Słownik ferrocen fruktoza fenoplasty co to znaczy.
Ferrocen, Fruktoza, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje Termodynamiczne, Friedel Charles, Freony, Frakcja.

Słownik chemiczny: przykłady na F

 • Co to znaczy Farby Informacje się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni materiałów (metal co to jest.
 • Co to znaczy Fenol Informacje przedstawiciel ↑ fenoli, t.t. 43°C, t.w. 182°C; bezb., krystaliczna substancja, mająca charakterystyczny zapach. Na powietrzu lekko definicja.
 • Co to znaczy Fenole Informacje jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj krystaliczne ciała co znaczy.
 • Co to znaczy Ferm Informacje Fermium), pierwiastek chem., metal, Z = 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle, po wybuchu pierwszej słownik.
 • Co to znaczy Mlekowa Fermentacja Informacje zachodzący pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie, raczej z rodz. Lactobacillus, w uwarunkowaniach beztlenowych; reakcja znaczenie.
 • Co to znaczy Ferromagnetyk Informacje krystaliczna, charakteryzująca się równoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych i spinowych momentów czym jest.
 • Co to znaczy Hermann Emil Fischer Informacje niem., w latach 1888-1891 wyjaśnił strukturę cząsteczki ↑ glukozy, opracował syntezę glukozy i ↑ peptydów, wyjaśnił budowę ↑ kofeiny, ↑ co to jest.
 • Co to znaczy Flotacja Informacje minerałów, wykorzystująca różnice w zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków powietrza poprzez mieszaninę definicja.
 • Co to znaczy Vi Siarki Fluorek Informacje SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst = 146g·mol-1 co znaczy.
 • Co to znaczy Fluorki Informacje fluor na -I stopniu utlenienia. Należą do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład fluorek sodu NaF, fluorek baru słownik.
 • Co to znaczy Fluorowodór Informacje 19,5°C (wysoka t.w. jest wywołana asocjacją jego cząsteczek w rezultacie istnienia mocnych wiązań wodorowych); bezb. ciecz albo gaz o znaczenie.
 • Co to znaczy Fosfina Informacje ↑ fosforiaku PH3. 2) Związek org. należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny albo aromatyczny), analog ↑ amin czym jest.
 • Co to znaczy Fosforany Informacje kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion ortofosforanowy co to jest.
 • Co to znaczy Fosfory Informacje wykazujące zdarzenie ↑ fosforescencji. F. są na przykład wolframiany berylowców MIIWO4, związki karbazolowe (tak zwany fosfory czyste definicja.
 • Co to znaczy Fosgen Informacje dichlorku karbonylu COCl2. Bezb. gaz, t.t. -118°C, t.w. 8°C, trudno rozp. w wodzie, dobrze w benzenie i toluenie. W wodzie rozkłada się do co znaczy.
 • Co to znaczy Fotoliza Informacje aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła widzialnego albo słownik.
 • Co to znaczy Fotosynteza Informacje chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa najważniejszego procesu biochem znaczenie.
 • Co to znaczy Frans Informacje Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F. jest pierwiastkiem czym jest.
 • Co to znaczy Furan Informacje bezb., pięcioczłonowy, heterocykliczny ↑ związek aromatyczny o zapachu ↑ chloroformu nierozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org co to jest.
 • Co to znaczy Fm Informacje znak ↑ fermu definicja.
 • Co to znaczy Rozproszona Faza Informacje ↑ etap zdyspergowana co znaczy.
 • Co to znaczy Ferryt Informacje żelazo α zawierające domieszki węgla do 0,3 słownik.
 • Co to znaczy Zdyspergowana Faza Informacje zestaw cząstek substancji rozproszonej, na przykład tłuszcz w wodzie (mleko), woda w tłuszczu (masło znaczenie.
 • Co to znaczy Filochinon Informacje ↑ wit. K czym jest.
 • Co to znaczy Fluor Informacje Fluorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 9, m.at. 18,998u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1886 r. poprzez F.F.H. Moissana. W przyrodzie w co to jest.
 • Co to znaczy Fullereny Informacje węgla, nazwana od nazwiska J.B. Fullera, amerykańskiego architekta, wynalazcy kopuł geodezyjnych, które układem wiązań cząsteczki f definicja.
 • Co to znaczy Fosforescencja Informacje świecenie nie wszystkich ciał, wywołane naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena lub promieniowaniem co znaczy.
 • Co to znaczy Węglowodorów Fluorowcopochodne Informacje węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo słownik.
 • Co to znaczy Furanoza Informacje tautomerycznych form cukrów prostych. Pierścień furanozowy jest pięcioatomowy, zbudowany z czterech atomów węgla i jednego atomu tlenu znaczenie.
 • Co to znaczy Formalina Informacje około 40% roztwór wodny ↑ aldehydu mrówkowego czym jest.
 • Co to znaczy Formaldehyd Informacje ↑ aldehyd mrówkowy co to jest.
 • Co to znaczy Falowa Funkcja Informacje pełni stan układu; rozmiar podstawowa w ↑ mechanice kwantowej i opierającej się na niej ↑ chemii kwantowej. Przez kwadrat jej modułu definicja.
 • Co to znaczy Fosfan Informacje systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ fosforiaku co znaczy.
 • Co to znaczy Fosforyty Informacje skały zawierające ↑ apatyty; użytkowane do produkcji ↑ nawozów fosforowych słownik.
 • Co to znaczy Fizyka Informacje przyrodnicza badająca fundamentalne zjawiska ruchu i oddziaływań różnych form materii, ujmująca je w prawa i zasady formułowane w języku znaczenie.
 • Co to znaczy Fotochemia Informacje zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem promieniowania czym jest.
 • Co to znaczy Utlenienia Stopień Formalny Informacje ↑ stopień utlenienia co to jest.
 • Co to znaczy Foton Informacje promieniowania elektromagnetycznego o zerowej masie spoczynkowej; cząstka poruszająca się z prędkością światła, pozbawiona ładunku definicja.
 • Co to znaczy Octowa Fermentacja Informacje pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów alkoholu etylowego co znaczy.
 • Co to znaczy Faza Informacje ↑ etap układu słownik.
 • Co to znaczy F Informacje znak ↑ fluoru znaczenie.
 • Co to znaczy Fenyl Informacje ekipa fenylowa oznaczana -C6H5 albo Ph czym jest.
 • Co to znaczy Fosfor Informacje Phosphorus), pierwiastek chem., niemetal, Z = 15, m.at. 30,9733762u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1669 r. poprzez H. Brandta. W przyrodzie co to jest.
 • Co to znaczy Fr Informacje znak ↑ fransu definicja.
 • Co to znaczy Fosforiak Informacje wodorem o wzorze PH3 (t.t. -133°C, t.w. -88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest użytkowana także na oznaczenie związków fosforoorg co znaczy.
 • Co to znaczy Rozpraszająca Faza Informacje ↑ etap dyspersyjna słownik.
 • Co to znaczy Gibbsa Funkcja Informacje ↑ entalpia swobodna znaczenie.
 • Co to znaczy Fluorescencja Informacje światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0). Przejście tj czym jest.
 • Co to znaczy Fenyloalanina Informacje fenylopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Otrzymuje się ją sposobem Streckera, w reakcji aldehydu 2-fenyloetanowego z amoniakiem co to jest.
 • Co to znaczy Fenidon Informacje związek chem., bezb. igły; użytkowany jako wywoływacz definicja.
 • Co to znaczy Stanu Funkcje Informacje ↑ funkcje termodynamiczne co znaczy.
 • Co to znaczy Herman Fehling Informacje 1812-1885) chemik niem., zajmował się preparatyką org., analizą chem. środków spożywczych, wynalazł tak zwany odczynnik Fehlinga słownik.
 • Co to znaczy Układu Faza Informacje układ) odgraniczona wyraźną powierzchnią od pozostałej, na przykład benzen i woda (układ ciecz-ciecz), kryształy CuSO4 w nasyconym znaczenie.
 • Co to znaczy Fluorowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: fluor, chlor, brom, jod, astat. Wszystkie fluorowce to niemetale czym jest.
 • Co to znaczy Fluorofory Informacje więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję promieniowania o określonej co to jest.
 • Co to znaczy Fluoryt Informacje minerał, CaF2, użytkowany do produkcji ↑ kwasu fluorowodorowego, soczewek mikroskopowych i jako ↑ topnik w metalurgii definicja.
 • Co to znaczy Fajans Informacje kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu, gliny, skaleni co znaczy.
 • Co to znaczy FALA DE BROGLIE´A Informacje Broglie´a, każdej cząstce o pędzie p można przypisać falę o długości λ: gdzie h jest stałą Plancka (↑ teoria kwantowa Plancka słownik.
 • Co to znaczy Fenantren Informacje 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju antracenowego; ↑ smoła znaczenie.
 • Co to znaczy Filtrat Informacje przesącz, ciecz uzyskana po odsączeniu osadu z mieszaniny ciecz - ciało stałe czym jest.
 • Co to znaczy Flint Informacje ołowiowe; przykładowe składy: SiO2 - 46,6%, Na2O - 1,5%, K2O - 7,8%, PbO - 43,8%, As2O3 - 0,3% albo SiO2 - 28,4%, K2O - 2,5%, PbO - 69 co to jest.
 • Co to znaczy Kazimierz Fajans Informacje fizykochemik niem.-am. polskiego pochodzenia. Prowadził badania w dziedzinie promieniotwórczości i radiochemii. Sformułował (z wyjątkiem F definicja.
 • Co to znaczy Fallotoksyny Informacje trujących heptapeptydów, zbudowanych z L- i D aminokwasów, występują w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides). Najsilniej trującą f co znaczy.
 • Co to znaczy Michael Faraday Informacje chemik z angielskiego:, odkrył zdarzenie indukcji elektromagnetycznej, sformułował dwa prawa elektrolizy, odkrył dia- i paramagnetyzm słownik.
 • Co to znaczy Dyspersyjna Faza Informacje ośrodek, gdzie zostały rozproszone cząstki etapy zdyspergowanej, na przykład woda w relacji do tłuszczu w mleku; tłuszcz w relacji do wody znaczenie.
 • Co to znaczy Fe Informacje znak ↑ żelaza czym jest.
 • Co to znaczy Fenoloftaleina Informacje białe ciało krystaliczne, t.t. 261°C, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu. Użytkowana jako ↑ parametr kwasowo-zasadowy i czasem jako co to jest.
 • Co to znaczy Fermentacja Informacje reakcja rozkładu ustalonych związków org. biegnąca pod wpływem ↑ enzymów. Może to być ↑ fermentacja alkoholowa, ↑ fermentacja mlekowa, ↑ definicja.
 • Co to znaczy Alkoholowa Fermentacja Informacje zachodzący pod wpływem enzymu zymazy (zawartego w drożdżach) w uwarunkowaniach beztlenowych, doskonała temp. 25÷30°C; reakcja przemiany co znaczy.
 • Co to znaczy Ferrimagnetyk Informacje odpowiednim zakresie temp. pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne) ułożenie elementarnych momentów magnetycznych, nie mniej jednak, w słownik.
 • Co to znaczy Ferryty Informacje tlenku żelaza(III) z tlenkami innych metali (na przykład Fe2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+), niekiedy o ↑ składzie niestechiometrycznym znaczenie.
 • Co to znaczy FISCHER FRANZ JOSEF EMIL Informacje 1877-1947) chemik niem., opracował z H. Tropschem metodę produkcji benzyny syntetycznej czym jest.
 • Co to znaczy Frakcja Informacje mieszaniny, charakteryzująca się ustalonymi właściwościami; mieszaninę dzieli się na poszczególne f. odpowiednimi sposobami rozdziału, na co to jest.
 • Co to znaczy Freony Informacje fluorowcopochodne metanu (na przykład CCl2F2, CBr2F2), użytkowane dawniej jako środki chłodzące w lodówkach. Obecność f. w atmosferze definicja.
 • Co to znaczy Charles Friedel Informacje franc., opracował z J.M. Craftsem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych, użytkowaną w produkcji wielu surowców chemicznych (na co znaczy.
 • Co to znaczy Termodynamiczne Funkcje Informacje na zbiorze parametrów stanu, jednoznacznie charakteryzujące stan układu. Są nimi: ↑ energia wewnętrzna, ↑ energia swobodna, ↑ entalpia, ↑ słownik.
 • Co to znaczy Fuzle Informacje oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i pentylowe), estry i znaczenie.
 • Co to znaczy Fenoplasty Informacje pozyskiwane w rezultacie reakcji polikondensacji ↑ fenoli z ↑ aldehydami. W zależności od własności dzieli się je na żywice nowolakowe czym jest.
 • Co to znaczy Fruktoza Informacje 100°C, [α]D = -93°; cukier prosty, ketoheksoza. Bezb. krystaliczne ciało stałe o słodkim smaku (słodsza od ↑ glukozy). Bardzo dobrze rozp co to jest.
 • Co to znaczy Ferrocen Informacje chem. z gatunku ↑ metalocenów; ↑ związek metaloorg. zbudowany z kationu żelaza Fe2+ znajdującego się między dwoma anionami definicja.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Ferrocen, Fruktoza, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje Termodynamiczne, Friedel Charles, Freony, Frakcja, Fischer Franz Josef Emil, Ferryty, Ferrimagnetyk, Fermentacja co to znaczy.

Tłumaczenie Ferrocen, Fruktoza, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje co to jest.