bunsen robert wilhelm brylant co to znaczy
Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus, Brom, Brązy, Boyle Robert, Bosch Carl.

Słownik chemiczny: przykłady na B

 • Co to znaczy BISACHARYDY Definicja ↑ dwucukry
 • Co to znaczy BUTANAL Definicja ↑ aldehydy (Aneks
 • Co to znaczy Br Definicja znak ↑ bromu
 • Co to znaczy BENZENOL Definicja systematyczna nazwa ↑ fenolu
 • Co to znaczy BEZWODNIKI ZASADOWE Definicja ↑ tlenki zasadowe
 • Co to znaczy BIEL BAROWA Definicja techniczna nazwa rozdrobnionego siarczanu(VI) baru BaSO4
 • Co to znaczy BOKSYT Definicja skała składająca się raczej z ↑ diasporu AlO(OH) i ↑ hydrargilitu Al(OH)3 - fundamentalny surowiec do produkcji ↑ glinu
 • Co to znaczy BROMEK POTASU Definicja KBr, biała substancja krystaliczna, t.t. 748°C, rozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej, w medycynie (środek
 • Co to znaczy BROMOWANIE Definicja wprowadzanie bromu do cząsteczki związku org. w rezultacie ↑ reakcji addycji, na przykład CH2=CH2 + Br2 CH2Br-CH2Br albo reakcji
 • Co to znaczy B Definicja znak ↑ boru
 • Co to znaczy BAGIETKA Definicja pałeczka szklana o długości do 20cm, stosowana w laboratorium chem. raczej do mieszania roztworów i zlewania po niej mieszanin do lejka w
 • Co to znaczy BARWA Definicja ↑ kolor
 • Co to znaczy BOMBA TERMOJĄDROWA Definicja ↑ bomba wodorowa
 • Co to znaczy BOR Definicja znak B, (z łaciny Borum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 5, m.at. 10,811u, ekipa ↑ borowców. Znany, w formie związków użytkowanych do
 • Co to znaczy BUFOR Definicja ↑ mieszanina buforowa
 • Co to znaczy BURSZTYN Definicja jantar - kopalna żywica drzew iglastych sprzed 35÷40 mln. lat o barwie białej, żółtej, pomarańczowej albo brązowej; czasem zawiera szczątki
 • Co to znaczy BEZWODNIKI KWASOWE Definicja ↑ tlenki kwasowe
 • Co to znaczy BIEL OŁOWIANA Definicja techniczna nazwa diwęglanu diwodorotlenku triołowiu(II) Pb3(OH)2(CO3)2
 • Co to znaczy BAWEŁNA STRZELNICZA Definicja ↑ nitroceluloza
 • Co to znaczy BAZALT Definicja skała magmowa wylewna, czarna (zwietrzała zielonkawa albo brunatna
 • Co to znaczy Be Definicja znak ↑ berylu
 • Co to znaczy BIZMUT Definicja znak Bi, (z łaciny Bismuthum), pierwiastek chem., metal, Z = 83, m.at. 208,9804u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od
 • Co to znaczy BIZMUTYNIT Definicja ↑ bizmutyn
 • Co to znaczy BORNIT Definicja minerał, Cu5FeS4, surowiec do otrzymywania miedzi
 • Co to znaczy BIEL TYTANOWA Definicja techniczna nazwa tlenku tytanu(VI) TiO2
 • Co to znaczy BIFENYL Definicja C6H5-C6H5, związek aromatyczny z gatunku poliaryli, a więc związków zawierających w cząsteczce więcej niż jeden pierścień aromatyczny
 • Co to znaczy BIG BANG Definicja ↑ Ogromny Wybuch
 • Co to znaczy BIOTYNA Definicja ↑ wit. H
 • Co to znaczy BUTYL Definicja nazwa ekipy butylowej (rodnika butylowego) C4H9-. Odznacza się kilka izomerycznych rodników butylowych: n-butylowy CH3CH2CH2CH2- (n-Bu
 • Co to znaczy BUTYNY Definicja ↑ alkiny (tabela
 • Co to znaczy BIOCHEMIA Definicja edukacja zajmująca się reakcjami chem. zachodzącymi w żywych organizmach
 • Co to znaczy BENZOIL Definicja ekipa benzoilowa C6H5CO-, pochodząca od ↑ kwasu benzoesowego
 • Co to znaczy Ba Definicja znak ↑ baru
 • Co to znaczy BENZYL Definicja ekipa benzylowa C6H5CH2-, pochodząca od ↑ toluenu
 • Co to znaczy BENZYNA BEZOŁOWIOWA Definicja przyjazna dla środowiska benzyna, gdzie dla powiększenia ↑ liczby oktanowej zamiast ↑ tetraetyloołowiu, stosowanego w ↑ etylinie
 • Co to znaczy BIOGAZ Definicja gaz otrzymywany w rezultacie rozkładu masy org. poprzez bakterie. Jego kluczowymi składnikami są ↑ metan (50÷70%) i ↑ dwutlenek węgla
 • Co to znaczy BIOTYT Definicja minerał z gatunku ↑ łyszczyków, K(Mg,Fe)3(AlSi3O10)(OH,F)2, czarny, nieprzezroczysty
 • Co to znaczy BROMOWODÓR Definicja HBr, t.w. -67°C), bezb. gaz o duszącej woni, mający własności redukujące. Łatwo rozp. w wodzie (600 obj. HBr / 1 obj. H2O) - powstaje
 • Co to znaczy BARWIENIE METALI Definicja wytwarzanie, w celach dekoracyjnych, na powierzchni metali warstw barwnych związków tych metali. Działanie roztworem zawierającym
 • Co to znaczy BARYT Definicja minerał, BaSO4, jeden z głownych minerałów baru. Użytkowany do produkcji betonu, białych farb, lakierów, gum, papieru, szkła, sztucznych
 • Co to znaczy BASTENZYT Definicja minerał, MFCO3, M = lantanowce o Z = 57÷63, przezroczysty, użytkowany do otrzymywania lantanowców
 • Co to znaczy BLENDA URANOWA Definicja ↑ uraninit
 • Co to znaczy BŁĘKIT NIEBA Definicja ↑ wodór
 • Co to znaczy BECKMANN ERNST OTTO Definicja 1853-1923) chemik niem. Prowadził badania nad oznaczaniem mas cząsteczkowych sposobami kriometryczną i ebuliometryczną, skonstruował
 • Co to znaczy BEJCE Definicja roztwory albo emulsje barwników w różnych rozpuszczalnikach (woda, etanol, terpentyna) użytkowane do powierzchniowego barwienia drewna
 • Co to znaczy BERGIUS FRIEDRICH Definicja 1884-1949) chemik niem., zajmował się katalitycznym upłynnianiem węgla brunatnego i kamiennego do benzyny. Opracował metodę produkcji
 • Co to znaczy BERTHOLLET CLAUDE LOUIS DE Definicja 1748-1822) - chemik franc., prof. École Polytechnique w Paryżu. Badał statykę i powinowactwo chem. Wyznaczył skład ilościowy NH3, H2S, HCN
 • Co to znaczy Bi Definicja znak ↑ bizmutu
 • Co to znaczy BIURET Definicja związek chem. powstający w trakcie dłuższego ogrzewania ↑ mocznika w temp. 150°C: NH2-CO-NH2 + NH2-CO-NH2 NH2-CO-NH-CO-NH2 + NH3 Bezb
 • Co to znaczy Bk Definicja znak ↑ berkelu
 • Co to znaczy BLENDA CYNKOWA Definicja ↑ sfaleryt
 • Co to znaczy BLENDA SMOLISTA Definicja ↑ uraninit
 • Co to znaczy BERYL Definicja minerał, Al2Be3[Si6O18]; odmiany nieprzezroczyste należyte jako ruda pierwiastka beryl; odmiany przezroczyste i barwne to kamienie
 • Co to znaczy BERZELIUS JÖNS JACOB Definicja 1779-1848) szwedzki chemik i mineralog, prof. Instytutu Medycznego w Sztokholmie, sekretarz Szwedzkiej Akademii Nauk. Odkrywca
 • Co to znaczy BETON Definicja stwardniała mieszanina ↑ cementu i kruszywa (do 85%). W formie kruszywa używa się piasku, żwiru, żużla, pokruszonej ↑ cegły i tym podobne W
 • Co to znaczy BŁĘKIT TURNBULLA Definicja nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]3- i Fe2+; stosowanego jako błękitny pigment do wyrobu farb. Badania
 • Co to znaczy BŁONNIK Definicja ↑ celuloza
 • Co to znaczy BŁYSZCZ ANTYMONOWY Definicja ↑ antymonit
 • Co to znaczy BŁYSZCZ ANTYMONU Definicja ↑ antymonit
 • Co to znaczy BŁYSZCZ BIZMUTU Definicja ↑ bizmutyn
 • Co to znaczy BŁYSZCZ OŁOWIU Definicja ↑ galenit
 • Co to znaczy BŁYSZCZ ŻELAZA Definicja ↑ hematyt
 • Co to znaczy BORAKS Definicja nazwa zwyczajowa związku chem. Na2B4O7·10H2O (inny zapis Na2[B4O5(OH)4]·8H2O); w przyrodzie występuje w formie minerału boraksu rodzimego
 • Co to znaczy BŁYSZCZ KOBALTU Definicja ↑ kobaltyn
 • Co to znaczy BŁYSZCZ MOLIBDENOWY Definicja ↑ molibdenit
 • Co to znaczy BORYGO Definicja 50% roztwór wodny etan-1,2-diolu (glikolu etylenowego) z dodatkami antykorozyjnymi; płyn niezamarzający do tem. -35°C; użytkowany jako
 • Co to znaczy BRAND HENNING Definicja alchemik niem., W 1669 r., w Hamburgu w trakcie destylacji pozostałości po odparowanym moczu odkrył fosfor
 • Co to znaczy BRAUNIT Definicja minerał, Mn2O3, użytkowany do otrzymywania manganu
 • Co to znaczy BRAUNSZTYN Definicja MnO2 (tlenek manganu(IV)) - główna ruda manganu, występuje wraz z rudami żelaza, wytapia się je razem, otrzymując żelazomangan. Ma mocne
 • Co to znaczy BROMEK SREBRA Definicja AgBr, żółta, światłoczuła substancja krystaliczna, t.t. 430°C, nierozp. w wodzie. Użytkowana do produkcji emulsji fotograficznej
 • Co to znaczy BRUD Definicja mieszanina ↑ sadzy, ↑ krzemionki, soli mineralnych i substancji pylistych, zlepionych pozostałościami potu, składającymi się raczej z ↑
 • Co to znaczy BUM-BUM Definicja ↑oktanitrokuban
 • Co to znaczy BUTA-1,3-DIEN Definicja CH2=CH-CH=CH2, węglowodór ze sprzężonym układem wiązań podwójnych (↑ dieny). Bezb. i bezwonny gaz (t.w. -4,5°C), otrzymywany z acetylenu
 • Co to znaczy BUTAN Definicja ↑ alkany (tabela
 • Co to znaczy BUTANOL Definicja ↑ alkohole (tabela
 • Co to znaczy BUTANON Definicja ↑ ketony (tabela
 • Co to znaczy BUTAPREN Definicja klej kauczukowy użytkowany do łączenia skór, gum, tworzyw sztucznych z innymi tworzywami i podłożem betonowym
 • Co to znaczy BUTENY Definicja ↑ alkeny (tabela
 • Co to znaczy BUTLEROW ALEKSANDR Definicja 1828-1886) chemik ros., zsyntetyzował urotropinę, zastosował fluorek boru jako katalizator polimeryzacji
 • Co to znaczy BISCHOFIT Definicja minerał, MgCl2·2H2O, bezb
 • Co to znaczy BAEKELAND LEO HENDRIK Definicja 1863-1944) - chemik belg., w 1910 r. dostał na drodze polikondensacji pierwsze tworzywo syntetyczne z fenolu i formaliny (↑ bakelit
 • Co to znaczy BROMEK Definicja sól ↑ kwasu bromowodorowego HBr, na przykład NaBr, KBr, MgBr2, FeBr3 i tak dalej W b. brom występuje w formie anionu bromkowego Br
 • Co to znaczy BOROWODORY Definicja ekipa związków boru z wodorem, tworząca szeregi homologiczne o wzorach BnHn + 4 i BnHn + 6. Najprostsze b. są gazami (B2H6, B4H10), nieco
 • Co to znaczy BENZYNA SYNTETYCZNA Definicja benzyna pozyskiwana w rezultacie syntezy chemicznej sposobami: ↑ krakingu wyższych frakcji ropy naftowej (470÷520°C, ciśnienie 25÷50 atm
 • Co to znaczy BATERIA Definicja zbiór połączonych szeregowo, równolegle bądź w sposób kombinowany, źródeł prądu elektrycznego (↑ ogniw galwanicznych, ↑ akumulatorów
 • Co to znaczy BAKELIT Definicja nazwa produktów kondensacji metanalu z fenolem albo z jego pochodnymi. W pierwszym etapie kondensacji bakelit jest topliwy i rozp. w
 • Co to znaczy BAŃKA MYDLANA Definicja cienkowarstwowy pęcherzyk powietrza, otoczony błonką roztworu wodnego ↑ substancji powierzchniowo czynnej - na przykład mydła, płynu do
 • Co to znaczy BAR Definicja znak Ba, (z łaciny Barium), pierwiastek chem., metal, Z = 56, m.at. 137,327u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez K.W. Scheelego w 1774
 • Co to znaczy BARBITURANY Definicja pochodne ↑ kwasu barbiturowego otrzymane poprzez podstawienie atomów wodoru w ekipie metylenowej (węgiel C-5) rodnikami alkilowymi albo
 • Co to znaczy BARWNIKI Definicja związki org. stosowane do barwienia włókien naturalnych i sztucznych, mające w swej budowie tak zwany ekipy chromoforowe, zdolne do
 • Co to znaczy BAWEŁNA Definicja cienkie, białe włókna pochodzenia roślinnego, długości 2÷5 cm, zawierające powyżej 90% ↑ celulozy i ↑ woski, ↑ pektyny i tym podobne Masa
 • Co to znaczy BECQUEREL ANTOINE HENRI Definicja 1852-1908) chemik i fizyk franc., od 1895 r. prof. École Polytechnique w Paryżu. Badając luminescencję soli uranu, odkrył zdarzenie
 • Co to znaczy BENZEN Definicja ↑ węglowodór aromatyczny C6H6. Przezroczysta, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwo palna i trująca; t.t. 5,5°C, t.w. 80°C
 • Co to znaczy BENZYNA Definicja mieszanina ciekłych węglowodorów (t.w. 60÷150°C) zawierających 5÷12 atomów węgla w cząsteczce, pozyskiwana w rezultacie ↑ destylacji
 • Co to znaczy BENZYNA LEKKA Definicja jedna z frakcji pozyskiwana w trakcie destylacji ↑ ropy naftowej. To jest mieszanina alkanów zawierających 5÷7 atomów węgla w cząsteczce (t
 • Co to znaczy BERKEL Definicja znak Bk, (z łaciny Berkelium), pierwiastek chem., metal, Z = 97, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. W 1949 r. sztucznie otrzymany (izotop
 • Co to znaczy BERTHELOT PIERRE EUGENE MARCELIN Definicja 1827-1907) chemik franc., prowadził badania w dziedzinie termochemii. W badaniach nad przebiegiem reakcji między alkoholami i kwasami
 • Co to znaczy BERYL Definicja znak Be, (z łaciny Beryllium), pierwiastek chem., metal, Z = 4, m.at. 9,012182u, ekipa ↑ berylowców. Odkryty poprzez L.N. Vauquelein w 1774
 • Co to znaczy BERYLOWCE Definicja ekipa 2 układu okresowego, blok s, do której należą następujące pierwiastki: beryl, magnez, wapń, stront, bar, rad; wszystkie pierwiastki
 • Co to znaczy BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO Definicja tlenek kwasu org., powstający w rezultacie odszczepienia cząsteczki wody od dwóch cząsteczek kwasu org. pod wpływem temp. albo dzięki
 • Co to znaczy BIAŁKA Definicja polipeptydy składające się z więcej niż 100 reszt aminokwasowych, mające masy cząsteczkowe od około 105u do kilku mln u. B. są składnikami
 • Co to znaczy BIAŁKA GLOBULARNE Definicja rodzaj białek prostych (a więc zawierających tylko aminokwasy), rozpuszczalnych, obejmujących ↑ albuminy, globuliny (rozpuszczalne w
 • Co to znaczy BIEL CYNKOWA Definicja techniczna nazwa tlenku cynku ZnO
 • Co to znaczy BIODEGRADACJA Definicja rozkład substancji pochodzenia sztucznego (↑ zanieczyszczeń środowiska) pod wpływem naturalnych czynników, występujących w środowisku
 • Co to znaczy BIOKATALIZATORY Definicja ↑ witaminy, ↑ enzymy, ↑ hormony - katalizujące reakcje chem. przebiegające w organizmach żywych. Mają fundamentalne znaczenie dla
 • Co to znaczy BIOSFERA Definicja strefa życia , region Ziemi, gdzie występują organizmy żywe, obejmujący górną warstwę skorupy ziemskiej (↑ litosfera), wszystkie zbiorniki
 • Co to znaczy BIPIRAMIDA Definicja podwójna piramida , figura złożona z dwóch ostrosłupów połączonych podstawami, jeden ze spotykanych kształtów cząsteczek; rozróżnia się
 • Co to znaczy BITREX Definicja nazwa handlowa związku uznanego (w Księdze Rekordów Guinnessa) za w najwyższym stopniu gorzką substancję chem. znaną człowiekowi
 • Co to znaczy BIURETA Definicja fundamentalny przyrząd do dokładnego odmierzania określonej objętości cieczy w analizie miareczkowej. To jest wąska kalibrowana rurka
 • Co to znaczy BIZMUTYN Definicja błyszcz bizmutu - minerał, Bi2S3, kluczowy minerał bizmutu. Użytkowany do otrzymywania bizmutu i jego soli
 • Co to znaczy BLOKI S, P, D, F Definicja składowe ↑ układu okresowego; pierwiastki pogrupowane z racji na to, jakie ↑ orbitale atomowe obsadzają w ich atomach ↑ elektrony
 • Co to znaczy BŁĘKIT PRUSKI Definicja błękit berliński, błękit paryski - nazwa zwyczajowa związku otrzymanego w reakcji jonów [Fe(CN)6]4- i Fe3+; stosowanego jako błękitny
 • Co to znaczy BOHR Definicja znak Bh, (z łaciny Bohrium), pierwiastek chem., metal, Z = 107, m.at. 262,12u, ekipa ↑ manganowców. Otrzymany sztucznie w 1981 poprzez P
 • Co to znaczy BOHR NIELS HENRIK DAVID Definicja 1885-1962) fizyk duński, od 1916 r. prof. uniwersytetu w Kopenhadze, założyciel Kopenhaskiego Instytutu Fizyki Teoretycznej. Jeden z
 • Co to znaczy BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE Definicja substancje chem. użytkowane w uwarunkowaniach bojowych do porażenia albo zabicia organizmów żywych (roślinnych i zwierzęcych). Wykazują
 • Co to znaczy BOLTZMANN LUDWIG EDUARD Definicja 1844-1906) fizyk austriacki, jeden z artystów kinetycznej teorii gazów, podał statystyczne objaśnienie drugiej zasady termodynamiki
 • Co to znaczy BOMBA ATOMOWA Definicja ↑ bomba jądrowa
 • Co to znaczy BOMBA JĄDROWA Definicja bomba, gdzie wykorzystano łańcuchowy mechanizm rozszczepiania materiału promieniotwórczego poprzez ↑ neutrony. Przez wzgląd na tym wymagana
 • Co to znaczy BOMBA KOBALTOWA Definicja 1) Jedna z tak zwany brudnych ↑ bomb jądrowych, powodująca dodatkowe skażenie terenu poprzez rozsiewanie radioaktywnego izotopu ↑ kobaltu
 • Co to znaczy BOMBA WODOROWA Definicja bomba, gdzie wykorzystano mechanizm łączenia się lekkich jąder atomów (tak zwany fuzję jądrową), w trakcie którego wydziela się olbrzymia
 • Co to znaczy BOROWCE Definicja ekipa 13 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: bor, glin, gal, ind, tal. Bor jest półmetalem, a pozostałe
 • Co to znaczy BOSCH CARL Definicja 1874-1940) chemik niem., opracował (z F. Haberem) metodę syntezy amoniaku z wodoru i azotu. W 1931 r. dostał Nagrodę Nobla (wspólnie z F
 • Co to znaczy BOYLE ROBERT Definicja 1627-1691) irlandzki badacz przyrody, wprowadził definicja pierwiastka chem. jako substancji, której nie można rozłożyć na substancje
 • Co to znaczy BRĄZY Definicja stopy miedzi (80÷90%) z cyną (10÷20%) o t.t. 900÷1000°C. B. znane już były w starożytności (stąd epoka brązu ). Aktualnie b. zawierają
 • Co to znaczy BROM Definicja znak Br, (z łaciny Bromum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 35, m.at. 79,904u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1826 r. poprzez A.J. Balarda
 • Co to znaczy BRONSTED JOHANN NICOLAUS Definicja 1879-1974) chemik duński. Sformułował teorię kwasów i zasad, w przekonaniu której kwasem jest substancja mogąca oddawać protony, z kolei
 • Co to znaczy BRYLANT Definicja oszlifowany ↑ diament
 • Co to znaczy BUNSEN ROBERT WILHELM Definicja 1811-1899) chemik niem., prof. chemii we Wrocławiu (Breslau) i Heidelbergu. Współtwórca (z Kirchhoffem) sposoby analizy spektralnej i

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus, Brom, Brązy, Boyle Robert, Bosch Carl, Borowce, Bomba Wodorowa, Bomba Kobaltowa, Bomba Jądrowa, Bomba co to znaczy.

Tłumaczenie Bunsen Robert Wilhelm, Brylant, Bronsted Johann Nicolaus co to jest.