insulina izotopy imidki co to znaczy
Insulina, Izotopy, Imidki, Izomer, Izomeria Szkieletowa, Izomeria Położenia Podstawnika, Izomeria.

Słownik chemiczny: przykłady na I

 • Co to znaczy IBUPROFEN Definicja związek chem.; białe ciało stałe, t.t. 51°C; użytkowany jako aktywny składnik popularnych środków przeciwbólowych
 • Co to znaczy ILOCZYN JONOWY WODY Definicja Kw - iloczyn jonowy autodysocjacji wody: H2O ⇆ H+ + OH- a ściślej H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH-. Stała równowagi dla tej reakcji wynosi
 • Co to znaczy IŁY Definicja skały, zazwyczaj plastyczne na mokro; użytkowane do produkcji cegieł, dachówek, cementów i materiałów ogniotrwałych
 • Co to znaczy IMIDAZOL Definicja 1,3-diazol, aromatyczny ↑ związek heterocykliczny o wzorze półstrukturalnym. Słupkowate kryształy, łatwo rozp. w wodzie i etanolu, nieco
 • Co to znaczy IN STATU NASCENDI Definicja z z łaciny w momencie stworzenia) - stan substancji w momencie jej powstawania w dowolnej reakcji chem., cechujący się wyjątkowo wysoką
 • Co to znaczy IND Definicja znak In, (z łaciny Indium), pierwiastek chem., metal, Z = 49, m.at. 114,82u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1863 r. poprzez F. Reicha i H.T
 • Co to znaczy INDYKATOR Definicja parametr - substancja pozwalająca na śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na
 • Co to znaczy INTERFERENCJA Definicja nakładanie się fal (na przykład elektromagnetycznych albo materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak zwany prążki
 • Co to znaczy IRYD Definicja znak Ir, (z łaciny Iridium), pierwiastek chem., metal, Z = 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S. Tennanta. W
 • Co to znaczy ITERB Definicja znak Yb, (z łaciny Ytterbium), pierwiastek chem., metal, Z = 70, m.at. 173,04u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1878 r. poprzez J. Marignaca
 • Co to znaczy ITR Definicja znak Y, (z łaciny Yttrium), pierwiastek chem., metal, Z = 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J. Gadolina
 • Co to znaczy IZOMERYZACJA Definicja przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe - mechanizm przekształcania jednego izomeru w drugi, na przykład alkoholu winylowego w aldehyd octowy
 • Co to znaczy IZOMORFIZM Definicja występowanie różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny
 • Co to znaczy INWERSJA Definicja operacja symetrii (przekształcenie tożsamościowe), dokonywana względem środka symetrii. Zobacz przedmioty symetrii
 • Co to znaczy IZOMERIA PODSTAWIENIA Definicja ↑ izomeria położenia podstawnika
 • Co to znaczy INGOLINY Definicja ↑ nadtlenek wodoru
 • Co to znaczy INICJATOR Definicja substancja zapoczątkowująca mechanizm detonacji (na przykład azydek ołowiu (II) Pb(N3)2, piorunian rtęci Hg(ONC)2) albo mechanizm
 • Co to znaczy IZOMERY Definicja związki chem. mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym
 • Co to znaczy IZOTONY Definicja nuklidy, których jądra mają identyczne liczby ↑ neutronów, a różne liczby protonów (mają identyczne różnice liczb masowych i atomowych (A-Z
 • Co to znaczy I Definicja znak ↑ jodu
 • Co to znaczy ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI Definicja KSO - iloczyn stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm
 • Co to znaczy ILMENIT Definicja minerał, FeTiO3, ruda tytanu, użytkowany również do produkcji białej farby, stali szczególnych
 • Co to znaczy Ir Definicja znak ↑ irydu
 • Co to znaczy IZOMERIA CIS-TRANS Definicja rodzaj stereoizomerii powodowany zablokowaniem rotacji atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania podwójnego (na przykład węgla
 • Co to znaczy IZOMERIA KONSTYTUCYJNA Definicja rodzaj izomerii polegającej na tym, iż poszczególne ↑ izomery różnią się budową, a więc kolejnością i metodą połączenia atomów w cząsteczce
 • Co to znaczy IZOPREN Definicja 2-metylo-1,3-butadien, węglowodór z gatunku ↑ dienów, bezb. niskowrząca ciecz (t.w. 34°C). Użytkowany do otrzymywania jednego z rodzajów
 • Co to znaczy IMINA Definicja związek chem. o wzorze HN=NH, otrzymywany poprzez delikatne utlenianie hydrazyny. Nazwą tą ustala się również związki org. zawierające w
 • Co to znaczy In Definicja znak ↑ indu
 • Co to znaczy INHIBITOR Definicja ↑ katalizator zmniejszający szybkości reakcji poprzez podwyższenie ↑ energii aktywacji charakterystycznej dla danej reakcji. I. stosuje się
 • Co to znaczy INHIBITORY KOROZJI Definicja substancje, które dodane do środowiska korodującego zmniejszają prędkość korozji poprzez wytworzenie warstw ochronnych
 • Co to znaczy INWERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ Definicja zdarzenie zmiany znaku skręcalności optycznej, tzn. zmiany kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Roztwory wodne sacharozy
 • Co to znaczy IPERYT Definicja gaz musztardowy - związek chem., org. pochodna siarki; bezbarwna ciecz, o zapachu musztardy; użytkowany jako ↑ bojowy środek trujący o
 • Co to znaczy IZOBARY Definicja nuklidy, których jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑ nukleonów, a różną ↑ protonów (mają identyczne liczby masowe (A; ↑ liczba masowa
 • Co to znaczy IZOLEUCYNA Definicja kwas 2-amino-3-metylopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. kryształy dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp
 • Co to znaczy IZOMERIA OPTYCZNA Definicja występowanie cząsteczek nie wszystkich związków chem. w dwóch niejednakowych postaciach - będących swoistymi odbiciami lustrzanymi - w
 • Co to znaczy IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA Definicja jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie
 • Co to znaczy IZOMERIA SZKIELETOWA Definicja rodzaj ↑ izomerii konstytucyjnej opierający na tym, iż związki mają ten sam wzór sumaryczny, a różnią się budową swojego szkieletu
 • Co to znaczy IZOMER Definicja jeden spośród związków, które posiadają taki sam ↑ wzór sumaryczny, lecz różne własności fizyczne, co wynika z odmiennej budowy cząsteczki
 • Co to znaczy IMIDKI Definicja ekipa związków chem., pochodnych amoniaku, gdzie dwa z atomów wodoru zostały zastąpione atomami metalu, MI2NH; nietrwałe związki o budowie
 • Co to znaczy IZOTOPY Definicja nuklidy, których jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑ protonów, a różną ↑ neutronów - mają identyczne liczby atomowe (Z; ↑ liczba atomowa
 • Co to znaczy INSULINA Definicja ↑ białko, złożona jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Insulina, Izotopy, Imidki, Izomer, Izomeria Szkieletowa, Izomeria Położenia Podstawnika, Izomeria Optyczna, Izoleucyna, Izobary, Iperyt, Inwersja Skręcalności co to znaczy.

Tłumaczenie Insulina, Izotopy, Imidki, Izomer, Izomeria Szkieletowa co to jest.