epidot elana efekt kaczora co to znaczy
Epidot, Elana, Efekt Kaczora Donalda, Entalpia Sublimacji, Emisja Beta Plus, Eter Naftowy, Europ.

Słownik chemiczny: przykłady na E

 • Co to znaczy ELEKTRODY I RODZAJU Definicja elektrody charakteryzujące się tym, iż zachodzi na nich reakcja między pierwiastkiem (metalem, niemetalem) a jego jonami, na przykład: ↑
 • Co to znaczy ELEKTRODA WODOROWA Definicja elektroda wykonana z ↑ platyny pokrytej czernią platynową (rozdrobnioną platyną), zanurzona w temp. 25°C, w roztworze kwasu o stężeniu 1
 • Co to znaczy EFEKT CIEPLARNIANY Definicja przyrost średniej temp. atmosfery ziemskiej, pociągający za sobą konsekwencje potencjalnie negatywne albo nawet groźne dla człowieka, nie
 • Co to znaczy EFEKT CIEPLNY REAKCJI Definicja liczba energii wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego
 • Co to znaczy EFEKT SYNERGICZNY Definicja zdarzenie występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa
 • Co to znaczy EINSTEIN Definicja znak Es, (z łaciny Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu
 • Co to znaczy EINSTEIN ALBERT Definicja 1879-1955) fizyk teoretyk, ur. w Ulm, studia ukończył w Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe. Pracował na
 • Co to znaczy EKA-PIERWIASTKI Definicja pierwiastki, których w 1871 r. istnienie przewidział D.I. Mendelejew, opisał ich właściwości (także związków tych pierwiastków) opierając
 • Co to znaczy EKRANOWANIE JĄDRA Definicja zmniejszanie oddziaływania jądra na dany elektron w atomie poprzez elektrony, znajdujące się między nim i jądrem atomu
 • Co to znaczy EKSPERYMENT Definicja odmiennie doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑
 • Co to znaczy EKSYKATOR Definicja szczelnie zamykane naczynie szklane w kształcie szerokiego słoja z pokrywą dopasowaną na szlif, wykorzystywane do suszenia związków chem. i
 • Co to znaczy ELEKTRODA Definicja ↑ katoda albo ↑ anoda. 1) Obiekt urządzenia elektrycznego (na przykład lampy elektronowej, pieca oporowego i tym podobne), poprzez który
 • Co to znaczy ELEKTRODA CHLOROSREBROWA Definicja elektroda odwracalna zbudowana ze ↑ srebra pokrytego chlorkiem srebra, zanurzona w roztworze KCl albo HCl: Ag, AgCl/Cl-. Zachodzi na niej
 • Co to znaczy ELEKTRODA CHLOROWA Definicja elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym
 • Co to znaczy ELEKTRODA PLATYNOWA Definicja elektroda wykonana z metalicznej ↑ platyny, ulegająca polaryzacji w trakcie procesu elektrolizy. W celu wyeliminowania tego niekorzystnego
 • Co to znaczy ELEKTRODA SZKLANA Definicja ↑ elektroda jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła
 • Co to znaczy ELEKTRODY REDOKS Definicja elektrody zbudowane z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym zarówno formę utlenioną jak i zredukowaną układu redoks, na przykład
 • Co to znaczy ELEKTROLITY Definicja substancje, które ulegają w wodzie (albo innym rozpuszczalniku lub w stanie stopionym) rozpadowi na jony i dlatego przewodzą prąd
 • Co to znaczy ELEKTROLIZA Definicja mechanizmy zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego
 • Co to znaczy ELEKTROLIZER HOFMANNA Definicja urządzenie do wykonywania elektrolizy i pomiaru objętości gazów wydzielających się na elektrodach. Naczynie elektrolityczne (szklane) ma
 • Co to znaczy ELEKTRON Definicja negaton - trwała cząstka elementarna, mająca niekorzystny ładunek elektryczny e = 1,602177·10-19 C i masę spoczynkową me = 9,1094·10-31kg
 • Co to znaczy ELEKTRONOWE TEORIE WIĄZANIA CHEMICZNEGO Definicja teorie, które wiązanie chem. opisują w uproszczony sposób jako tworzone poprzez elektrony. Pojawiły się po odkryciu elektronu w 1896 r
 • Co to znaczy ELEKTRONY NIEWIĄŻĄCE Definicja elektrony tworzące wolne pary, wg chemii kwantowej obsadzające orbitale niewiążące. Na przykład dwa walencyjne elektrony atomu tlenu w
 • Co to znaczy ELEKTRONY SPAROWANE Definicja elektrony obsadzające ten sam orbital, mają przeciwnie ukierunkowane spiny, a więc różne rzuty spinu. Różnią się wartościami magnetycznych
 • Co to znaczy ELEKTRONY WALENCYJNE Definicja elektrony ↑ powłok walencyjnych atomu, które biorą udział w tworzeniu wiązań chem. Dla pierwiastków bloku s i bloku p (ekipy: 1, 2, 13÷18
 • Co to znaczy ELEKTRORAFINACJA MIEDZI Definicja mechanizm otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi
 • Co to znaczy ELEKTROUJEMNOŚĆ PIERWIASTKÓW Definicja umiejętność atomów pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności
 • Co to znaczy ELEMENTY SYMETRII Definicja obiekty geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń
 • Co to znaczy EMETYK Definicja OSbOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOK)2 H2O; bezb. kryształki albo biały proszek o słodkawym smaku; rozp. w wodzie. Użytkowany w medycynie (leczenie
 • Co to znaczy EMISJA ALFA Definicja emisja cząstek α ( ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba
 • Co to znaczy EMISJA BETA MINUS Definicja emisja cząstki β (e-) i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba
 • Co to znaczy EMULGATORY Definicja stabilizatory) - substancje powierzchniowo aktywne, ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej kropelek
 • Co to znaczy EMULSJA FOTOGRAFICZNA Definicja ↑ zawiesina substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów
 • Co to znaczy ENERGIA AKTYWACJI Definicja Ea) - liczba energii potrzebna do wytworzenia kompleksu aktywnego (stanu przejściowego reakcji), na przykład: , gdzie: A, BC - substraty
 • Co to znaczy ENERGIA JONIZACJI Definicja najmniejsza energia potrzebna do oderwania elektronu z atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka
 • Co to znaczy ENERGIA JONOWEJ SIECI KRYSTALICZNEJ Definicja energia, którą trzeba dostarczyć, by 1 mol substancji krystalicznej rozłożyć na jony i przenieść je na nieskończenie spore odległości tak
 • Co to znaczy ENERGIA ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH Definicja odmiennie energia ↑ oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych
 • Co to znaczy ENERGIA OSCYLACYJNA Definicja część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z drganiami jej atomów wokół położeń równowagi. Amplituda drgań rośnie
 • Co to znaczy ENERGIA ROTACYJNA Definicja część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem obrotowym (albo ruchem obrotowym jej fragmentów
 • Co to znaczy ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU Definicja energia obejmująca różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy
 • Co to znaczy ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA Definicja to jest energia jakiej należy dostarczyć, by rozbić ↑ jądro atomu na wolne ↑ nukleony. Rozmiar tej energii jest rzędu wielu MeV (od 2,2 MeV
 • Co to znaczy ENERGIA WIĄZAŃ ZWIĄZKU CHEMICZNEGO Definicja liczba energii, jaką trzeba dostarczyć, by jeden mol nie oddziaływujących na siebie cząsteczek związku chem. rozłożyć na ↑ atomy w temp. 0 K
 • Co to znaczy ENERGIE ORBITALNE Definicja energie odpowiadające poszczególnym orbitalom w atomie albo cząsteczce, zwane również poziomami energetycznymi. W izolowanym atomie mają tę
 • Co to znaczy ENTALPIA Definicja energia wewnętrzna układu zwiększona o iloczyn jego ciśnienia i objętości, H = U + pV; użytkowana do energetycznej charakterystyki zmian w
 • Co to znaczy ENTALPIA PAROWANIA Definicja entalpia procesu parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba
 • Co to znaczy ENTALPIA ROZPUSZCZANIA Definicja zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola
 • Co to znaczy ENTALPIA SWOBODNA Definicja odmiennie funkcja Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H
 • Co to znaczy ENTROPIA Definicja termodynamiczna funkcja stanu układu wyrażana zależnością: ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła dostarczona do
 • Co to znaczy ENZYMY Definicja ↑ biokatalizatory produkowane w organizmach żywych, wykazują bardzo specyficzne działanie katalityczne, niezbędne do przebiegu mechanizmów
 • Co to znaczy ERB Definicja znak Er, (z łaciny Erbium), pierwiastek chem., metal, Z = 68, m.at. 167,26u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera
 • Co to znaczy ERGOTAMINA Definicja związek chem.; pochodna kwasu D-(+)-lizergowego (↑ LSD); jeden z kilku ↑ alkaloidów występujących w sporyszu - formie przetrwalnikowej
 • Co to znaczy ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH Definicja związki org. o wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia
 • Co to znaczy ESTRY KWASÓW NIEORGANICZNYCH Definicja pochodne kwasów nieorg., gdzie atomy wodoru (wszystkie lub ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi, na przykład: azotany: R-O-NO2
 • Co to znaczy ETANOL Definicja alkohol etylowy) - CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym
 • Co to znaczy ETEN Definicja etylen C2H4, pierwszy człon ↑ szeregu homologicznego ↑ alkenów. To jest bezb. gaz (tt. -169°C, tw. -104°C) nierozp. w wodzie, z kolei
 • Co to znaczy ETYLINA Definicja odmiennie benzyna ołowiowa; wytwarzana w rezultacie destylacji ropy naftowej (podobnie jak inne paliwa ciekłe). Benzyna, do której w celu
 • Co to znaczy ETYN Definicja acetylen, pierwszy człon szeregu homologicznego alkinów o wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami H-C≡C
 • Co to znaczy EWOLUCJA CHEMICZNA Definicja hipotetyczny najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na
 • Co to znaczy ELEKTROLITY SŁABE Definicja ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej
 • Co to znaczy ELIMINACJA Definicja ↑ reakcja eliminacji
 • Co to znaczy EKSPLOZJA Definicja ↑ wybuch
 • Co to znaczy ENTALPIA SPALANIA Definicja entalpia reakcji spalania jednego mola substancji w tlenie (dla związków org. do CO2(g), H2O(g), N2(g), SO2(g) i HX(g), gdzie X atom
 • Co to znaczy ESTRYFIKACJA Definicja reakcja tworzenia estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo
 • Co to znaczy EKSTRAKCJA Definicja szeroko użytkowana sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z
 • Co to znaczy EPIMERY Definicja diastereoizomery mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów odnosi się
 • Co to znaczy ELEMENTARNE CZĄSTKI MATERII Definicja ↑ cząstki elementarne
 • Co to znaczy Er Definicja znak ↑ erbu
 • Co to znaczy Eu Definicja znak ↑ europu
 • Co to znaczy ETYL Definicja ekipa etylowa -C2H5
 • Co to znaczy ETYLEN Definicja nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkenów - ↑ etenu CH2=CH2
 • Co to znaczy ELEKTRODA JODOWA Definicja elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny jod i jony jodkowe: Pt, I2/I-. W półogniwie jodowym zachodzi
 • Co to znaczy ENTALPIA TWORZENIA ZWIĄZKU Definicja entalpia reakcji syntezy związku chemicznego. Symbol minus przed wartością standardowej entalpii tworzenia znaczy, iż energia wydziela się
 • Co to znaczy ELEKTROFIL Definicja ↑ czynnik elektrofilowy
 • Co to znaczy EUKSENIT Definicja minerał, M(Nb,Ta)(TiO6)ˇnH2O, M = lantanowce o Z = 64÷71, użytkowany do otrzymywania lantanowców
 • Co to znaczy ELEKTRON DODATNI Definicja ↑ pozyton
 • Co to znaczy ELEKTRONACJA Definicja ↑ zredukowanie
 • Co to znaczy ELEKTRONATOR Definicja ↑ reduktor
 • Co to znaczy ELEKTRONY WIĄŻĄCE Definicja elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań chem., obsadzające orbitale molekularne wiążące (↑ orbital molekularny wiążący
 • Co to znaczy ENARGIT Definicja minerał, Cu3AsS4, barwy stalowoszarej, ruda miedzi
 • Co to znaczy ENERGIA UKŁADU Definicja ↑ energia wewnętrzna układu
 • Co to znaczy ETANAL Definicja ↑ aldehyd octowy
 • Co to znaczy ENOL Definicja związek org. posiadający grupę -OH dołączoną do wiązania podwójnego, będący w równowadze z metodą ketonową związku: R1-CH=CH(OH)R2 ⇆ R1-CH2
 • Co to znaczy ELEKTROLITY MOCNE Definicja ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej
 • Co to znaczy EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ Definicja wydzielona albo pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z
 • Co to znaczy EFEKT INDUKCYJNY Definicja skutek występujący po wprowadzeniu do cząsteczki związku organicznego podstawnika silnie przyciągającego elektrony. Najsilniej przyciągane
 • Co to znaczy EFEKT TYNDALLA Definicja ↑ smuga Tyndalla
 • Co to znaczy ELUENT Definicja ↑ rozpuszczalnik albo adekwatnie dobrana mieszanina rozpuszczalników użytkowana w chromatografii kolumnowej do rozdziału mieszaniny
 • Co to znaczy EKSPLOZOFOR Definicja ekipa funkcyjna, która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa
 • Co to znaczy EKSTAZY Definicja XTC - ↑ narkotyk, pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest
 • Co to znaczy ELEKTROCHEMIA Definicja dział chemii, zajmujący się badaniem mechanizmów i równowag, występujących w roztworach ↑ elektrolitów, w stopionych elektrolitach i na
 • Co to znaczy ESTRADIOL Definicja związek chem.; ↑ ginogen; bezb. kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i zasadach, t.t. 176°C. Użytkowany u kobiet jako
 • Co to znaczy ELEKTRODA BROMOWA Definicja elektroda zbudowana z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ brom i jony bromkowe: Pt, Br2/Br-. W półogniwie bromowym
 • Co to znaczy ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA Definicja elektroda wyposażona w membranę przenikliwą dla danego rodzaju jonów (stąd specyficzność tej elektrody, ↑ elektroda szklana) i drucika
 • Co to znaczy ELEKTRODA KALOMELOWA Definicja elektroda odwracalna, zbudowana z ↑ rtęci, chlorku rtęci(I) (↑ kalomel) zanurzona w roztworze zawierającym jony chlorkowe: Hg, Hg2Cl2/Cl
 • Co to znaczy ELEKTRODODATNIOŚĆ Definicja synonim ↑ elektroujemności; definicja wychodzące z użycia, należy zastępować je określeniem niskiej elektroujemności
 • Co to znaczy ELEKTRODY II RODZAJU Definicja elektrody zbudowane z ↑ metalu pokrytego jego słabo rozp. solą i zanurzone w roztworze zawierającym ↑ aniony tej słabo rozp. soli. Należą
 • Co to znaczy ELEKTROFOREZA Definicja ruch cząstek zawiesiny albo zolu posiadających ładunek elektryczny w polu elektrycznym (pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego) w
 • Co to znaczy ELEKTROLIZA WODY Definicja mechanizm rozkładu wody dzięki prądu elektrycznego na przykład w ↑ elektrolizerze Hofmanna, w rezultacie którego powstaje wodór i tlen
 • Co to znaczy ELEKTRONY NIEWALENCYJNE Definicja elektrony nie biorące udziału w tworzeniu wiązań chem., rozmieszczone w wewnętrznych powłokach atomów (rdzeniu atomowym
 • Co to znaczy ELEKTRONY WOLNE Definicja elektrony wolnych par elektronowych, na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody. Por. elektrony niewążące
 • Co to znaczy ELEKTRONY ZDELOKALIZOWANE Definicja elektrony łatwo przemieszczające się w cząsteczce pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, obsadzające ↑ orbitale molekularne zdelokalizowane
 • Co to znaczy EMULSJA Definicja układ koloidowy typu ciecz/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie ciekłym. E. utrzymuje swą trwałość dzięki substancjom, które
 • Co to znaczy ENANCJOMER Definicja jeden z izomerów optycznych związku optycznie czynnego; jedna z postaci lustrzanych związku, skręcająca płaszczyznę światła spolaryzowanego
 • Co to znaczy ENERGIA ELEKTRONOWA Definicja część ↑ energii wewnętrznej układu, związana ze stanem elektronów w atomie albo cząsteczce (por. stan fundamentalny, stany wzbudzone
 • Co to znaczy ENERGIA JĄDROWA Definicja energia wewnętrzna jądra atomowego powiązana z oddziaływaniem i ruchem tworzących go nukleonów. Wyzwalana w sposób kontrolowany w trakcie
 • Co to znaczy ENERGIA POWINOWACTWA ELEKTRONOWEGO Definicja skutek energetyczny związany z podłączeniem jednego elektronu do atomu (energia może być dostarczona albo wydzielona
 • Co to znaczy ENERGIA REZONANSU Definicja miara stabilizacji cząsteczki spowodowanej delokalizacją jej elektronów walencyjnych. Eksperymentalnie wyznacza się ją z różnicy entalpii
 • Co to znaczy ENERGIA SIECI KRYSTALICZNEJ Definicja energia potrzebna do oddalenia od siebie drobin tworzących kryształ z odległości w jakiej znajdują się w krysztale, do nieskończoności. E.s
 • Co to znaczy ENERGIA TRANSLACYJNA Definicja część ↑ energii wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem własnym w przestrzeni (przesunięciem), którą można
 • Co to znaczy ENTALPIA PRZEMIANY FAZOWEJ Definicja zmiana entalpii towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola
 • Co to znaczy ENTALPIA REAKCJI Definicja zazwyczaj standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich
 • Co to znaczy ENTALPIA TOPNIENIA Definicja entalpia procesu topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba
 • Co to znaczy EPSOMIT Definicja minerał, MgSO4·7H2O, użytkowany w przemyśle włókienniczym, papierniczym i chemicznym
 • Co to znaczy ERGOSTEROL Definicja związek chem. należący do ekipy ↑ steroidów; Bezb. kryształki, t.t. 165°C; nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, benzenie
 • Co to znaczy Es Definicja znak ↑ einsteinu
 • Co to znaczy ESPERAL Definicja ↑ disulfiram
 • Co to znaczy ESENCJA OCTOWA Definicja użytkowany w przemyśle spożywczym i w domu 80% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Por. ocet
 • Co to znaczy ETER DIETYLOWY Definicja C2H5-O-C2H5, t.w. 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje
 • Co to znaczy ETERY Definicja ekipa związków organicznych będących oficjalnie produktami ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w
 • Co to znaczy ETYLOBENZEN Definicja C6H5C2H5 pochodna benzenu
 • Co to znaczy EUROP Definicja znak Eu, (z łaciny Europium), pierwiastek chem., metal, Z = 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A. Demarcaya
 • Co to znaczy ETER NAFTOWY Definicja jedna z frakcji pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej, o t.w. 40÷70°C, składająca się z pentanów i heksanów. Użytkowany go jako
 • Co to znaczy EMISJA BETA PLUS Definicja emisja dodatniej cząstki β (e+), a więc ↑ pozytonu, i ↑ neutrina elektronowego poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie
 • Co to znaczy ENTALPIA SUBLIMACJI Definicja entalpia procesu sublimacji; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba
 • Co to znaczy EFEKT KACZORA DONALDA Definicja zmiana wysokości głosu u osób oddychających mieszanką helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę gazów zamiast zwykłego
 • Co to znaczy ELANA Definicja nazwa handlowa wytwarzanych w Polsce ciętych włókien poliestrowych. Tkaniny wykonane z elany są niegniotliwe, przyjemne w dotyku, niewiele
 • Co to znaczy EPIDOT Definicja minerał, Ca(Al,Fe)3O(OH)(SiO4)(Si2O7), barwy zielonej; wytwór przeobrażenia ↑ plagioklazów, ↑ amfiboli i ↑ piroksenów. Mechanizm tworzenia

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Epidot, Elana, Efekt Kaczora Donalda, Entalpia Sublimacji, Emisja Beta Plus, Eter Naftowy, Europ, Etylobenzen, Etery, Eter Dietylowy, Esencja Octowa, Esperal co to znaczy.

Tłumaczenie Epidot, Elana, Efekt Kaczora Donalda, Entalpia Sublimacji co to jest.