Słownik bunsen robert wilhelm brylant co to znaczy.
Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus, Brom, Brązy, Boyle Robert, Bosch Carl.

Słownik chemiczny: przykłady na B

 • Co to znaczy Bisacharydy Informacje ↑ dwucukry co to jest.
 • Co to znaczy Butanal Informacje ↑ aldehydy (Aneks definicja.
 • Co to znaczy Br Informacje znak ↑ bromu co znaczy.
 • Co to znaczy Benzenol Informacje systematyczna nazwa ↑ fenolu słownik.
 • Co to znaczy Zasadowe Bezwodniki Informacje ↑ tlenki zasadowe znaczenie.
 • Co to znaczy Barowa Biel Informacje techniczna nazwa rozdrobnionego siarczanu(VI) baru BaSO4 czym jest.
 • Co to znaczy Boksyt Informacje skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu co to jest.
 • Co to znaczy Potasu Bromek Informacje substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek uspokajający) i definicja.
 • Co to znaczy Bromowanie Informacje do cząsteczki związku org. w rezultacie ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji substytucji (podstawienia (↑ co znaczy.
 • Co to znaczy B Informacje znak ↑ boru słownik.
 • Co to znaczy Bagietka Informacje długości do 20cm, stosowana w laboratorium chem. raczej do mieszania roztworów i zlewania po niej mieszanin do lejka w trakcie sączenia (w znaczenie.
 • Co to znaczy Barwa Informacje ↑ kolor czym jest.
 • Co to znaczy Termojądrowa Bomba Informacje ↑ bomba wodorowa co to jest.
 • Co to znaczy Bor Informacje Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków użytkowanych do wyrobu porcelany, w definicja.
 • Co to znaczy Bufor Informacje ↑ mieszanina buforowa co znaczy.
 • Co to znaczy Bursztyn Informacje żywica drzew iglastych sprzed 35÷40 mln. lat o barwie białej, żółtej, pomarańczowej albo brązowej; czasem zawiera szczątki owadów; skład słownik.
 • Co to znaczy Kwasowe Bezwodniki Informacje ↑ tlenki kwasowe znaczenie.
 • Co to znaczy Ołowiana Biel Informacje techniczna nazwa diwęglanu diwodorotlenku triołowiu(II) Pb3(OH)2(CO3)2 czym jest.
 • Co to znaczy Strzelnicza Bawełna Informacje ↑ nitroceluloza co to jest.
 • Co to znaczy Bazalt Informacje skała magmowa wylewna, czarna (zwietrzała zielonkawa albo brunatna definicja.
 • Co to znaczy Be Informacje znak ↑ berylu co znaczy.
 • Co to znaczy Bizmut Informacje Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od starożytności; metaliczny słownik.
 • Co to znaczy Bizmutynit Informacje ↑ bizmutyn znaczenie.
 • Co to znaczy Bornit Informacje minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi czym jest.
 • Co to znaczy Tytanowa Biel Informacje techniczna nazwa tlenku tytanu(VI) TiO2 co to jest.
 • Co to znaczy Bifenyl Informacje C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny definicja.
 • Co to znaczy Bang Big Informacje ↑ Ogromny Wybuch co znaczy.
 • Co to znaczy Biotyna Informacje ↑ wit. H słownik.
 • Co to znaczy Butyl Informacje butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu); sec-butylowy znaczenie.
 • Co to znaczy Butyny Informacje ↑ alkiny (tabela czym jest.
 • Co to znaczy Biochemia Informacje edukacja zajmująca się reakcjami chem. zachodzącymi w żywych organizmach co to jest.
 • Co to znaczy Benzoil Informacje ekipa benzoilowa C6H5CO-, pochodząca od ↑ kwasu benzoesowego definicja.
 • Co to znaczy Ba Informacje znak ↑ baru co znaczy.
 • Co to znaczy Benzyl Informacje ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu słownik.
 • Co to znaczy Bezołowiowa Benzyna Informacje środowiska benzyna, gdzie dla powiększenia ↑ liczby oktanowej zamiast ↑ tetraetyloołowiu, stosowanego w ↑ etylinie zastosowano inne związki znaczenie.
 • Co to znaczy Biogaz Informacje rezultacie rozkładu masy org. poprzez bakterie. Jego kluczowymi składnikami są ↑ metan (50÷70%) i ↑ dwutlenek węgla (30÷45%). Resztę czym jest.
 • Co to znaczy Biotyt Informacje minerał z gatunku ↑ łyszczyków, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2, czarny, nieprzezroczysty co to jest.
 • Co to znaczy Bromowodór Informacje bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje mocny ↑ kwas definicja.
 • Co to znaczy Metali Barwienie Informacje celach dekoracyjnych, na powierzchni metali warstw barwnych związków tych metali. Działanie roztworem zawierającym mieszaninę NaOH, NaNO2 i co znaczy.
 • Co to znaczy Baryt Informacje jeden z głownych minerałów baru. Użytkowany do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych ogni, w słownik.
 • Co to znaczy Bastenzyt Informacje minerał, MFCO3, M = lantanowce o Z = 57÷63, przezroczysty, użytkowany do otrzymywania lantanowców znaczenie.
 • Co to znaczy Uranowa Blenda Informacje ↑ uraninit czym jest.
 • Co to znaczy Nieba Błękit Informacje ↑ wodór co to jest.
 • Co to znaczy Otto Ernst Beckmann Informacje niem. Prowadził badania nad oznaczaniem mas cząsteczkowych sposobami kriometryczną i ebuliometryczną, skonstruował szczególny termometr definicja.
 • Co to znaczy Bejce Informacje emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) użytkowane do powierzchniowego barwienia drewna, przeważnie w co znaczy.
 • Co to znaczy Friedrich Bergius Informacje niem., zajmował się katalitycznym upłynnianiem węgla brunatnego i kamiennego do benzyny. Opracował metodę produkcji benzyny syntetycznej słownik.
 • Co to znaczy BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE Informacje chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN. Odkrył znaczenie.
 • Co to znaczy Bi Informacje znak ↑ bizmutu czym jest.
 • Co to znaczy Biuret Informacje powstający w trakcie dłuższego ogrzewania ↑ mocznika w temp. 150°C: NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 Bezb. kryształy, t.t co to jest.
 • Co to znaczy Bk Informacje znak ↑ berkelu definicja.
 • Co to znaczy Cynkowa Blenda Informacje ↑ sfaleryt co znaczy.
 • Co to znaczy Smolista Blenda Informacje ↑ uraninit słownik.
 • Co to znaczy Beryl Informacje Al2Be3[Si6O18]; odmiany nieprzezroczyste należyte jako ruda pierwiastka beryl; odmiany przezroczyste i barwne to kamienie szlachetne (↑ znaczenie.
 • Co to znaczy Jacob Jöns Berzelius Informacje szwedzki chemik i mineralog, prof. Instytutu Medycznego w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk. Odkrywca pierwiastków: selenu czym jest.
 • Co to znaczy Beton Informacje mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W celu co to jest.
 • Co to znaczy Turnbulla Błękit Informacje związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]3- i Fe2+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania strukturalne wykazały, iż definicja.
 • Co to znaczy Błonnik Informacje ↑ celuloza co znaczy.
 • Co to znaczy Antymonowy Błyszcz Informacje ↑ antymonit słownik.
 • Co to znaczy Antymonu Błyszcz Informacje ↑ antymonit znaczenie.
 • Co to znaczy Bizmutu Błyszcz Informacje ↑ bizmutyn czym jest.
 • Co to znaczy Ołowiu Błyszcz Informacje ↑ galenit co to jest.
 • Co to znaczy Żelaza Błyszcz Informacje ↑ hematyt definicja.
 • Co to znaczy Boraks Informacje związku chem. Na2B4O7·10H2O (inny zapis Na2[B4O5(OH)4]·8H2O); w przyrodzie występuje w formie minerału boraksu rodzimego, barwy białej albo co znaczy.
 • Co to znaczy Kobaltu Błyszcz Informacje ↑ kobaltyn słownik.
 • Co to znaczy Molibdenowy Błyszcz Informacje ↑ molibdenit znaczenie.
 • Co to znaczy Borygo Informacje etan-1,2-diolu (glikolu etylenowego) z dodatkami antykorozyjnymi; płyn niezamarzający do tem. -35°C; użytkowany jako środek chłodzący w czym jest.
 • Co to znaczy Henning Brand Informacje alchemik niem., W 1669 r., w Hamburgu w trakcie destylacji pozostałości po odparowanym moczu odkrył fosfor co to jest.
 • Co to znaczy Braunit Informacje minerał, Mn2O3, użytkowany do otrzymywania manganu definicja.
 • Co to znaczy Braunsztyn Informacje manganu(IV)) - główna ruda manganu, występuje wraz z rudami żelaza, wytapia się je razem, otrzymując żelazomangan. Ma mocne własności co znaczy.
 • Co to znaczy Srebra Bromek Informacje AgBr, żółta, światłoczuła substancja krystaliczna, t.t. 430°C, nierozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej słownik.
 • Co to znaczy Brud Informacje ↑ krzemionki, soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych pozostałościami potu, składającymi się raczej z ↑ tłuszczów i ↑ białek znaczenie.
 • Co to znaczy Bum Bum Informacje ↑oktanitrokuban czym jest.
 • Co to znaczy BUTA-1,3-DIEN Informacje węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu, butanu albo but co to jest.
 • Co to znaczy Butan Informacje ↑ alkany (tabela definicja.
 • Co to znaczy Butanol Informacje ↑ alkohole (tabela co znaczy.
 • Co to znaczy Butanon Informacje ↑ ketony (tabela słownik.
 • Co to znaczy Butapren Informacje klej kauczukowy użytkowany do łączenia skór, gum, tworzyw sztucznych z innymi tworzywami i podłożem betonowym znaczenie.
 • Co to znaczy Buteny Informacje ↑ alkeny (tabela czym jest.
 • Co to znaczy Aleksandr Butlerow Informacje 1828-1886) chemik ros., zsyntetyzował urotropinę, zastosował fluorek boru jako katalizator polimeryzacji co to jest.
 • Co to znaczy Bischofit Informacje minerał, MgCl2·2H2O, bezb definicja.
 • Co to znaczy Hendrik Leo Baekeland Informacje chemik belg., w 1910 r. dostał na drodze polikondensacji pierwsze tworzywo syntetyczne z fenolu i formaliny (↑ bakelit). Reakcję między co znaczy.
 • Co to znaczy Bromek Informacje bromowodorowego HBr, na przykład NaBr, KBr, MgBr2, FeBr3 i tak dalej W b. brom występuje w formie anionu bromkowego Br- (wiązania jonowe słownik.
 • Co to znaczy Borowodory Informacje z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco cięższe cieczami (na znaczenie.
 • Co to znaczy Syntetyczna Benzyna Informacje w rezultacie syntezy chemicznej sposobami: ↑ krakingu wyższych frakcji ropy naftowej (470÷520°C, ciśnienie 25÷50 atm), uwodorniania czym jest.
 • Co to znaczy Bateria Informacje szeregowo, równolegle bądź w sposób kombinowany, źródeł prądu elektrycznego (↑ ogniw galwanicznych, ↑ akumulatorów. Bateria płaska złożona co to jest.
 • Co to znaczy Bakelit Informacje kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w acetonie, alkoholach i definicja.
 • Co to znaczy Mydlana Bańka Informacje pęcherzyk powietrza, otoczony błonką roztworu wodnego ↑ substancji powierzchniowo czynnej - na przykład mydła, płynu do zmywania naczyń co znaczy.
 • Co to znaczy Bar Informacje Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774, czysty metal dostał H słownik.
 • Co to znaczy Barbiturany Informacje barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo arylowymi. Z racji znaczenie.
 • Co to znaczy Barwniki Informacje stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do selektywnej czym jest.
 • Co to znaczy Bawełna Informacje włókna pochodzenia roślinnego, długości 2÷5 cm, zawierające powyżej 90% ↑ celulozy i ↑ woski, ↑ pektyny i tym podobne Masa cząsteczkowa b co to jest.
 • Co to znaczy Henri Antoine Becquerel Informacje i fizyk franc., od 1895 r. prof. École Polytechnique w Paryżu. Badając luminescencję soli uranu, odkrył zdarzenie promieniotwórczości definicja.
 • Co to znaczy Benzen Informacje aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C. Nierozp. w wodzie co znaczy.
 • Co to znaczy Benzyna Informacje węglowodorów (t.w. 60÷150°C) zawierających 5÷12 atomów węgla w cząsteczce, pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji frakcyjnej ↑ ropy słownik.
 • Co to znaczy Lekka Benzyna Informacje pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej. To jest mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t.w. 70÷90°C znaczenie.
 • Co to znaczy Berkel Informacje Berkelium), pierwiastek chem., metal, Z = 97, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. W 1949 r. sztucznie otrzymany (izotop 243Bk) poprzez G.T czym jest.
 • Co to znaczy BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN Informacje franc., prowadził badania w dziedzinie termochemii. W badaniach nad przebiegiem reakcji między alkoholami i kwasami (razem z Saint Gilles co to jest.
 • Co to znaczy Beryl Informacje Beryllium), pierwiastek chem., metal, Z = 4, m.at. 9,012182u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1774 r.; czysty metal definicja.
 • Co to znaczy Berylowce Informacje okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki ekipy to metale co znaczy.
 • Co to znaczy Organicznego Kwasu Bezwodnik Informacje powstający w rezultacie odszczepienia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu org. pod wpływem temp. albo dzięki środków odwadniających słownik.
 • Co to znaczy Białka Informacje składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami organizmów znaczenie.
 • Co to znaczy Globularne Białka Informacje prostych (a więc zawierających tylko aminokwasy), rozpuszczalnych, obejmujących ↑ albuminy, globuliny (rozpuszczalne w rozcieńczonych czym jest.
 • Co to znaczy Cynkowa Biel Informacje techniczna nazwa tlenku cynku ZnO co to jest.
 • Co to znaczy Biodegradacja Informacje pochodzenia sztucznego (↑ zanieczyszczeń środowiska) pod wpływem naturalnych czynników, występujących w środowisku, takich jak światło definicja.
 • Co to znaczy Biokatalizatory Informacje enzymy, ↑ hormony - katalizujące reakcje chem. przebiegające w organizmach żywych. Mają fundamentalne znaczenie dla mechanizmów życiowych co znaczy.
 • Co to znaczy Biosfera Informacje region Ziemi, gdzie występują organizmy żywe, obejmujący górną warstwę skorupy ziemskiej (↑ litosfera), wszystkie zbiorniki wodne (↑ słownik.
 • Co to znaczy Bipiramida Informacje figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się różne b. w zależności znaczenie.
 • Co to znaczy Bitrex Informacje związku uznanego (w Księdze Rekordów Guinnessa) za w najwyższym stopniu gorzką substancję chem. znaną człowiekowi. Użytkowany do skażania czym jest.
 • Co to znaczy Biureta Informacje przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka szklana o co to jest.
 • Co to znaczy Bizmutyn Informacje błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli definicja.
 • Co to znaczy BLOKI S, P, D, F Informacje okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony walencyjne. Blok s obejmuje co znaczy.
 • Co to znaczy Pruski Błękit Informacje błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb słownik.
 • Co to znaczy Bohr Informacje Bohrium), pierwiastek chem., metal, Z = 107, m.at. 262,12u, ekipa ↑ manganowców. Otrzymany sztucznie w 1981 poprzez P. Armbrustera, G znaczenie.
 • Co to znaczy BOHR NIELS HENRIK DAVID Informacje duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z artystów mechaniki czym jest.
 • Co to znaczy Trujące Środki Bojowe Informacje użytkowane w uwarunkowaniach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują różne działanie co to jest.
 • Co to znaczy Eduard Ludwig Boltzmann Informacje austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki. Badania dostarczyły mu definicja.
 • Co to znaczy Atomowa Bomba Informacje ↑ bomba jądrowa co znaczy.
 • Co to znaczy Jądrowa Bomba Informacje wykorzystano łańcuchowy mechanizm rozszczepiania materiału promieniotwórczego poprzez ↑ neutrony. Przez wzgląd na tym wymagana jest pewna słownik.
 • Co to znaczy Kobaltowa Bomba Informacje zwany brudnych ↑ bomb jądrowych, powodująca dodatkowe skażenie terenu poprzez rozsiewanie radioaktywnego izotopu ↑ kobaltu 60Co. 2 znaczenie.
 • Co to znaczy Wodorowa Bomba Informacje wykorzystano mechanizm łączenia się lekkich jąder atomów (tak zwany fuzję jądrową), w trakcie którego wydziela się olbrzymia liczba energii czym jest.
 • Co to znaczy Borowce Informacje okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: bor, glin, gal, ind, tal. Bor jest półmetalem, a pozostałe pierwiastki są co to jest.
 • Co to znaczy Carl Bosch Informacje niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F. Bergiusem). W 1913 definicja.
 • Co to znaczy Robert Boyle Informacje irlandzki badacz przyrody, wprowadził definicja pierwiastka chem. jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje prostsze co znaczy.
 • Co to znaczy Brązy Informacje z cyną (10÷20%) o t.t. 900÷1000°C. B. znane już były w starożytności (stąd epoka brązu ). Aktualnie b. zawierają domieszki glinu, krzemu słownik.
 • Co to znaczy Brom Informacje Bromum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 35, m.at. 79,904u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1826 r. poprzez A.J. Balarda. W przyrodzie znaczenie.
 • Co to znaczy Nicolaus Johann Bronsted Informacje duński. Sformułował teorię kwasów i zasad, w przekonaniu której kwasem jest substancja mogąca oddawać protony, z kolei zasadą substancja o czym jest.
 • Co to znaczy Brylant Informacje oszlifowany ↑ diament co to jest.
 • Co to znaczy Wilhelm Robert Bunsen Informacje niem., prof. chemii we Wrocławiu (Breslau) i Heidelbergu. Współtwórca (z Kirchhoffem) sposoby analizy spektralnej i współkonstruktor definicja.

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus, Brom, Brązy, Boyle Robert, Bosch Carl, Borowce, Bomba Wodorowa, Bomba Kobaltowa, Bomba Jądrowa, Bomba co to znaczy.

Tłumaczenie Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus co to jest.