Słownik elana efekt kaczora donalda co to znaczy.
EKA-PIERWIASTKI co znaczy ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH krzyżówka EWOLUCJA CHEMICZNA co to jest.

Słownik chemiczny: przykłady na E

 • Co to znaczy Elana Informacje wytwarzanych w Polsce ciętych włókien poliestrowych. Tkaniny wykonane z elany są niegniotliwe, przyjemne w dotyku, niewiele nasiąkliwe co znaczy.
 • Co to znaczy Donalda Kaczora Efekt Informacje głosu u osób oddychających mieszanką helowo-tlenową, raczej nurków, stosujących tę mieszaninę gazów zamiast zwykłego powietrza w celu krzyżówka.
 • Co to znaczy Eksplozofor Informacje która nadaje związkowi organicznemu właściwości palne i/albo wybuchowe; w najwyższym stopniu dostępne e. to ekipa nitrowa -NO2, występująca co to jest.
 • Co to znaczy Entalpia Informacje układu zwiększona o iloczyn jego ciśnienia i objętości, H = U + pV; użytkowana do energetycznej charakterystyki zmian w układzie słownik.
 • Co to znaczy Euksenit Informacje minerał, M(Nb,Ta)(TiO6)ˇnH2O, M = lantanowce o Z = 64÷71, użytkowany do otrzymywania lantanowców czym jest.
 • Co to znaczy Elektrododatniość Informacje synonim ↑ elektroujemności; definicja wychodzące z użycia, należy zastępować je określeniem niskiej elektroujemności co oznacza.
 • Co to znaczy Etery Informacje organicznych będących oficjalnie produktami ↑dehydratacji ↑alkoholi połączonej z ↑dimeryzacją, o wzorze ogólnym w najprostszym przypadku R tłumaczenie.
 • Co to znaczy Eksplozja Informacje ↑ wybuch przykłady.
 • Co to znaczy ENERGIA JONOWEJ SIECI KRYSTALICZNEJ Informacje trzeba dostarczyć, by 1 mol substancji krystalicznej rozłożyć na jony i przenieść je na nieskończenie spore odległości tak, iż nie definicja.
 • Co to znaczy Chlorowa Elektroda Informacje z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ chlor i jony chlorkowe: Pt, Cl2/Cl-. W półogniwie chlorowym zachodzi mechanizm encyklopedia.
 • Co to znaczy Epsomit Informacje minerał, MgSO4·7H2O, użytkowany w przemyśle włókienniczym, papierniczym i chemicznym jak działa.
 • Co to znaczy Etanol Informacje CH3CH2OH, t.t. -114,2°C, t.w. 78,3°C, bezb. ciecz o charakterystycznej woni i palącym smaku. Jest dobrym rozpuszczalnikiem wielu związków czy jest.
 • Co to znaczy Szklana Elektroda Informacje jonoselektywna wykorzystywana do pomiaru pH roztworu, złożona jest z banieczki szklanej (membrany), wykonanej ze szkła przenikalnego tylko pojęcie.
 • Co to znaczy Jonizacji Energia Informacje potrzebna do oderwania elektronu z atomu albo cząsteczki. E.j. jest wielkością charakterystyczną dla danego pierwiastka i pozwala wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Spalania Entalpia Informacje spalania jednego mola substancji w tlenie (dla związków org. do CO2(g), H2O(g), N2(g), SO2(g) i HX(g), gdzie X atom fluorowca). Znajomość e opis.
 • Co to znaczy Elektroforeza Informacje zawiesiny albo zolu posiadających ładunek elektryczny w polu elektrycznym (pod wpływem przyłożonego napięcia elektrycznego) w kierunku informacje.
 • Co to znaczy Ekstazy Informacje pochodna ↑ fenyloetyloaminy, daje kilkugodzinne wizje i stany euforii, poprzedzone bólami głowy i mdłościami. E. jest również składnikiem znaczenie.
 • Co to znaczy Eu Informacje znak ↑ europu co znaczy.
 • Co to znaczy Redoks Elektrody Informacje z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym zarówno formę utlenioną jak i zredukowaną układu redoks, na przykład: Cr2O72- + 14H+ + 6e krzyżówka.
 • Co to znaczy Epimery Informacje mające co najmniej dwa centra chiralności i różniące się konfiguracją tylko jednego z nich. Definicja epimerów odnosi się raczej do ↑ aldoz co to jest.
 • Co to znaczy Międzycząsteczkowych Oddziaływań Energia Informacje oddziaływań van der Waalsa, skutek energetyczny związany z: wzajemnym przyciąganiem trwałych dipoli cząsteczkowych; wzajemnym słownik.
 • Co to znaczy Etylina Informacje ołowiowa; wytwarzana w rezultacie destylacji ropy naftowej (podobnie jak inne paliwa ciekłe). Benzyna, do której w celu podwyższenia liczby czym jest.
 • Co to znaczy Ergosterol Informacje należący do ekipy ↑ steroidów; Bezb. kryształki, t.t. 165°C; nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym, benzenie. Występuje w drożdżach co oznacza.
 • Co to znaczy Zdelokalizowane Elektrony Informacje przemieszczające się w cząsteczce pod wpływem oddziaływań zewnętrznych, obsadzające ↑ orbitale molekularne zdelokalizowane, na przykład tłumaczenie.
 • Co to znaczy Pierwiastków Elektroujemność Informacje pierwiastków do przyciągania elektronów. Ilościowe ustalenie elektroujemności umożliwiają różne skale elektroujemności, na przykład skala przykłady.
 • Co to znaczy Sparowane Elektrony Informacje obsadzające ten sam orbital, mają przeciwnie ukierunkowane spiny, a więc różne rzuty spinu. Różnią się wartościami magnetycznych spinowych definicja.
 • Co to znaczy Topnienia Entalpia Informacje topnienia; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła encyklopedia.
 • Co to znaczy Niewalencyjne Elektrony Informacje elektrony nie biorące udziału w tworzeniu wiązań chem., rozmieszczone w wewnętrznych powłokach atomów (rdzeniu atomowym jak działa.
 • Co to znaczy Materii Cząstki Elementarne Informacje ↑ cząstki elementarne czy jest.
 • Co to znaczy Emulsja Informacje typu ciecz/ciecz. Drobiny substancji rozproszonej są w stanie ciekłym. E. utrzymuje swą trwałość dzięki substancjom, które ją utrwalają pojęcie.
 • Co to znaczy Elektronacja Informacje ↑ zredukowanie wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Octowa Esencja Informacje użytkowany w przemyśle spożywczym i w domu 80% roztwór wodny ↑ kwasu octowego. Por. ocet opis.
 • Co to znaczy Platynowa Elektroda Informacje z metalicznej ↑ platyny, ulegająca polaryzacji w trakcie procesu elektrolizy. W celu wyeliminowania tego niekorzystnego zjawiska pokrywa informacje.
 • Co to znaczy Wolne Elektrony Informacje elektrony wolnych par elektronowych, na przykład dwie pary elektronów walencyjnych atomu tlenu w cząsteczce wody. Por. elektrony niewążące znaczenie.
 • Co to znaczy Plus Beta Emisja Informacje cząstki β (e+), a więc ↑ pozytonu, i ↑ neutrina elektronowego poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba co znaczy.
 • Co to znaczy Cieplarniany Efekt Informacje temp. atmosfery ziemskiej, pociągający za sobą konsekwencje potencjalnie negatywne albo nawet groźne dla człowieka, nie będące jednak krzyżówka.
 • Co to znaczy Jądrowa Energia Informacje jądra atomowego powiązana z oddziaływaniem i ruchem tworzących go nukleonów. Wyzwalana w sposób kontrolowany w trakcie reakcji jądrowych w co to jest.
 • Co to znaczy Eten Informacje pierwszy człon ↑ szeregu homologicznego ↑ alkenów. To jest bezb. gaz (tt. -169°C, tw. -104°C) nierozp. w wodzie, z kolei dobrze rozp. w słownik.
 • Co to znaczy Erb Informacje Erbium), pierwiastek chem., metal, Z = 68, m.at. 167,26u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1843 r. poprzez K.G. Mosandera. W przyrodzie czym jest.
 • Co to znaczy Enzymy Informacje produkowane w organizmach żywych, wykazują bardzo specyficzne działanie katalityczne, niezbędne do przebiegu mechanizmów życiowych. E. to co oznacza.
 • Co to znaczy Elektronowa Energia Informacje wewnętrznej układu, związana ze stanem elektronów w atomie albo cząsteczce (por. stan fundamentalny, stany wzbudzone). Rozmiar kwantu e.e tłumaczenie.
 • Co to znaczy Układu Energia Informacje ↑ energia wewnętrzna układu przykłady.
 • Co to znaczy Etylobenzen Informacje C6H5C2H5 pochodna benzenu definicja.
 • Co to znaczy Emulgatory Informacje substancje powierzchniowo aktywne, ułatwiające tworzenie się ↑ emulsji i zapobiegające zlepianiu się jej kropelek. Emulgatory gromadzą się encyklopedia.
 • Co to znaczy Ergotamina Informacje pochodna kwasu D-(+)-lizergowego (↑ LSD); jeden z kilku ↑ alkaloidów występujących w sporyszu - formie przetrwalnikowej - grzyba buławinka jak działa.
 • Co to znaczy Ekstrakcja Informacje sposób rozdzielania mieszanin ciekłych albo stałych dzięki ciekłego rozpuszczalnika (ekstrahenta). W razie ekstrakcji z cieczy wykorzystuje czy jest.
 • Co to znaczy Enargit Informacje minerał, Cu3AsS4, barwy stalowoszarej, ruda miedzi pojęcie.
 • Co to znaczy Epidot Informacje 3O(OH)(SiO4)(Si2O7), barwy zielonej; wytwór przeobrażenia ↑ plagioklazów, ↑ amfiboli i ↑ piroksenów. Mechanizm tworzenia e. (epidotyzacja wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Jądra Ekranowanie Informacje zmniejszanie oddziaływania jądra na dany elektron w atomie poprzez elektrony, znajdujące się między nim i jądrem atomu opis.
 • Co to znaczy Elektrofil Informacje ↑ czynnik elektrofilowy informacje.
 • Co to znaczy Parowania Entalpia Informacje parowania; to jest zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do cieczy na sposób ciepła, aby ustalona liczba substancji mogła znaczenie.
 • Co to znaczy Etylen Informacje nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkenów - ↑ etenu CH2=CH2 co znaczy.
 • Co to znaczy Jonoselektywna Elektroda Informacje wyposażona w membranę przenikliwą dla danego rodzaju jonów (stąd specyficzność tej elektrody, ↑ elektroda szklana) i drucika platynowego krzyżówka.
 • Co to znaczy Oscylacyjna Energia Informacje wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z drganiami jej atomów wokół położeń równowagi. Amplituda drgań rośnie wspólnie z temp co to jest.
 • Co to znaczy Einstein Informacje Einstenium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 252,08u, ekipa ↑ aktynowców. Odkryty (z ↑ fermem) w pyle po wybuchu pierwszej słownik.
 • Co to znaczy Alfa Emisja Informacje ↑ cząstka α) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa maleje o 2, a liczba masowa maleje o 4. Na czym jest.
 • Co to znaczy Dodatni Elektron Informacje ↑ pozyton co oznacza.
 • Co to znaczy Dietylowy Eter Informacje 34,6°C; bezb., palna (tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem), lotna ciecz o charakterystycznym zapachu. Eter otrzymuje się z alkoholu tłumaczenie.
 • Co to znaczy Eluent Informacje albo adekwatnie dobrana mieszanina rozpuszczalników użytkowana w chromatografii kolumnowej do rozdziału mieszaniny substancji na frakcje przykłady.
 • Co to znaczy Eksykator Informacje naczynie szklane w kształcie szerokiego słoja z pokrywą dopasowaną na szlif, wykorzystywane do suszenia związków chem. i przechowywania definicja.
 • Co to znaczy Krystalicznej Sieci Energia Informacje do oddalenia od siebie drobin tworzących kryształ z odległości w jakiej znajdują się w krysztale, do nieskończoności. E.s.k. kryształu encyklopedia.
 • Co to znaczy Kalomelowa Elektroda Informacje odwracalna, zbudowana z ↑ rtęci, chlorku rtęci(I) (↑ kalomel) zanurzona w roztworze zawierającym jony chlorkowe: Hg, Hg2Cl2/Cl-. Zachodzi jak działa.
 • Co to znaczy Entropia Informacje funkcja stanu układu wyrażana zależnością: ΔS = ΔQ/T, gdzie: ΔS - wzrost entropii układu, ΔQ - liczba ciepła dostarczona do układu, T czy jest.
 • Co to znaczy Bromowa Elektroda Informacje z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny ↑ brom i jony bromkowe: Pt, Br2/Br-. W półogniwie bromowym zachodzi mechanizm pojęcie.
 • Co to znaczy Estradiol Informacje ginogen; bezb. kryształy, nierozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i zasadach, t.t. 176°C. Użytkowany u kobiet jako lek w zaburzeniach wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Elektronowego Powinowactwa Energia Informacje skutek energetyczny związany z podłączeniem jednego elektronu do atomu (energia może być dostarczona albo wydzielona opis.
 • Co to znaczy Etyl Informacje ekipa etylowa -C2H5 informacje.
 • Co to znaczy Emetyk Informacje OH)-COOK)2 H2O; bezb. kryształki albo biały proszek o słodkawym smaku; rozp. w wodzie. Użytkowany w medycynie (leczenie chorób tropikalnych znaczenie.
 • Co to znaczy Elektroliza Informacje zachodzące na i w pobliżu elektrod w ciekłych elektrolitach (roztworach i substancjach stopionych) pod wpływem przepływającego poprzez nie co znaczy.
 • Co to znaczy Naftowy Eter Informacje pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej, o t.w. 40÷70°C, składająca się z pentanów i heksanów. Użytkowany go jako rozpuszczalnik krzyżówka.
 • Co to znaczy Er Informacje znak ↑ erbu co to jest.
 • Co to znaczy Swobodna Entalpia Informacje Gibbsa albo potencjał termodynamiczny, termodynamiczna funkcja stanu układu, definiowana wzorem: G = H - TS [J] gdzie H - entalpia, S słownik.
 • Co to znaczy Miedzi Elektrorafinacja Informacje otrzymywania czystej miedzi z bloków miedzi hutniczej, zanieczyszczonej węglem, tlenkami i innymi metalami towarzyszącymi miedzi - przy czym jest.
 • Co to znaczy Hofmanna Elektrolizer Informacje wykonywania elektrolizy i pomiaru objętości gazów wydzielających się na elektrodach. Naczynie elektrolityczne (szklane) ma kształt litery H co oznacza.
 • Co to znaczy Estryfikacja Informacje estrów (↑ estry kwasów karboksylowych, ↑ estry kwasów nieorganicznych), zachodząca zwykle między kwasem (organicznym albo nieorganicznym) a tłumaczenie.
 • Co to znaczy Symetrii Elementy Informacje geometryczne (osie, punkty i płaszczyzny), pozwalające na dokonywanie przekształceń tożsamościowych cząsteczki (przekształceń zachowujących przykłady.
 • Co to znaczy Es Informacje znak ↑ einsteinu definicja.
 • Co to znaczy Eksperyment Informacje doświadczenie; czynność albo szereg czynności, obmyślonych i realizowanych w celu: a) potwierdzenia albo obalenia określonej ↑ hipotezy; b encyklopedia.
 • Co to znaczy Rotacyjna Energia Informacje wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem obrotowym (albo ruchem obrotowym jej fragmentów połączonych wiązaniami jak działa.
 • Co to znaczy Jodowa Elektroda Informacje z ↑ platyny zanurzonej w roztworze zawierającym wolny jod i jony jodkowe: Pt, I2/I-. W półogniwie jodowym zachodzi mechanizm odwracalny I2 czy jest.
 • Co to znaczy Minus Beta Emisja Informacje i antyneutrina elektronowego (↑ neutrino) poprzez jądro pierwiastka radioaktywnego, w rezultacie której jego liczba atomowa wzrasta o 1 pojęcie.
 • Co to znaczy EFEKT ENERGETYCZNY PRZEMIANY CHEMICZNEJ Informacje pochłonięta energia, zazwyczaj na sposób ciepła (↑ skutek cieplny reakcji) albo pracy. Energię dostarczoną do układu z otoczenia znaczy się wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Synergiczny Efekt Informacje występujące pomiędzy innymi w ↑ stopach metali, opierające w ich przypadku na tym, iż dana cecha fizykochem. stopu jest większa od opis.
 • Co to znaczy Sublimacji Entalpia Informacje sublimacji; zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do ciała stałego na sposób ciepła, by ustalona liczba substancji mogła informacje.
 • Co to znaczy Chlorosrebrowa Elektroda Informacje odwracalna zbudowana ze ↑ srebra pokrytego chlorkiem srebra, zanurzona w roztworze KCl albo HCl: Ag, AgCl/Cl-. Zachodzi na niej mechanizm znaczenie.
 • Co to znaczy Albert Einstein Informacje teoretyk, ur. w Ulm, studia ukończył w Szwajcarii. Już w 1905 r. ogłosił pierwsze poważne prace naukowe. Pracował na uniwersytetach w co znaczy.
 • Co to znaczy ELEKTRONOWE TEORIE WIĄZANIA CHEMICZNEGO Informacje wiązanie chem. opisują w uproszczony sposób jako tworzone poprzez elektrony. Pojawiły się po odkryciu elektronu w 1896 r. poprzez J.J krzyżówka.
 • Co to znaczy Reakcji Cieplny Efekt Informacje wymieniona poprzez układ reagujący z otoczeniem na sposób ciepła; ciepło wydzielone do otoczenia albo pobrane z niego poprzez reagujące co to jest.
 • Co to znaczy Etanal Informacje ↑ aldehyd octowy słownik.
 • Co to znaczy Reakcji Entalpia Informacje standardowa entalpia reakcji, a więc zmiana entalpii w trakcie przemiany substratów w ich stanach standardowych w produkty w ich stanach czym jest.
 • Co to znaczy Mocne Elektrolity Informacje ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej co oznacza.
 • Co to znaczy Rezonansu Energia Informacje cząsteczki spowodowanej delokalizacją jej elektronów walencyjnych. Eksperymentalnie wyznacza się ją z różnicy entalpii jej tworzenia i tłumaczenie.
 • Co to znaczy Układu Wewnętrzna Energia Informacje różne formy energii zgromadzonej w układzie, która może być przekazywana pomiędzy układem a otoczeniem na sposób pracy albo ciepła. To jest przykłady.
 • Co to znaczy Fotograficzna Emulsja Informacje substancji światłoczułej, zazwyczaj AgBr albo AgCl, rzadko AgI, w ↑ żelatynie. E.f. służy do pokrywania błon, klisz i papierów definicja.
 • Co to znaczy Rozpuszczania Entalpia Informacje układu równa energii doprowadzonej albo wydzielonej na sposób ciepła w trakcie całkowitego rozpuszczenia jednego mola substancji w encyklopedia.
 • Co to znaczy Tyndalla Efekt Informacje ↑ smuga Tyndalla jak działa.
 • Co to znaczy Walencyjne Elektrony Informacje walencyjnych atomu, które biorą udział w tworzeniu wiązań chem. Dla pierwiastków bloku s i bloku p (ekipy: 1, 2, 13÷18) - e.w. są wszystkie czy jest.
 • Co to znaczy Indukcyjny Efekt Informacje po wprowadzeniu do cząsteczki związku organicznego podstawnika silnie przyciągającego elektrony. Najsilniej przyciągane są elektrony atomu pojęcie.
 • Co to znaczy Fazowej Przemiany Entalpia Informacje towarzysząca zmianie określonej masy etapy układu, na przykład w trakcie topnienia, zazwyczaj odnoszona do jednego mola. Standardowa e.p.f wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Etyn Informacje człon szeregu homologicznego alkinów o wzorze H-C≡C-H. Długość wiązania C≡C wynosi 120pm, a kąty między wiązaniami H-C≡C i C≡C-H wynoszą po opis.
 • Co to znaczy Elektron Informacje cząstka elementarna, mająca niekorzystny ładunek elektryczny e = 1,602177·10-19 C i masę spoczynkową me = 9,1094·10-31kg (masa e. jest 1836 informacje.
 • Co to znaczy Aktywacji Energia Informacje energii potrzebna do wytworzenia kompleksu aktywnego (stanu przejściowego reakcji), na przykład: , gdzie: A, BC - substraty; AB, C znaczenie.
 • Co to znaczy Rodzaju I Elektrody Informacje charakteryzujące się tym, iż zachodzi na nich reakcja między pierwiastkiem (metalem, niemetalem) a jego jonami, na przykład: ↑ elektroda co znaczy.
 • Co to znaczy Europ Informacje Europium), pierwiastek chem., metal, Z = 63, m.at. 151,965u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1901 poprzez E.A. Demarcaya. W przyrodzie krzyżówka.
 • Co to znaczy Esperal Informacje ↑ disulfiram co to jest.
 • Co to znaczy Nieorganicznych Kwasów Estry Informacje nieorg., gdzie atomy wodoru (wszystkie lub ich część) zostały zastąpione ekipami alkilowymi, na przykład: azotany: R-O-NO2, siarczany: R1-O słownik.
 • Co to znaczy Jądra Wiązania Energia Informacje jakiej należy dostarczyć, by rozbić ↑ jądro atomu na wolne ↑ nukleony. Rozmiar tej energii jest rzędu wielu MeV (od 2,2 MeV dla deuteru D czym jest.
 • Co to znaczy Enol Informacje posiadający grupę -OH dołączoną do wiązania podwójnego, będący w równowadze z metodą ketonową związku: R1-CH=CH(OH)R2 ⇆ R1-CH2-CO-R2 co oznacza.
 • Co to znaczy Translacyjna Energia Informacje wewnętrznej układu, na przykład cząsteczki, związana z jej ruchem własnym w przestrzeni (przesunięciem), którą można częściowo utożsamić z tłumaczenie.
 • Co to znaczy Słabe Elektrolity Informacje ↑ stopień dysocjacji elektrolitycznej przykłady.
 • Co to znaczy Rodzaju Ii Elektrody Informacje z ↑ metalu pokrytego jego słabo rozp. solą i zanurzone w roztworze zawierającym ↑ aniony tej słabo rozp. soli. Należą do nich między definicja.
 • Co to znaczy Eliminacja Informacje ↑ reakcja eliminacji encyklopedia.
 • Co to znaczy ENERGIA WIĄZAŃ ZWIĄZKU CHEMICZNEGO Informacje liczba energii, jaką trzeba dostarczyć, by jeden mol nie oddziaływujących na siebie cząsteczek związku chem. rozłożyć na ↑ atomy w temp. 0 K jak działa.
 • Co to znaczy Elektrolity Informacje ulegają w wodzie (albo innym rozpuszczalniku lub w stanie stopionym) rozpadowi na jony i dlatego przewodzą prąd elektryczny. Nieelektrolity czy jest.
 • Co to znaczy Wodorowa Elektroda Informacje z ↑ platyny pokrytej czernią platynową (rozdrobnioną platyną), zanurzona w temp. 25°C, w roztworze kwasu o stężeniu 1 mol·dm-3, obmywana pojęcie.
 • Co to znaczy Niewiążące Elektrony Informacje wolne pary, wg chemii kwantowej obsadzające orbitale niewiążące. Na przykład dwa walencyjne elektrony atomu tlenu w cząsteczce wody czy wyjaśnienie.
 • Co to znaczy Enancjomer Informacje optycznych związku optycznie czynnego; jedna z postaci lustrzanych związku, skręcająca płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo (+ α opis.
 • Co to znaczy Elektroda Informacje anoda. 1) Obiekt urządzenia elektrycznego (na przykład lampy elektronowej, pieca oporowego i tym podobne), poprzez który następuje informacje.
 • Co to znaczy Elektrochemia Informacje zajmujący się badaniem mechanizmów i równowag, występujących w roztworach ↑ elektrolitów, w stopionych elektrolitach i na granicach znaczenie.
 • Co to znaczy Związku Tworzenia Entalpia Informacje syntezy związku chemicznego. Symbol minus przed wartością standardowej entalpii tworzenia znaczy, iż energia wydziela się na sposób ciepła co znaczy.
 • Co to znaczy Orbitalne Energie Informacje odpowiadające poszczególnym orbitalom w atomie albo cząsteczce, zwane również poziomami energetycznymi. W izolowanym atomie mają tę samą krzyżówka.
 • Co to znaczy Elektronator Informacje ↑ reduktor co to jest.
 • Co to znaczy Wiążące Elektrony Informacje elektrony biorące udział w tworzeniu wiązań chem., obsadzające orbitale molekularne wiążące (↑ orbital molekularny wiążący słownik.
 • Co to znaczy Wody Elektroliza Informacje wody dzięki prądu elektrycznego na przykład w ↑ elektrolizerze Hofmanna, w rezultacie którego powstaje wodór i tlen: 2H2O 2H2 + O2. Wodór czym jest.
 • Co to znaczy Chemiczna Ewolucja Informacje najwcześniejszy faza ewolucji życia we Wszechświecie, który rozpoczął się w przestrzeni kosmicznej i był kontynuowany na powierzchni Ziemi co oznacza.
 • Co to znaczy Karboksylowych Kwasów Estry Informacje wzorze ogólnym R1COOR2 (R1 - wodór, alkil albo aryl; R2 - alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym estrów zamienia się końcówkę tłumaczenie.
 • Co to znaczy Pierwiastki Eka Informacje których w 1871 r. istnienie przewidział D.I. Mendelejew, opisał ich właściwości (także związków tych pierwiastków) opierając się na ↑ przykłady.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja EKA-PIERWIASTKI co znaczy ESTRY KWASÓW KARBOKSYLOWYCH krzyżówka EWOLUCJA CHEMICZNA co to jest ELEKTROLIZA WODY słownik ELEKTRONY WIĄŻĄCE czym jest ELEKTRONATOR. co to znaczy.

Tłumaczenie ELANA co znaczy EFEKT KACZORA DONALDA krzyżówka EKSPLOZOFOR co to co to jest.