu, złożona jest z komory przeważnie o definicja.
 • Co to znaczy Niewodne Rozpuszczalniki Informacje inne niż woda, pozbawione wody; należą do nich między innymi ciekły ↑amoniak, ciekły ditlenek siarki (↑siarka) i ↑rozpuszczalniki co znaczy.
 • Co to znaczy Organiczne Rozpuszczalniki Informacje ciekłe w normalnych uwarunkowaniach albo gazowe użytkowane w temp. niższej od ich tw., użytkowane jako ↑rozpuszczalniki w reakcjach słownik.
 • Co to znaczy Przesycony Roztwór Informacje niewykazujący trwałej równowagi z substancją rozpuszczoną w danej temp. W danych uwarunkowaniach ma stężenie większe od stężenia ↑ roztworu znaczenie.
 • Co to znaczy Połówkowe Równania Informacje równania ilustrujące oddzielnie mechanizmy, które zachodzą w trakcie ↑ reakcji utleniania-redukcji, a więc napisane odrębne równania ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Marie Francois Raoult Informacje chemik i fizyk, prowadził badania nad ↑ przemianami fazowymi roztworów, sformułował tak zwany prawo Raoulta, będące fundamentem do co to jest.
 • Co to znaczy Kinetyczne Równanie Informacje wyznaczane równanie, charakterystyczne dla danej reakcji chemicznej. R.k. ustala ↑ prędkość reakcji chemicznej (v) jako funkcję stężeń definicja.
 • Co to znaczy Poissona Równanie Informacje adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ = Cp/Cv; Cp i Cv to co znaczy.
 • Co to znaczy Chemicznej Reakcji Równanie Informacje przedstawiające liczbę atomów albo cząsteczek biorących udział w reakcji, na przykład 2H2 + O2 2H2O. Równanie chem. można także słownik.
 • Co to znaczy RÓWNOCENNOŚĆ ATOMÓW (W CZĄSTECZCE) Informacje atomów takiego samego izotopu jednego pierwiastka nie można wyróżniać, jeżeli mają takie same otoczenie w cząsteczce związku chem. Na znaczenie.
 • Co to znaczy Christian Johann Ruberg Informacje niem., w 1780 r. przybył na Górny Śląsk. W kierowanej poprzez siebie hucie szkła w Wesołej wprowadził sporo ważnych innowacji w produkcji ↑ czym jest.
 • Co to znaczy Ruten Informacje Ruthenium), pierwiastek chem., metal, Z = 44, m.at. 101,07u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty w 1808 r. poprzez J. Śniadeckiego (odkrycie co to jest.
 • Co to znaczy Rutherford Informacje Rutherfordium), pierwiastek chem., metal, Z = 104, m.at. 261,11u, ekipa ↑ tytanowców. Otrzymany sztucznie w 1964 r. poprzez G.N. Flerowa i definicja.
 • Co to znaczy Rybosom Informacje komórkowe składające się z ↑RNA i ↑białek (pełniących rolę ↑koenzymów i usprawniających działanie r.), a wykorzystywane do syntezy co znaczy.
 • Co to znaczy Ryboza Informacje cukier prosty z gatunku aldopentoz (a więc cukrów, których łańcuchy składają się z pięciu atomów węgla, a jeden z nich wchodzi w skład słownik.
 • Co to znaczy Rh Informacje znak ↑ rodu znaczenie.
 • Co to znaczy Adiabatycznej Przemiany Równanie Informacje ↑ równanie Poissona czym jest.
 • Co to znaczy Ryboflawina Informacje ↑ wit. B2 co to jest.
 • Co to znaczy Ernest Rutherford Informacje Rutherford of Nelson (1871-1937); fizyk angielski, ur. w Nowej Zelandii, prezydent British Association for Advancement of Science i członek definicja.
 • Co to znaczy Reakcji Rząd Informacje suma wykładników potęgowych w ↑ równaniu kinetycznym: n = a + b + c co znaczy.
 • Co to znaczy Następcze Reakcje Informacje wytwór pierwszej reakcji jest substratem drugiej, wytwór drugiej reakcji jest substratem trzeciej reakcji i tak dalej Na przykład: Okazuje słownik.
 • Co to znaczy Millera Reakcja Informacje otrzymywania związków org. (szczególnie aminokwasów) z mieszanin gazowych, zawierających gł. metan, amoniak i parę wodną, pod działaniem znaczenie.
 • Co to znaczy Heterolityczny Rozpad Informacje ↑ heterolityczny rozpad wiązania czym jest.
 • Co to znaczy Chemiczny Równoważnik Informacje ↑ gramorównoważnik co to jest.
 • Co to znaczy Wiązania Rząd Informacje informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy ↑ definicja.
 • Co to znaczy Estryfikacji Reakcja Informacje ↑ estryfikacja co znaczy.
 • Co to znaczy Nieodwracalna Reakcja Informacje ↑ reakcja odwracalna słownik.
 • Co to znaczy Rg Informacje znak ↑rentgenu znaczenie.
 • Co to znaczy Rozkład Informacje ↑ reakcja analizy czym jest.
 • Co to znaczy Anodowe Reakcje Informacje zachodzące na anodzie w trakcie ↑ elektrolizy. Przede wszystkim na anodzie rozładowują się aniony kwasów beztlenowych: 2Cl- Cl2 + 2e co to jest.
 • Co to znaczy Rekrystalizacja Informacje oczyszczania substancji stałych, opierający na rozpuszczeniu zanieczyszczonego osadu w rozpuszczalniku i temp., dobranych tak, by definicja.
 • Co to znaczy Selektywne Reakcje Informacje w ustalonym kierunku, tzn. kierujące do otrzymania tylko jednego produktu z kilku możliwych, zachodzące z wykorzystaniem tylko jednego co znaczy.
 • Co to znaczy Jądrowe Reakcje Informacje atomowych spowodowanych zderzeniami z ↑ neutronami, ↑ protonami, ↑ deuteronami, cząstkami α (↑ heliony), kwantami ↑ promieniowania γ i słownik.
 • Co to znaczy Redukcja Informacje elektronacja, mechanizm redoksowy, gdzie atom albo jon pierwiastka przyjmuje elektrony (od ↑ reduktora), a jego stopień utlenienia maleje znaczenie.
 • Co to znaczy Sandmeyera Reakcja Informacje sposób otrzymywania chlorowcopochodnych i nitryli aromatycznych wykorzystująca reakcję soli diazoniowych z solami miedzi(I), np czym jest.
 • Co to znaczy Rodnik Informacje cząsteczka zawierająca przynajmniej jeden niesparowany elektron, na przykład R. stanowiące zwyczajne cząsteczki chem., a nie wytwór rozpadu co to jest.
 • Co to znaczy Würtza Reakcja Informacje polegająca na działaniu metalicznym sodem na mono- albo difluorowcopochodne alkilowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się definicja.
 • Co to znaczy Ren Informacje Rhenium), pierwiastek chem., metal, Z = 75, m.at. 186,207u, ekipa ↑ manganowców. Odkryty w 1925 r. poprzez W. Noddacka, I. Tacke-Noddack i co znaczy.
 • Co to znaczy Polimerazy Łańcuchowa Reakcja Informacje Polymerase Chain Reaction), prosta sposób syntezy fragmentów ↑kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) o określonej sekwencji, znakomicie słownik.
 • Co to znaczy Zajcewa Reguła Informacje doświadczalna określająca kierunek przebiegu ↑ reakcji eliminacji niesymetrycznej cząsteczki H-Y z cząsteczki substratu R-Y; gdzie Y = atom znaczenie.
 • Co to znaczy Dehydrogenacji Reakcja Informacje ↑ odwodornienie cząsteczki związku, eliminacja wodoru przebiegająca pod wpływem wysokiej temp. albo katalizatorów (Pt, Ni, Pd). Np czym jest.
 • Co to znaczy Rb Informacje znak ↑ rubidu co to jest.
 • Co to znaczy Rdza Informacje brunatna mieszanina uwodnionych tlenków, wodorotlenków i soli żelaza na II i III stopniu utlenienia, tworzy się na powierzchni elementów definicja.
 • Co to znaczy Ra Informacje znak ↑ radu co znaczy.
 • Co to znaczy Racemat Informacje ↑ mieszanina racemiczna słownik.
 • Co to znaczy Rad Informacje Radium), pierwiastek chem., metal, Z = 88, m.at. 226,0254u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty w 1898 r. poprzez M. Skłodowską-Curie i P. Curie znaczenie.
 • Co to znaczy Radioaktywność Informacje ↑ promieniotwórczość czym jest.
 • Co to znaczy Stężony Roztwór Informacje roztwór, gdzie zawartość substancji bliska jest rozpuszczalności tej substancji w danym rozpuszczalniku, w danej temp co to jest.
 • Co to znaczy Łańcuchowa Reakcja Informacje reakcja składająca się z kilku pośrednich reakcji elementarnych; reakcja przebiegająca fazami, np definicja.
 • Co to znaczy Rentgen Informacje Roentgenium), pierwiastek chem., metal, Z=111, m.at. 272u, ekipa miedziowców (↑miedziowce). Otrzymany sztucznie w 1994 r. poprzez S co znaczy.
 • Co to znaczy Repelenty Informacje ↑ feromony słownik.
 • Co to znaczy Konkurencyjne Reakcje Informacje ↑ reakcje równoległe znaczenie.
 • Co to znaczy Reformowanie Informacje ↑ reforming czym jest.
 • Co to znaczy Retinol Informacje kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu i tłuszczach, t.t. 64°C. W siatkówce oka retinol utlenia się do aldehydu ↑ retinalu, który co to jest.
 • Co to znaczy Rn Informacje znak ↑ radonu definicja.
 • Co to znaczy Buforowy Roztwór Informacje ↑ mieszanina buforowa co znaczy.
 • Co to znaczy Rna Informacje ↑ kwas rybonukleinowy słownik.
 • Co to znaczy Rodochrozyt Informacje minerał, MnCO3, kamień półszlachetny, barwy różowoczerwonej znaczenie.
 • Co to znaczy Homolityczny Rozpad Informacje ↑ homolityczny rozpad wiązania czym jest.
 • Co to znaczy Rozpuszczalnik Informacje występujący w przeważającej ilości. W roztworach wodnych z reguły wodę uważane jest za r., idealny r. z występujących w przyrodzie. Inne co to jest.
 • Co to znaczy Elektrochemiczny Równoważnik Informacje k) - ↑ prawa elektrolizy Faradaya definicja.
 • Co to znaczy Rtęć Informacje Hydrargyrum), pierwiastek chem., metal, Z = 80, m.at. 200,59u, ekipa ↑ cynkowców. Znana od czasów starożytnych. Występuje w przyrodzie w co znaczy.
 • Co to znaczy Metalu Ruda Informacje z którego wytapia się metal. Rudę może stanowić tlenek metalu (na przykład ↑ magnetyt Fe3O4 i ↑ hematyt Fe2O3), siarczek (na przykład ↑ słownik.
 • Co to znaczy Roztwór Informacje etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w różnych stanach znaczenie.
 • Co to znaczy Redoks Reakcje Informacje ↑ reakcja utleniania i redukcji czym jest.
 • Co to znaczy Ru Informacje znak ↑ rutenu co to jest.
 • Co to znaczy Ullmanna Reakcja Informacje sposób otrzymywania biaryli dzięki ogrzewania bromków albo jodków arylowych w obecności sproszkowanej ↑ miedzi, np definicja.
 • Co to znaczy Addycji Reakcja Informacje reakcja charakterystyczna dla związków zawierających wiązania podwójne albo potrójne, lub jedne i drugie. Bazuje na likwidacji wiązania π w co znaczy.
 • Co to znaczy Analizy Reakcja Informacje reakcja chem., w rezultacie której substancja złożona (A) ulega rozkładowi na dwie albo więcej substancji prostszych (B, C): A B + C słownik.
 • Co to znaczy Syntezy Reakcja Informacje reakcja chem., w rezultacie której z dwóch albo więcej substancji prostych (A, B) powstaje jedna złożona (AB): A + B AB. Na przykład 4Fe znaczenie.
 • Co to znaczy Biuretowa Reakcja Informacje charakterystyczna, pozwalająca wykryć obecność ↑ wiązania peptydowego, występującego w ↑ biurecie, ↑ peptydach i ↑ białkach, stosując czym jest.
 • Co to znaczy Nasycony Roztwór Informacje się w równowadze z substancją rozpuszczoną w danej temp. Stężenie r.n. nie ulega zmianie po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej. Liczba co to jest.
 • Co to znaczy Rzeczywisty Roztwór Informacje roztwór, gdzie substancja rozpuszczona jest rozdrobniona do pojedynczych drobin (jonów, atomów albo cząsteczek definicja.
 • Co to znaczy Rdzewienie Informacje ↑ korozja żelaza i stali co znaczy.
 • Co to znaczy Re Informacje znak ↑ renu słownik.
 • Co to znaczy Elektrodowa Reakcja Informacje utleniania albo redukcji zachodzący na półogniwie. R.e. półogniwa pierwszego rodzaju (↑ elektrody I rodzaju) przebiega następująco: M ⇆ Mn znaczenie.
 • Co to znaczy Eliminacji Reakcja Informacje na odłączeniu od cząsteczki atomu albo ekipy funkcyjnej pod działaniem określonego odczynnika, prowadzi przeważnie do stworzenia produktu czym jest.
 • Co to znaczy Fittiga Reakcja Informacje polegająca na działaniu metalicznym sodem na monofluorowcopochodne arylowe (zazwyczaj bromopochodne), gdzie otrzymuje się odpowiednie co to jest.
 • Co to znaczy Craftsa Friedela Reakcja Informacje związków aromatycznych dzięki halogenków alkilowych w obecności bezwodnego chlorku glinowego AlCl3, który jako kwas Lewisa spełnia rolę definicja.
 • Co to znaczy Główna Reakcja Informacje jedna z reakcji równoległych, która ma większą prędkość co znaczy.
 • Co to znaczy Prosta Reakcja Informacje zachodzi jednoetapowo, na przykład H2 + I2 ⇆ 2HI. Podane równanie reakcji powinno być czytane molekularnie, a nie molowo; tzn., iż słownik.
 • Co to znaczy Hückla Reguła Informacje liczbę elektronów π wymaganą, by płaski, cykliczny związek mógł mieć własności aromatyczne: liczba elektronów π = 4n + 2, gdzie n = 1, 2, 3 znaczenie.
 • Co to znaczy Egzoenergetyczne Reakcje Informacje trakcie przebiegu których zachodzi wydzielanie energii na sposób ciepła (-ΔH). Przykładami r.e. są między innymi samorzutne mechanizmy czym jest.
 • Co to znaczy Równoległe Reakcje Informacje przebiegające jednocześnie w okolicy siebie w tej samej mieszaninie reakcyjnej, gdzie substratem jest ten sam związek chem. Na przykład w co to jest.
 • Co to znaczy Termojądrowe Reakcje Informacje termonuklearne - reakcje otrzymywania jąder atomowych w rezultacie łączenia się dwóch lekkich (o małej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych definicja.
 • Co to znaczy Wewnątrzcząsteczkowe Reakcje Informacje przebiegające w obrębie jednej cząsteczki, nie kierujące zazwyczaj do jej rozpadu (por. dysproporcjonowanie). Do przykładów takich reakcji co znaczy.
 • Co to znaczy Wieloetapowe Reakcje Informacje reakcje wieloetapowe, gdzie na przykład z substratu A powstają jednocześnie produkty B i C, ze stałymi szybkości kB i kC słownik.
 • Co to znaczy Wymiany Reakcje Informacje ↑ zamiana prosta, ↑ zamiana podwójna znaczenie.
 • Co to znaczy Realgar Informacje minerał, As4S4, przezroczysty, barwy pomarańczowej czym jest.
 • Co to znaczy Reforming Informacje mechanizm ↑ izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, któremu towarzyszą równocześnie co to jest.
 • Co to znaczy Hunda Reguła Informacje sposób obsadzania zdegenerowanych orbitali (↑ energie orbitalne) poprzez elektrony. Wg tej reguły winny one być obsadzane tak, by liczba definicja.
 • Co to znaczy Oktetu Reguła Informacje wiązania chem. atom dąży do uwspólnienia elektronów z innymi atomami tak, by uzyskać trwałą 8-elektronową powłokę walencyjną (↑ oktet co znaczy.
 • Co to znaczy Retinal Informacje aldehyd; powstaje w siatkówce oka z ↑ retinolu, a pod działaniem światła ulega ↑ izomeryzacji i łączy się z białkiem opsyną, tworząc słownik.
 • Co to znaczy RÓWNANIE STANU GAZU DOSKONAŁEGO Informacje Clapeyrona; 2) równanie wynikające z równania Clapeyrona, opisujące związek pomiędzy wyznacznikami stanu gazu w stanie startowym (indeks 1 znaczenie.
 • Co to znaczy Rozpuszczalność Informacje określająca, czy dana substancja dobrze rozpuszcza się (a więc przechodzi z etapy stałej, ciekłej albo gazowej do roztworu) w ustalonych ↑ czym jest.
 • Co to znaczy ROZPUSZCZALNOŚĆ GAZÓW W CIECZACH Informacje może się rozpuścić w cieczy w danej temp., podawana zazwyczaj w dm3 gazu na 1dm3 cieczy. R.g.w.c. rośnie ze wzrostem ciśnienia gazu nad co to jest.
 • Co to znaczy Mianowany Roztwór Informacje roztwór o ściśle ustalonym stężeniu (mianie) danego składnika, użytkowany w miareczkowaniu. Zobacz także titrant definicja.
 • Co to znaczy Arrheniusa Równanie Informacje przedstawiające zależność stałej szybkości reakcji k od temp.: gdzie: Ea - energia aktywacji, A - stała doświadczalna, charakterystyczna co znaczy.
 • Co to znaczy Clapeyrona Równanie Informacje doskonałego - równanie wiążące wszystkie wskaźniki opisujące stan gazu doskonałego: pV = nRT, gdzie: p - ciśnienie, V - objętość, n słownik.
 • Co to znaczy RÓWNOWAŻNOŚĆ MASY I ENERGII Informacje stanowią dwie równoważne postacie materii, nie mniej jednak E = m·c2, gdzie: E - energia, m - masa, c - szybkość światła w próżni. Wzór znaczenie.
 • Co to znaczy Rubin Informacje minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ korundu, barwy czerwonej (pochodzącej od domieszek związków chromu czym jest.
 • Co to znaczy Browna Ruchy Informacje poruszenia cząsteczek koloidalnych, spowodowane zderzeniami z cząsteczkami etapy rozpraszającej (na przykład ruchy cząstek dymu w powietrzu co to jest.
 • Co to znaczy Uniwersalna Rurka Informacje litery U z jednym ramieniem zagiętym poziomo i zaopatrzonym blisko końca w banieczkę, gdzie można umieszczać substancję do ogrzewania albo definicja.
 • Co to znaczy Węgla Atomu Rzędowość Informacje związanych z danym atomem węgla wiązaniem pojedynczym. Atom węgla pierwszorzędowy jest połączony tylko z jednym atomem węgla, drugorzędowy co znaczy.
 • Co to znaczy Nienasycony Roztwór Informacje stężenie wzrasta po wprowadzeniu substancji rozpuszczonej w danej temp. Liczba substancji rozpuszczonej przypadającej na 100g słownik.
 • Co to znaczy Rutyl Informacje minerał, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, barwy brunatnoczerwonej, ruda tytanu znaczenie.
 • Co to znaczy Ksantoproteinowa Reakcja Informacje charakterystyczna białek, bazuje na pojawieniu się żółtego zabarwienia pod działaniem stężonego kwasu azotowego(V) (powstają pochodne czym jest.
 • Co to znaczy Atomowych Jąder Rozszczepienie Informacje ciężkich (o bardzo dużej liczbie ↑ nukleonów) jąder atomowych na kilka fragmentów (zazwyczaj dwa); następuje samorzutnie, po pochłonięciu ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Schrödingera Równanie Informacje równanie mechaniki kwantowej. Rozwiązanie tego równania stanowią wartości energii i ↑ funkcje falowe układu. Precyzyjne rozwiązanie jest definicja.
 • Co to znaczy William Ramsay Informacje i fizyk z angielskiego:, w 1894 r. odkrył wraz z S. Rayleighem ↑ argon w powietrzu, a w dalszym ciągu pozostałe ↑ gazy szlachetne. Nagroda co znaczy.
 • Co to znaczy Jądrowy Reaktor Informacje przebiega kontrolowane ↑ rozszczepienie jąder atomowych (na przykład uranu) spowodowane bombardowaniem neutronami. Prędkość reakcji słownik.
 • Co to znaczy Rubid Informacje Rubidium), pierwiastek chem., metal, Z = 37, m.at. 85,468u, ekipa ↑ litowców. Odkryty poprzez R. Bunsena i G. Kirchhoffa w 1861 r. W znaczenie.
 • Co to znaczy Conrad Wilhelm Roentgen Informacje niem. Prof. uniwersytetów w Strasburgu, Giessen, Würzburgu, Monachium. Odkrywca (1895) wysokoenergetycznego promieniowania czym jest.
 • Co to znaczy Zmydlania Reakcja Informacje reakcji hydrolizy estrów (↑ hydroliza zasadowa estrów), w szczególności zasadowej. Pierwotnie nazwą to określano alkaliczną hydrolizę co to jest.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor Jądrowy, Ramsay William, Równanie Schrödingera, Rozszczepienie Jąder Atomowych, Reakcja co to znaczy.

Tłumaczenie Reakcja Zmydlania, Roentgen Wilhelm Conrad, Rubid, Reaktor co to jest.