Słownik okres półtrwania odczynnik co to znaczy.
ORBITAL ATOMOWY co znaczy ORBITAL MOLEKULARNY ANTYWIĄŻĄCY krzyżówka OGNIWO VOLTY co to jest OCHRONA.

Słownik chemiczny: przykłady na O

 • Co to znaczy Półtrwania Okres Informacje zaniku (trwania), półokres zaniku (trwania), τ1/2 - czas, po którym, w rezultacie przemiany promieniotwórczej, pozostanie połowa co znaczy.
 • Co to znaczy Fehlinga Odczynnik Informacje siarczanu(VI) miedzi(II), winianu sodu i potasu i wodorotlenku sodu (powstaje niebieski roztwór winianu miedzi(II)) - stosowany do krzyżówka.
 • Co to znaczy Leclanchego Ogniwo Informacje nieodwracalne, zbudowane z elektrody cynkowej zanurzonej w stężonym roztworze NH4Cl i elektrody węglowej (grafit) zanurzonej w porowatej co to jest.
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Orbitalna Informacje kwantowa - liczba całkowita kwantująca wartość orbitalnego momentu pędu elektronu w atomie. Przyjmuje wartości z przedziału 0 ≤ l ≤ n-1, (n słownik.
 • Co to znaczy Oktanitrokuban Informacje podstawiona ośmioma ↑ekipami nitrowymi, C8(NO2)8; z uwagi na to, iż ekipa nitrowa jest ↑eksplozoforem (a więc nadaje cząsteczce właściwości czym jest.
 • Co to znaczy Daniella Ogniwo Informacje elektrolityczne odwracalne, składające się z dwóch oddzielnych elektrod I rodzaju, na przykład z elektrody cynkowej zanurzonej w roztworze co oznacza.
 • Co to znaczy Paliwowe Ogniwa Informacje energia powstająca w trakcie spalania ulega bezpośredniej przemianie w energię elektryczną. Spalanie dzieje się na elektrodach wykonanych z tłumaczenie.
 • Co to znaczy Napędowy Olej Informacje węglowodorów, gł. ↑ alkanów, zawierających w cząsteczce 14-20 atomów węgla, otrzymywany w trakcie destylacji ropy naftowej (frakcja 230 przykłady.
 • Co to znaczy Ocet Informacje przemyśle spożywczym i gospodarstwie domowym 3÷6% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Spożywanie go w nadmiarze może prowadzić do anemii. Por definicja.
 • Co to znaczy Odkażalniki Informacje albo ich mieszaniny, które reagując z ↑ bojowymi środkami trującymi dają związki nietoksyczne albo niewiele toksyczne, a tym samym znoszą encyklopedia.
 • Co to znaczy Molowa Objętość Informacje jaką zajmuje 1 mol dowolnej substancji w określonej temp. obliczona wg wzoru: gdzie: M - masa molowa danej substancji, d - gęstość jak działa.
 • Co to znaczy Mineralny Olej Informacje węglowodorów i innych związków, powstała najprawdopodobniej w rezultacie fermentacji gnilnej szczątków zwierzęcych i roślinnych czy jest.
 • Co to znaczy Westona Ogniwo Informacje jako wzorcowe, zbudowane w sposób następujący: Hg, Cd (12% mas.)(nasycony roztwór wodny)|Hg2SO4, Hg. Prawym półogniwem jest tutaj ogniwo pojęcie.
 • Co to znaczy Orbitalny Obszar Informacje wokół ↑ jądra atomowego, poza którym gęstość ładunku danego elektronu jest zaniedbywalnie mała (mniejsza od przyjętej wartości granicznej wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Molekularny Orbital Informacje definicja ↑ chemii kwantowej dla cząsteczki; jednoelektronowa funkcja falowa wyznaczona jedną z przybliżonych metod chemii kwantowej, ↑ opis.
 • Co to znaczy Oksol Informacje systematyczna nazwa ↑ furanu informacje.
 • Co to znaczy Adiabatyczna Osłona Informacje osłona układu mająca właściwości doskonałego izolatora cieplnego. Wykorzystanie o.a. wyklucza wymianę energii na sposób ciepła z otoczeniem znaczenie.
 • Co to znaczy Opalescencja Informacje wywołane rozpraszaniem światła na cząsteczkach koloidalnych. Układ koloidalny jest przezroczysty w świetle przechodzącym i mieni się co znaczy.
 • Co to znaczy Odparowanie Informacje roztworów, pozwalająca na wydzielenie z nich nielotnych substancji rozpuszczonych. O. bazuje na całkowitym usunięciu rozpuszczalnika z krzyżówka.
 • Co to znaczy Metylowy Oranż Informacje barwnik syntetyczny, żółty proszek, rozp. w wodzie, użytkowany jako ↑ parametr kwasowo zasadowy co to jest.
 • Co to znaczy Oksydowanie Informacje tlenku metalu na powierzchni anody w trakcie procesu elektrolizy. Powstały tlenek chroni głębsze warstwy metalu przed dalszym utlenianiem słownik.
 • Co to znaczy Osm Informacje Osmium), pierwiastek chem., metal, Z = 76, m.at. 190.27u, ekipa ↑ żelazowców. Odkryty poprzez S. Tennanta w 1803 r. W przyrodzie występuje czym jest.
 • Co to znaczy Schweitzera Odczynnik Informacje wodny roztwór wodorotlenku tetraaminamiedzi(II) [Cu(NH3)4](OH)2 (bezb.), użytkowany do rozpuszczania celulozy co oznacza.
 • Co to znaczy Czugajewa Odczynnik Informacje 1% roztwór ↑ dimetyloglioksymu, użytkowany do wykrywania jonów niklu (Ni2+) - różowoczerwony osad i palladu (Pd2+) - żółty osad tłumaczenie.
 • Co to znaczy Oligosacharydy Informacje ↑ cukry o średnich rozmiarach cząsteczek, składają się z kilku albo kilkunastu jednostek ↑ monosacharydów przykłady.
 • Co to znaczy Roztworu Odczyn Informacje ustalenie kwasowości roztworu, przeważnie przy zastosowaniu papierków wskaźnikowych. W zależności od wartości ↑ pH roztwór może mieć definicja.
 • Co to znaczy Ołów Informacje Plumbum), pierwiastek chem., metal, Z = 82, m.at. 207,2u, ekipa ↑ węglowców. Znany w starożytnym Babilonie i Egipcie. W przyrodzie encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektronowa Optyka Informacje na użyciu falowych własności wiązki elektronów i jej odchylania w polu magnetycznym i elektrycznym. Technikę optyki elektronowej jak działa.
 • Co to znaczy Oliwa Informacje roślinny (t.k. ~0 °C) o żółtej barwie i delikatnym smaku, wytłaczany z miąższu owoców drzew roślinnych, znany od starożytności, użytkowany czy jest.
 • Co to znaczy Karol Olszewski Informacje chemik i fizyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadził badania w zakresie niskich temp., po raz pierwszy (z Z. Wróblewskim) skroplił pojęcie.
 • Co to znaczy Pinezkowe Ogniwo Informacje ↑ ogniwo rtęciowo-cynkowe wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Ozonoliza Informacje zawierających w swej strukturze wiązania podwójne z ozonem O3. Wykonuje się ją przepuszczając ozon poprzez roztwór związku nienasyconego w opis.
 • Co to znaczy Ozon Informacje alotropowa ↑ tlenu zbudowana z trzech atomów tlenu; O3. Cząsteczka ozonu ma budowę kątową: Odkryty w 1840 r. poprzez C.F. Schöbeina; w 1865 informacje.
 • Co to znaczy Friedrich Wilhelm Ostwald Informacje niem., prof. Uniwersytetu w Lipsku. W 1887 r. utworzył pierwszą w dziejach katedrę chemii fizycznej. Prowadził badania nad katalizą (podał znaczenie.
 • Co to znaczy Ogniwa Informacje akumulatory elektryczne, akumulatory galwaniczne, układy, gdzie energia reakcji chem. jest zamieniana na energię elektryczną. O. złożona co znaczy.
 • Co to znaczy Metali Odpuszczanie Informacje sposób obróbki cieplnej metali i ich stopów, odwrotna do ↑ hartowania. Metal w procesie odpuszczania staje się bardziej miękki i kowalny krzyżówka.
 • Co to znaczy Ortoklaz Informacje minerał z gatunku skaleni, K[AlSi3O8], barwy białoszarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ anortytem stanowi 50% masy skorupy ziemskiej co to jest.
 • Co to znaczy Katodowa Ochrona Informacje metali przed ↑ korozją, bazuje na podłączeniu do przedmiotów konstrukcji (narażonych na korozję) ujemnego bieguna źródła prądu stałego o słownik.
 • Co to znaczy Schiffa Odczynnik Informacje fuksyny (czerwony barwnik), stosowany do wykrywania aldehydów. Potraktowany tlenkiem siarki(IV) (SO2) roztwór na pewien czas odbarwia się czym jest.
 • Co to znaczy Oleum Informacje ciecz pozyskiwana poprzez rozpuszczanie tlenku siarki(VI), SO3, w stężonym kwasie siarkowym(VI). Roztwór dymi wskutek wydzielania się par co oznacza.
 • Co to znaczy Diatermiczna Osłona Informacje mająca właściwości doskonałego przewodnika cieplnego. Wykorzystanie o.d. zapewnia najlepszą wymianę energii na sposób ciepła z otoczeniem tłumaczenie.
 • Co to znaczy Oksydan Informacje systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ wody przykłady.
 • Co to znaczy Odwodnianie Informacje dehydratacja, eliminacja wody z cząsteczki związku. Może to być usuwanie ↑ wody krystalizacyjnej w rezultacie ogrzewania, np definicja.
 • Co to znaczy Układu Otoczenie Informacje wszystko co znajduje się poza ↑ układem encyklopedia.
 • Co to znaczy Niewiążący Molekularny Orbital Informacje ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii równej energii odpowiedniego orbitalu atomowego. O.m.n. ma regularnie charakter jak działa.
 • Co to znaczy Lekkie Oleje Informacje w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 220÷250°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny czy jest.
 • Co to znaczy Oksytocyna Informacje peptydów, produkowany poprzez przysadkę mózgową. Związek cykliczny, składający się z ośmiu aminokwasów. W poezji bywa określany jako hormon pojęcie.
 • Co to znaczy Ozonki Informacje przeważnie czerwone albo pomarańczowe) związki Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Sr, Ba powstałe w reakcji danego metalu z ozonem. Ozonki są związkami wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Opal Informacje minerał, SiO2ˇnH2O (zawartość H2O do 20%), kamień półszlachetny; bezb., biały albo różnobarwny, wykazuje zdarzenie ↑ opalescencji opis.
 • Co to znaczy Cynkowe Rtęciowo Ogniwo Informacje miniaturowe ogniwo użytkowane jako bateria w zegarkach, kalkulatorach i innych niewielkich urządzeniach elektronicznych, zbudowane z cynku informacje.
 • Co to znaczy Smarowe Oleje Informacje ciekłe, stosowane do eliminowania albo ograniczania tarcia w pracy urządzeń mechanicznych (por. smar). Naturalne o.s. otrzymuje się w znaczenie.
 • Co to znaczy Oktaedr Informacje jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 6 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie co znaczy.
 • Co to znaczy Odwodornienie Informacje ↑ dehydrogenacja krzyżówka.
 • Co to znaczy Oksokwasy Informacje cząsteczkach których z atomem centralnym połączone są tylko atomy tlenu; na przykład: kwas siarkowy(VI); (2) kwasy karboksylowe zawierające co to jest.
 • Co to znaczy Odczynnik Informacje każdy pierwiastek i związek chem. (z wyjątkiem postaci), który może być użyty do przeprowadzenia określonej reakcji słownik.
 • Co to znaczy Orto Informacje określający wzajemnie położenie 1,2-dwóch podstawników w pochodnych benzenu (w skrócie o-). Położenie 1,2-znaczy, iż podstawniki znajdują czym jest.
 • Co to znaczy Wiążący Molekularny Orbital Informacje ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii mniejszej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został on utworzony co oznacza.
 • Co to znaczy O Informacje znak ↑ tlenu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Oleje Informacje topliwe ciała stałe, nierozp. w wodzie. Oleje dzieli się na roślinne i mineralne. O. roślinne to mieszaniny ↑ estrów gliceryny i wyższych przykłady.
 • Co to znaczy Benedicta Odczynnik Informacje siarczanu(VI) miedzi(II), cytrynianu sodu i węglanu sodu, który służy do wykrywania cukrów redukujących i aldehydów. Ogrzewanie tych definicja.
 • Co to znaczy Cynowa Ospa Informacje ↑ trąd cynowy encyklopedia.
 • Co to znaczy Elektronowy Oktet Informacje elektronów na zewnętrznej powłoce atomu odznaczająca się wysoką trwałością energetyczną. Atomy, które posiadają mniej niż 4 elektrony na jak działa.
 • Co to znaczy Okresowego Układu Okres Informacje okresowym pierwiastków), uporządkowany wg wzrastającej liczby atomowej (Z) poziomy szereg pierwiastków. Atomy pierwiastków znajdujących się czy jest.
 • Co to znaczy Opałowe Oleje Informacje pozyskiwane w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej) albo pozostałości ↑ krakingu; użytkowane pojęcie.
 • Co to znaczy Symetrii Oś Informacje ↑ przedmioty symetrii wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Octany Informacje octowego CH3COOH, gdzie kation wodoru ekipy karboksylowej COOH został zastąpiony kationem metalu, na przykład CH3COONa - octan sodu opis.
 • Co to znaczy Oligomery Informacje cząsteczkowej rzędu od kilkuset do kilkuset tys., pośredniej pomiędzy masą ↑ monomeru a masą ↑ polimeru. Mają swoiste właściwości informacje.
 • Co to znaczy Nesslera Odczynnik Informacje tetrajodortęcianu(II) potasu K2[HgI4] i wodorotlenku potasu, użytkowany do wykrywania amoniaku i jonu amonowego; stworzenie czerwonego znaczenie.
 • Co to znaczy ODDZIAŁYWANIA VAN DER WAALSA Informacje oddziaływaniami bliskiego zasięgu; oddziaływania międzycząsteczkowe powiązane z istnieniem trwałych momentów dipolowych cząsteczek (w co znaczy.
 • Co to znaczy Osad Informacje znajdująca się na dnie naczynia (na przykład zlewki, kolby), która może być odsączona dzięki sączka z bibuły umieszczonego w szklanym krzyżówka.
 • Co to znaczy Ołowica Informacje ołowiem, obejmujące niekorzystny wpływ na krwinki czerwone i układ nerwowy, a również zastępowanie (wskutek podobieństwa jonów na II co to jest.
 • Co to znaczy Średnie Oleje Informacje w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 250÷310°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny słownik.
 • Co to znaczy Ciężkie Oleje Informacje w trakcie destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. 310÷380°C. Użytkowane do otrzymywania benzyny czym jest.
 • Co to znaczy Opium Informacje mleczny otrzymywany gł. poprzez nacięcie niedojrzałych owoców (makówek) maku lekarskiego (Papaver somniferum). Szarobrunatne, kuliste co oznacza.
 • Co to znaczy Os Informacje znak ↑ osmu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Oliwiny Informacje FeII,Mg)2SiO4, bezb. albo zielony (przezroczyste, zielone kryształy - chryzolity - użytkowane w jubilerstwie). Oliwiny użytkowane są do przykłady.
 • Co to znaczy Roślinny Olej Informacje ↑ gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych (gł. nienasyconych). na przykład O.r. to ciekłe ↑ tłuszcze roślinne. O. r. występuje definicja.
 • Co to znaczy Korozją Przed Ochrona Informacje mających na celu ochronę elementów wykonanych z metali i ich stopów przed niszczącym działaniem czynników środowiskowych. Należą tu encyklopedia.
 • Co to znaczy Volty Ogniwo Informacje nieodwracalne, składające się z płytek cynkowej i miedzianej zanurzonych w roztworze NaCl (albo H2SO4), o schemacie: Zn |NaCl| Cu. Po jak działa.
 • Co to znaczy Antywiążący Molekularny Orbital Informacje ↑ sposób orbitali molekularnych) orbital o energii większej od energii każdego z orbitali atomowych, z których został on utworzony czy jest.
 • Co to znaczy Atomowy Orbital Informacje definicja ↑ chemii kwantowej dla atomu; jednoelektronowa funkcja falowa; stanowi precyzyjne rozwiązanie ↑ równania Schrödingera tylko dla pojęcie.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja ORBITAL ATOMOWY co znaczy ORBITAL MOLEKULARNY ANTYWIĄŻĄCY krzyżówka OGNIWO VOLTY co to jest OCHRONA PRZED KOROZJĄ słownik OLEJ ROŚLINNY czym jest OLIWINY co. co to znaczy.

Tłumaczenie OKRES PÓŁTRWANIA co znaczy ODCZYNNIK FEHLINGA krzyżówka OGNIWO co to jest.