ozonoliza oleje opałowe co to znaczy
Ozonoliza, Oleje Opałowe, Ogniwo Westona, Osad, Olszewski Karol, Ogniwo Leclanchego, Oliwiny, Oliwa.

Słownik chemiczny: przykłady na O

 • Co to znaczy OBSZAR ORBITALNY Definicja region przestrzeni wokół ↑ jądra atomowego, poza którym gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała (mniejsza od przyjętej
 • Co to znaczy OCHRONA PRZED KOROZJĄ Definicja ogół działań mających na celu ochronę elementów wykonanych z metali i ich stopów przed niszczącym działaniem czynników środowiskowych
 • Co to znaczy ODCZYNNIK BENEDICTA Definicja wodny roztwór siarczanu(VI) miedzi(II), cytrynianu sodu i węglanu sodu, który służy do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów
 • Co to znaczy ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA Definicja zwane odmiennie oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych
 • Co to znaczy OGNIWA PALIWOWE Definicja układy, gdzie energia powstająca w trakcie spalania ulega bezpośredniej przemianie w energię elektryczną. Spalanie dzieje się na
 • Co to znaczy OGNIWO DANIELLA Definicja ogniwo elektrolityczne odwracalne, składające się z dwóch oddzielnych elektrod I rodzaju, na przykład z elektrody cynkowej zanurzonej w
 • Co to znaczy OGNIWO VOLTY Definicja ogniwo nieodwracalne, składające się z płytek cynkowej i miedzianej zanurzonych w roztworze NaCl (albo H2SO4), o schemacie: Zn |NaCl| Cu
 • Co to znaczy OKRES UKŁADU OKRESOWEGO Definicja w układzie okresowym pierwiastków), uporządkowany wg wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg pierwiastków. Atomy pierwiastków
 • Co to znaczy OKTAEDR Definicja ośmiościan foremny, jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 6 (wszystkie wierzchołki
 • Co to znaczy OKTANITROKUBAN Definicja pochodna ↑kubanu podstawiona ośmioma ↑ekipami nitrowymi, C8(NO2)8; z uwagi na to, iż ekipa nitrowa jest ↑eksplozoforem (a więc nadaje
 • Co to znaczy OLEJE CIĘŻKIE Definicja wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 310÷380°C. Użytkowane do
 • Co to znaczy OLEJE LEKKIE Definicja wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 220÷250°C. Użytkowane do
 • Co to znaczy OLEJE SMAROWE Definicja lepkie substancje ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s
 • Co to znaczy OLEJE ŚREDNIE Definicja wytwór otrzymywany w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 250÷310°C. Użytkowane do
 • Co to znaczy OPAL Definicja minerał, SiO2ˇnH2O (zawartość H2O do 20%), kamień półszlachetny; bezb., biały albo różnobarwny, wykazuje zdarzenie ↑ opalescencji
 • Co to znaczy OPALESCENCJA Definicja zdarzenie optyczne wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym
 • Co to znaczy ORANŻ METYLOWY Definicja barwnik syntetyczny, żółty proszek, rozp. w wodzie, użytkowany jako ↑ parametr kwasowo zasadowy
 • Co to znaczy ORBITAL ATOMOWY Definicja fundamentalne definicja ↑ chemii kwantowej dla atomu; jednoelektronowa funkcja falowa; stanowi precyzyjne rozwiązanie ↑ równania
 • Co to znaczy ORBITAL MOLEKULARNY ANTYWIĄŻĄCY Definicja w metodzie LCAO MO (↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii większej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został
 • Co to znaczy ORBITAL MOLEKULARNY NIEWIĄŻĄCY Definicja w metodzie LCAO MO (↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii równej energii odpowiedniego orbitalu atomowego. O.m.n. ma
 • Co to znaczy OSM Definicja znak Os, (z łaciny Osmium), pierwiastek chem., metal, Z = 76, m.at. 190.27u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty poprzez S. Tennanta w 1803 r. W
 • Co to znaczy OSTWALD WILHELM FRIEDRICH Definicja 1853-1932) chemik niem., prof. Uniwersytetu w Lipsku. W 1887 r. utworzył pierwszą w dziejach katedrę chemii fizycznej. Prowadził badania
 • Co to znaczy OZONKI Definicja 1) barwne (przeważnie czerwone albo pomarańczowe) związki Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem. Ozonki
 • Co to znaczy OŁÓW Definicja znak Pb, (z łaciny Plumbum), pierwiastek chem., metal, Z = 82, m.at. 207,2u, ekipa ↑ węglowców. Znany w starożytnym Babilonie i Egipcie. W
 • Co to znaczy Os Definicja znak ↑ osmu
 • Co to znaczy OSPA CYNOWA Definicja ↑ trąd cynowy
 • Co to znaczy OZON Definicja tritlen - odmiana alotropowa ↑ tlenu zbudowana z trzech atomów tlenu; O3. Cząsteczka ozonu ma budowę kątową: Odkryty w 1840 r. poprzez C.F
 • Co to znaczy OKSYTOCYNA Definicja hormon z gatunku peptydów, produkowany poprzez przysadkę mózgową. Związek cykliczny, składający się z ośmiu aminokwasów. W poezji bywa
 • Co to znaczy OŁOWICA Definicja ostre zatrucie ↑ ołowiem, obejmujące niekorzystny wpływ na krwinki czerwone i układ nerwowy, a również zastępowanie (wskutek podobieństwa
 • Co to znaczy ODWODNIANIE Definicja dehydratacja, eliminacja wody z cząsteczki związku. Może to być usuwanie ↑ wody krystalizacyjnej w rezultacie ogrzewania, np
 • Co to znaczy OKSOL Definicja systematyczna nazwa ↑ furanu
 • Co to znaczy OPTYKA ELEKTRONOWA Definicja metoda polegająca na użyciu falowych własności wiązki elektronów i jej odchylania w polu magnetycznym i elektrycznym. Technikę optyki
 • Co to znaczy ORBITALNA LICZBA KWANTOWA Definicja poboczna liczba kwantowa - liczba całkowita kwantująca wartość orbitalnego momentu pędu elektronu w atomie. Przyjmuje wartości z przedziału
 • Co to znaczy OGNIWA Definicja ogniwa elektrochem., akumulatory elektryczne, akumulatory galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na energię
 • Co to znaczy OKRES PÓŁTRWANIA Definicja moment połowicznego zaniku (trwania), półokres zaniku (trwania), τ1/2 - czas, po którym, w rezultacie przemiany promieniotwórczej
 • Co to znaczy ORBITAL MOLEKULARNY WIĄŻĄCY Definicja w metodzie LCAO MO (↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii mniejszej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został
 • Co to znaczy ORTOKLAZ Definicja minerał z gatunku skaleni, K[AlSi3O8], barwy białoszarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ anortytem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej
 • Co to znaczy OBJĘTOŚĆ MOLOWA Definicja VM) - objętość jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d
 • Co to znaczy ODCZYN ROZTWORU Definicja przybliżone ustalenie kwasowości roztworu, przeważnie przy zastosowaniu papierków wskaźnikowych. W zależności od wartości ↑ pH roztwór może
 • Co to znaczy OPIUM Definicja wysuszony sok mleczny otrzymywany gł. poprzez nacięcie niedojrzałych owoców (makówek) maku lekarskiego (Papaver somniferum). Szarobrunatne
 • Co to znaczy OSŁONA ADIABATYCZNA Definicja osłona układu mająca właściwości doskonałego izolatora cieplnego. Wykorzystanie o.a. wyklucza wymianę energii na sposób ciepła z otoczeniem
 • Co to znaczy OLEUM Definicja gęsta, oleista ciecz pozyskiwana poprzez rozpuszczanie tlenku siarki(VI), SO3, w stężonym kwasie siarkowym(VI). Roztwór dymi wskutek
 • Co to znaczy OGNIWO RTĘCIOWO-CYNKOWE Definicja ogniwo pinezkowe - miniaturowe ogniwo użytkowane jako bateria w zegarkach, kalkulatorach i innych niewielkich urządzeniach elektronicznych
 • Co to znaczy ODCZYNNIK Definicja każdy pierwiastek i związek chem. (z wyjątkiem postaci), który może być użyty do przeprowadzenia określonej reakcji
 • Co to znaczy O Definicja znak ↑ tlenu
 • Co to znaczy OGNIWO PINEZKOWE Definicja ↑ ogniwo rtęciowo-cynkowe
 • Co to znaczy OSŁONA DIATERMICZNA Definicja osłona układu mająca właściwości doskonałego przewodnika cieplnego. Wykorzystanie o.d. zapewnia najlepszą wymianę energii na sposób ciepła
 • Co to znaczy ODWODORNIENIE Definicja ↑ dehydrogenacja
 • Co to znaczy OLEJE Definicja ciecze albo łatwo topliwe ciała stałe, nierozp. w wodzie. Oleje dzieli się na roślinne i mineralne. O. roślinne to mieszaniny ↑ estrów
 • Co to znaczy OCHRONA KATODOWA Definicja sposób ochrony metali przed ↑ korozją, bazuje na podłączeniu do przedmiotów konstrukcji (narażonych na korozję) ujemnego bieguna źródła
 • Co to znaczy ORBITAL MOLEKULARNY Definicja fundamentalne definicja ↑ chemii kwantowej dla cząsteczki; jednoelektronowa funkcja falowa wyznaczona jedną z przybliżonych metod chemii
 • Co to znaczy ORTO Definicja przedrostek określający wzajemnie położenie 1,2-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie o-). Położenie 1,2-znaczy, iż
 • Co to znaczy OŚ SYMETRII Definicja ↑ przedmioty symetrii
 • Co to znaczy ODCZYNNIK SCHIFFA Definicja wodny roztwór fuksyny (czerwony barwnik), stosowany do wykrywania aldehydów. Potraktowany tlenkiem siarki(IV) (SO2) roztwór na pewien czas
 • Co to znaczy ODCZYNNIK SCHWEITZERA Definicja wodny roztwór wodorotlenku tetraaminamiedzi(II) [Cu(NH3)4](OH)2 (bezb.), użytkowany do rozpuszczania celulozy
 • Co to znaczy ODKAŻALNIKI Definicja substancje chem. albo ich mieszaniny, które reagując z ↑ bojowymi środkami trującymi dają związki nietoksyczne albo niewiele toksyczne, a
 • Co to znaczy OLEJ ROŚLINNY Definicja mieszanina esterów ↑ gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych (gł. nienasyconych). na przykład O.r. to ciekłe ↑ tłuszcze roślinne. O. r
 • Co to znaczy OCET Definicja użytkowany w przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym 3÷6% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Spożywanie go w nadmiarze może prowadzić do
 • Co to znaczy ODCZYNNIK CZUGAJEWA Definicja 1% roztwór ↑ dimetyloglioksymu, użytkowany do wykrywania jonów niklu (Ni2+) - różowoczerwony osad i palladu (Pd2+) - żółty osad
 • Co to znaczy ODCZYNNIK FEHLINGA Definicja wodny roztwór ↑ siarczanu(VI) miedzi(II), winianu sodu i potasu i wodorotlenku sodu (powstaje niebieski roztwór winianu miedzi(II
 • Co to znaczy ODCZYNNIK NESSLERA Definicja bezb. wodny roztwór tetrajodortęcianu(II) potasu K2[HgI4] i wodorotlenku potasu, użytkowany do wykrywania amoniaku i jonu amonowego
 • Co to znaczy OLEJ NAPĘDOWY Definicja mieszanina węglowodorów, gł. ↑ alkanów, zawierających w cząsteczce 14-20 atomów węgla, otrzymywany w trakcie destylacji ropy naftowej
 • Co to znaczy OCTANY Definicja a) sole ↑ kwasu octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa
 • Co to znaczy ODPAROWANIE Definicja sposób obróbki roztworów, pozwalająca na wydzielenie z nich nielotnych substancji rozpuszczonych. O. bazuje na całkowitym usunięciu
 • Co to znaczy ODPUSZCZANIE METALI Definicja sposób obróbki cieplnej metali i ich stopów, odwrotna do ↑ hartowania. Metal w procesie odpuszczania staje się bardziej miękki i kowalny
 • Co to znaczy OKSOKWASY Definicja 1) kwasy, w cząsteczkach których z atomem centralnym połączone są tylko atomy tlenu; na przykład: kwas siarkowy(VI); (2) kwasy
 • Co to znaczy OKSYDAN Definicja systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ wody
 • Co to znaczy OKSYDOWANIE Definicja wytwarzanie warstwy tlenku metalu na powierzchni anody w trakcie procesu elektrolizy. Powstały tlenek chroni głębsze warstwy metalu przed
 • Co to znaczy OKTET ELEKTRONOWY Definicja konfiguracja ośmiu elektronów na zewnętrznej powłoce atomu odznaczająca się wysoką trwałością energetyczną. Atomy, które posiadają mniej
 • Co to znaczy OLEJ MINERALNY Definicja ciekła mieszanina węglowodorów i innych związków, powstała najprawdopodobniej w rezultacie fermentacji gnilnej szczątków zwierzęcych i
 • Co to znaczy OLIGOMERY Definicja substancje o masie cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste
 • Co to znaczy OLIGOSACHARYDY Definicja ↑ cukry o średnich rozmiarach cząsteczek, składają się z kilku albo kilkunastu jednostek ↑ monosacharydów
 • Co to znaczy OTOCZENIE UKŁADU Definicja wszystko co znajduje się poza ↑ układem
 • Co to znaczy OLIWA Definicja 1) Jadalny olej roślinny (t.k. ~0 °C) o żółtej barwie i delikatnym smaku, wytłaczany z miąższu owoców drzew roślinnych, znany od
 • Co to znaczy OLIWINY Definicja ekipa minerałów, (FeII,Mg)2SiO4, bezb. albo zielony (przezroczyste, zielone kryształy - chryzolity - użytkowane w jubilerstwie). Oliwiny
 • Co to znaczy OGNIWO LECLANCHEGO Definicja ogniwo nieodwracalne, zbudowane z elektrody cynkowej zanurzonej w stężonym roztworze NH4Cl i elektrody węglowej (grafit) zanurzonej w
 • Co to znaczy OLSZEWSKI KAROL Definicja 1846-1915) pol. chemik i fizyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z Z
 • Co to znaczy OSAD Definicja nierozp. etap stała znajdująca się na dnie naczynia (na przykład zlewki, kolby), która może być odsączona dzięki sączka z bibuły
 • Co to znaczy OGNIWO WESTONA Definicja ogniwo użytkowane jako wzorcowe, zbudowane w sposób następujący: Hg, Cd (12% mas.)(nasycony roztwór wodny)|Hg2SO4, Hg. Prawym półogniwem
 • Co to znaczy OLEJE OPAŁOWE Definicja ↑ oleje ciężkie, pozyskiwane w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej) albo pozostałości ↑
 • Co to znaczy OZONOLIZA Definicja reakcja związków zawierających w swej strukturze wiązania podwójne z ozonem O3. Wykonuje się ją przepuszczając ozon poprzez roztwór związku

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Ozonoliza, Oleje Opałowe, Ogniwo Westona, Osad, Olszewski Karol, Ogniwo Leclanchego, Oliwiny, Oliwa, Otoczenie Układu, Oligosacharydy, Oligomery, Olej co to znaczy.

Tłumaczenie Ozonoliza, Oleje Opałowe, Ogniwo Westona, Osad, Olszewski co to jest.