Słownik radiofarmaceutyki krzyżówka co to znaczy.
REDUNDANCJA co znaczy ROZRODCZAK krzyżówka RADIOBIOLOGIA co to jest RTĘĆ słownik RZEPKA czym jest.

Słownik i definicje chemiczne na R

 • Co znaczy Radiofarmaceutyki Definicja sprzężone chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak stabilna forma co znaczy.
 • Co znaczy Rad Definicja radiation absorbed dose); pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego, odpowiadająca pochłonięciu 100 ergów krzyżówka.
 • Co znaczy Rozrost Definicja hiperplazja; powiększenie objętości narządu albo tkanki w konsekwencji namnożenia się (powiększenia liczby) komórek co to jest.
 • Co znaczy Ramię Definicja między stawami barkowym (ramiennym) i łokciowym. Patrz także, zioła RAMIĘ:Aloes UzbrojonyCebula ZwyczajnaCzosnek PospolityDynia słownik.
 • Co znaczy Rozdarcie Definicja tkanek wskutek działania sił mechanicznych, przeważnie odśrodkowych (na przykład rozdarcie szyjki macicy w okresie porodu czym jest.
 • Co znaczy Ropowica Definicja luźnej tkanki łącznej zazwyczaj podskórnej. Ropa rozprzestrzenia się w przestrzeniach tkankowych nie tworząc zwartych, odgraniczonych co oznacza.
 • Co znaczy Refrakcja Definicja promieni świetlnych na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Promienie światła wpadające do oka przechodzą poprzez wielowarstwowy układ tłumaczenie.
 • Co znaczy Rzężenia Definicja szmerów oddechowych spowodowanych wydzieliną gromadzącą się w oskrzelach albo jamach. Odróżnia się R. suche powstające w konsekwencji przykłady.
 • Co znaczy Ręka Definicja przedramienia, rozpoczynająca się od stawu promieniowo-nadgarstkowego. Złożona jest z palców, śródręcza i nadgarstka. R. ma w pierwszej definicja.
 • Co znaczy Retrakcja Definicja się tkanki bliznowatej i ściągającego działania blizny na sąsiedztwo. Odnosi się także do etapu dojrzewania skrzepu włóknikowego encyklopedia.
 • Co znaczy Receptura Definicja postaci leku. Jest także przepisem na wytworzenie określonego produktu z podaniem ilości i jakości składników i metodą wykonania jak działa.
 • Co znaczy Rybonukleaza Definicja enzym trzustkowy rozkładając,' kwasy nukleinowe do wolnych nukleotydów czy jest.
 • Co znaczy Entry Re Definicja systemów powstawania zaburzeń rytmu serca, opierający na ruchu okrężnym fali pobudzenia po torze, którego część objęta jest blokiem pojęcie.
 • Co znaczy Rozrodczość Definicja osobników określonej populacji organizmów warunkowana wrodzoną płodnością (różną u różnych gatunków) i osobniczą odpornością na wpływy wyjaśnienie.
 • Co znaczy Radiologia Definicja promieniowaniu i promieniotwórczości. Dział chemii, fizyki, biologii i medycyny. W medycynie dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię opis.
 • Co znaczy Rna Definicja warunki zewnętrzne (przeżywa tylko kilka godz. w powietrzu), będący najczęstszą powodem infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci informacje.
 • Co znaczy Ropniak Definicja przestrzeniach jam fizjologicznych na przykład jamie opłucnowej i stawowej albo w narządów posiadających światło na przykład zatoki znaczenie.
 • Co znaczy Rezonerstwo Definicja mędrkowanie, zaburzenie psychiczne występujące w schizofrenii, paranoi. Bazuje na wypowiadaniu zdecydowanych sądów nie podpartych co znaczy.
 • Co znaczy Renta Definicja świadczenie pieniężne wykonywane z funduszy ubezpieczeniowych (tworzonych ze składek). Istnieje sporo rodzajów tego rodzaju świadczeń na krzyżówka.
 • Co znaczy Rozdzielczość Definicja cecha polegająca na możliwości rozróżnienia drobnych szczegółów badanego obiektu co to jest.
 • Co znaczy Restryktazy Definicja swoście działające endonukleazy, przecinające cząsteczkę DNA w miejscu właściwej dla siebie (swoiście rozpoznawanej) krótkiej sekwencji słownik.
 • Co znaczy Rinowirusy Definicja Pikornawirusów, bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują w dwóch typach serologicznych A i B, a w uwarunkowaniach upośledzenia czym jest.
 • Co znaczy Rozumienie Definicja mechanizm poznawania obiektów i sytuacji i związków zachodzących pomiędzy nimi co oznacza.
 • Co znaczy Rynolalia Definicja bazuje na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Z racji na warunki anatomiczno fizjologiczne decydujące o jakości wymowy, odznacza tłumaczenie.
 • Co znaczy Rany Definicja przerwaniem ciągłości tkanek miękkich (skóry, spojówek albo błon śluzowych), mogące obejmować swym zasięgiem wszystkie tkanki pokrywające przykłady.
 • Co znaczy Radon Definicja chemiczny będący gazem szlachetnym i nie posiadający trwałych izotopów. Nietrwały izotop wypromieniowuje promieniowanie alfa. Wg WHO jest definicja.
 • Co znaczy Rozstrzeń Definicja rozszerzenie (regularnie na ograniczonej przestrzeni) oskrzeli, żołądka, pęcherza czy macicy. W każdym przypadku wywołuje niewydolność tak encyklopedia.
 • Co znaczy Rakowiak Definicja angielskiego: carcinoid), zespół objawów chorobowych wywołany hormonalnie aktywnymi guzami układu endokrynnego albo parakrynnego jak działa.
 • Co znaczy Rulonizacja Definicja krwinek czerwonych w tak zwany rulony o różnej długości, obserwowane pod mikroskopem przy powiększonym stężeniu globulin i fibrynogenu we czy jest.
 • Co znaczy Y En Roux Definicja połączenia narządów posiadających światło z fragmentem jelita cienkiego. Zazwyczaj stosuje się do zespolenia przewodu trzustkowego pojęcie.
 • Co znaczy Rentgenotelewizja Definicja oglądaniu obrazu rentgenowskiego na ekranie telewizyjnym dzięki wykorzystaniu elektronowego wzmacniacza obrazu (EWO). Celem tego wyjaśnienie.
 • Co znaczy Rogowacenie Definicja tworznia się keratyny z równoczesnym obumieraniem komórek naskórka, kierujący w uwarunkowaniach poprawnych do stworzenia pewnego rodzaju opis.
 • Co znaczy Rybonukleotydy Definicja monomerami polinukleotydowej czesteczki RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta fosforanowa, zasada azotowa i ryboza, anie informacje.
 • Co znaczy Reperfuzja Definicja tętnicach i żyłach w obszarach poprzednio niedokrwionych (na przykład po udrożnieniu tętnic wieńcowych w zabiegu angioplastyki znaczenie.
 • Co znaczy Rodzicielstwo Definicja zwierząt socjalna funkcja pełniona poprzez osobniki dojrzałe płciowo polegająca na opiece nad potomstwem. U ludzi opieka ta jest sprawowana co znaczy.
 • Co znaczy Rizoliza Definicja opierający na wyeksponowaniu i uwolnieniu od zrostów odpowiedniego korzenia albo korzeni nerwowych (w radikulopatii opornej na leczenie krzyżówka.
 • Co znaczy Relaparotomia Definicja brzusznej u chorego, w krótkim czasie po poprzedniej. Konieczność ponownej operacji wiąże się zazwyczaj z powikłaniami poprzedniego co to jest.
 • Co znaczy Radioterapia Definicja nowotworowych) różnego rodzaju promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź chirurgia jest jednym z głownych osiągnięć słownik.
 • Co znaczy Rokowanie Definicja wiedzy medycznej i doświadczeniu ustalenie przewidywanego rozwoju dolegliwości, zarówno, co do czasu jak i efektu leczenia. Edukacji czym jest.
 • Co znaczy Rzęsistkowica Definicja albo pierwotnie przewlekła dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka o kształcie gruszkowatym, posiadającego co oznacza.
 • Co znaczy Raspator Definicja fundamentalnych narzędzi w chirurgii urazowo ortopedycznej, wykorzystywane do odsłaniania odłamów kostnych, zsuwania przyczepów mięśniowych tłumaczenie.
 • Co znaczy Rozpadlina Definicja linijny ubytek naskórka i skóry właściwej, do którego usposabiają stany zapalne skóry, jej przesuszenie i wzmożone rogowacenie przykłady.
 • Co znaczy Reaktywność Definicja do reakcji na impuls; w skali mikro wyraża się reakcjami komórek (na przykład depolaryzacja błonowa i stworzenie potencjału spoczynkowego definicja.
 • Co znaczy Ryboza Definicja występujący w tkankach w stanie wolnym i jako składnik nukleotydów i kwasów nukleinowych. Poza funkcją budulcową w kodzie genetycznym encyklopedia.
 • Co znaczy Racjonalizacja Definicja nieświadomy, nawykowy sposób zachowania mający zmniejszać przykre napięcie emocjonalne, przeważnie lękowe) użytkowany poprzez osoby jak działa.
 • Co znaczy Resocjalizacja Definicja wychowawcze i korekcyjne zmierzające do wpojenia takich norm i zasad życia w społeczeństwie, które umożliwiają nieprzystosowanej jednostce czy jest.
 • Co znaczy Rentgenokinematografia Definicja radiologicznego polegająca na wykonywaniu dokumentacji na taśmie filmowej przy zastosowaniu kamery. Stwarza bardzo korzystne warunki do pojęcie.
 • Co znaczy Radiografia Definicja sposób otrzymywania obrazów na błonie fotograficznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego wyjaśnienie.
 • Co znaczy Rodopsyna Definicja chemiczny zawarty w pręcikach siatkówki (czopki zawierają podobną substancję). Złożona jest białka opsyny i retinalu będącego metodą opis.
 • Co znaczy Rentgenokimografia Definicja radiologicznego zapisywania ruchów badanego narządu dzięki kimografu. Aktualnie rzadko użytkowana na skutek rozpowszechnienia innych informacje.
 • Co znaczy Radiodiagnosta Definicja zajmujący się wykonywaniem i oceną badań, których rezultatem są obrazy rentgenowskie, rentgenowskiej tomografii komputerowej, izotopowe znaczenie.
 • Co znaczy Rybosomy Definicja komórkowe zbudowane raczej z białka i kwasy rybonukle-inowego (RNA). Znaczna ich część jest związana z błonami retikulum endoplazmatycznego co znaczy.
 • Co znaczy Rodzina Definicja fundamentalną organizacją socjalną, stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem (co jest gwarancją przetrwania gatunku), a również krzyżówka.
 • Co znaczy Rędziny Definicja zwietrzenia skał węglanowych i siarczanowych w klimacie umiarkowanym. Rędziny czarnoziemne zawierają do 5% próchnicy i składniki mineralne co to jest.
 • Co znaczy Rozczłonkowanie Definicja rozkawałkowanie ciała albo zwłok, oddzielenie głowy albo kończyn od tułowia wskutek działania urazów mechanicznych o dużej sile słownik.
 • Co znaczy Riketsje Definicja bakteriopodobne, zajmujące pośrednie miejsce między wirusami i bakteriami. Przewarzająca część bytuje w środowisku naturalnym, będąc czym jest.
 • Co znaczy Rentgenografia Definicja zdjęć dzięki promieniowania rentgenowskiego; stanowi podstawę radiologii zabiegowej i ortopedii minimalnie inwazyjnej, gdzie doktor co oznacza.
 • Co znaczy Retinal Definicja forma witaminy A; pod wpływem światła odmiana izomeryczna cis przechodzi w formę trans, a zdarzenie tj. podstawią reakcji siatkówki oka na tłumaczenie.
 • Co znaczy Ropień Definicja w rezultacie rozpadu zniszczonych tkanek (działanie enzymów proteolitycznych w przestrzeni ograniczonej wałem ziarniny. Granice świeżego R przykłady.
 • Co znaczy Rozmiękanie Definicja stałego w ciekły; dotyczy raczej martwych tkanek i nie wszystkich wytworów patologicznych na przykład włóknika pod wpływem enzymów definicja.
 • Co znaczy Ropotok Definicja wydostawanie się ropy na powierzchnię błon śluzowych, zazwyczaj w następstwie powierzchownie toczących się mechanizmów ropnych encyklopedia.
 • Co znaczy Roponercze Definicja zastoju moczu (na przykład w następstwie kamicy nerkowej) w nerce wywołane zakażeniem. Cechuje je ziszczenie poprzez mechanizm zapalny jak działa.
 • Co znaczy Kulszowa Rwa Definicja przeszywający ból okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż kończyny dolnej – tego typu choroby powiązane są z rwą kulszową. To regularnie czy jest.
 • Co znaczy Ropienie Definicja powstawanie ropy w ranie wskutek jej zakażenia drobnoustrojami ropotwórczymi. Patrz także, zioła ROPIENIE:Arnika Górska pojęcie.
 • Co znaczy Reanimacja Definicja znaczy połączone zabiegi, które stosuje się w celu przywrócenia albo skutecznego zastąpienia fundamentalnych funkcji życiowych (oddychania wyjaśnienie.
 • Co znaczy Restenoza Definicja tętnic przeszczepionych w miejsce niedrożnych tętnic wieńcowych serca po kardiochirurgicznej operacji tak zwany pomostowania (bypasś) albo opis.
 • Co znaczy Retinopatia Definicja oka, z bliznowaceniem i w końcowym efekcie odrywaniem się obkurczonej błony od podłoża ze etapowo narastającymi zaburzeniami widzenia, a w informacje.
 • Co znaczy Reakcja Definicja chemicznej, biologicznej, serologicznej, fizjologicznej i tym podobne stosowanej w celach diagnostycznych. Oznaczać może również samą znaczenie.
 • Co znaczy Rózyca Definicja zakażeniem pierwotnie saprofityczną pałeczką Er)'sipelotrix rhusio-pathiae. Bakteria ta może zakażać różne zwierzęta: owady, skorupiaki co znaczy.
 • Co znaczy Rentgenodiagnostyka Definicja dział rentgenologii zajmujący się stosowaniem promieni rentgenowskich w diagnostyce medycznej krzyżówka.
 • Co znaczy Rehabilitacja Definicja kompleksowe, zespołowe działanie odnosząc się do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (w konsekwencji wad wrodzonych, schorzeń co to jest.
 • Co znaczy Relaksacja Definicja rozluźnienie, pomniejszenie stanu napięcia somatopsychicznego w całym ciele. Relaksację uzyskuje się w rezultacie odpowiedniego treningu słownik.
 • Co znaczy Replantacja Definicja ponownego przytwierdzenia do ciała utraconej w rezultacie urazu części ciała (przeważnie kończyny albo jej części, niekiedy penisa, ucha czym jest.
 • Co znaczy Reinkapsulacja Definicja pasożyta, zachodzące przeważnie w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega zazwyczaj obumarciu co oznacza.
 • Co znaczy Retikulocyty Definicja ertyrocyta; niekiedy w tej postaci krwinka czerwona opuszcza szpik. R. krąży z krwią poprzez 2 dni, po czym staje się dojrzałą krwinką tłumaczenie.
 • Co znaczy Radionuklidy Definicja promieniowanie elektromagnetyczne w formie promieniowania gamma-y (fotonów). Współczesne przyrządy pomiarowe pozwalają łatwo wykryć te przykłady.
 • Co znaczy Reaktywacja Definicja osłabieniu albo zniwelowaniu efektów mutagennych lub śmiertelnych występujących w analogicznych uwarunkowaniach pod wpływem promieniowania definicja.
 • Co znaczy Retrowirusy Definicja materiał genetyczny w formie RNA. Do wytwarzania ich białek niezbędne jest, więc przepisanie informacji z RNA wirusowego (transkrypcji) na encyklopedia.
 • Co znaczy Rzeżączka Definicja kolokwialnie: wiewiór; ostra dolegliwość zakaźna nabłonka cewki moczowej, szyjki macicy odbytnicy, gardła albo oczu mogąca prowadzić do jak działa.
 • Co znaczy Rzepak Definicja napus); roślina uprawna, która pojawiła się ok. XVI wieku. Najprawdopodobniej powstał z przekrzyżowania się kapusty warzywnej (Brassica czy jest.
 • Co znaczy Reprodukcja Definicja procesie zastępowania pokoleń (rodziców poprzez dzieci). Rozróżnia się trzy rodzaje reprodukcji: prostą, gdy pokolenie dzieci jest pojęcie.
 • Co znaczy Różyczka Definicja wirusowa dolegliwość zakaźna, zwykle o delikatnym przebiegu klinicznym, lecz mogąca być powodem poronień, uszkodzenia noworodków i wad wyjaśnienie.
 • Co znaczy Redia Definicja na przykład motylicy wątrobowej; żyjąca w żywicielu pośrednim (w różnych gatunkach mięczaków) wszczepiając się w jego tkanki opis.
 • Co znaczy Rumień Definicja zależne od przekrwienia, znikające przy ucisku. Może powstawać w rezultacie reakcji na różnorodne impulsy zewnętrzne i wewnętrzne. Patrz informacje.
 • Co znaczy Reologia Definicja lepkości krwi na wskaźniki jej przepływu w różnych typach naczyń krwionośnych, zarówno w uwarunkowaniach poprawnych jak i zmienionych znaczenie.
 • Co znaczy Resekcja Definicja wycięcie; termin określający rodzaj zabiegu chirurgicznego, gdzie fragment tkankowy, narządowy albo cały narząd zostaje usunięty co znaczy.
 • Co znaczy Rewalidacja Definicja natury pedagogicznej i socjalnej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie krzyżówka.
 • Co znaczy Rozstęp Definicja przestrzeń pomiędzy powięziami albo więzadłami, gdzie przebiegają naczynia krwionośne, nerwy albo mięśnie co to jest.
 • Co znaczy Recepta Definicja przepis lekarski określający liczba i jakość środków leczniczych i sposób ich dawkowania słownik.
 • Co znaczy Róża Definicja skóry i tkanki podskórnej spowodowane poprzez B-hemolizujące paciorkowce ekipy A. Przeważnie zajęta jest twarz, kończyna górna albo czym jest.
 • Co znaczy Rotacyzm Definicja polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski „r . Głoska ta pojawia się w zasobie głosek dziecka jako jedna z najpóźniej poprzez nie co oznacza.
 • Co znaczy Reumatologia Definicja dział medycyny wewnętrznej zajmujący się klasyfikacją, etiopatogenezą, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych tłumaczenie.
 • Co znaczy Ranitydyna Definicja blokująca receptory H, w komórkach okładzinowych żołądka i tym samym hamująca wydzielanie kwasu solnego do soku żołądkowego. Znalazło to przykłady.
 • Co znaczy Rozumowanie Definicja jedna z faz procesu umysłowego polegająca na wyciąganiu logicznych wniosków z posiadanych danych definicja.
 • Co znaczy Regresja Definicja a więc mechanizm rozwojów)' organizmów, w czasie którego pewne narządy i ich funkcje ulegają redukcji w rezultacie przystosowania encyklopedia.
 • Co znaczy Ryż Definicja jednym z głownych na świecie produktów żywnościowych. Stanowi kluczowe pożywienie powyżej połowy mieszkańców Ziemi. Uważane jest go za w jak działa.
 • Co znaczy Rzodkiewka Definicja radicula); jednoroczna odmiana rzodkwi, o zgrubiałej łodyżce podliścieniowej, kulistej albo wydłużonej, czerwonej, fioletowej albo białej czy jest.
 • Co znaczy Rozcięgno Definicja będąca uzupełnieniem ścięgna mięśniowego albo go zastępuje w wypadku, gdy przyczep mięśniowy jest bardzo szeroki mocując się do kości albo pojęcie.
 • Co znaczy Radioimmunoabsorpcja Definicja radioallergosorbent test); test laboratoryjny określający liczbę krążących w surowicy przeciwciał klasy IgE (immunoglobulina E) swoistych wyjaśnienie.
 • Co znaczy Radiouczulanie Definicja skuteczność radioterapii poprzez wprowadzenie związków chemicznych (zazwyczaj analogi pirymidyn), które po wbudowaniu się do dzielących się opis.
 • Co znaczy Rynosporydioza Definicja spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka Rhinosporidium seeberi, w przebiegu której obserwowane jest występowanie sporych, kruchych informacje.
 • Co znaczy Radikulografia Definicja radiologicznego uwidaczniania zarysów dolnego odcinka kanału kręgowego, worka oponowego i korzeni nerwowych w rejonie ogona końskiego przy znaczenie.
 • Co znaczy Raczkowanie Definicja na kolanach i wyprostowanych rękach. Zazwyczaj daje się zauważyć ok. 10 miesiąca życia., przeważnie poprzedzone jest pełzaniem (porusza się co znaczy.
 • Co znaczy Riketsjozy Definicja poprzez riketsje, charakteryzujące się nagłym początkiem, gorączką trwającą od jednego do kilku tygodni, niedobrym samopoczuciem krzyżówka.
 • Co znaczy Ropa Definicja o różnej barwie (od białej do brunatnej), mdlącym zapachu, składająca się z resztek rozpadłych tkanek, bakterii i ich resztek co to jest.
 • Co znaczy Rychłozrost Definicja się ran; zwyczajnie brzegi rany sklejają się, odtwarza się ciągłość skóry i powstaje linijna blizna. To jest w najwyższym stopniu słownik.
 • Co znaczy Rzepa Definicja jednoroczna roślina warzywna. Jej ojczyzną jest najprawdopodobniej Azja albo rejon Morza Śródziemnego. Warzywo to znano i ceniono w czym jest.
 • Co znaczy Refraktometr Definicja współczynników załamania światła różnych ośrodków cieczy i ciał stałych i innych wielkości fizycznych będących funkcją współczynnika co oznacza.
 • Co znaczy Randomizacja Definicja dobór obiektów badania dzięki losowania. Osoby badane zostają przypisane do ekipy eksperymentalnej i kontrolnej na zasadzie losowej tłumaczenie.
 • Co znaczy Receptor Definicja umiejętność do specyficznego rozpoznania pobudzenia o naturze fizykochemicznej i do wywołania bezpośrednio bądź przy udziale innych przykłady.
 • Co znaczy Regeneracja Definicja umiejętność odtworzenia utraconej albo uszkodzonej struktury tkankowej albo części narządu. To jest umiejętność słabo wyrażona u człowieka definicja.
 • Co znaczy Robaczyca Definicja robaczą; dolegliwość spowodowana poprzez pasożyty zwierzęce żyjące w jelitach. Należą one do różnych grup zwierzęcych i regularnie encyklopedia.
 • Co znaczy Renina Definicja proteolityczny wytwarzany poprzez komórki tak zwany układu przykłębuszkowego nerek. Powiększone jej wydzielanie ma miejsce między innymi jak działa.
 • Co znaczy Regulacja Definicja całokształt mechanizmów fizjologicznych utrzymujących równowagę (homeostazę) organizmu w różnych przypadkach fizjologicznych i czy jest.
 • Co znaczy Rentgenoskopia Definicja radiologiczne (rentgenowskie); w okolicy wykonywania zdjęć (rentgenografii) jest jedną z dwóch fundamentalnych metod badania pojęcie.
 • Co znaczy Radikulopatia Definicja chorobowych będących następstwem zwyrodnienia krążka międzykręgowego albo struktur kostnych kręgosłupa z uciskiem na nerwy rdzeniowe wyjaśnienie.
 • Co znaczy Ruch Definicja obiektu w przestrzeni; jest naturalnym atrybutem świata zwierząt. U człowieka zasadniczym warunkiem wykonania R. jest poprawna czynność opis.
 • Co znaczy Remisja Definicja objawów dolegliwości; jest szczególnie regularnie stosowane w onkologii. Gdy definicja tj. stosowane w języku potocznym znaczy ono poprawę informacje.
 • Co znaczy Refraktometria Definicja analizy instrumentalnej oparta na zależności między stężeniem roztworu, a współczynnikiem refrakcji roztworu. Służy między innymi do znaczenie.
 • Co znaczy Roztocza Definicja z gromady pajęczaków; znanych jest ich kilkadziesiąt gatunków. Są ich miliony, żyją wszędzie, aczkolwiek z nieznanych powodów, praktycznie co znaczy.
 • Co znaczy Redukcja Definicja chemicznym, gdzie atom, jon albo cząsteczka zyskuje elektrony. Zachodzi równocześnie z reakcją utleniania (oksydacji), gdyż elektrony krzyżówka.
 • Co znaczy Resorpcja Definicja mechanizm wchłaniania substancji stałych i płynnych poprzez komórki. Jest istotnym procesem dla wchłaniania substancji pokarmowych w co to jest.
 • Co znaczy Repozycja Definicja warunków anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić słownik.
 • Co znaczy Rekonwalescencja Definicja po każdej chorobie, gdzie organizm potrzebuje czasu na zregenerowanie sił. Szczególnie to jest istotne dla dzieci i ludzi starszych. Ich czym jest.
 • Co znaczy Rozmnażanie Definicja biologiczny, gdzie z jednego osobnika (R. bezpłciowe) powstają dwa albo więcej organizmów potomnych albo z dwóch gamet produkowanych co oznacza.
 • Co znaczy Rotawirusy Definicja kilkudziesięciu lat wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae). Znanych jest siedem głównych grup R., z czego trzy (A, B i C) są tłumaczenie.
 • Co znaczy Rynologia Definicja dział otolaryngologii zajmujący się patologią, diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób nosa i zatok przynosowych przykłady.
 • Co znaczy Radiotoksyczność Definicja nuklidów promieniotwórczych (radionuklidów), a również uszkodzenia popromienne po wbudowaniu radionuklidów do związków biologicznych definicja.
 • Co znaczy Ropnica Definicja rokująca odmiana posocznicy, gdzie bakterie o wysokiej zjadliwości osiedlają się w różnych narządach, tworząc tu liczne, normalnie drobne encyklopedia.
 • Co znaczy Redresja Definicja wyprostowanie stawu albo zespołu stawów zesztywniałych włókniście w przykurczu. W praktyce klinicznej ustala się tym mianem nieoperacyjne jak działa.
 • Co znaczy Ropomocz Definicja obfite wydalanie leukocytów z moczem występujące w ostrych i przewlekłych chorobach nerek i dróg moczowych i męskich narządów płciowych czy jest.
 • Co znaczy Rdzeniaki Definicja narastające nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, przeważnie występujące u dzieci w okolicach móżdżku. Zbudowane z gęsto ułożonych w pojęcie.
 • Co znaczy Rotacja Definicja osi długiej kończyny albo patologiczny w złamaniach kości wokół długiej osi odłamów. Odróżnia się R. wewnętrzną i zewnętrzną w relacji do wyjaśnienie.
 • Co znaczy Rezerpina Definicja działaniu sympatykolitycznym (hamującym układ autonomiczny współczulny). Zaburza mechanizm magazynowania noradrenaliny w neuronach opis.
 • Co znaczy Reografia Definicja przepływu krwi poprzez daną część ciała dzięki pomiaru przewodnictwa elektrycznego, zmieniającego się proporcjonalnie do objętości krwi informacje.
 • Co znaczy Recykling Definicja recycling) ustalenie cyklicznego mechanizmu, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych z wyeksploatowanych znaczenie.
 • Co znaczy Reinwazja Definicja zarażenie pasożytami danego gatunku żywiciela, który już ja przeszedł uprzednio, nie mniej jednak pasożyty z poprzedniego zarażenia zostały co znaczy.
 • Co znaczy Reowirusy Definicja układzie pokarmowym i oddechowym ludzi najczęściej nie wywołując objawów chorobowych, w miarę rzadko prowokują symptomy biegunkowe. Umieją krzyżówka.
 • Co znaczy Roztwór Definicja dwu albo więcej składników, gdzie jeden składnik znajduje się w nadmiarze (rozpuszczalnik), a pozostałe są substancjami rozpuszczonymi co to jest.
 • Co znaczy Respirator Definicja urządzenie zwane początkowo żelaznymi płucami. Respirator został wynaleziony poprzez Philipa Drinkera z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge słownik.
 • Co znaczy Represja Definicja wyłączanie ekspresji genu albo ekipy genów odpowiadając na impuls chemiczny albo o innym pochodzeniu czym jest.
 • Co znaczy Rozwieracz Definicja dylatator; nazwa narzędzi chirurgicznych wykorzystywanych rozszerzaniu różnych struktur (na przykład szyjki macicy co oznacza.
 • Co znaczy Rzepka Definicja kość, włączona w ścięgno mięśnia czworogłowego uda (wchodzi w skład aparatu wyprostnego kolana), położona naprzód od dolnego końca kości tłumaczenie.
 • Co znaczy Rtęć Definicja jedynym pierwiastkiem metalicznym ciekłym w normalnej temp., występuje w przyrodzie raczej w formie siarczku HgS (cynober). Złoża cynobru przykłady.
 • Co znaczy Radiobiologia Definicja gałąź wiedzy zajmująca się wpływem promieniowania jonizującego na układy biologiczne definicja.
 • Co znaczy Rozrodczak Definicja wywodzących się z komórek zarodkowych (germinalnych). Kliniczne cechy obejmują sposobność wystąpienia przedwczesnego pokwitania u dzieci encyklopedia.
 • Co znaczy Redundancja Definicja informacji genetycznej w formie DNA, stanowiącej najprawdopodobniej potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji albo jak działa.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja REDUNDANCJA co znaczy ROZRODCZAK krzyżówka RADIOBIOLOGIA co to jest RTĘĆ słownik RZEPKA czym jest ROZWIERACZ co oznacza REPRESJA tłumaczenie RESPIRATOR. co to znaczy.

Słownik RADIOFARMACEUTYKI co znaczy RAD krzyżówka ROZROST co to jest RAMIĘ co to jest.