Słownik bunsen robert wilhelm brylant co to znaczy.
Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus, Brom, Brązy, Boyle Robert, Bosch Carl.

Słownik chemiczny: przykłady na B

 • Co to znaczy Bisacharydy Definicja ↑ dwucukry.
 • Co to znaczy Butanal Definicja ↑ aldehydy (Aneks.
 • Co to znaczy Br Definicja znak ↑ bromu.
 • Co to znaczy Benzenol Definicja systematyczna nazwa ↑ fenolu.
 • Co to znaczy Zasadowe Bezwodniki Definicja ↑ tlenki zasadowe.
 • Co to znaczy Barowa Biel Definicja techniczna nazwa rozdrobnionego siarczanu(VI) baru BaSO4.
 • Co to znaczy Boksyt Definicja skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu.
 • Co to znaczy Potasu Bromek Definicja substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek uspokajający) i.
 • Co to znaczy Bromowanie Definicja do cząsteczki związku org. w rezultacie ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji substytucji (podstawienia (↑.
 • Co to znaczy B Definicja znak ↑ boru.
 • Co to znaczy Bagietka Definicja długości do 20cm, stosowana w laboratorium chem. raczej do mieszania roztworów i zlewania po niej mieszanin do lejka w trakcie sączenia (w.
 • Co to znaczy Barwa Definicja ↑ kolor.
 • Co to znaczy Termojądrowa Bomba Definicja ↑ bomba wodorowa.
 • Co to znaczy Bor Definicja Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków użytkowanych do wyrobu porcelany, w.
 • Co to znaczy Bufor Definicja ↑ mieszanina buforowa.
 • Co to znaczy Bursztyn Definicja żywica drzew iglastych sprzed 35÷40 mln. lat o barwie białej, żółtej, pomarańczowej albo brązowej; czasem zawiera szczątki owadów; skład.
 • Co to znaczy Kwasowe Bezwodniki Definicja ↑ tlenki kwasowe.
 • Co to znaczy Ołowiana Biel Definicja techniczna nazwa diwęglanu diwodorotlenku triołowiu(II) Pb3(OH)2(CO3)2.
 • Co to znaczy Strzelnicza Bawełna Definicja ↑ nitroceluloza.
 • Co to znaczy Bazalt Definicja skała magmowa wylewna, czarna (zwietrzała zielonkawa albo brunatna.
 • Co to znaczy Be Definicja znak ↑ berylu.
 • Co to znaczy Bizmut Definicja Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności; metaliczny.
 • Co to znaczy Bizmutynit Definicja ↑ bizmutyn.
 • Co to znaczy Bornit Definicja minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi.
 • Co to znaczy Tytanowa Biel Definicja techniczna nazwa tlenku tytanu(VI) TiO2.
 • Co to znaczy Bifenyl Definicja C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny.
 • Co to znaczy Bang Big Definicja ↑ Ogromny Wybuch.
 • Co to znaczy Biotyna Definicja ↑ wit. H.
 • Co to znaczy Butyl Definicja butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu); sec-butylowy.
 • Co to znaczy Butyny Definicja ↑ alkiny (tabela.
 • Co to znaczy Biochemia Definicja edukacja zajmująca się reakcjami chem. zachodzącymi w żywych organizmach.
 • Co to znaczy Benzoil Definicja ekipa benzoilowa C6H5CO-, pochodząca od ↑ kwasu benzoesowego.
 • Co to znaczy Ba Definicja znak ↑ baru.
 • Co to znaczy Benzyl Definicja ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu.
 • Co to znaczy Bezołowiowa Benzyna Definicja środowiska benzyna, gdzie dla powiększenia ↑ liczby oktanowej zamiast ↑ tetraetyloołowiu, stosowanego w ↑ etylinie zastosowano inne związki.
 • Co to znaczy Biogaz Definicja rezultacie rozkładu masy org. poprzez bakterie. Jego kluczowymi składnikami są ↑ metan (50÷70%) i ↑ dwutlenek węgla (30÷45%). Resztę.
 • Co to znaczy Biotyt Definicja minerał z gatunku ↑ łyszczyków, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2, czarny, nieprzezroczysty.
 • Co to znaczy Bromowodór Definicja bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje mocny ↑ kwas.
 • Co to znaczy Metali Barwienie Definicja celach dekoracyjnych, na powierzchni metali warstw barwnych związków tych metali. Działanie roztworem zawierającym mieszaninę NaOH, NaNO2 i.
 • Co to znaczy Baryt Definicja jeden z głownych minerałów baru. Użytkowany do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych ogni, w.
 • Co to znaczy Bastenzyt Definicja minerał, MFCO3, M = lantanowce o Z = 57÷63, przezroczysty, użytkowany do otrzymywania lantanowców.
 • Co to znaczy Uranowa Blenda Definicja ↑ uraninit.
 • Co to znaczy Nieba Błękit Definicja ↑ wodór.
 • Co to znaczy Otto Ernst Beckmann Definicja niem. Prowadził badania nad oznaczaniem mas cząsteczkowych sposobami kriometryczną i ebuliometryczną, skonstruował szczególny termometr.
 • Co to znaczy Bejce Definicja emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) użytkowane do powierzchniowego barwienia drewna, przeważnie w.
 • Co to znaczy Friedrich Bergius Definicja niem., zajmował się katalitycznym upłynnianiem węgla brunatnego i kamiennego do benzyny. Opracował metodę produkcji benzyny syntetycznej.
 • Co to znaczy BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE Definicja chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN. Odkrył.
 • Co to znaczy Bi Definicja znak ↑ bizmutu.
 • Co to znaczy Biuret Definicja powstający w trakcie dłuższego ogrzewania ↑ mocznika w temp. 150°C: NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 Bezb. kryształy, t.t.
 • Co to znaczy Bk Definicja znak ↑ berkelu.
 • Co to znaczy Cynkowa Blenda Definicja ↑ sfaleryt.
 • Co to znaczy Smolista Blenda Definicja ↑ uraninit.
 • Co to znaczy Beryl Definicja Al2Be3[Si6O18]; odmiany nieprzezroczyste należyte jako ruda pierwiastka beryl; odmiany przezroczyste i barwne to kamienie szlachetne (↑.
 • Co to znaczy Jacob Jöns Berzelius Definicja szwedzki chemik i mineralog, prof. Instytutu Medycznego w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk. Odkrywca pierwiastków: selenu.
 • Co to znaczy Beton Definicja mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W celu.
 • Co to znaczy Turnbulla Błękit Definicja związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]3- i Fe2+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania strukturalne wykazały, iż.
 • Co to znaczy Błonnik Definicja ↑ celuloza.
 • Co to znaczy Antymonowy Błyszcz Definicja ↑ antymonit.
 • Co to znaczy Antymonu Błyszcz Definicja ↑ antymonit.
 • Co to znaczy Bizmutu Błyszcz Definicja ↑ bizmutyn.
 • Co to znaczy Ołowiu Błyszcz Definicja ↑ galenit.
 • Co to znaczy Żelaza Błyszcz Definicja ↑ hematyt.
 • Co to znaczy Boraks Definicja związku chem. Na2B4O7·10H2O (inny zapis Na2[B4O5(OH)4]·8H2O); w przyrodzie występuje w formie minerału boraksu rodzimego, barwy białej albo.
 • Co to znaczy Kobaltu Błyszcz Definicja ↑ kobaltyn.
 • Co to znaczy Molibdenowy Błyszcz Definicja ↑ molibdenit.
 • Co to znaczy Borygo Definicja etan-1,2-diolu (glikolu etylenowego) z dodatkami antykorozyjnymi; płyn niezamarzający do tem. -35°C; użytkowany jako środek chłodzący w.
 • Co to znaczy Henning Brand Definicja alchemik niem., W 1669 r., w Hamburgu w trakcie destylacji pozostałości po odparowanym moczu odkrył fosfor.
 • Co to znaczy Braunit Definicja minerał, Mn2O3, użytkowany do otrzymywania manganu.
 • Co to znaczy Braunsztyn Definicja manganu(IV)) - główna ruda manganu, występuje wraz z rudami żelaza, wytapia się je razem, otrzymując żelazomangan. Ma mocne własności.
 • Co to znaczy Srebra Bromek Definicja AgBr, żółta, światłoczuła substancja krystaliczna, t.t. 430°C, nierozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej.
 • Co to znaczy Brud Definicja ↑ krzemionki, soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych pozostałościami potu, składającymi się raczej z ↑ tłuszczów i ↑ białek.
 • Co to znaczy Bum Bum Definicja ↑oktanitrokuban.
 • Co to znaczy BUTA-1,3-DIEN Definicja węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu, butanu albo but.
 • Co to znaczy Butan Definicja ↑ alkany (tabela.
 • Co to znaczy Butanol Definicja ↑ alkohole (tabela.
 • Co to znaczy Butanon Definicja ↑ ketony (tabela.
 • Co to znaczy Butapren Definicja klej kauczukowy użytkowany do łączenia skór, gum, tworzyw sztucznych z innymi tworzywami i podłożem betonowym.
 • Co to znaczy Buteny Definicja ↑ alkeny (tabela.
 • Co to znaczy Aleksandr Butlerow Definicja 1828-1886) chemik ros., zsyntetyzował urotropinę, zastosował fluorek boru jako katalizator polimeryzacji.
 • Co to znaczy Bischofit Definicja minerał, MgCl2·2H2O, bezb.
 • Co to znaczy Hendrik Leo Baekeland Definicja chemik belg., w 1910 r. dostał na drodze polikondensacji pierwsze tworzywo syntetyczne z fenolu i formaliny (↑ bakelit). Reakcję między.
 • Co to znaczy Bromek Definicja bromowodorowego HBr, na przykład NaBr, KBr, MgBr2, FeBr3 i tak dalej W b. brom występuje w formie anionu bromkowego Br- (wiązania jonowe.
 • Co to znaczy Borowodory Definicja z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco cięższe cieczami (na.
 • Co to znaczy Syntetyczna Benzyna Definicja w rezultacie syntezy chemicznej sposobami: ↑ krakingu wyższych frakcji ropy naftowej (470÷520°C, ciśnienie 25÷50 atm), uwodorniania.
 • Co to znaczy Bateria Definicja szeregowo, równolegle bądź w sposób kombinowany, źródeł prądu elektrycznego (↑ ogniw galwanicznych, ↑ akumulatorów. Bateria płaska złożona.
 • Co to znaczy Bakelit Definicja kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w acetonie, alkoholach i.
 • Co to znaczy Mydlana Bańka Definicja pęcherzyk powietrza, otoczony błonką roztworu wodnego ↑ substancji powierzchniowo czynnej - na przykład mydła, płynu do zmywania naczyń.
 • Co to znaczy Bar Definicja Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774, czysty metal dostał H.
 • Co to znaczy Barbiturany Definicja barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo arylowymi. Z racji.
 • Co to znaczy Barwniki Definicja stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do selektywnej.
 • Co to znaczy Bawełna Definicja włókna pochodzenia roślinnego, długości 2÷5 cm, zawierające powyżej 90% ↑ celulozy i ↑ woski, ↑ pektyny i tym podobne Masa cząsteczkowa b.
 • Co to znaczy Henri Antoine Becquerel Definicja i fizyk franc., od 1895 r. prof. École Polytechnique w Paryżu. Badając luminescencję soli uranu, odkrył zdarzenie promieniotwórczości.
 • Co to znaczy Benzen Definicja aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie.
 • Co to znaczy Benzyna Definicja węglowodorów (t.w. 60÷150°C) zawierających 5÷12 atomów węgla w cząsteczce, pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji frakcyjnej ↑ ropy.
 • Co to znaczy Lekka Benzyna Definicja pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej. To jest mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t.w. 70÷90°C.
 • Co to znaczy Berkel Definicja Berkelium), pierwiastek chem., metal, Z = 97, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. W 1949 r. sztucznie otrzymany (izotop 243Bk) poprzez G.T.
 • Co to znaczy BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN Definicja franc., prowadził badania w dziedzinie termochemii. W badaniach nad przebiegiem reakcji między alkoholami i kwasami (razem z Saint Gilles.
 • Co to znaczy Beryl Definicja Beryllium), pierwiastek chem., metal, Z = 4, m.at. 9,012182u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1774 r.; czysty metal.
 • Co to znaczy Berylowce Definicja okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki ekipy to metale.
 • Co to znaczy Organicznego Kwasu Bezwodnik Definicja powstający w rezultacie odszczepienia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu org. pod wpływem temp. albo dzięki środków odwadniających.
 • Co to znaczy Białka Definicja składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami organizmów.
 • Co to znaczy Globularne Białka Definicja prostych (a więc zawierających tylko aminokwasy), rozpuszczalnych, obejmujących ↑ albuminy, globuliny (rozpuszczalne w rozcieńczonych.
 • Co to znaczy Cynkowa Biel Definicja techniczna nazwa tlenku cynku ZnO.
 • Co to znaczy Biodegradacja Definicja pochodzenia sztucznego (↑ zanieczyszczeń środowiska) pod wpływem naturalnych czynników, występujących w środowisku, takich jak światło.
 • Co to znaczy Biokatalizatory Definicja enzymy, ↑ hormony - katalizujące reakcje chem. przebiegające w organizmach żywych. Mają fundamentalne znaczenie dla mechanizmów życiowych.
 • Co to znaczy Biosfera Definicja region Ziemi, gdzie występują organizmy żywe, obejmujący górną warstwę skorupy ziemskiej (↑ litosfera), wszystkie zbiorniki wodne (↑.
 • Co to znaczy Bipiramida Definicja figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne b. w zależności.
 • Co to znaczy Bitrex Definicja związku uznanego (w Księdze Rekordów Guinnessa) za w najwyższym stopniu gorzką substancję chem. znaną człowiekowi. Użytkowany do skażania.
 • Co to znaczy Biureta Definicja przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka szklana o.
 • Co to znaczy Bizmutyn Definicja błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli.
 • Co to znaczy BLOKI S, P, D, F Definicja okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony walencyjne. Blok s obejmuje.
 • Co to znaczy Pruski Błękit Definicja błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb.
 • Co to znaczy Bohr Definicja Bohrium), pierwiastek chem., metal, Z = 107, m.at. 262,12u, ekipa ↑ manganowców. Otrzymany sztucznie w 1981 poprzez P. Armbrustera, G.
 • Co to znaczy BOHR NIELS HENRIK DAVID Definicja duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z artystów mechaniki.
 • Co to znaczy Trujące Środki Bojowe Definicja użytkowane w uwarunkowaniach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują różne działanie.
 • Co to znaczy Eduard Ludwig Boltzmann Definicja austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki. Badania dostarczyły mu.
 • Co to znaczy Atomowa Bomba Definicja ↑ bomba jądrowa.
 • Co to znaczy Jądrowa Bomba Definicja wykorzystano łańcuchowy mechanizm rozszczepiania materiału promieniotwórczego poprzez ↑ neutrony. Przez wzgląd na tym wymagana jest pewna.
 • Co to znaczy Kobaltowa Bomba Definicja zwany brudnych ↑ bomb jądrowych, powodująca dodatkowe skażenie terenu poprzez rozsiewanie radioaktywnego izotopu ↑ kobaltu 60Co. 2.
 • Co to znaczy Wodorowa Bomba Definicja wykorzystano mechanizm łączenia się lekkich jąder atomów (tak zwany fuzję jądrową), w trakcie którego wydziela się olbrzymia liczba energii.
 • Co to znaczy Borowce Definicja okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: bor, glin, gal, ind, tal. Bor jest półmetalem, a pozostałe pierwiastki są.
 • Co to znaczy Carl Bosch Definicja niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F. Bergiusem). W 1913.
 • Co to znaczy Robert Boyle Definicja irlandzki badacz przyrody, wprowadził definicja pierwiastka chem. jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje prostsze.
 • Co to znaczy Brązy Definicja z cyną (10÷20%) o t.t. 900÷1000°C. B. znane już były w starożytności (stąd epoka brązu ). Aktualnie b. zawierają domieszki glinu, krzemu.
 • Co to znaczy Brom Definicja Bromum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 35, m.at. 79,904u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1826 r. poprzez A.J. Balarda. W przyrodzie.
 • Co to znaczy Nicolaus Johann Bronsted Definicja duński. Sformułował teorię kwasów i zasad, w przekonaniu której kwasem jest substancja mogąca oddawać protony, z kolei zasadą substancja o.
 • Co to znaczy Brylant Definicja oszlifowany ↑ diament.
 • Co to znaczy Wilhelm Robert Bunsen Definicja niem., prof. chemii we Wrocławiu (Breslau) i Heidelbergu. Współtwórca (z Kirchhoffem) sposoby analizy spektralnej i współkonstruktor.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus, Brom, Brązy, Boyle Robert, Bosch Carl, Borowce, Bomba Wodorowa, Bomba Kobaltowa, Bomba Jądrowa, Bomba co to znaczy.

Tłumaczenie Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus co to jest.