Słownik eutenika elektrochemia co to znaczy.
Eutenika, Elektrochemia, Endokrynopatie, Endobioza, Elektroda, Ecobronchofonia, Echomimia.

Słownik i definicje chemiczne na E

 • Co znaczy Egzocytoza Definicja substancji znajdujących się w cytoplazmie, w otoczonych błoną pęcherzykach. Pęcherzyki łącząc się z błoną komórkową otwierają się co to jest.
 • Co znaczy Ekofenotyp Definicja niegenetyczna modyfikacja fenotypu uwarunkowana czynnikami środowiskowymi definicja.
 • Co znaczy Eksteroreceptory Definicja pozwalające na odbiór bodźców z otoczenia. Rozróżnia się różne ich typy w zależności od wrażliwości: mechanoreceptory, chemoreceptory co znaczy.
 • Co znaczy Echokardiografia Definicja zastosowaniu fal ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) dzięki słownik.
 • Co znaczy Efedryna Definicja sympatykomi-metycznych (pobudzających układ współczulny). Po kilkakrotnym podaniu obserwuje się zdarzenie tachyfilaksji. Działanie podobne znaczenie.
 • Co znaczy Egoizm Definicja zarządzanie się w postępowaniu wyłącznie własnym dobrem, nawet jeśli takie postępowanie jest źródłem przykrości i szkody dla innych czym jest.
 • Co znaczy Eikozanoidy Definicja rezultacie rozpadu enzymatycznego nie wszystkich kwasów tłuszczowych. W rezultacie działania enzymów powstają z nich prostanoidy co to jest.
 • Co znaczy Ejdetyzm Definicja żywych, wyraźnych i plastycznych wyobrażeń, mało ustępujących realnym spostrzeżeniom. Cecha spotykana u dzieci i osób o wrażliwości definicja.
 • Co znaczy Ekstrasystolia Definicja rodzaj niemiarowości pracy serca, charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w różnej fazie cyklu elektrycznego co znaczy.
 • Co znaczy Elastaza Definicja hydrolizujący elastynę włókien sprężystych tkanki łącznej. E. występuje w dużej ilości w makrofagach, komórkach tucznych i granulocytach. W słownik.
 • Co znaczy Elastozy Definicja skórne opierające na zwyrodnieniu włókien sprężystych. Rozwijają się w rezultacie nasłonecznienia związanego przeważnie z wykonywanym znaczenie.
 • Co znaczy Elektroencefalografia Definicja częstotliwości czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie elektrycznych zmian w mózgu towarzyszących czym jest.
 • Co znaczy Elektroforeza Definicja ruchu jednoimiennie naładowanych cząsteczek etapy rozproszonej w polu elektrycznym względem etapy rozpraszającej, używane do rozdzielania co to jest.
 • Co znaczy Elektrogimnastyka Definicja mięsni przez wykorzystanie stymulacji elektrycznej. Stosuje się do wzmacniania mięśni u chorych nie będących w stanie samodzielnie ćwiczyć definicja.
 • Co znaczy Elektrookulografia Definicja okulistycznego polegająca na badaniu zmian potencjałów spoczynkowych powstających w siatkówce, w trakcie ruchów gałek ocznych i adaptacji co znaczy.
 • Co znaczy Elektroresekcja Definicja albo narządu dzięki noża elektrycznego (na przykład elektrokonizacja szyjki macicy). Elektroresekcja przezcewkowa - TUR (z angielskiego słownik.
 • Co znaczy Eliminacja Definicja żywych metabolizm jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i usuwania produktów (przeważnie ubocznych). Drogi E. są znaczenie.
 • Co znaczy Embolektomia Definicja czopu zatorowego z tętnic; regularnie w celu ratowania życia jest realizowany w trybie nagłym (na przykład zator tętnicy płucnej). Otwiera czym jest.
 • Co znaczy Embolizacja Definicja interwencyjnej (zabiegowej), polegająca na wprowadzeniu poprzez cewnik materiału wywołującego zakrzep w miejscu podania. Cewnik wprowadza co to jest.
 • Co znaczy Empatia Definicja odczuwania i pełnego zrozumienia przeżyć drugiego człowieka. Radykalni psychoanalitycy (na przykład Freud) utrzymywali, że każde definicja.
 • Co znaczy Enancjomery Definicja wzajemnie własne lustrzane odbicie. Jedna forma nosi nazwę D, a druga L. W organizmach żywych występują prawie wyłącznie L-aminokwasy co znaczy.
 • Co znaczy Enterotoksyny Definicja poprzez nie wszystkie gatunki bakterii na przykład gronkowce, działające wybiórczo na przewód pokarmowy zwierząt i ludzi. Wywołują symptomy słownik.
 • Co znaczy Endemia Definicja dolegliwości pośród ludności na ustalonym terenie (teren endemiczny). Liczba zachorowań utrzymuje się poprzez sporo lat na stałym poziomie znaczenie.
 • Co znaczy Endocytoza Definicja cząsteczek do wnętrza komórki. Istnieje kilka rodzajów endocytozy: fagocytoza, pinocytoza i endocytoza receptorowa (adsorpcyjna). W czym jest.
 • Co znaczy Endometrioza Definicja nienowotworowa hormono zależna dolegliwość spowodowana obecnością błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Przeważnie dotyczy co to jest.
 • Co znaczy Endorfiny Definicja poprzez mózg i przysadkę mózgową mające mocne działanie przeciwbólowe (silniejsze od narkotycznych środków przeciwbólowych). Peptydy te definicja.
 • Co znaczy Energia Definicja wykonywania pracy (do powodowania zmian w stanie materii albo jej ruchu). Może występować w różnych postaciach: jako ciepło, elektryczność co znaczy.
 • Co znaczy Enteroglukagon Definicja morfologicznie peptydowych hormonów. Produkowany poprzez szczególne komórki dokrewne jelita pod wpływem kontaktu z treścią pokarmową i słownik.
 • Co znaczy Ego Definicja Zygmunta Freuda, jeden z 3 poziomów osobowości, zawierający świadome, akceptowane dążenia. Dzięki E. człowiek dostosowuje dążenia popędowe znaczenie.
 • Co znaczy Entropion Definicja wewnątrz gałki ocznej; może być powiązane z wiekiem albo bliznowaceniem (na przykład po oparzeniu). Skutkuje podrażnienie, gdy rzęsy czym jest.
 • Co znaczy Epidemiologia Definicja się badaniem czynników i warunków związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób i stanów patologicznych o różnej etiologii co to jest.
 • Co znaczy Epistaza Definicja charakteryzujące się tym, iż od obecności określonej pary allele jednego genu zależy ekspresja innej pary allele. Kilka par a I lei i może definicja.
 • Co znaczy Ergotyzm Definicja zatruciem alkaloidami sporyszu, które wywołują skurcz mięśni gładkich w ścianach tętnic, utrudniając dopływ krwi. Dolegliwość rozpoczyna co znaczy.
 • Co znaczy Erotomania Definicja seksualny; wzmożona intensywność życia płciowego wynikająca ze wzmożonego zapotrzebowania na bodźce seksualne. Erotomania u mężczyzn, to słownik.
 • Co znaczy Erytrodermia Definicja skór)', która jest zaczerwieniona i obficie się łuszczy. E. może pojawić się w białaczce i jest połączona z mocnym świądem, zmianami znaczenie.
 • Co znaczy Erytropoetyna Definicja będący faktorem pobudzającym erytropoezę w szpiku kostnym, jest produkowany w nerkach (90%) i wątrobie. Jej brak prowadzi do apoptozy czym jest.
 • Co znaczy Erytropoeza Definicja krwinek czerwonych w układzie krwiotwórczym. Powstają z komórek prekursorowych, które przez kilka stadiów pośrednich i po utracie jądra co to jest.
 • Co znaczy Escyna Definicja kasztanowca; jest składnikiem leków zwiększających napięcie ścian naczyń krwionośnych, działa także przeciwobrzękowo. Z przewodu definicja.
 • Co znaczy Eugenika Definicja albo zapobieganiu nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym co znaczy.
 • Co znaczy Elektrodiagnostyka Definicja lekarskiego polegająca na określaniu reakcji nie wszystkich narządów na działanie prądu elektrycznego. Wykorzystuje pomiary potencjałów słownik.
 • Co znaczy Eurotransplant Definicja nazwa międzynarodowej organizacji prowadzącej komputerowy rejestr osób oczekujących na przeszczep narządu i dostępnych narządów znaczenie.
 • Co znaczy Eksperyment Definicja sposób badawcza, której celem jest przeprowadzenie obserwacji zjawiska. Po powstaniu właściwych warunków dla osiągnięcia celu eksperymentu czym jest.
 • Co znaczy Enzymy Definicja regulatoy reakcji chemicznych w komórkach, są katalizatorami białkowymi, które wpływając na prędkość reakcji nie ulegają zużyciu. Wpływ na co to jest.
 • Co znaczy Elektroliza Definicja elektrochemiczny, gdzie doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z definicja.
 • Co znaczy Elektroretinografia Definicja czynnościowego siatkówki (elektroretinogram) powstającego po zadziałaniu krótkotrwałego bodźca świetlnego. Elektrody umieszcza się na co znaczy.
 • Co znaczy Elektrofil Definicja związek chemiczny albo jego fragment, który w reakcji chemicznej jest biorcą elektronów (ulega redukcji słownik.
 • Co znaczy Erytromycyna Definicja antybiotyk makroliclowy produkowany w naturze poprzez promieniowce znaczenie.
 • Co znaczy Encorton Definicja użytkowanych glikokortykosteroidów. Użytkowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach: w autoagresji, ciężkich alergiach, nie czym jest.
 • Co znaczy Enterowirusy Definicja gatunki z różnych grup (ECHO, Coxsackie, Polio). Bardzo rozpowszechnione jest ich nosicielstwo, mogą być powodem wielu ciężkich chorób na co to jest.
 • Co znaczy Ektopia Definicja umiejscowienie narządu albo tkanki w niewłaściwym dla niego miejscu na przykład endometrioza, gruczolaki ektopowe definicja.
 • Co znaczy Epidemia Definicja zachorowań na daną chorobę pośród większej liczby ludzi na ustalonym terenie i w zbliżonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż do co znaczy.
 • Co znaczy Entezopatie Definicja mięśniowych do kości; powodem jest przeciążenie albo uraz. Objawiają się mocną miejscową bolesnością z odczynem zapalnym i ograniczeniem słownik.
 • Co znaczy Wirusy Echo Definicja sporo chorób, m. in.: zapalenie opon mózgowych, letnie biegunki, schorzenia gorączkowe i wysypki skórne. Przeważnie objawowe zakażenia znaczenie.
 • Co znaczy Echoencefalografia Definicja wykorzystaniu fal ultradźwiękowych z wytworzeniem graficznego obrazu wybranych jego części. Jest przydatna w wykrywaniu krwotoków albo czym jest.
 • Co znaczy Ectropion Definicja zewnątrz; patologiczne ustawienie brzegu wolnego powieki powodujące, iż nie przylega on do spojówki oka, równocześnie skracając powiekę co to jest.
 • Co znaczy Egocentryzm Definicja postawy opierający na ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny dla dzieci definicja.
 • Co znaczy Egotyzm Definicja zajmowania się swoją osobą, zarządzania zainteresowania na siebie. W przeciwieństwie od egoizmu nie prowadzi do szkodzenia innym osobom co znaczy.
 • Co znaczy Egzoenzymy Definicja wytwarzającymi je komórkami. Przeważnie wytwarzane są w formie nieaktywnej (proenzymy) i dopiero w miejscu docelowym ulegają aktywacji słownik.
 • Co znaczy Ekologia Definicja wzajemnymi zależnościami między organizmami i współzależnościami między nimi i ich nieożywionym środowiskiem. Po raz pierwszy definicja znaczenie.
 • Co znaczy Ekstaza Definicja i szczęścia i zachwytu z zamknięciem w sobie i ograniczeniem ekspresji słownej i ruchowej. Niekiedy towarzyszą jej zaburzenia świadomości czym jest.
 • Co znaczy Ekstubacja Definicja wentylacji. By doktor zadecydował o możliwości podjęcia poprzez chorego samodzielnego oddychania musi on spełnić standaryzowane kryteria: m co to jest.
 • Co znaczy Elektroakupunktura Definicja prądami impulsowymi punktów chińskich poprzez igły umieszczone w tkance podskórnej, odpowiednio z zasadami tradycyjnej chińskiej medycyny definicja.
 • Co znaczy Elektrokardiografia Definicja elektrycznej aktywności serca (elektrokar-diogram), po jej elektronicznym wzmocnieniu, dzięki umiejscowionych na powierzchni ciała elektrod co znaczy.
 • Co znaczy Elektrolity Definicja rozpuszczające się w wodzie z uwolnieniem jonów, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. W organizmie człowieka główną rolę słownik.
 • Co znaczy Elektrostymulacja Definicja przewlekłego polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu pobudzenia znaczenie.
 • Co znaczy Eliptocytoza Definicja błony czerwonych ciałek krwi, co skutkuje zmianę ich kształtu na owalny albo eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami powodującą czym jest.
 • Co znaczy Emocje Definicja wyrażające relacja człowieka do otoczenia i siebie samego. Mechanizmy E. charakteryzują się różnym natężeniem (mocne, słabe, gwałtowne co to jest.
 • Co znaczy Encefalografia Definicja komorowego i przestrzeni podpajęczej mózgu, po podaniu środka kontrastowego albo gazu do przestrzeni płynowych centralnego układu nerwowego definicja.
 • Co znaczy Endarterektomia Definicja tętnicy poprzez usuwanie zgrubiałej, miażdżycowa zmienionej warstwy wewnętrznej, regularnie wraz ze zwężającym albo zamykającym światło co znaczy.
 • Co znaczy Endogenny Definicja związków, które organizm sam wytwarza (na przykład przewarzająca część aminokwasów, lipidy). W naukach biologicznych ustalenie tożsame z słownik.
 • Co znaczy Engram Definicja mechanizm zachodzący w nie wszystkich procesach uczenia się, w odniesieniu neuronów presynaptycznych i post-synaptycznych. W pewnych znaczenie.
 • Co znaczy Enterogastrony Definicja całym przewodzie pokarmowym: w dwunastnicy, jelicie cienkim i częściowo grubym pod wpływem kontaktu komórek jelita z treścią pokarmową czym jest.
 • Co znaczy Ergometr Definicja wielkości i natężenia pracy mięśniowej; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieją różnej odmiany E. na przykład cykloergomer jest co to jest.
 • Co znaczy Ergonomia Definicja na celu gromadzenie i zastosowanie informacji, w celu dostosowanie pracy, narzędzi, urządzeń technicznych i środowiska do właściwości definicja.
 • Co znaczy Ergoreceptory Definicja odpowiednikiem są ergoreceptory mięśni szkieletowych, będące zakończeniami nerwów czuciowych, które na drodze odruchowej pobudzają czynność co znaczy.
 • Co znaczy Escharotomia Definicja martwiczych). Wskazane jest w okrężnych oparzeniach III0 kończyn i klatki piersiowej. Zapobiega niedokrwieniu kończyn na skutek zaciśnięcia słownik.
 • Co znaczy Estrogeny Definicja z których fundamentalnymi są estron, estriol i estradiol. Estrogeny syntetyzowane są w organizmie z cholesterolu, warunkują ukształtowanie znaczenie.
 • Co znaczy Encefalopatia Definicja ośrodkowego układu nerwowego wywołane działaniem różnorodnych czynników patogennych. Specjalnym przypadkiem E., gdzie występują w pierwszej czym jest.
 • Co znaczy Erytroleukemia Definicja ostra białaczka z zajęciem układu erytropoetycznego, występuje przeważnie u osób dorosłych, mężczyzn. W Ch. tej dochodzi do patologicznego co to jest.
 • Co znaczy Echookulografia Definicja badanie ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu definicja.
 • Co znaczy Egzoftalmometr Definicja przyrząd wykorzystywany badaniu nasilenia wytrzeszczu gałek ocznych co znaczy.
 • Co znaczy Ehrlichia Definicja chorobotwórczych dla zwierząt domowych, czasem również dla ludzi. Może powodować ehrlichiozy o objawach podobnych do mononukleozy słownik.
 • Co znaczy Ergometria Definicja sposób badawcza polegająca na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka. Użytkowana raczej w medycynie sportowej i medycynie pracy znaczenie.
 • Co znaczy Elucja Definicja wypłukiwanie jednej stałej substancji od drugiej przy zastosowaniu rozpuszczalnika, gdzie eluowana substancja jest nierozpuszczalna czym jest.
 • Co znaczy Erytroblasty Definicja komórki macierzyste dla krwinek czerwonych. Powstając z komórki macierzystej, przez następne stadia przekształcają się w erytrocyty co to jest.
 • Co znaczy Enterobakterie Definicja obejmująca, pomiędzy innymi, różne symbiotyczne bakterie zasiedlające jelita człowieka. Rozwijają się w uwarunkowaniach względnie definicja.
 • Co znaczy Episiotomia Definicja chirurgiczny regularnie realizowany w położnictwie, gdy u rodzącej stwierdza się niepodatność (sztywność) tkanek krocza, co może przedłużać co znaczy.
 • Co znaczy Euforia Definicja dobrego nastroju charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w słownik.
 • Co znaczy Eutanazja Definicja życia pacjenta, który się tego kategorycznie domaga, nie mogąc znieść obiektywnie dramatycznej sytuacji medycznej, gdzie się znalazł znaczenie.
 • Co znaczy Eklipsa Definicja pomniejszenie albo zanik infekcyjnych cząstek wirusa towarzyszący przeniknięciu jego genomu do komórki gospodarza czym jest.
 • Co znaczy Ekmezja Definicja wydarzeń przy zachowaniu w pamięci wydarzeń dawnych i aktualne ich przeżywanie. Ekmezja występuje w nerwicy histerycznej i psychozie co to jest.
 • Co znaczy Ekosystem Definicja funkcjonalna w przyrodzie; jest układem złożonym z biocenozy i biotopu (jej nieożywionego środowiska), gdzie zachodzi przepływ energii i definicja.
 • Co znaczy Elektrocystografia Definicja aktualnie rzadko użytkowana sposób zapisu zmian potencjałów elektrycznych w pęcherzu moczowym co znaczy.
 • Co znaczy Ekspresja Definicja przeżyć, w szczególności emocji dzięki wypowiedzi, gestów i mimiki. Także wyraźne podkreślanie własnych przeżyć i staranie się o słownik.
 • Co znaczy Ekstrakcja Definicja wyciąganie, usuwanie na przykład zęba, soczewki w zaćmie, a również wyodrębnienie substancji z roztworu dzięki odpowiedniego rozpuszczalnika znaczenie.
 • Co znaczy Endopeptdydazy Definicja biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania pepydowe wewnątrz łańcucha polipeptydowego. Należy do nich na czym jest.
 • Co znaczy Erytroblastoza Definicja obwodowej młodych postaci krwinek czerwonych, zawierających jądro. Erytroblastoza pojawia się w różnych stanach chorobowych (niedokrwistość co to jest.
 • Co znaczy Elektromagnes Definicja przyrząd złożony z rdzenia i cewki wytwarzający pole magnetyczne, wówczas, gdy poprzez cewkę płynie prąd definicja.
 • Co znaczy Elektrowstrząsy Definicja użytkowana w psychiatrii (depresja, schizofrenia), polegająca na wywoływaniu prądem elektrycznym (poprzez elektrody umiejscowione na głowie co znaczy.
 • Co znaczy Eliksir Definicja postać leku zawierająca etanolowe wyciągi z surowców roślinnych z dodatkiem cukru słownik.
 • Co znaczy Enantyna Definicja kropidła wodnego i rurkowatego, o działaniu wymiotnym. Skutkuje znieczulenie błon śluzowych, podniecenie i odurzenie podobne do znaczenie.
 • Co znaczy Enkefaliny Definicja mózgu i przewodzie pokarmowym. Łagodzą ból przez hamowanie substancji R Pełnią regulacyjną w układzie krążenia i hormonalnym. Wiążą się w czym jest.
 • Co znaczy Epitetyka Definicja zmniejszanie defektów kosmetycznych ciała dzięki epitez (maskowanie bez odtwarzania czynności narządu). Odpowiednikiem jest szczególna co to jest.
 • Co znaczy Ekosfera Definicja obejmujący Ziemię wspólnie z jej mieszkańcami. Składają się na nią wszystkie interakcje między biosferą, atmosferą Ziemi, jej hydrosferą i definicja.
 • Co znaczy Enterokinaza Definicja występujący w dwunastnicy, powodujący przemianę trypsynogenu (prekursor trypsyny) wydzielanego poprzez trzustkę w formę czynną enzymu co znaczy.
 • Co znaczy Enterologia Definicja dział medycyny zajmujący się czynnością i chorobami jelit słownik.
 • Co znaczy Eradykacja Definicja dolegliwości zakaźnej w danym środowisku (na przykład bakterii Helicobacter pylori z żołądka albo czarnej ospy globalnie) ze zniszczeniem znaczenie.
 • Co znaczy Efebofilia Definicja skłonność seksualna (raczej homoseksualna) do młodych chłopców dojrzałych fizycznie czym jest.
 • Co znaczy Egzobiologia Definicja przejawami życia albo ich poszukiwaniem w przestrzeni kosmicznej, w naszym układzie słonecznym (Mars, Wenus, księżyce Saturna i Jowisza) i co to jest.
 • Co znaczy Ektoplazma Definicja zewnętrzna warstwa cytoplazmy komórkowej, zawierająca przedmioty włókienkowe (filamenty definicja.
 • Co znaczy Elektrochirurgia Definicja elektrycznego w zabiegach chirurgicznych, raczej do koagulacji krwawiących naczyń (elektrokoagulacja), do cięcia tkanek (elektrotomia) i co znaczy.
 • Co znaczy Elektrofizjologia Definicja prowadzi badania czynności bioelektrycznej komórek, tkanek i narządów dzięki różnego rodzaju aparatury elektronicznej słownik.
 • Co znaczy Elektrogastrografia Definicja użytkowana w uwarunkowaniach klinicznych badanie czynności elektrycznej żołądka. Rejestruje się potencjały w spoczynku (na czczo) i po znaczenie.
 • Co znaczy Endokrynologia Definicja hormonów i działaniu układu dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego, hormonalnego). Endokrynologia jest także specjalnością medyczną zajmującą czym jest.
 • Co znaczy Enzymopatie Definicja niedoborem aktywności określonego enzymu, wynikającego z jego bezwzględnego niedoboru albo nieprawidłowej budowy, a tym samym braku co to jest.
 • Co znaczy Eozynopenia Definicja granulocytów kwasochłonnych w krwi. Pojawia się przy pobudzeniu kory nadnerczy czynnikami nerwowymi, po wysiłkach fizycznych, po urazach i definicja.
 • Co znaczy Ependymocyty Definicja ściany komór mózgu i kanału środkowego rdzenia kręgowego. Tworzą barierę: płyn mózgowo-rdzeniowy mózg. Uczestniczą w zamianie pomiędzy co znaczy.
 • Co znaczy Epizoonozy Definicja dolegliwości skóry spowodowane poprzez pasożyt)' bytujące na jej powierzchni: wszy, pchły, pluskwy słownik.
 • Co znaczy Emulsje Definicja mieszających się cieczy wytworzony w obecności emulgatora. Sporo leków w formie płynnej, gdzie substancja lecznicza zawieszona jest w znaczenie.
 • Co znaczy Egzopeptydazy Definicja biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania peptydowe między ostatnim aminokwasem w łańcuchu, a resztą na czym jest.
 • Co znaczy Euploidy Definicja komórki albo organizmy zawierające pełen zbiór chromosomów albo ich wielokrotność (diploidy albo poliploidy co to jest.
 • Co znaczy Elastyna Definicja sprężyste włókna, będące istotnym składnikiem rozciągliwych struktur anatomicznych (nadaje elastyczność skórze). Wytrzymuje rozciągnięcie definicja.
 • Co znaczy Ekscystacja Definicja poprzez pasożyta cysty (torebki własnej albo wytworzonej poprzez żywiciela). Zazwyczaj wiąże się z nasileniem objawów chorobowych albo i co znaczy.
 • Co znaczy Erysipeloid Definicja przejściowe zaczerwienienie różnych odcinków skóry, podobne do róży, z towarzyszącą gorączką. Pojawia się w zespole nerczycowym u dzieci słownik.
 • Co znaczy Elisa Definicja immunoenzymatyczna użytkowana do ilościowego pomiaru antygenu albo przeciwciał. Stosowana przeważnie do ilościowego oznaczania leków znaczenie.
 • Co znaczy Elektromiografia Definicja mechanizmów elektrycznych w mięśniu z możliwością ich oceny w programie komputerowym w trakcie wprowadzania elektrody igłowej do mięśnia czym jest.
 • Co znaczy Epifizjodeza Definicja mające na celu spowolnienie albo zahamowanie wzrostu kości kończyny poprzez zablokowanie chrząstek nasadowych (miejsca wzrostu kości na co to jest.
 • Co znaczy Erytrocytoza Definicja czerwonych, czerwienica. E. względna wynika z straty osocza krwi i zagęszczenia pozostałych przedmiotów morfotycznych, w tym erytrocytów definicja.
 • Co znaczy Enukleacja Definicja ocznej; zabieg operacyjny użytkowany w ciężkich urazach oka i nowotworach. Bazuje na usunięciu gałki ocznej z pozostawieniem spojówki i co znaczy.
 • Co znaczy Enterokoki Definicja bakterii występujących w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. W sprzyjających im uwarunkowaniach mogą być odpowiedzialne za trudne do słownik.
 • Co znaczy Endolimfa Definicja ciecz wypełniająca błędnik błoniasty ucha wewnętrznego (przewody półkoliste, woreczek, łagiewkę i przewód ślimakowy). Ruchy endolimfy znaczenie.
 • Co znaczy Emanatorium Definicja gdzie stosuje się wziewania powietrza zawierającego naturalny radon uzyskiwany z wód leczniczych albo otrzymywany sztucznie czym jest.
 • Co znaczy Ekson Definicja ulegające ekspresji). Ich istnienie jest rezultatem faktu, iż w genach sekwencje kodujące są nieciągłe, tzn. są poprzedzielane długimi co to jest.
 • Co znaczy Efektory Definicja organy reagujące (odpowiadające) na bodźce na przykład mięśnie, gruczoły (przez zmianę swej czynności definicja.
 • Co znaczy Ekshumacja Definicja wydobycie uprzednio zakopanych zwłok, w celu przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich, lub ich przeniesienia w inne miejsce co znaczy.
 • Co znaczy Ekspozycja Definicja promieniowania jonizującego organizmów żywych w celach badawczych albo leczniczych. E. poddaje się także błony i substancje rentgenowskie słownik.
 • Co znaczy Emla Definicja wykorzystywanych do znieczuleń miejscowych (zawiera lidokainę i prylokainę), użytkowany w formie kremu na skórę jako przygotowanie do jej znaczenie.
 • Co znaczy Elektrokortykografia Definicja badanie, realizowane w trakcie operacji neurochirurgicznych, kiedy to na odsłoniętą powierzchnię kor)' mózgowej przykłada się elektrody i czym jest.
 • Co znaczy Emmetropia Definicja oko miarowe; poprawne funkcjonowanie gałki ocznej (równoległe promienie światła wpadające do oka są precyzyjnie zogniskowane na siatkówce co to jest.
 • Co znaczy Erytrofobia Definicja rodzaj nerwicy fobii, charakteryzujący się lękiem przed zaczerwienieniem definicja.
 • Co znaczy Echogeniczność Definicja ultrasonografii, odnoszący się do cech budowy narządów i innych struktur wewnętrznych organizmu, określany opierając się na analizy co znaczy.
 • Co znaczy Echolalia Definicja jak echo) usłyszanych słów, zdań; występuje w schizofrenii, chorobach degeneracyjnych mózgu, niedorozwoju umysłowym słownik.
 • Co znaczy Echomimia Definicja automatyczne naśladowanie ruchów i mimiki innej osoby znaczenie.
 • Co znaczy Ecobronchofonia Definicja charakterystyczne (nosowe, podobne do beczenia kozy) zniekształcenie dźwięku mowy słyszanego przy osłuchiwaniu klatki piersiowej czym jest.
 • Co znaczy Elektroda Definicja poprzez którą dopływa albo odpływa prąd elektryczny do danego ośrodka. E. odniesienia to E. bierna o potencjale zbliżonym do zera, względem co to jest.
 • Co znaczy Endobioza Definicja organizmu; może mieć charakter symbiotyczny (na przykład nie wszystkie bakterie jelita człowieka) i pasożytniczy (na przykład tasiemce definicja.
 • Co znaczy Endokrynopatie Definicja zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych, powodujące występowanie objawów ich nadczynności albo niedoczynności co znaczy.
 • Co znaczy Elektrochemia Definicja dział chemii badający współzależności zjawisk elektrycznych i chemicznych słownik.
 • Co znaczy Eutenika Definicja wszelakie metody oddziaływania na środowisko w celu powstania ludziom najlepszych warunków bytowania, niezajmująca się poprawą genotypu znaczenie.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Eutenika, Elektrochemia, Endokrynopatie, Endobioza, Elektroda, Ecobronchofonia, Echomimia, Echolalia, Echogeniczność, Erytrofobia, Emmetropia co to znaczy.

Słownik Eutenika, Elektrochemia, Endokrynopatie, Endobioza co to jest.