ferrocen fruktoza fenoplasty co to znaczy
Ferrocen, Fruktoza, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje Termodynamiczne, Friedel Charles, Freony, Frakcja.

Słownik chemiczny: przykłady na F

 • Co to znaczy FARBY Definicja produkty składające się z barwników org. i nieorg., spoiw i wody albo rozpuszczalnika org., użytkowane do trwałego barwienia powierzchni
 • Co to znaczy FENOL Definicja C6H5OH, najprostszy przedstawiciel ↑ fenoli, t.t. 43°C, t.w. 182°C; bezb., krystaliczna substancja, mająca charakterystyczny zapach. Na
 • Co to znaczy FENOLE Definicja związki org., jednofunkcyjne pochodne węglowodorów, o wzorze ogólnym Ar-OH (Ar - ekipa arylowa, pierścień aromatyczny). Zazwyczaj
 • Co to znaczy FERM Definicja znak Fm, (z łaciny Fermium), pierwiastek chem., metal, Z = 100, m.at. 257,095u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ einsteinem) w pyle, po
 • Co to znaczy FERMENTACJA MLEKOWA Definicja mechanizm zachodzący pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie, raczej z rodz. Lactobacillus, w uwarunkowaniach beztlenowych
 • Co to znaczy FERROMAGNETYK Definicja substancja krystaliczna, charakteryzująca się równoległym uporządkowaniem elementarnych momentów magnetycznych (orbitalnych i spinowych
 • Co to znaczy FISCHER EMIL HERMANN Definicja 1852-1919) chemik niem., w latach 1888-1891 wyjaśnił strukturę cząsteczki ↑ glukozy, opracował syntezę glukozy i ↑ peptydów, wyjaśnił
 • Co to znaczy FLOTACJA Definicja sposób wzbogacania minerałów, wykorzystująca różnice w zwilżaniu składników mieszanin. Bazuje na przepuszczaniu pęcherzyków powietrza
 • Co to znaczy FLUOREK SIARKI(VI) Definicja heksafluorek siarki - SF6, związek o bardzo interesującej budowie i właściwościach fizykochem. Jeden z najcięższych znanych gazów (mcząst
 • Co to znaczy FLUORKI Definicja związki zawierające fluor na -I stopniu utlenienia. Należą do nich sole kwasu fluorowodorowego HF, fluorki metali, na przykład fluorek sodu
 • Co to znaczy FLUOROWODÓR Definicja HF, t.t. -83°C, t.w. 19,5°C (wysoka t.w. jest wywołana asocjacją jego cząsteczek w rezultacie istnienia mocnych wiązań wodorowych); bezb
 • Co to znaczy FOSFINA Definicja 1) Zwyczajowa nazwa ↑ fosforiaku PH3. 2) Związek org. należący do szeregu PH2R, PHR2 albo PR3 (gdzie R = rodnik alifatyczny albo
 • Co to znaczy FOSFORANY Definicja sole tlenowych kwasów fosforowych, najtrwalsze są f., w cząsteczkach których atom fosforu występuje na V stopniu utlenienia tworząc anion
 • Co to znaczy FOSFORY Definicja substancje wykazujące zdarzenie ↑ fosforescencji. F. są na przykład wolframiany berylowców MIIWO4, związki karbazolowe (tak zwany fosfory
 • Co to znaczy FOSGEN Definicja nazwa zwyczajowa dichlorku karbonylu COCl2. Bezb. gaz, t.t. -118°C, t.w. 8°C, trudno rozp. w wodzie, dobrze w benzenie i toluenie. W wodzie
 • Co to znaczy FOTOLIZA Definicja rozkład związku aktywnego fotochemicznie, rozpad określonego wiązania pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu ↑ światła
 • Co to znaczy FOTOSYNTEZA Definicja 1) synteza związków chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa
 • Co to znaczy FRANS Definicja znak Fr, (z łaciny Francium), pierwiastek chem., metal, Z = 87, m.at. 223,02u, ekipa ↑ litowców. Odkryty w 1939 r. poprzez M. Perey. F
 • Co to znaczy FURAN Definicja C4H4O, t.w. 31,3°C; bezb., pięcioczłonowy, heterocykliczny ↑ związek aromatyczny o zapachu ↑ chloroformu nierozp. w wodzie, rozp. w
 • Co to znaczy Fm Definicja znak ↑ fermu
 • Co to znaczy FAZA ROZPROSZONA Definicja ↑ etap zdyspergowana
 • Co to znaczy FERRYT Definicja żelazo α zawierające domieszki węgla do 0,3
 • Co to znaczy FAZA ZDYSPERGOWANA Definicja zestaw cząstek substancji rozproszonej, na przykład tłuszcz w wodzie (mleko), woda w tłuszczu (masło
 • Co to znaczy FILOCHINON Definicja ↑ wit. K
 • Co to znaczy FLUOR Definicja znak F, (z łaciny Fluorum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 9, m.at. 18,998u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1886 r. poprzez F.F.H
 • Co to znaczy FULLERENY Definicja odmiana alotropowa węgla, nazwana od nazwiska J.B. Fullera, amerykańskiego architekta, wynalazcy kopuł geodezyjnych, które układem wiązań
 • Co to znaczy FOSFORESCENCJA Definicja tak zwany zimne świecenie nie wszystkich ciał, wywołane naświetlaniem ich światłem, promieniami UV, promieniami Roentgena lub
 • Co to znaczy FLUOROWCOPOCHODNE WĘGLOWODORÓW Definicja pochodne węglowodorów z jednym albo większą ilością atomów ↑ fluorowców jako podstawnikami. Otrzymuje się je stosując fluorowiec (X2) albo
 • Co to znaczy FURANOZA Definicja jedna z cyklicznych tautomerycznych form cukrów prostych. Pierścień furanozowy jest pięcioatomowy, zbudowany z czterech atomów węgla i
 • Co to znaczy FORMALINA Definicja około 40% roztwór wodny ↑ aldehydu mrówkowego
 • Co to znaczy FORMALDEHYD Definicja ↑ aldehyd mrówkowy
 • Co to znaczy FUNKCJA FALOWA Definicja funkcja opisująca w pełni stan układu; rozmiar podstawowa w ↑ mechanice kwantowej i opierającej się na niej ↑ chemii kwantowej. Przez
 • Co to znaczy FOSFAN Definicja systematyczna, lecz mniej rekomendowana nazwa ↑ fosforiaku
 • Co to znaczy FOSFORYTY Definicja skały zawierające ↑ apatyty; użytkowane do produkcji ↑ nawozów fosforowych
 • Co to znaczy FIZYKA Definicja edukacja przyrodnicza badająca fundamentalne zjawiska ruchu i oddziaływań różnych form materii, ujmująca je w prawa i zasady formułowane w
 • Co to znaczy FOTOCHEMIA Definicja dział chemii zajmujący się reakcjami chemicznymi, które zachodzą w mieszaninach gazów, roztworach ciekłych i ciałach stałych pod wpływem
 • Co to znaczy FORMALNY STOPIEŃ UTLENIENIA Definicja ↑ stopień utlenienia
 • Co to znaczy FOTON Definicja kwant promieniowania elektromagnetycznego o zerowej masie spoczynkowej; cząstka poruszająca się z prędkością światła, pozbawiona ładunku
 • Co to znaczy FERMENTACJA OCTOWA Definicja reakcja, zachodząca pod wpływem enzymów produkowanych poprzez bakterie kwasu octowego (Acetobacter), a polegająca na utlenieniu roztworów
 • Co to znaczy FAZA Definicja ↑ etap układu
 • Co to znaczy F Definicja znak ↑ fluoru
 • Co to znaczy FENYL Definicja ekipa fenylowa oznaczana -C6H5 albo Ph
 • Co to znaczy FOSFOR Definicja znak P, (z łaciny Phosphorus), pierwiastek chem., niemetal, Z = 15, m.at. 30,9733762u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1669 r. poprzez H
 • Co to znaczy Fr Definicja znak ↑ fransu
 • Co to znaczy FOSFORIAK Definicja związek fosforu z wodorem o wzorze PH3 (t.t. -133°C, t.w. -88°C), zwany także fosfiną, choć nazwa ta jest użytkowana także na oznaczenie
 • Co to znaczy FAZA ROZPRASZAJĄCA Definicja ↑ etap dyspersyjna
 • Co to znaczy FUNKCJA GIBBSA Definicja ↑ entalpia swobodna
 • Co to znaczy FLUORESCENCJA Definicja emisja kwantów światła (świecenie), zachodząca przy przejściu elektronu z wyższego na niższy poziom energetyczny o tym samym spinie (ΔS = 0
 • Co to znaczy FENYLOALANINA Definicja kwas 2-amino-3-fenylopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Otrzymuje się ją sposobem Streckera, w reakcji aldehydu 2
 • Co to znaczy FENIDON Definicja związek chem., bezb. igły; użytkowany jako wywoływacz
 • Co to znaczy FUNKCJE STANU Definicja ↑ funkcje termodynamiczne
 • Co to znaczy FEHLING HERMAN Definicja 1812-1885) chemik niem., zajmował się preparatyką org., analizą chem. środków spożywczych, wynalazł tak zwany odczynnik Fehlinga
 • Co to znaczy FAZA UKŁADU Definicja część układu (↑ układ) odgraniczona wyraźną powierzchnią od pozostałej, na przykład benzen i woda (układ ciecz-ciecz), kryształy CuSO4 w
 • Co to znaczy FLUOROWCE Definicja ekipa 17 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: fluor, chlor, brom, jod, astat. Wszystkie fluorowce to
 • Co to znaczy FLUOROFORY Definicja układy atomów (a więc fragmenty cząsteczek) odpowiadające za ↑fluorescencję, przeważnie ekipy funkcyjne, wykazująca absorpcję
 • Co to znaczy FLUORYT Definicja minerał, CaF2, użytkowany do produkcji ↑ kwasu fluorowodorowego, soczewek mikroskopowych i jako ↑ topnik w metalurgii
 • Co to znaczy FAJANS Definicja materiał ceramiczny; kruchy i silnie chłonący wodę (porowaty). Otrzymywany poprzez dwukrotne wypalanie mieszaniny rozdrobnionych: kaolinu
 • Co to znaczy FALA DE BROGLIE´A Definicja wg hipotezy de Broglie´a, każdej cząstce o pędzie p można przypisać falę o długości λ: gdzie h jest stałą Plancka (↑ teoria kwantowa
 • Co to znaczy FENANTREN Definicja t.t. 100°C, t.w. 340°C. Węglowodór aromatyczny. Bezb., krystaliczna substancja, wyodrębniana ze smół węglowych (szczególnie z oleju
 • Co to znaczy FILTRAT Definicja przesącz, ciecz uzyskana po odsączeniu osadu z mieszaniny ciecz - ciało stałe
 • Co to znaczy FLINT Definicja ↑ szkło potasowo-ołowiowe; przykładowe składy: SiO2 - 46,6%, Na2O - 1,5%, K2O - 7,8%, PbO - 43,8%, As2O3 - 0,3% albo SiO2 - 28,4%, K2O - 2
 • Co to znaczy FAJANS KAZIMIERZ Definicja 1887-1975) fizykochemik niem.-am. polskiego pochodzenia. Prowadził badania w dziedzinie promieniotwórczości i radiochemii. Sformułował (z
 • Co to znaczy FALLOTOKSYNY Definicja ekipa silnie trujących heptapeptydów, zbudowanych z L- i D aminokwasów, występują w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides
 • Co to znaczy FARADAY MICHAEL Definicja 1791-1867) fizyk i chemik z angielskiego:, odkrył zdarzenie indukcji elektromagnetycznej, sformułował dwa prawa elektrolizy, odkrył dia- i
 • Co to znaczy FAZA DYSPERSYJNA Definicja etap rozpraszająca, ośrodek, gdzie zostały rozproszone cząstki etapy zdyspergowanej, na przykład woda w relacji do tłuszczu w mleku
 • Co to znaczy Fe Definicja znak ↑ żelaza
 • Co to znaczy FENOLOFTALEINA Definicja barwnik syntetyczny; białe ciało krystaliczne, t.t. 261°C, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu. Użytkowana jako ↑ parametr kwasowo-zasadowy
 • Co to znaczy FERMENTACJA Definicja mechanizm biochem.; reakcja rozkładu ustalonych związków org. biegnąca pod wpływem ↑ enzymów. Może to być ↑ fermentacja alkoholowa, ↑
 • Co to znaczy FERMENTACJA ALKOHOLOWA Definicja mechanizm zachodzący pod wpływem enzymu zymazy (zawartego w drożdżach) w uwarunkowaniach beztlenowych, doskonała temp. 25÷30°C; reakcja
 • Co to znaczy FERRIMAGNETYK Definicja substancja, gdzie w odpowiednim zakresie temp. pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne) ułożenie elementarnych momentów magnetycznych
 • Co to znaczy FERRYTY Definicja roztwory stałe tlenku żelaza(III) z tlenkami innych metali (na przykład Fe2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+), niekiedy o ↑ składzie
 • Co to znaczy FISCHER FRANZ JOSEF EMIL Definicja 1877-1947) chemik niem., opracował z H. Tropschem metodę produkcji benzyny syntetycznej
 • Co to znaczy FRAKCJA Definicja ustalona część mieszaniny, charakteryzująca się ustalonymi właściwościami; mieszaninę dzieli się na poszczególne f. odpowiednimi sposobami
 • Co to znaczy FREONY Definicja zazwyczaj fluorowcopochodne metanu (na przykład CCl2F2, CBr2F2), użytkowane dawniej jako środki chłodzące w lodówkach. Obecność f. w
 • Co to znaczy FRIEDEL CHARLES Definicja 1832-1899) chemik franc., opracował z J.M. Craftsem metodę alkilowania pierścieni aromatycznych, użytkowaną w produkcji wielu surowców
 • Co to znaczy FUNKCJE TERMODYNAMICZNE Definicja funkcje określone na zbiorze parametrów stanu, jednoznacznie charakteryzujące stan układu. Są nimi: ↑ energia wewnętrzna, ↑ energia
 • Co to znaczy FUZLE Definicja olej pozostający po oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i
 • Co to znaczy FENOPLASTY Definicja tworzywa pozyskiwane w rezultacie reakcji polikondensacji ↑ fenoli z ↑ aldehydami. W zależności od własności dzieli się je na żywice
 • Co to znaczy FRUKTOZA Definicja C6H12O6, t.t. około 100°C, [α]D = -93°; cukier prosty, ketoheksoza. Bezb. krystaliczne ciało stałe o słodkim smaku (słodsza od ↑ glukozy
 • Co to znaczy FERROCEN Definicja Fe(C5H5)2, związek chem. z gatunku ↑ metalocenów; ↑ związek metaloorg. zbudowany z kationu żelaza Fe2+ znajdującego się między dwoma

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Ferrocen, Fruktoza, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje Termodynamiczne, Friedel Charles, Freony, Frakcja, Fischer Franz Josef Emil, Ferryty, Ferrimagnetyk, Fermentacja co to znaczy.

Tłumaczenie Ferrocen, Fruktoza, Fenoplasty, Fuzle, Funkcje co to jest.