Słownik rentgenodiagnostyka receptura co to znaczy.
Rentgenodiagnostyka, Receptura, Rynologia, Ryboza, Ropomocz, Rodzicielstwo, Retinal, Restryktazy.

Słownik i definicje chemiczne na R

 • Co znaczy Radikulopatia Definicja chorobowych będących następstwem zwyrodnienia krążka międzykręgowego albo struktur kostnych kręgosłupa z uciskiem na nerwy rdzeniowe co to jest.
 • Co znaczy Radiofarmaceutyki Definicja sprzężone chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak stabilna forma definicja.
 • Co znaczy Radioimmunoabsorpcja Definicja radioallergosorbent test); test laboratoryjny określający liczbę krążących w surowicy przeciwciał klasy IgE (immunoglobulina E) swoistych co znaczy.
 • Co znaczy Redia Definicja na przykład motylicy wątrobowej; żyjąca w żywicielu pośrednim (w różnych gatunkach mięczaków) wszczepiając się w jego tkanki słownik.
 • Co znaczy Radiologia Definicja promieniowaniu i promieniotwórczości. Dział chemii, fizyki, biologii i medycyny. W medycynie dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię znaczenie.
 • Co znaczy Ruch Definicja obiektu w przestrzeni; jest naturalnym atrybutem świata zwierząt. U człowieka zasadniczym warunkiem wykonania R. jest poprawna czynność czym jest.
 • Co znaczy Radiouczulanie Definicja skuteczność radioterapii poprzez wprowadzenie związków chemicznych (zazwyczaj analogi pirymidyn), które po wbudowaniu się do dzielących się co to jest.
 • Co znaczy Resorpcja Definicja mechanizm wchłaniania substancji stałych i płynnych poprzez komórki. Jest istotnym procesem dla wchłaniania substancji pokarmowych w definicja.
 • Co znaczy Reakcja Definicja chemicznej, biologicznej, serologicznej, fizjologicznej i tym podobne stosowanej w celach diagnostycznych. Oznaczać może również samą co znaczy.
 • Co znaczy Reaktywacja Definicja osłabieniu albo zniwelowaniu efektów mutagennych lub śmiertelnych występujących w analogicznych uwarunkowaniach pod wpływem promieniowania słownik.
 • Co znaczy Remisja Definicja objawów dolegliwości; jest szczególnie regularnie stosowane w onkologii. Gdy definicja tj. stosowane w języku potocznym znaczy ono poprawę znaczenie.
 • Co znaczy Rybonukleaza Definicja enzym trzustkowy rozkładając,' kwasy nukleinowe do wolnych nukleotydów czym jest.
 • Co znaczy Rozumowanie Definicja jedna z faz procesu umysłowego polegająca na wyciąganiu logicznych wniosków z posiadanych danych co to jest.
 • Co znaczy Rentgenoskopia Definicja radiologiczne (rentgenowskie); w okolicy wykonywania zdjęć (rentgenografii) jest jedną z dwóch fundamentalnych metod badania definicja.
 • Co znaczy Reologia Definicja lepkości krwi na wskaźniki jej przepływu w różnych typach naczyń krwionośnych, zarówno w uwarunkowaniach poprawnych jak i zmienionych co znaczy.
 • Co znaczy Respirator Definicja urządzenie zwane początkowo żelaznymi płucami. Respirator został wynaleziony poprzez Philipa Drinkera z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge słownik.
 • Co znaczy Rezerpina Definicja działaniu sympatykolitycznym (hamującym układ autonomiczny współczulny). Zaburza mechanizm magazynowania noradrenaliny w neuronach znaczenie.
 • Co znaczy Rinowirusy Definicja Pikornawirusów, bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują w dwóch typach serologicznych A i B, a w uwarunkowaniach upośledzenia czym jest.
 • Co znaczy Robaczyca Definicja robaczą; dolegliwość spowodowana poprzez pasożyty zwierzęce żyjące w jelitach. Należą one do różnych grup zwierzęcych i regularnie co to jest.
 • Co znaczy Ropowica Definicja luźnej tkanki łącznej zazwyczaj podskórnej. Ropa rozprzestrzenia się w przestrzeniach tkankowych nie tworząc zwartych, odgraniczonych definicja.
 • Co znaczy Rotacyzm Definicja polegająca na nieprawidłowej realizacji głoski „r . Głoska ta pojawia się w zasobie głosek dziecka jako jedna z najpóźniej poprzez nie co znaczy.
 • Co znaczy Rozmnażanie Definicja biologiczny, gdzie z jednego osobnika (R. bezpłciowe) powstają dwa albo więcej organizmów potomnych albo z dwóch gamet produkowanych słownik.
 • Co znaczy Rozrodczość Definicja osobników określonej populacji organizmów warunkowana wrodzoną płodnością (różną u różnych gatunków) i osobniczą odpornością na wpływy znaczenie.
 • Co znaczy Rozstrzeń Definicja rozszerzenie (regularnie na ograniczonej przestrzeni) oskrzeli, żołądka, pęcherza czy macicy. W każdym przypadku wywołuje niewydolność tak czym jest.
 • Co znaczy Roztocza Definicja z gromady pajęczaków; znanych jest ich kilkadziesiąt gatunków. Są ich miliony, żyją wszędzie, aczkolwiek z nieznanych powodów, praktycznie co to jest.
 • Co znaczy Rtęć Definicja jedynym pierwiastkiem metalicznym ciekłym w normalnej temp., występuje w przyrodzie raczej w formie siarczku HgS (cynober). Złoża cynobru definicja.
 • Co znaczy Rumień Definicja zależne od przekrwienia, znikające przy ucisku. Może powstawać w rezultacie reakcji na różnorodne impulsy zewnętrzne i wewnętrzne. Patrz co znaczy.
 • Co znaczy Rybosomy Definicja komórkowe zbudowane raczej z białka i kwasy rybonukle-inowego (RNA). Znaczna ich część jest związana z błonami retikulum endoplazmatycznego słownik.
 • Co znaczy Rzodkiewka Definicja radicula); jednoroczna odmiana rzodkwi, o zgrubiałej łodyżce podliścieniowej, kulistej albo wydłużonej, czerwonej, fioletowej albo białej znaczenie.
 • Co znaczy Refraktometr Definicja współczynników załamania światła różnych ośrodków cieczy i ciał stałych i innych wielkości fizycznych będących funkcją współczynnika czym jest.
 • Co znaczy Renina Definicja proteolityczny wytwarzany poprzez komórki tak zwany układu przykłębuszkowego nerek. Powiększone jej wydzielanie ma miejsce między innymi co to jest.
 • Co znaczy Rentgenokimografia Definicja radiologicznego zapisywania ruchów badanego narządu dzięki kimografu. Aktualnie rzadko użytkowana na skutek rozpowszechnienia innych definicja.
 • Co znaczy Retikulocyty Definicja ertyrocyta; niekiedy w tej postaci krwinka czerwona opuszcza szpik. R. krąży z krwią poprzez 2 dni, po czym staje się dojrzałą krwinką co znaczy.
 • Co znaczy Rokowanie Definicja wiedzy medycznej i doświadczeniu ustalenie przewidywanego rozwoju dolegliwości, zarówno, co do czasu jak i efektu leczenia. Edukacji słownik.
 • Co znaczy Ropień Definicja w rezultacie rozpadu zniszczonych tkanek (działanie enzymów proteolitycznych w przestrzeni ograniczonej wałem ziarniny. Granice świeżego R znaczenie.
 • Co znaczy Róża Definicja skóry i tkanki podskórnej spowodowane poprzez B-hemolizujące paciorkowce ekipy A. Przeważnie zajęta jest twarz, kończyna górna albo czym jest.
 • Co znaczy Rzężenia Definicja szmerów oddechowych spowodowanych wydzieliną gromadzącą się w oskrzelach albo jamach. Odróżnia się R. suche powstające w konsekwencji co to jest.
 • Co znaczy Ropniak Definicja przestrzeniach jam fizjologicznych na przykład jamie opłucnowej i stawowej albo w narządów posiadających światło na przykład zatoki definicja.
 • Co znaczy Ryż Definicja jednym z głownych na świecie produktów żywnościowych. Stanowi kluczowe pożywienie powyżej połowy mieszkańców Ziemi. Uważane jest go za w co znaczy.
 • Co znaczy Reinkapsulacja Definicja pasożyta, zachodzące przeważnie w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega zazwyczaj obumarciu słownik.
 • Co znaczy Roztwór Definicja dwu albo więcej składników, gdzie jeden składnik znajduje się w nadmiarze (rozpuszczalnik), a pozostałe są substancjami rozpuszczonymi znaczenie.
 • Co znaczy Rzeżączka Definicja kolokwialnie: wiewiór; ostra dolegliwość zakaźna nabłonka cewki moczowej, szyjki macicy odbytnicy, gardła albo oczu mogąca prowadzić do czym jest.
 • Co znaczy Ropa Definicja o różnej barwie (od białej do brunatnej), mdlącym zapachu, składająca się z resztek rozpadłych tkanek, bakterii i ich resztek co to jest.
 • Co znaczy Rany Definicja przerwaniem ciągłości tkanek miękkich (skóry, spojówek albo błon śluzowych), mogące obejmować swym zasięgiem wszystkie tkanki pokrywające definicja.
 • Co znaczy Rogowacenie Definicja tworznia się keratyny z równoczesnym obumieraniem komórek naskórka, kierujący w uwarunkowaniach poprawnych do stworzenia pewnego rodzaju co znaczy.
 • Co znaczy Reperfuzja Definicja tętnicach i żyłach w obszarach poprzednio niedokrwionych (na przykład po udrożnieniu tętnic wieńcowych w zabiegu angioplastyki słownik.
 • Co znaczy Kulszowa Rwa Definicja przeszywający ból okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż kończyny dolnej – tego typu choroby powiązane są z rwą kulszową. To regularnie znaczenie.
 • Co znaczy Rozdarcie Definicja tkanek wskutek działania sił mechanicznych, przeważnie odśrodkowych (na przykład rozdarcie szyjki macicy w okresie porodu czym jest.
 • Co znaczy Radionuklidy Definicja promieniowanie elektromagnetyczne w formie promieniowania gamma-y (fotonów). Współczesne przyrządy pomiarowe pozwalają łatwo wykryć te co to jest.
 • Co znaczy Radon Definicja chemiczny będący gazem szlachetnym i nie posiadający trwałych izotopów. Nietrwały izotop wypromieniowuje promieniowanie alfa. Wg WHO jest definicja.
 • Co znaczy Reanimacja Definicja znaczy połączone zabiegi, które stosuje się w celu przywrócenia albo skutecznego zastąpienia fundamentalnych funkcji życiowych (oddychania co znaczy.
 • Co znaczy Redresja Definicja wyprostowanie stawu albo zespołu stawów zesztywniałych włókniście w przykurczu. W praktyce klinicznej ustala się tym mianem nieoperacyjne słownik.
 • Co znaczy Relaksacja Definicja rozluźnienie, pomniejszenie stanu napięcia somatopsychicznego w całym ciele. Relaksację uzyskuje się w rezultacie odpowiedniego treningu znaczenie.
 • Co znaczy Repozycja Definicja warunków anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić czym jest.
 • Co znaczy Rewalidacja Definicja natury pedagogicznej i socjalnej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie co to jest.
 • Co znaczy Riketsje Definicja bakteriopodobne, zajmujące pośrednie miejsce między wirusami i bakteriami. Przewarzająca część bytuje w środowisku naturalnym, będąc definicja.
 • Co znaczy Riketsjozy Definicja poprzez riketsje, charakteryzujące się nagłym początkiem, gorączką trwającą od jednego do kilku tygodni, niedobrym samopoczuciem co znaczy.
 • Co znaczy Rodopsyna Definicja chemiczny zawarty w pręcikach siatkówki (czopki zawierają podobną substancję). Złożona jest białka opsyny i retinalu będącego metodą słownik.
 • Co znaczy Rotawirusy Definicja kilkudziesięciu lat wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae). Znanych jest siedem głównych grup R., z czego trzy (A, B i C) są znaczenie.
 • Co znaczy Rozrodczak Definicja wywodzących się z komórek zarodkowych (germinalnych). Kliniczne cechy obejmują sposobność wystąpienia przedwczesnego pokwitania u dzieci czym jest.
 • Co znaczy Rózyca Definicja zakażeniem pierwotnie saprofityczną pałeczką Er)'sipelotrix rhusio-pathiae. Bakteria ta może zakażać różne zwierzęta: owady, skorupiaki co to jest.
 • Co znaczy Rychłozrost Definicja się ran; zwyczajnie brzegi rany sklejają się, odtwarza się ciągłość skóry i powstaje linijna blizna. To jest w najwyższym stopniu definicja.
 • Co znaczy Rzepak Definicja napus); roślina uprawna, która pojawiła się ok. XVI wieku. Najprawdopodobniej powstał z przekrzyżowania się kapusty warzywnej (Brassica co znaczy.
 • Co znaczy Rzepka Definicja kość, włączona w ścięgno mięśnia czworogłowego uda (wchodzi w skład aparatu wyprostnego kolana), położona naprzód od dolnego końca kości słownik.
 • Co znaczy Rizoliza Definicja opierający na wyeksponowaniu i uwolnieniu od zrostów odpowiedniego korzenia albo korzeni nerwowych (w radikulopatii opornej na leczenie znaczenie.
 • Co znaczy Rybonukleotydy Definicja monomerami polinukleotydowej czesteczki RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta fosforanowa, zasada azotowa i ryboza, anie czym jest.
 • Co znaczy Renta Definicja świadczenie pieniężne wykonywane z funduszy ubezpieczeniowych (tworzonych ze składek). Istnieje sporo rodzajów tego rodzaju świadczeń na co to jest.
 • Co znaczy Rulonizacja Definicja krwinek czerwonych w tak zwany rulony o różnej długości, obserwowane pod mikroskopem przy powiększonym stężeniu globulin i fibrynogenu we definicja.
 • Co znaczy Refraktometria Definicja analizy instrumentalnej oparta na zależności między stężeniem roztworu, a współczynnikiem refrakcji roztworu. Służy między innymi do co znaczy.
 • Co znaczy Recykling Definicja recycling) ustalenie cyklicznego mechanizmu, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych z wyeksploatowanych słownik.
 • Co znaczy Ropnica Definicja rokująca odmiana posocznicy, gdzie bakterie o wysokiej zjadliwości osiedlają się w różnych narządach, tworząc tu liczne, normalnie drobne znaczenie.
 • Co znaczy Reinwazja Definicja zarażenie pasożytami danego gatunku żywiciela, który już ja przeszedł uprzednio, nie mniej jednak pasożyty z poprzedniego zarażenia zostały czym jest.
 • Co znaczy Rna Definicja warunki zewnętrzne (przeżywa tylko kilka godz. w powietrzu), będący najczęstszą powodem infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci co to jest.
 • Co znaczy Raczkowanie Definicja na kolanach i wyprostowanych rękach. Zazwyczaj daje się zauważyć ok. 10 miesiąca życia., przeważnie poprzedzone jest pełzaniem (porusza się definicja.
 • Co znaczy Rynolalia Definicja bazuje na mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Z racji na warunki anatomiczno fizjologiczne decydujące o jakości wymowy, odznacza co znaczy.
 • Co znaczy Regeneracja Definicja umiejętność odtworzenia utraconej albo uszkodzonej struktury tkankowej albo części narządu. To jest umiejętność słabo wyrażona u człowieka słownik.
 • Co znaczy Retrowirusy Definicja materiał genetyczny w formie RNA. Do wytwarzania ich białek niezbędne jest, więc przepisanie informacji z RNA wirusowego (transkrypcji) na znaczenie.
 • Co znaczy Reografia Definicja przepływu krwi poprzez daną część ciała dzięki pomiaru przewodnictwa elektrycznego, zmieniającego się proporcjonalnie do objętości krwi czym jest.
 • Co znaczy Radiografia Definicja sposób otrzymywania obrazów na błonie fotograficznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego co to jest.
 • Co znaczy Radiotoksyczność Definicja nuklidów promieniotwórczych (radionuklidów), a również uszkodzenia popromienne po wbudowaniu radionuklidów do związków biologicznych definicja.
 • Co znaczy Rentgenografia Definicja zdjęć dzięki promieniowania rentgenowskiego; stanowi podstawę radiologii zabiegowej i ortopedii minimalnie inwazyjnej, gdzie doktor co znaczy.
 • Co znaczy Resekcja Definicja wycięcie; termin określający rodzaj zabiegu chirurgicznego, gdzie fragment tkankowy, narządowy albo cały narząd zostaje usunięty słownik.
 • Co znaczy Entry Re Definicja systemów powstawania zaburzeń rytmu serca, opierający na ruchu okrężnym fali pobudzenia po torze, którego część objęta jest blokiem znaczenie.
 • Co znaczy Radiodiagnosta Definicja zajmujący się wykonywaniem i oceną badań, których rezultatem są obrazy rentgenowskie, rentgenowskiej tomografii komputerowej, izotopowe czym jest.
 • Co znaczy Redukcja Definicja chemicznym, gdzie atom, jon albo cząsteczka zyskuje elektrony. Zachodzi równocześnie z reakcją utleniania (oksydacji), gdyż elektrony co to jest.
 • Co znaczy Rentgenokinematografia Definicja radiologicznego polegająca na wykonywaniu dokumentacji na taśmie filmowej przy zastosowaniu kamery. Stwarza bardzo korzystne warunki do definicja.
 • Co znaczy Ramię Definicja między stawami barkowym (ramiennym) i łokciowym. Patrz także, zioła RAMIĘ:Aloes UzbrojonyCebula ZwyczajnaCzosnek PospolityDynia co znaczy.
 • Co znaczy Ranitydyna Definicja blokująca receptory H, w komórkach okładzinowych żołądka i tym samym hamująca wydzielanie kwasu solnego do soku żołądkowego. Znalazło to słownik.
 • Co znaczy Reaktywność Definicja do reakcji na impuls; w skali mikro wyraża się reakcjami komórek (na przykład depolaryzacja błonowa i stworzenie potencjału spoczynkowego znaczenie.
 • Co znaczy Regresja Definicja a więc mechanizm rozwojów)' organizmów, w czasie którego pewne narządy i ich funkcje ulegają redukcji w rezultacie przystosowania czym jest.
 • Co znaczy Reowirusy Definicja układzie pokarmowym i oddechowym ludzi najczęściej nie wywołując objawów chorobowych, w miarę rzadko prowokują symptomy biegunkowe. Umieją co to jest.
 • Co znaczy Resocjalizacja Definicja wychowawcze i korekcyjne zmierzające do wpojenia takich norm i zasad życia w społeczeństwie, które umożliwiają nieprzystosowanej jednostce definicja.
 • Co znaczy Retrakcja Definicja się tkanki bliznowatej i ściągającego działania blizny na sąsiedztwo. Odnosi się także do etapu dojrzewania skrzepu włóknikowego co znaczy.
 • Co znaczy Rozpadlina Definicja linijny ubytek naskórka i skóry właściwej, do którego usposabiają stany zapalne skóry, jej przesuszenie i wzmożone rogowacenie słownik.
 • Co znaczy Reumatologia Definicja dział medycyny wewnętrznej zajmujący się klasyfikacją, etiopatogenezą, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych znaczenie.
 • Co znaczy Rezonerstwo Definicja mędrkowanie, zaburzenie psychiczne występujące w schizofrenii, paranoi. Bazuje na wypowiadaniu zdecydowanych sądów nie podpartych czym jest.
 • Co znaczy Roponercze Definicja zastoju moczu (na przykład w następstwie kamicy nerkowej) w nerce wywołane zakażeniem. Cechuje je ziszczenie poprzez mechanizm zapalny co to jest.
 • Co znaczy Rozcięgno Definicja będąca uzupełnieniem ścięgna mięśniowego albo go zastępuje w wypadku, gdy przyczep mięśniowy jest bardzo szeroki mocując się do kości albo definicja.
 • Co znaczy Rozczłonkowanie Definicja rozkawałkowanie ciała albo zwłok, oddzielenie głowy albo kończyn od tułowia wskutek działania urazów mechanicznych o dużej sile co znaczy.
 • Co znaczy Rozmiękanie Definicja stałego w ciekły; dotyczy raczej martwych tkanek i nie wszystkich wytworów patologicznych na przykład włóknika pod wpływem enzymów słownik.
 • Co znaczy Rozrost Definicja hiperplazja; powiększenie objętości narządu albo tkanki w konsekwencji namnożenia się (powiększenia liczby) komórek znaczenie.
 • Co znaczy Rozstęp Definicja przestrzeń pomiędzy powięziami albo więzadłami, gdzie przebiegają naczynia krwionośne, nerwy albo mięśnie czym jest.
 • Co znaczy Receptor Definicja umiejętność do specyficznego rozpoznania pobudzenia o naturze fizykochemicznej i do wywołania bezpośrednio bądź przy udziale innych co to jest.
 • Co znaczy Rehabilitacja Definicja kompleksowe, zespołowe działanie odnosząc się do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (w konsekwencji wad wrodzonych, schorzeń definicja.
 • Co znaczy Ręka Definicja przedramienia, rozpoczynająca się od stawu promieniowo-nadgarstkowego. Złożona jest z palców, śródręcza i nadgarstka. R. ma w pierwszej co znaczy.
 • Co znaczy Ropotok Definicja wydostawanie się ropy na powierzchnię błon śluzowych, zazwyczaj w następstwie powierzchownie toczących się mechanizmów ropnych słownik.
 • Co znaczy Rzęsistkowica Definicja albo pierwotnie przewlekła dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka o kształcie gruszkowatym, posiadającego znaczenie.
 • Co znaczy Rozumienie Definicja mechanizm poznawania obiektów i sytuacji i związków zachodzących pomiędzy nimi czym jest.
 • Co znaczy Radikulografia Definicja radiologicznego uwidaczniania zarysów dolnego odcinka kanału kręgowego, worka oponowego i korzeni nerwowych w rejonie ogona końskiego przy co to jest.
 • Co znaczy Recepta Definicja przepis lekarski określający liczba i jakość środków leczniczych i sposób ich dawkowania definicja.
 • Co znaczy Rekonwalescencja Definicja po każdej chorobie, gdzie organizm potrzebuje czasu na zregenerowanie sił. Szczególnie to jest istotne dla dzieci i ludzi starszych. Ich co znaczy.
 • Co znaczy Rozdzielczość Definicja cecha polegająca na możliwości rozróżnienia drobnych szczegółów badanego obiektu słownik.
 • Co znaczy Ropienie Definicja powstawanie ropy w ranie wskutek jej zakażenia drobnoustrojami ropotwórczymi. Patrz także, zioła ROPIENIE:Arnika Górska znaczenie.
 • Co znaczy Y En Roux Definicja połączenia narządów posiadających światło z fragmentem jelita cienkiego. Zazwyczaj stosuje się do zespolenia przewodu trzustkowego czym jest.
 • Co znaczy Rzepa Definicja jednoroczna roślina warzywna. Jej ojczyzną jest najprawdopodobniej Azja albo rejon Morza Śródziemnego. Warzywo to znano i ceniono w co to jest.
 • Co znaczy Raspator Definicja fundamentalnych narzędzi w chirurgii urazowo ortopedycznej, wykorzystywane do odsłaniania odłamów kostnych, zsuwania przyczepów mięśniowych definicja.
 • Co znaczy Rozwieracz Definicja dylatator; nazwa narzędzi chirurgicznych wykorzystywanych rozszerzaniu różnych struktur (na przykład szyjki macicy co znaczy.
 • Co znaczy Randomizacja Definicja dobór obiektów badania dzięki losowania. Osoby badane zostają przypisane do ekipy eksperymentalnej i kontrolnej na zasadzie losowej słownik.
 • Co znaczy Relaparotomia Definicja brzusznej u chorego, w krótkim czasie po poprzedniej. Konieczność ponownej operacji wiąże się zazwyczaj z powikłaniami poprzedniego znaczenie.
 • Co znaczy Rodzina Definicja fundamentalną organizacją socjalną, stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem (co jest gwarancją przetrwania gatunku), a również czym jest.
 • Co znaczy Racjonalizacja Definicja nieświadomy, nawykowy sposób zachowania mający zmniejszać przykre napięcie emocjonalne, przeważnie lękowe) użytkowany poprzez osoby co to jest.
 • Co znaczy Rakowiak Definicja angielskiego: carcinoid), zespół objawów chorobowych wywołany hormonalnie aktywnymi guzami układu endokrynnego albo parakrynnego definicja.
 • Co znaczy Radiobiologia Definicja gałąź wiedzy zajmująca się wpływem promieniowania jonizującego na układy biologiczne co znaczy.
 • Co znaczy Refrakcja Definicja promieni świetlnych na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Promienie światła wpadające do oka przechodzą poprzez wielowarstwowy układ słownik.
 • Co znaczy Rędziny Definicja zwietrzenia skał węglanowych i siarczanowych w klimacie umiarkowanym. Rędziny czarnoziemne zawierają do 5% próchnicy i składniki mineralne znaczenie.
 • Co znaczy Rynosporydioza Definicja spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka Rhinosporidium seeberi, w przebiegu której obserwowane jest występowanie sporych, kruchych czym jest.
 • Co znaczy Reprodukcja Definicja procesie zastępowania pokoleń (rodziców poprzez dzieci). Rozróżnia się trzy rodzaje reprodukcji: prostą, gdy pokolenie dzieci jest co to jest.
 • Co znaczy Replantacja Definicja ponownego przytwierdzenia do ciała utraconej w rezultacie urazu części ciała (przeważnie kończyny albo jej części, niekiedy penisa, ucha definicja.
 • Co znaczy Rdzeniaki Definicja narastające nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, przeważnie występujące u dzieci w okolicach móżdżku. Zbudowane z gęsto ułożonych w co znaczy.
 • Co znaczy Retinopatia Definicja oka, z bliznowaceniem i w końcowym efekcie odrywaniem się obkurczonej błony od podłoża ze etapowo narastającymi zaburzeniami widzenia, a w słownik.
 • Co znaczy Różyczka Definicja wirusowa dolegliwość zakaźna, zwykle o delikatnym przebiegu klinicznym, lecz mogąca być powodem poronień, uszkodzenia noworodków i wad znaczenie.
 • Co znaczy Rad Definicja radiation absorbed dose); pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego, odpowiadająca pochłonięciu 100 ergów czym jest.
 • Co znaczy Rentgenotelewizja Definicja oglądaniu obrazu rentgenowskiego na ekranie telewizyjnym dzięki wykorzystaniu elektronowego wzmacniacza obrazu (EWO). Celem tego co to jest.
 • Co znaczy Radioterapia Definicja nowotworowych) różnego rodzaju promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź chirurgia jest jednym z głownych osiągnięć definicja.
 • Co znaczy Regulacja Definicja całokształt mechanizmów fizjologicznych utrzymujących równowagę (homeostazę) organizmu w różnych przypadkach fizjologicznych i co znaczy.
 • Co znaczy Rotacja Definicja osi długiej kończyny albo patologiczny w złamaniach kości wokół długiej osi odłamów. Odróżnia się R. wewnętrzną i zewnętrzną w relacji do słownik.
 • Co znaczy Represja Definicja wyłączanie ekspresji genu albo ekipy genów odpowiadając na impuls chemiczny albo o innym pochodzeniu znaczenie.
 • Co znaczy Redundancja Definicja informacji genetycznej w formie DNA, stanowiącej najprawdopodobniej potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji albo czym jest.
 • Co znaczy Restenoza Definicja tętnic przeszczepionych w miejsce niedrożnych tętnic wieńcowych serca po kardiochirurgicznej operacji tak zwany pomostowania (bypasś) albo co to jest.
 • Co znaczy Restryktazy Definicja swoście działające endonukleazy, przecinające cząsteczkę DNA w miejscu właściwej dla siebie (swoiście rozpoznawanej) krótkiej sekwencji definicja.
 • Co znaczy Retinal Definicja forma witaminy A; pod wpływem światła odmiana izomeryczna cis przechodzi w formę trans, a zdarzenie tj. podstawią reakcji siatkówki oka na co znaczy.
 • Co znaczy Rodzicielstwo Definicja zwierząt socjalna funkcja pełniona poprzez osobniki dojrzałe płciowo polegająca na opiece nad potomstwem. U ludzi opieka ta jest sprawowana słownik.
 • Co znaczy Ropomocz Definicja obfite wydalanie leukocytów z moczem występujące w ostrych i przewlekłych chorobach nerek i dróg moczowych i męskich narządów płciowych znaczenie.
 • Co znaczy Ryboza Definicja występujący w tkankach w stanie wolnym i jako składnik nukleotydów i kwasów nukleinowych. Poza funkcją budulcową w kodzie genetycznym czym jest.
 • Co znaczy Rynologia Definicja dział otolaryngologii zajmujący się patologią, diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób nosa i zatok przynosowych co to jest.
 • Co znaczy Receptura Definicja postaci leku. Jest także przepisem na wytworzenie określonego produktu z podaniem ilości i jakości składników i metodą wykonania definicja.
 • Co znaczy Rentgenodiagnostyka Definicja dział rentgenologii zajmujący się stosowaniem promieni rentgenowskich w diagnostyce medycznej co znaczy.

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Rentgenodiagnostyka, Receptura, Rynologia, Ryboza, Ropomocz, Rodzicielstwo, Retinal, Restryktazy, Restenoza, Redundancja, Represja, Rotacja, Regulacja co to znaczy.

Słownik Rentgenodiagnostyka, Receptura, Rynologia, Ryboza, Ropomocz co to jest.