Słownik temperatura curie torf co to znaczy.
Temperatura Curie, Torf, Topniki, Tlenki, Termoelement, Transkrypcja, Tworzywa Termoutwardzalne.

Słownik chemiczny: przykłady na T

 • Co to znaczy Termopara Informacje ↑ termoelement co to jest.
 • Co to znaczy Tabun Informacje gatunku estrów kwasów fosforoorg., użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o działaniu paralityczno-drgawkowym; bezb. ciecz, hydrolizująca definicja.
 • Co to znaczy Witalistyczna Teoria Informacje ↑ witalizm co znaczy.
 • Co to znaczy Termoliza Informacje ↑ dysocjacja termiczna słownik.
 • Co to znaczy Termoogniwo Informacje ↑ termoelement znaczenie.
 • Co to znaczy Trona Informacje minerał, Na3H(CO3)2·2H2O, bezb. i przezroczysty czym jest.
 • Co to znaczy Syntetyczne Tworzywa Informacje ↑ tworzywa sztuczne co to jest.
 • Co to znaczy Tytan Informacje Titanium), pierwiastek chem., metal, Z = 22, m.at. 47,88u, ekipa ↑ tytanowców. Odkryty poprzez W. Gregora w 1789 r. (albo 1791 r.) i definicja.
 • Co to znaczy Tal Informacje Thallium), pierwiastek chem., metal, Z = 81, m.at. 204,3833u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1861 r. poprzez W. Crookesa i niezależnie w 1862 co znaczy.
 • Co to znaczy Taniny Informacje galusowego i innych kwasów fenolokarboksylowych z alkoholami polihydroksylowymi albo cukrami. T. są rozp. w wodzie, etanolu, acetonie słownik.
 • Co to znaczy Tantal Informacje Tantalum), pierwiastek chem., metal, Z = 73, m.at. 180,9479u, ekipa ↑ wanadowców. Odkryty (z niobem) poprzez Ch. Hatchetta w 1781 r znaczenie.
 • Co to znaczy Tautomeria Informacje występowania danego związku w formie dwóch form izomerycznych będących ze sobą w stanie równowagi. Przemieszczeniu w cząsteczce może ulegać czym jest.
 • Co to znaczy Tellur Informacje Tellurium), pierwiastek chem., półmetal, Z = 52, m.at. 127,60u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1782 r. poprzez F.J. Müllera von Reichensteina co to jest.
 • Co to znaczy Absolutna Temperatura Informacje tak zwany zera bezwzględnego (zera w skali Kelvina, a więc -273,16°C), podawana w kelwinach (K). Gdyż °C jest równy kelwinowi, zatem między definicja.
 • Co to znaczy Tryptofan Informacje indolilo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki rozp. w wodzie, gorącym etanolu i silnych zasadach. Występuje w co znaczy.
 • Co to znaczy Teoria Informacje twierdzeń, opisujący określone zdarzenie albo klasę zjawisk, a sformułowany opierając się na przeprowadzonych doświadczeń (↑ eksperyment) i słownik.
 • Co to znaczy Strukturalna Teoria Informacje budowę związków org., o następujących założeniach: 1) każdy związek chem. charakteryzuje się specyficzną budową, o której decydują rodzaj znaczenie.
 • Co to znaczy Termity Informacje sproszkowanych tlenków nie wszystkich metali i granulowanego glinu. Termity stosuje się do spawania aluminotermicznego metali (↑ czym jest.
 • Co to znaczy Termochemia Informacje badający i opisujący konsekwencje energetyczne reakcji chem. Ogólna zasada termochemii ma następującą postać: w trakcie tworzenia się co to jest.
 • Co to znaczy Termometr Informacje wykorzystywane do pomiaru temp.. Rozróżniamy między innymi: termometry gazowe, cieczowe i mechaniczne, wykorzystujące zdarzenie definicja.
 • Co to znaczy Terpeny Informacje o budowie łańcuchowej, cyklicznej i ich pochodne (alkohole, aldehydy, ketony), będące składnikami olejków roślinnych i kwiatowych (na co znaczy.
 • Co to znaczy Tetraedr Informacje jeden z częściej spotykanych kształtów cząsteczek; występuje przy ↑liczbie koordynacji 4 (wszystkie wierzchołki jednakowe!) i stanie słownik.
 • Co to znaczy Tetraetyloołów Informacje oleista ciecz dodawana do benzyny (etyliny) jako ↑ antydetonator, w celu poprawienia jej ↑ liczby oktanowej. W trakcie spalania benzyny w znaczenie.
 • Co to znaczy Tetrahydrofuran Informacje polarny ↑rozpuszczalnik organiczny; bezbarwna ciecz o charakterystycznym ostrym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie; tt. -108,4ºC czym jest.
 • Co to znaczy Thc Informacje tetrahydrokannabinol, gł. substancja aktywna w okolicy kannabinolu, kannabidiolu i kwasu kannabidiolowego narkotyków, takich jak: ↑ haszysz co to jest.
 • Co to znaczy THOMSON SIR JOSEPH JOHN Informacje bryt., prof. uniwersytetu w Cambridge. Laureat Nagrody Nobla w 1906 r. za odkrycie elektronu (1897). Wyznaczył relacja ładunku ↑ elektronu definicja.
 • Co to znaczy Tiofen Informacje tiofuran, heterocykliczny związek aromatyczny o wzorze bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.w. 84°C, nierozp. w wodzie, rozp. w co znaczy.
 • Co to znaczy Tiol Informacje nazwa ↑ tiofenu. 2) Dawniej merkaptan, związek org. należący do szeregu RSH (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ słownik.
 • Co to znaczy Tiosiarczany Informacje sole ↑ kwasu tiosiarkowgo. T. otrzymuje się w rezultacie ogrzewania roztworu siarczanów(IV) i siarki. Mają właściwości redukujące z znaczenie.
 • Co to znaczy Tl Informacje znak ↑ talu czym jest.
 • Co to znaczy V Fosforu Tlenek Informacje tetrafosforu P4O10, niekiedy również określany prostszym wzorem P2O5, biały proszek, o silnie higroskopijnych własnościach, powstający co to jest.
 • Co to znaczy Iv Krzemu Tlenek Informacje związek chem.; bezb. substancja stała (t.t. 1723 °C, t.w. 2950 °C), nierozp. w wodzie, występuje w kilku odmianach krystalicznych, spośród definicja.
 • Co to znaczy Ii Rtęci Tlenek Informacje o barwie czerwonej albo żółtej (zależnie od struktury), rozkłada się w temp. ~400 °C z wydzieleniem tlenu, co wykorzystuje się niekiedy do co znaczy.
 • Co to znaczy Iv Siarki Tlenek Informacje bezb. gaz, cięższy od powietrza, o ostrym, duszącym zapachu. Rozp. w wodzie i tworzy kwas siarkowy(IV) H2SO3. Ciekły SO2 dobrze rozp słownik.
 • Co to znaczy Vi Siarki Tlenek Informacje SO3, związek o sporych skłonnościach do polimeryzacji, wskutek czego występuje w kilku odmianach: gazowy monomer, cykliczny trimer (lotna znaczenie.
 • Co to znaczy Ii Węgla Tlenek Informacje bezb. i bezwonny gaz (t.t. -204 °C, t.w. -191,5 °C) trudno rozp. w wodzie, w normalnych uwarunkowaniach bez zaangażowania chemicznie czym jest.
 • Co to znaczy Tritlen Informacje ↑ ozon co to jest.
 • Co to znaczy Azotu Tlenki Informacje tlenem, spośród których największe znaczenie mają: 1) Podtlenek azotu N2O, zawierający oficjalnie azot na I stopniu utlenienia, jednak w definicja.
 • Co to znaczy Kwasowe Tlenki Informacje niemetali, lecz również tlenki metali na wyższych stopniach utlenienia, na przykład Mn2O7. Reagują z wodą tworząc kwasy tlenowe (tytułujemy co znaczy.
 • Co to znaczy Zasadowe Tlenki Informacje jednak prawie każdy tlenek metalu jest zasadowy, na przykład Mn2O7. Tlenki metali o małej elektroujemności (metale 1 i 2 ekipy układu słownik.
 • Co to znaczy Tłuszcze Informacje wielowodorotlenowych i wyższych ↑ kwasów karboksylowych, zwanych regularnie kwasami tłuszczowymi. T. powszechnie występujące w przyrodzie znaczenie.
 • Co to znaczy Tombak Informacje odmiana ↑ mosiądzu o dużej zawartości cynku i charakterystycznym złotym zabarwieniu, użytkowana do produkcji imitacji biżuterii czym jest.
 • Co to znaczy Tor Informacje Thorium), pierwiastek chem., metal, Z = 90, m.at. 232,038u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany w 1828 r. poprzez J.J. Berzeliusa. W przyrodzie co to jest.
 • Co to znaczy Transaktynowce Informacje liczbie atomowej 104 albo wyższej, następujące w układzie okresowym po lorensie i wypełniające 7 moment układu Mendelejewa (blok d, a definicja.
 • Co to znaczy Cynowy Trąd Informacje cynowa. Mechanizm przejścia cyny β w cynę α zachodzący w temp. niższych niż 13,3°C i katalizowany poprzez kryształy cyny α. W temp. 0÷13 co znaczy.
 • Co to znaczy Treonina Informacje hydroksybutanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Dobrze rozp. w wodzie, ma dwa asymetryczne atomy węgla. U roślin i bakterii powstaje z słownik.
 • Co to znaczy Trójnóg Informacje laboratoryjne w kształcie pierścienia zaopatrzonego w trzy umocowane prostopadle do jego powierzchni nogi, wykorzystywane do ustawiania znaczenie.
 • Co to znaczy Tryt Informacje łaciny Tritium), promieniotwórczy izotop wodoru zawierający w jądrze jeden proton i dwa neutrony, m.at. 3,016049u (τ1/2 = 12,46 lat czym jest.
 • Co to znaczy Turmalin Informacje boroglinokrzemian magnezu, sodu, wapnia, żelaza; bezb., brunatny albo czarny; odmiany przezroczyste użytkowane są w jubilerstwie jako co to jest.
 • Co to znaczy Wody Twardość Informacje wynikająca z obecności soli wapnia i magnezu (niekiedy również Fe, Ba, Mn), łącznie twardość ogólna. Rozróżnia się twardość przemijającą definicja.
 • Co to znaczy Tymina Informacje metylopirymidyna, jedna z zasad pirymidynowych wchodzących w skład nukleozydów, a w formie nukleozydowej - ↑ kwasów nukleinowych. Tworzy co znaczy.
 • Co to znaczy Tyrozyna Informacje hydroksyfenylo)propanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy białe płatki, trudno rozp. w wodzie i etanolu, rozp. w eterze. W słownik.
 • Co to znaczy Te Informacje znak ↑ telluru znaczenie.
 • Co to znaczy Tantalit Informacje minerał, (Fe,Mn)Ta2O6, barwy czarnobrunatnej, ruda tantalu czym jest.
 • Co to znaczy Tc Informacje znak ↑ technetu co to jest.
 • Co to znaczy Vsepr Teoria Informacje Valence Shell Electron Pair Repulsion - odpychanie par elektronowych powłoki walencyjnej), sposób przewidywania budowy przestrzennej definicja.
 • Co to znaczy Trotyl Informacje ↑2,4,6-trinitrotoluen co znaczy.
 • Co to znaczy Ta Informacje znak ↑ tantalu słownik.
 • Co to znaczy Talk Informacje 2|Si4O10], barwy białej, żółtej albo zielonkawej. Tłustawy i miękki (1 w ↑ skali Mohsa), działa antystatycznie. Używany do produkcji znaczenie.
 • Co to znaczy Trawienie Informacje powierzchniowej warstwy metalu albo szkła poprzez wykorzystanie wodnych roztworów kwasów (w razie szkła - ↑ kwasu fluorowodorowego), zasad czym jest.
 • Co to znaczy Pierwiastków Triady Informacje systematyzacji pierwiastków chem. podana poprzez chemika niem. W. Doebereinera (1780-1849). Opierała się na tym, iż na przykład masa Na w co to jest.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD BRONSTEDA Informacje kwasem jest substancja, która ma umiejętność odszczepiania protonu (protonodawca), a zasada ma umiejętność przyłączania protonu definicja.
 • Co to znaczy Twardość Informacje substancji na odkształcenia trwałe spowodowane przyłożonym obciążeniem. Twardość minerałów podaje się w ↑ skali Mohsa. Do pomiaru twardości co znaczy.
 • Co to znaczy Jacques Louis Thénard Informacje franc., odkrył: wpływ światła na reakcję ↑ chloru z ↑ wodorem, ↑ nadtlenek wodoru, dostał niebieski pigment, tak zwany błękit Thenarda. W słownik.
 • Co to znaczy Terb Informacje Terbium), pierwiastek chem., metal, Z = 65, m.at. 158,92534u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie znaczenie.
 • Co to znaczy Tul Informacje Thulium), pierwiastek chem., metal, Z = 69, m.at. 169,934u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1879 r. (wraz z holmem) poprzez P.T. Cleve´a. W czym jest.
 • Co to znaczy Tioacetamid Informacje ↑ AKT co to jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Termodynamika Informacje zajmujący się gł. efektami energetycznymi (na przykład cieplnymi) reakcji chem. (↑ termochemia) i stanami równowagi, jakie ustalają się w definicja.
 • Co to znaczy Tm Informacje znak ↑ tulu co znaczy.
 • Co to znaczy Metali Triady Informacje ↑ ekipy układu okresowego słownik.
 • Co to znaczy Titrant Informacje miareczkowej, a więc metodzie oznaczania stężenia substancji w roztworze, odczynnik o znanym stężeniu (↑ roztwór mianowany), którym znaczenie.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD ARRHENIUSA Informacje substancją, która w roztworze wodnym dysocjuje odszczepiając jon wodorowy H+, a zasada odszczepia jon OH-: HA ⇆ H+ + A-, BOH ⇆ B+ + OH czym jest.
 • Co to znaczy Termoplastyczne Tworzywa Informacje które po ogrzaniu do odpowiedniej temp. stają się plastyczne, dzięki czemu mogą przy wykorzystaniu ciśnienia i prasy zostać ukształtowane co to jest.
 • Co to znaczy Teina Informacje ↑ kofeina definicja.
 • Co to znaczy Ptfe Politetrafluoroetylen Teflon Informacje ↑ polimer, [-CF2-CF2-]n; ↑ tworzywo termoplastyczne; występuje w formie białego, woskowatego proszku. T. jest nierozp. w znanych co znaczy.
 • Co to znaczy Bezwzględna Temperatura Informacje ↑ temp. absolutna słownik.
 • Co to znaczy Topnienia Temperatura Informacje zachodzi przejście fazowe ze stanu krystalicznego do stanu bezpostaciowego (zazwyczaj ciekłego). Mówiąc precyzyjnie, to jest temp., gdzie znaczenie.
 • Co to znaczy Transmutacja Informacje pierwiastka w inny. Wg alchemików mechanizm ten (w szczególności jako przemiana niedrogich metali, na przykład ołowiu w złoto) miał być czym jest.
 • Co to znaczy THOMSON SIR GEORGE PAGET Informacje J.J. Thomsona, fizyk bryt. Prof. uniwersytetów w Aberdeen (1922-1930), Londynie (1930-1952) i Cambridge (1952-1962). Prowadził prace w co to jest.
 • Co to znaczy Katalizatora Trucizna Informacje tworzy z katalizatorem trwałe albo dość trwałe połączenia, niwelując w ten sposób jego własności katalityczne albo znacząco je obniżając definicja.
 • Co to znaczy Sztuczne Tworzywa Informacje wielkocząsteczkowe, fundamentalne składniki to polimery, a bonusy to ↑ wypełniacze, ↑ barwniki, ↑ stabilizatory, włókna wzmacniające co znaczy.
 • Co to znaczy Tenoryt Informacje minerał, CuO, barwy szaroczarnej; ruda miedzi słownik.
 • Co to znaczy Teobromina Informacje ↑ kofeina znaczenie.
 • Co to znaczy Teofilina Informacje ↑ kofeina czym jest.
 • Co to znaczy Tygiel Informacje naczynie ceramiczne albo wykonane z kwarcu lub platyny, wykorzystywane do prażenia substancji w wysokiej temp co to jest.
 • Co to znaczy Tb Informacje znak ↑ terbu definicja.
 • Co to znaczy Tempery Informacje ↑ farby co znaczy.
 • Co to znaczy Toksyferyna Informacje ↑ kurara słownik.
 • Co to znaczy Toryt Informacje minerał, ThSiO4; ruda toru znaczenie.
 • Co to znaczy Transuranowce Informacje ↑ aktynowce czym jest.
 • Co to znaczy Tubokuraryna Informacje ↑ kurara co to jest.
 • Co to znaczy Zapłonu Temperatura Informacje fizykochem. charakteryzujący między innymi smary i paliwa ciekłe; temp., gdzie palna ciecz wydziela taką liczba lotnych par, iż następuje definicja.
 • Co to znaczy Topaz Informacje minerał, Al2[SiO4](F,OH)2; kamień szlachetny; przezroczysty, bezb. albo żółtawy co znaczy.
 • Co to znaczy Topnienie Informacje stałej substancji w ciecz, w rezultacie doprowadzenia dostatecznej ilości energii na sposób ciepła. Energia potrzebna do tego celu nazywana słownik.
 • Co to znaczy Temperatura Informacje miara średniej energii kinetycznej cząsteczek, na którą złożona jest ich ruch rozwojowy, obrotowy i drgający znaczenie.
 • Co to znaczy Taed Informacje tetraacetyloetylenodiamina, związek chem. o wzorze wybielacza skutecznego już w temp. 40÷50 °C (kwas nadoctowy powstaje w reakcji TAED z czym jest.
 • Co to znaczy Taksol Informacje związek chem., wykazuje mocne działanie przeciwnowotworowe. Występuje w korze cisa amerykańskiego co to jest.
 • Co to znaczy Krytyczna Temperatura Informacje ↑ diagram fazowy definicja.
 • Co to znaczy Krzepnięcia Temperatura Informacje temp. przejścia etapy ciekłej substancji w fazę stałą. Temp. ta jest równa t.t. substancji w stanie stałym co znaczy.
 • Co to znaczy Pokojowa Temperatura Informacje definicja względne; zakres temp. od 0°C do 25°C słownik.
 • Co to znaczy Termy Informacje ↑ wody mineralne znaczenie.
 • Co to znaczy Termodynamika Informacje obejmujący badanie zjawisk cieplnych, zachodzących w układach makroskopowych, dzielący się na t. fenomenologiczną (ujmującą zjawiska bez czym jest.
 • Co to znaczy Tetrachlorometan Informacje t.w. 76,7°C, gęstość 1,598g·cm-3; bezb., niepalna ciecz, nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org. T. otrzymuje się poprzez co to jest.
 • Co to znaczy Technet Informacje Technetium), pierwiastek chem., metal, Z = 43, m.at. 96,9064u, ekipa ↑ manganowców. W 1871 r. D.I. Mendelejew przewidział istnienie definicja.
 • Co to znaczy Sublimacji Temperatura Informacje zachodzi przejście fazowe ze stanu stałego bezpośrednio do stanu gazowego. Zdarzenie tj. możliwe dlatego, iż na diagramie fazowym danej co znaczy.
 • Co to znaczy Wrzenia Temperatura Informacje prężność jej pary zrówna się z ciśnieniem zewnętrznym. Gdy ciecz osiąga t.w., zaczyna się wrzenie, a więc parowanie cieczy w całej słownik.
 • Co to znaczy Atomistyczna Teoria Informacje strukturę materii. Jej podstawy zostały sformułowane poprzez Demokryta w V wieku przed naszą erą, jednak pełny kształt nadał jej Dalton w znaczenie.
 • Co to znaczy Bronsteda Teoria Informacje ↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda czym jest.
 • Co to znaczy Daltona Teoria Informacje ↑ teoria atomistyczna co to jest.
 • Co to znaczy Plancka Kwantowa Teoria Informacje nieciągłość zmiany energii w trakcie absorpcji i emisji promieniowania ΔE wiążąc ją z częstotliwością tego promieniowania dzięki równania definicja.
 • Co to znaczy Kwarków Teoria Informacje istnienie podstawowych cząstek elementarnych, zwanych ↑ kwarkami, jako tworzących nukleony; kwarki mają ładunki elektryczne mniejsze od co znaczy.
 • Co to znaczy TEORIA KWASÓW I ZASAD LEWISA Informacje substancja zdolna do przyłączenia pary elektronowej z utworzeniem wiązania koordynacyjnego na przykład H+, AlCl3, Cu2+, SO3, zasadą zaś słownik.
 • Co to znaczy Testosteron Informacje androgen; białe kryształki, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze dietylowym, t.t. 155°C. Użytkowany jako lek u mężczyzn znaczenie.
 • Co to znaczy Niemetalu Tlenek Informacje dwuskładnikowy związek niemetalu z tlenem czym jest.
 • Co to znaczy Terpentyna Informacje ciecz (t.w. 155÷170°C), pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji z parą wodną żywicy drzew iglastych albo ich rozdrobnionego drewna co to jest.
 • Co to znaczy Węgla Atom Tetraedryczny Informacje ↑ hybrydyzacji sp3, tworzący wiązania chem. skierowane do wierzchołków czworościanu (tetraedru), w środku którego się znajduje. Kąt płaski definicja.
 • Co to znaczy Th Informacje znak ↑ toru co znaczy.
 • Co to znaczy Thf Informacje ↑tetrahydrofuran słownik.
 • Co to znaczy William Thomson Informacje szkocki, znany potem jako lord Kelvin. Prowadził badania z zakresu ↑ termodynamiki, wprowadził bezwzględną skalę temp. (↑ temp. bezwzględna znaczenie.
 • Co to znaczy Ti Informacje znak ↑ tytanu czym jest.
 • Co to znaczy Tiamina Informacje ↑ wit. B1 co to jest.
 • Co to znaczy Tioacetamid Informacje ↑ Akt definicja.
 • Co to znaczy Tlen Informacje Oxygenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 8, m.at. 15,9994u, ekipa ↑ tlenowców. Odkryty w 1598 r. poprzez M. Sędziwoja i niezależnie w co znaczy.
 • Co to znaczy Metalu Tlenek Informacje dwuskładnikowy związek metalu z tlenem słownik.
 • Co to znaczy Iv Węgla Tlenek Informacje bezb. gaz, bez zapachu i smaku, niepalny, około półtora raza cięższy od powietrza. Występuje w źródłach naturalnych. Otrzymywany w znaczenie.
 • Co to znaczy Tnt Informacje ↑2,4,6-trinitrotoluen czym jest.
 • Co to znaczy Tran Informacje zwierzęcy (niezwykły, gdyż tłuszcze zwierzęce są substancjami stałymi), otrzymywany z ryb i wielorybów, zawierający poza glicerydami duże co to jest.
 • Co to znaczy Tryskawka Informacje laboratoryjne składające się z butelki z miękkiego tworzywa sztucznego, zaopatrzonej w gumowy korek z zagiętą rurką szklaną; ściśnięcie definicja.
 • Co to znaczy John Tyndall Informacje bryt. pochodzenia irlandzkiego. W latach 1853-1887 prof. Royal Institution w Londynie. Współpracownik M. Faradaya w badaniach zjawisk co znaczy.
 • Co to znaczy Amfoteryczne Tlenki Informacje reagują zarówno z kwasami, jak i zasadami dając sole, na przykład ZnO + 2H+ Zn2+ + H2O, ZnO + 2OH- ZnO22- + H2O. W reakcji z kwasami metal słownik.
 • Co to znaczy Obojętne Tlenki Informacje tlenki nie reagujące ani z kwasami, ani z zasadami, na przykład CO, N2O. Mogą rozpuszczać się w wodzie, lecz z nią nie reagują znaczenie.
 • Co to znaczy Tlenowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tlen, ↑ siarka, ↑ selen, ↑ tellur, ↑ polon, ↑ ununheks. Tlen, siarka są czym jest.
 • Co to znaczy Tokoferole Informacje ↑ wit. E co to jest.
 • Co to znaczy Toluen Informacje C6H5CH3. Palna ciecz, nierozp. w wodzie, wyodrębniana z ↑ ropy naftowej. T. jest stosowany jako rozpuszczalnik, służy także do produkcji definicja.
 • Co to znaczy Tomasyna Informacje trakcie produkcji stali sposobem Thomasa (↑ świeżenie), użytkowany jako fosforowy nawóz (↑ nawozy fosforowe) sztuczny (około15% tlenku co znaczy.
 • Co to znaczy Transestryfikacja Informacje odwracalna reakcja przemiany danego ↑ estru w inny, zachodząca pod wpływem ↑ alkoholu, a katalizowana poprzez obecne w środowisku reakcji słownik.
 • Co to znaczy Trioksometylen Informacje budowie cyklicznej; wytwór trimeryzacji metanalu powstający w formie białego osadu w ↑ formalinie. By zapobiec procesowi trimeryzacji do znaczenie.
 • Co to znaczy Troposfera Informacje warstwa atmosfery najbliższa Ziemi; sięga od 8 km nad biegunami do 17 km nad równikiem, główna dla życia i mechanizmów geochem czym jest.
 • Co to znaczy Hans Tropsch Informacje 1889-1935) chemik niem., opracował z F. Fischerem metodę produkcji benzyny syntetycznej co to jest.
 • Co to znaczy Siarki Trójtlenek Informacje niepoprawna nazwa ↑ tlenku siarki(VI definicja.
 • Co to znaczy Trucizna Informacje nawet w małej dawce działa szkodliwie na organizm żywy powodując jego uszkodzenie albo zgon (na przykład KCN, BaCl2, (CH3)2Hg co znaczy.
 • Co to znaczy Barwnika Trwałość Informacje odporność barwnika na działanie światła, temp., tlenu z powietrza, środków piorących słownik.
 • Co to znaczy Trydymit Informacje odmiana ↑ tlenku krzemu(IV znaczenie.
 • Co to znaczy Turkus Informacje minerał, CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O, kamień szlachetny; nieprzezroczysty, barwy niebieskiej albo niebieskozielonej czym jest.
 • Co to znaczy Tytanowce Informacje okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: ↑ tytan, ↑ cyrkon, ↑ hafn, ↑ rutherford. Wszystkie pierwiastki to metale i co to jest.
 • Co to znaczy Termoutwardzalne Tworzywa Informacje gatunku ↑ duroplastów, które są plastyczne tylko w startowym etapie wytwarzania, a ich dalsze ogrzewanie prowadzi do twardego definicja.
 • Co to znaczy Transkrypcja Informacje tłumaczenia informacji zakodowanych w ↑DNA na ↑RNA, który natomiast będzie stanowić instrukcje sterujące syntezą ↑białek w komórce (a więc co znaczy.
 • Co to znaczy Termoelement Informacje termopara; układ dwóch przewodników z różnych metali połączonych w dwóch punktach (złączach). Jeżeli złącza termoelementu są umieszczone w słownik.
 • Co to znaczy Tlenki Informacje związki pierwiastków metalicznych i niemetalicznych z tlenem. Ich skład (podany wzorem) zależy tylko od stopnia utlenienia pierwiastka, bo znaczenie.
 • Co to znaczy Topniki Informacje materiały dodawane do wsadu w procesie otrzymywania i oczyszczania metali, które mają związać zanieczyszczenia i wytworzyć z nimi nisko czym jest.
 • Co to znaczy Torf Informacje zawierający do 60% węgla pierwiastkowego, ma najniższy stopień uwęglenia spośród węgli kopalnych. Występuje na dnie bagien. Użytkowany jako co to jest.
 • Co to znaczy Curie Temperatura Informacje ferromagnetyk albo ↑ ferrimagnetyk traci własne właściwości magnetyczne (na przykład namagnesowanie) i przekształca się w ↑ paramagnetyk. W definicja.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Temperatura Curie, Torf, Topniki, Tlenki, Termoelement, Transkrypcja, Tworzywa Termoutwardzalne, Tytanowce, Turkus, Trydymit, Trwałość Barwnika, Trucizna co to znaczy.

Tłumaczenie Temperatura Curie, Torf, Topniki, Tlenki, Termoelement co to jest.