eutenika elektrochemia co to znaczy
Eutenika, Elektrochemia, Endokrynopatie, Endobioza, Elektroda, Ecobronchofonia, Echomimia.

Słownik i definicje chemiczne na E

 • Co znaczy EGZOCYTOZA Definicja znajdujących się w cytoplazmie, w otoczonych błoną pęcherzykach. Pęcherzyki łącząc się z błoną komórkową otwierają się uwalniając zawartość
 • Co znaczy EKOFENOTYP Definicja niegenetyczna modyfikacja fenotypu uwarunkowana czynnikami środowiskowymi
 • Co znaczy EKSTERORECEPTORY Definicja bodźców z otoczenia. Rozróżnia się różne ich typy w zależności od wrażliwości: mechanoreceptory, chemoreceptory, termoreceptory
 • Co znaczy ECHOKARDIOGRAFIA Definicja ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) dzięki odbitych, pulsujących
 • Co znaczy EFEDRYNA Definicja metycznych (pobudzających układ współczulny). Po kilkakrotnym podaniu obserwuje się zdarzenie tachyfilaksji. Działanie podobne do
 • Co znaczy EGOIZM Definicja zarządzanie się w postępowaniu wyłącznie własnym dobrem, nawet jeśli takie postępowanie jest źródłem przykrości i szkody dla innych
 • Co znaczy EIKOZANOIDY Definicja enzymatycznego nie wszystkich kwasów tłuszczowych. W rezultacie działania enzymów powstają z nich prostanoidy (prostaglandyny i
 • Co znaczy EJDETYZM Definicja wyraźnych i plastycznych wyobrażeń, mało ustępujących realnym spostrzeżeniom. Cecha spotykana u dzieci i osób o wrażliwości artystycznej
 • Co znaczy EKSTRASYSTOLIA Definicja pracy serca, charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w różnej fazie cyklu elektrycznego, pojedynczych albo mnogich
 • Co znaczy ELASTAZA Definicja elastynę włókien sprężystych tkanki łącznej. E. występuje w dużej ilości w makrofagach, komórkach tucznych i granulocytach. W osoczu
 • Co znaczy ELASTOZY Definicja na zwyrodnieniu włókien sprężystych. Rozwijają się w rezultacie nasłonecznienia związanego przeważnie z wykonywanym zawodem na przykład
 • Co znaczy ELEKTROENCEFALOGRAFIA Definicja czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie elektrycznych zmian w mózgu towarzyszących padaczce, zaburzeniom
 • Co znaczy ELEKTROFOREZA Definicja jednoimiennie naładowanych cząsteczek etapy rozproszonej w polu elektrycznym względem etapy rozpraszającej, używane do rozdzielania
 • Co znaczy ELEKTROGIMNASTYKA Definicja wykorzystanie stymulacji elektrycznej. Stosuje się do wzmacniania mięśni u chorych nie będących w stanie samodzielnie ćwiczyć (porażenia
 • Co znaczy ELEKTROOKULOGRAFIA Definicja polegająca na badaniu zmian potencjałów spoczynkowych powstających w siatkówce, w trakcie ruchów gałek ocznych i adaptacji do ciemności i
 • Co znaczy ELEKTRORESEKCJA Definicja dzięki noża elektrycznego (na przykład elektrokonizacja szyjki macicy). Elektroresekcja przezcewkowa - TUR (z angielskiego: transuerehral
 • Co znaczy ELIMINACJA Definicja metabolizm jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i usuwania produktów (przeważnie ubocznych). Drogi E. są różne
 • Co znaczy EMBOLEKTOMIA Definicja z tętnic; regularnie w celu ratowania życia jest realizowany w trybie nagłym (na przykład zator tętnicy płucnej). Otwiera się tętnicę i
 • Co znaczy EMBOLIZACJA Definicja zabiegowej), polegająca na wprowadzeniu poprzez cewnik materiału wywołującego zakrzep w miejscu podania. Cewnik wprowadza się przeważnie
 • Co znaczy EMPATIA Definicja pełnego zrozumienia przeżyć drugiego człowieka. Radykalni psychoanalitycy (na przykład Freud) utrzymywali, że każde identyfikowanie się z
 • Co znaczy ENANCJOMERY Definicja lustrzane odbicie. Jedna forma nosi nazwę D, a druga L. W organizmach żywych występują prawie wyłącznie L-aminokwasy. Wyjątkiem są D
 • Co znaczy ENTEROTOKSYNY Definicja wszystkie gatunki bakterii na przykład gronkowce, działające wybiórczo na przewód pokarmowy zwierząt i ludzi. Wywołują symptomy ostrych
 • Co znaczy ENDEMIA Definicja pośród ludności na ustalonym terenie (teren endemiczny). Liczba zachorowań utrzymuje się poprzez sporo lat na stałym poziomie. Powiązane to
 • Co znaczy ENDOCYTOZA Definicja wnętrza komórki. Istnieje kilka rodzajów endocytozy: fagocytoza, pinocytoza i endocytoza receptorowa (adsorpcyjna). W rezultacie fagocytozy
 • Co znaczy ENDOMETRIOZA Definicja hormono zależna dolegliwość spowodowana obecnością błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Przeważnie dotyczy otrzewnej
 • Co znaczy ENDORFINY Definicja przysadkę mózgową mające mocne działanie przeciwbólowe (silniejsze od narkotycznych środków przeciwbólowych). Peptydy te znoszą uwalnianie
 • Co znaczy ENERGIA Definicja powodowania zmian w stanie materii albo jej ruchu). Może występować w różnych postaciach: jako ciepło, elektryczność, dźwięk, E
 • Co znaczy ENTEROGLUKAGON Definicja peptydowych hormonów. Produkowany poprzez szczególne komórki dokrewne jelita pod wpływem kontaktu z treścią pokarmową i wydzielany do krwi
 • Co znaczy EGO Definicja jeden z 3 poziomów osobowości, zawierający świadome, akceptowane dążenia. Dzięki E. człowiek dostosowuje dążenia popędowe do
 • Co znaczy ENTROPION Definicja ocznej; może być powiązane z wiekiem albo bliznowaceniem (na przykład po oparzeniu). Skutkuje podrażnienie, gdy rzęsy ocierają się o
 • Co znaczy EPIDEMIOLOGIA Definicja czynników i warunków związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób i stanów patologicznych o różnej etiologii, a również
 • Co znaczy EPISTAZA Definicja się tym, iż od obecności określonej pary allele jednego genu zależy ekspresja innej pary allele. Kilka par a I lei i może oddziaływać na
 • Co znaczy ERGOTYZM Definicja alkaloidami sporyszu, które wywołują skurcz mięśni gładkich w ścianach tętnic, utrudniając dopływ krwi. Dolegliwość rozpoczyna się bardzo
 • Co znaczy EROTOMANIA Definicja intensywność życia płciowego wynikająca ze wzmożonego zapotrzebowania na bodźce seksualne. Erotomania u mężczyzn, to satyriasis, u kobiet
 • Co znaczy ERYTRODERMIA Definicja zaczerwieniona i obficie się łuszczy. E. może pojawić się w białaczce i jest połączona z mocnym świądem, zmianami troficznymi włosów i
 • Co znaczy ERYTROPOETYNA Definicja pobudzającym erytropoezę w szpiku kostnym, jest produkowany w nerkach (90%) i wątrobie. Jej brak prowadzi do apoptozy komórek
 • Co znaczy ERYTROPOEZA Definicja czerwonych w układzie krwiotwórczym. Powstają z komórek prekursorowych, które przez kilka stadiów pośrednich i po utracie jądra komórkowego
 • Co znaczy ESCYNA Definicja jest składnikiem leków zwiększających napięcie ścian naczyń krwionośnych, działa także przeciwobrzękowo. Z przewodu pokarmowego wchłania
 • Co znaczy EUGENIKA Definicja nie wszystkim właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle powiązana z
 • Co znaczy ELEKTRODIAGNOSTYKA Definicja na określaniu reakcji nie wszystkich narządów na działanie prądu elektrycznego. Wykorzystuje pomiary potencjałów elektrycznych
 • Co znaczy EUROTRANSPLANT Definicja nazwa międzynarodowej organizacji prowadzącej komputerowy rejestr osób oczekujących na przeszczep narządu i dostępnych narządów
 • Co znaczy EKSPERYMENT Definicja której celem jest przeprowadzenie obserwacji zjawiska. Po powstaniu właściwych warunków dla osiągnięcia celu eksperymentu, następuje ocena
 • Co znaczy ENZYMY Definicja chemicznych w komórkach, są katalizatorami białkowymi, które wpływając na prędkość reakcji nie ulegają zużyciu. Wpływ na prędkość reakcji
 • Co znaczy ELEKTROLIZA Definicja doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków
 • Co znaczy ELEKTRORETINOGRAFIA Definicja siatkówki (elektroretinogram) powstającego po zadziałaniu krótkotrwałego bodźca świetlnego. Elektrody umieszcza się na rogówce i skórze
 • Co znaczy ELEKTROFIL Definicja związek chemiczny albo jego fragment, który w reakcji chemicznej jest biorcą elektronów (ulega redukcji
 • Co znaczy ERYTROMYCYNA Definicja antybiotyk makroliclowy produkowany w naturze poprzez promieniowce
 • Co znaczy ENCORTON Definicja glikokortykosteroidów. Użytkowany w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach: w autoagresji, ciężkich alergiach, nie wszystkich
 • Co znaczy ENTEROWIRUSY Definicja różnych grup (ECHO, Coxsackie, Polio). Bardzo rozpowszechnione jest ich nosicielstwo, mogą być powodem wielu ciężkich chorób na przykład
 • Co znaczy EKTOPIA Definicja umiejscowienie narządu albo tkanki w niewłaściwym dla niego miejscu na przykład endometrioza, gruczolaki ektopowe
 • Co znaczy EPIDEMIA Definicja chorobę pośród większej liczby ludzi na ustalonym terenie i w zbliżonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż do chwili obecnej
 • Co znaczy ENTEZOPATIE Definicja kości; powodem jest przeciążenie albo uraz. Objawiają się mocną miejscową bolesnością z odczynem zapalnym i ograniczeniem funkcji
 • Co znaczy ECHO-WIRUSY Definicja in.: zapalenie opon mózgowych, letnie biegunki, schorzenia gorączkowe i wysypki skórne. Przeważnie objawowe zakażenia występują u małych
 • Co znaczy ECHOENCEFALOGRAFIA Definicja ultradźwiękowych z wytworzeniem graficznego obrazu wybranych jego części. Jest przydatna w wykrywaniu krwotoków albo wodogłowia u dzieci
 • Co znaczy ECTROPION Definicja patologiczne ustawienie brzegu wolnego powieki powodujące, iż nie przylega on do spojówki oka, równocześnie skracając powiekę. Powodami są
 • Co znaczy EGOCENTRYZM Definicja ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny dla dzieci na pewnych etapach
 • Co znaczy EGOTYZM Definicja swoją osobą, zarządzania zainteresowania na siebie. W przeciwieństwie od egoizmu nie prowadzi do szkodzenia innym osobom. Bywa symptomem
 • Co znaczy EGZOENZYMY Definicja je komórkami. Przeważnie wytwarzane są w formie nieaktywnej (proenzymy) i dopiero w miejscu docelowym ulegają aktywacji (przeważnie wskutek
 • Co znaczy EKOLOGIA Definicja zależnościami między organizmami i współzależnościami między nimi i ich nieożywionym środowiskiem. Po raz pierwszy definicja ekologia
 • Co znaczy EKSTAZA Definicja zachwytu z zamknięciem w sobie i ograniczeniem ekspresji słownej i ruchowej. Niekiedy towarzyszą jej zaburzenia świadomości i halucynacje
 • Co znaczy EKSTUBACJA Definicja doktor zadecydował o możliwości podjęcia poprzez chorego samodzielnego oddychania musi on spełnić standaryzowane kryteria: m. in.: stabilna
 • Co znaczy ELEKTROAKUPUNKTURA Definicja impulsowymi punktów chińskich poprzez igły umieszczone w tkance podskórnej, odpowiednio z zasadami tradycyjnej chińskiej medycyny
 • Co znaczy ELEKTROKARDIOGRAFIA Definicja serca (elektrokar-diogram), po jej elektronicznym wzmocnieniu, dzięki umiejscowionych na powierzchni ciała elektrod. W zależności od
 • Co znaczy ELEKTROLITY Definicja z uwolnieniem jonów, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. W organizmie człowieka główną rolę odgrywają jony sodu, potasu
 • Co znaczy ELEKTROSTYMULACJA Definicja polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu pobudzenia ruchowego i
 • Co znaczy ELIPTOCYTOZA Definicja czerwonych ciałek krwi, co skutkuje zmianę ich kształtu na owalny albo eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami powodującą nasilone
 • Co znaczy EMOCJE Definicja relacja człowieka do otoczenia i siebie samego. Mechanizmy E. charakteryzują się różnym natężeniem (mocne, słabe, gwałtowne), znakiem
 • Co znaczy ENCEFALOGRAFIA Definicja przestrzeni podpajęczej mózgu, po podaniu środka kontrastowego albo gazu do przestrzeni płynowych centralnego układu nerwowego (nakłucie
 • Co znaczy ENDARTEREKTOMIA Definicja usuwanie zgrubiałej, miażdżycowa zmienionej warstwy wewnętrznej, regularnie wraz ze zwężającym albo zamykającym światło tętnicy zakrzepem
 • Co znaczy ENDOGENNY Definicja organizm sam wytwarza (na przykład przewarzająca część aminokwasów, lipidy). W naukach biologicznych ustalenie tożsame z wewnątrz-pochodny
 • Co znaczy ENGRAM Definicja nie wszystkich procesach uczenia się, w odniesieniu neuronów presynaptycznych i post-synaptycznych. W pewnych okolicznościach wzrasta
 • Co znaczy ENTEROGASTRONY Definicja pokarmowym: w dwunastnicy, jelicie cienkim i częściowo grubym pod wpływem kontaktu komórek jelita z treścią pokarmową. Należą do nich tajna
 • Co znaczy ERGOMETR Definicja pracy mięśniowej; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieją różnej odmiany E. na przykład cykloergomer jest odmianą roweru
 • Co znaczy ERGONOMIA Definicja gromadzenie i zastosowanie informacji, w celu dostosowanie pracy, narzędzi, urządzeń technicznych i środowiska do właściwości
 • Co znaczy ERGORECEPTORY Definicja są ergoreceptory mięśni szkieletowych, będące zakończeniami nerwów czuciowych, które na drodze odruchowej pobudzają czynność oddechową płuc
 • Co znaczy ESCHAROTOMIA Definicja Wskazane jest w okrężnych oparzeniach III0 kończyn i klatki piersiowej. Zapobiega niedokrwieniu kończyn na skutek zaciśnięcia jej obwodu
 • Co znaczy ESTROGENY Definicja fundamentalnymi są estron, estriol i estradiol. Estrogeny syntetyzowane są w organizmie z cholesterolu, warunkują ukształtowanie II i III
 • Co znaczy ENCEFALOPATIA Definicja układu nerwowego wywołane działaniem różnorodnych czynników patogennych. Specjalnym przypadkiem E., gdzie występują w pierwszej kolejności
 • Co znaczy ERYTROLEUKEMIA Definicja białaczka z zajęciem układu erytropoetycznego, występuje przeważnie u osób dorosłych, mężczyzn. W Ch. tej dochodzi do patologicznego
 • Co znaczy ECHOOKULOGRAFIA Definicja badanie ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu
 • Co znaczy EGZOFTALMOMETR Definicja przyrząd wykorzystywany badaniu nasilenia wytrzeszczu gałek ocznych
 • Co znaczy EHRLICHIA Definicja zwierząt domowych, czasem również dla ludzi. Może powodować ehrlichiozy o objawach podobnych do mononukleozy
 • Co znaczy ERGOMETRIA Definicja sposób badawcza polegająca na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka. Użytkowana raczej w medycynie sportowej i medycynie pracy
 • Co znaczy ELUCJA Definicja stałej substancji od drugiej przy zastosowaniu rozpuszczalnika, gdzie eluowana substancja jest nierozpuszczalna
 • Co znaczy ERYTROBLASTY Definicja komórki macierzyste dla krwinek czerwonych. Powstając z komórki macierzystej, przez następne stadia przekształcają się w erytrocyty
 • Co znaczy ENTEROBAKTERIE Definicja innymi, różne symbiotyczne bakterie zasiedlające jelita człowieka. Rozwijają się w uwarunkowaniach względnie beztlenowych. W pewnych
 • Co znaczy EPISIOTOMIA Definicja regularnie realizowany w położnictwie, gdy u rodzącej stwierdza się niepodatność (sztywność) tkanek krocza, co może przedłużać II moment
 • Co znaczy EUFORIA Definicja charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w zespołach
 • Co znaczy EUTANAZJA Definicja który się tego kategorycznie domaga, nie mogąc znieść obiektywnie dramatycznej sytuacji medycznej, gdzie się znalazł. Dotyczy ludzi
 • Co znaczy EKLIPSA Definicja pomniejszenie albo zanik infekcyjnych cząstek wirusa towarzyszący przeniknięciu jego genomu do komórki gospodarza
 • Co znaczy EKMEZJA Definicja zachowaniu w pamięci wydarzeń dawnych i aktualne ich przeżywanie. Ekmezja występuje w nerwicy histerycznej i psychozie starczej
 • Co znaczy EKOSYSTEM Definicja przyrodzie; jest układem złożonym z biocenozy i biotopu (jej nieożywionego środowiska), gdzie zachodzi przepływ energii i obieg materii na
 • Co znaczy ELEKTROCYSTOGRAFIA Definicja aktualnie rzadko użytkowana sposób zapisu zmian potencjałów elektrycznych w pęcherzu moczowym
 • Co znaczy EKSPRESJA Definicja szczególności emocji dzięki wypowiedzi, gestów i mimiki. Także wyraźne podkreślanie własnych przeżyć i staranie się o przekazanie ich na
 • Co znaczy EKSTRAKCJA- Definicja wyciąganie, usuwanie na przykład zęba, soczewki w zaćmie, a również wyodrębnienie substancji z roztworu dzięki odpowiedniego rozpuszczalnika
 • Co znaczy ENDOPEPTDYDAZY Definicja trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania pepydowe wewnątrz łańcucha polipeptydowego. Należy do nich na przykład pepsyna
 • Co znaczy ERYTROBLASTOZA Definicja postaci krwinek czerwonych, zawierających jądro. Erytroblastoza pojawia się w różnych stanach chorobowych (niedokrwistość hemolityczna
 • Co znaczy ELEKTROMAGNES Definicja przyrząd złożony z rdzenia i cewki wytwarzający pole magnetyczne, wówczas, gdy poprzez cewkę płynie prąd
 • Co znaczy ELEKTROWSTRZĄSY Definicja psychiatrii (depresja, schizofrenia), polegająca na wywoływaniu prądem elektrycznym (poprzez elektrody umiejscowione na głowie
 • Co znaczy ELIKSIR Definicja postać leku zawierająca etanolowe wyciągi z surowców roślinnych z dodatkiem cukru
 • Co znaczy ENANTYNA Definicja rurkowatego, o działaniu wymiotnym. Skutkuje znieczulenie błon śluzowych, podniecenie i odurzenie podobne do alkoholowego, drgawki
 • Co znaczy ENKEFALINY Definicja pokarmowym. Łagodzą ból przez hamowanie substancji R Pełnią regulacyjną w układzie krążenia i hormonalnym. Wiążą się w mózgu z tymi samymi
 • Co znaczy EPITETYKA Definicja kosmetycznych ciała dzięki epitez (maskowanie bez odtwarzania czynności narządu). Odpowiednikiem jest szczególna poduszka wyrównująca
 • Co znaczy EKOSFERA Definicja wspólnie z jej mieszkańcami. Składają się na nią wszystkie interakcje między biosferą, atmosferą Ziemi, jej hydrosferą i litosferą (skorupą
 • Co znaczy ENTEROKINAZA Definicja dwunastnicy, powodujący przemianę trypsynogenu (prekursor trypsyny) wydzielanego poprzez trzustkę w formę czynną enzymu - trypsynę
 • Co znaczy ENTEROLOGIA Definicja dział medycyny zajmujący się czynnością i chorobami jelit
 • Co znaczy ERADYKACJA Definicja danym środowisku (na przykład bakterii Helicobacter pylori z żołądka albo czarnej ospy globalnie) ze zniszczeniem czynnika zakaźnego
 • Co znaczy EFEBOFILIA Definicja skłonność seksualna (raczej homoseksualna) do młodych chłopców dojrzałych fizycznie
 • Co znaczy EGZOBIOLOGIA Definicja albo ich poszukiwaniem w przestrzeni kosmicznej, w naszym układzie słonecznym (Mars, Wenus, księżyce Saturna i Jowisza) i poza nim
 • Co znaczy EKTOPLAZMA Definicja zewnętrzna warstwa cytoplazmy komórkowej, zawierająca przedmioty włókienkowe (filamenty
 • Co znaczy ELEKTROCHIRURGIA Definicja zabiegach chirurgicznych, raczej do koagulacji krwawiących naczyń (elektrokoagulacja), do cięcia tkanek (elektrotomia) i przyżegania
 • Co znaczy ELEKTROFIZJOLOGIA Definicja badania czynności bioelektrycznej komórek, tkanek i narządów dzięki różnego rodzaju aparatury elektronicznej
 • Co znaczy ELEKTROGASTROGRAFIA Definicja uwarunkowaniach klinicznych badanie czynności elektrycznej żołądka. Rejestruje się potencjały w spoczynku (na czczo) i po spożyciu pokarmu
 • Co znaczy ENDOKRYNOLOGIA Definicja działaniu układu dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego, hormonalnego). Endokrynologia jest także specjalnością medyczną zajmującą się
 • Co znaczy ENZYMOPATIE Definicja aktywności określonego enzymu, wynikającego z jego bezwzględnego niedoboru albo nieprawidłowej budowy, a tym samym braku aktywności
 • Co znaczy EOZYNOPENIA Definicja kwasochłonnych w krwi. Pojawia się przy pobudzeniu kory nadnerczy czynnikami nerwowymi, po wysiłkach fizycznych, po urazach i operacjach
 • Co znaczy EPENDYMOCYTY Definicja i kanału środkowego rdzenia kręgowego. Tworzą barierę: płyn mózgowo-rdzeniowy mózg. Uczestniczą w zamianie pomiędzy tkanką mózgową, a
 • Co znaczy EPIZOONOZY Definicja dolegliwości skóry spowodowane poprzez pasożyt)' bytujące na jej powierzchni: wszy, pchły, pluskwy
 • Co znaczy EMULSJE Definicja wytworzony w obecności emulgatora. Sporo leków w formie płynnej, gdzie substancja lecznicza zawieszona jest w wodzie, powstaje przy
 • Co znaczy EGZOPEPTYDAZY Definicja trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania peptydowe między ostatnim aminokwasem w łańcuchu, a resztą na przykład
 • Co znaczy EUPLOIDY Definicja komórki albo organizmy zawierające pełen zbiór chromosomów albo ich wielokrotność (diploidy albo poliploidy
 • Co znaczy ELASTYNA Definicja będące istotnym składnikiem rozciągliwych struktur anatomicznych (nadaje elastyczność skórze). Wytrzymuje rozciągnięcie do 150% pierwotnej
 • Co znaczy EKSCYSTACJA Definicja cysty (torebki własnej albo wytworzonej poprzez żywiciela). Zazwyczaj wiąże się z nasileniem objawów chorobowych albo i namnażaniem
 • Co znaczy ERYSIPELOID Definicja przejściowe zaczerwienienie różnych odcinków skóry, podobne do róży, z towarzyszącą gorączką. Pojawia się w zespole nerczycowym u dzieci
 • Co znaczy ELISA Definicja ilościowego pomiaru antygenu albo przeciwciał. Stosowana przeważnie do ilościowego oznaczania leków, hormonów, antygenów albo przeciwciał
 • Co znaczy ELEKTROMIOGRAFIA Definicja elektrycznych w mięśniu z możliwością ich oceny w programie komputerowym w trakcie wprowadzania elektrody igłowej do mięśnia będącego w
 • Co znaczy EPIFIZJODEZA Definicja spowolnienie albo zahamowanie wzrostu kości kończyny poprzez zablokowanie chrząstek nasadowych (miejsca wzrostu kości na długość). W takiej
 • Co znaczy ERYTROCYTOZA Definicja E. względna wynika z straty osocza krwi i zagęszczenia pozostałych przedmiotów morfotycznych, w tym erytrocytów (na przykład oparzenia
 • Co znaczy ENUKLEACJA Definicja operacyjny użytkowany w ciężkich urazach oka i nowotworach. Bazuje na usunięciu gałki ocznej z pozostawieniem spojówki i zawartości
 • Co znaczy ENTEROKOKI Definicja występujących w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. W sprzyjających im uwarunkowaniach mogą być odpowiedzialne za trudne do leczenia
 • Co znaczy ENDOLIMFA Definicja wypełniająca błędnik błoniasty ucha wewnętrznego (przewody półkoliste, woreczek, łagiewkę i przewód ślimakowy). Ruchy endolimfy wywołują
 • Co znaczy EMANATORIUM Definicja się wziewania powietrza zawierającego naturalny radon uzyskiwany z wód leczniczych albo otrzymywany sztucznie
 • Co znaczy EKSON Definicja ekspresji). Ich istnienie jest rezultatem faktu, iż w genach sekwencje kodujące są nieciągłe, tzn. są poprzedzielane długimi sekwencjami
 • Co znaczy EFEKTORY Definicja organy reagujące (odpowiadające) na bodźce na przykład mięśnie, gruczoły (przez zmianę swej czynności
 • Co znaczy EKSHUMACJA Definicja wydobycie uprzednio zakopanych zwłok, w celu przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich, lub ich przeniesienia w inne miejsce
 • Co znaczy EKSPOZYCJA Definicja jonizującego organizmów żywych w celach badawczych albo leczniczych. E. poddaje się także błony i substancje rentgenowskie. E. może być
 • Co znaczy EMLA Definicja znieczuleń miejscowych (zawiera lidokainę i prylokainę), użytkowany w formie kremu na skórę jako przygotowanie do jej nacięcia czy także
 • Co znaczy ELEKTROKORTYKOGRAFIA Definicja realizowane w trakcie operacji neurochirurgicznych, kiedy to na odsłoniętą powierzchnię kor)' mózgowej przykłada się elektrody i rejestruje
 • Co znaczy EMMETROPIA Definicja oko miarowe; poprawne funkcjonowanie gałki ocznej (równoległe promienie światła wpadające do oka są precyzyjnie zogniskowane na siatkówce
 • Co znaczy ERYTROFOBIA Definicja rodzaj nerwicy fobii, charakteryzujący się lękiem przed zaczerwienieniem
 • Co znaczy ECHOGENICZNOŚĆ Definicja odnoszący się do cech budowy narządów i innych struktur wewnętrznych organizmu, określany opierając się na analizy charakteru odbić (echa
 • Co znaczy ECHOLALIA Definicja usłyszanych słów, zdań; występuje w schizofrenii, chorobach degeneracyjnych mózgu, niedorozwoju umysłowym
 • Co znaczy ECHOMIMIA Definicja automatyczne naśladowanie ruchów i mimiki innej osoby
 • Co znaczy ECOBRONCHOFONIA Definicja podobne do beczenia kozy) zniekształcenie dźwięku mowy słyszanego przy osłuchiwaniu klatki piersiowej, pojawiające się u chorych z płynem w
 • Co znaczy ELEKTRODA Definicja dopływa albo odpływa prąd elektryczny do danego ośrodka. E. odniesienia to E. bierna o potencjale zbliżonym do zera, względem, której
 • Co znaczy ENDOBIOZA Definicja mieć charakter symbiotyczny (na przykład nie wszystkie bakterie jelita człowieka) i pasożytniczy (na przykład tasiemce
 • Co znaczy ENDOKRYNOPATIE Definicja zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych, powodujące występowanie objawów ich nadczynności albo niedoczynności
 • Co znaczy ELEKTROCHEMIA Definicja dział chemii badający współzależności zjawisk elektrycznych i chemicznych
 • Co znaczy EUTENIKA Definicja oddziaływania na środowisko w celu powstania ludziom najlepszych warunków bytowania, niezajmująca się poprawą genotypu (eugenika

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Eutenika, Elektrochemia, Endokrynopatie, Endobioza, Elektroda, Ecobronchofonia, Echomimia, Echolalia, Echogeniczność, Erytrofobia, Emmetropia co to znaczy.

Słownik Eutenika, Elektrochemia, Endokrynopatie, Endobioza co to jest.