Słownik REAKCJA ODWRACALNA co to znaczy.
Słownik REAKCJA ODWRACALNA. Co znaczy to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w.

Czy przydatne?

Definicja REAKCJA ODWRACALNA

Co to znaczy reakcja odwracalna: reakcja przebiegająca w dwóch przeciwnych kierunkach, jest to w kierunku tworzenia się jej produktów, jak także w kierunku odtwarzania substratów. Odwracalność reakcji wyrażamy zazwyczaj dwiema strzałkami przeciwnie skierowanymi: A + B ⇆ C + D. Zasadniczo wszystkie reakcje chem. są odwracalne. Konsekwencją odwracalności reakcji jest, to iż r.o. nie przebiegają do końca tzn. iż w mieszaninie poreakcyjnej występują zarówno produkty jak i substraty reakcji w stężeniach ustalonych stałą równowagi chemicznej(↑ stała równowagi chemicznej stężeniowa). Po osiągnięciu odpowiednich stężeń reagentów określa się stan równowagi chemicznej i prędkość reakcji w stronę tworzenia produktów jest taka sama jak prędkość reakcji odwrotnej (v1 = v2). Przykładami r.o. mogą być reakcje ↑ dysocjacji elektrolitycznej słabych ↑ elektrolitów i reakcja ↑ estryfikacji. W praktyce istnieje jednak sporo reakcji, które w ustalonych uwarunkowaniach przebiegają niemal ze stuprocentową wydajnością, a więc biegną tylko w jednym kierunku, tzn. produkty nie przekształcają się z powrotem w substraty. Reakcje te nazywa się reakcjami nieodwracalnymi. Reakcje nieodwracalne występują wtedy, gdy z układu zostaje usunięty jeden z produktów reakcji, na przykład jako substancja słabo dysocjująca na jony (na przykład H2O albo trudno rozp. osad) albo w formie gazu: NaOH + HCl NaCl + H2O, BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HCl, CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2↑. W równaniach tych reakcji stosuje się pojedynczą strzałkę jednokierunkową

Definicja ROZTWÓR:
Co to jest etapy dyspersyjnej i etapy zdyspergowanej. Z racji na to, iż zarówno etap zdyspergowana jak i etap dyspersyjna mogą być w różnych stanach skupienia, wyróżniamy 9 rodzajów roztworów: gaz - gaz (na reakcja odwracalna.
Definicja REAKCJA SUBSTYTUCJI ELEKTROFILOWEJ W UKŁ. AROMATYCZNYM:
Co to jest podstawienia atomu wodoru w pierścieniu cząsteczki związku aromatycznego poprzez cząstkę ↑ elektrofila na przykład Cl+, Br+, NO2+, R+ w celu otrzymania odpowiedniej pochodnej. Reakcja biegnie poprzez reakcja odwracalna.
Definicja RÓWNANIE POISSONA:
Co to jest adiabatycznej - trzy równania opisujące wskaźniki stanu gazu doskonałego w trakcie przemiany adiabatyczej: gdzie κ = Cp/Cv; Cp i Cv to adekwatnie ciepło molowe pod stałym ciśnieniem i ciepło molowe reakcja odwracalna.
Definicja RZĄD WIĄZANIA:
Co to jest informujący o sile wiązania w cząsteczce związku chemicznego, obliczany poprzez odjęcie liczby elektronów antywiążących od sumy ↑ elektronów wiążących i podzielenie różnicy poprzez 2 (dla rz.w reakcja odwracalna.

Czym jest REAKCJA ODWRACALNA znaczenie w Definicje chemia R .

  • Dodano:
  • Autor: