rentgenodiagnostyka receptura co to znaczy
Rentgenodiagnostyka, Receptura, Rynologia, Ryboza, Ropomocz, Rodzicielstwo, Retinal, Restryktazy.

Słownik i definicje chemiczne na R

 • Co znaczy RADIKULOPATIA Definicja następstwem zwyrodnienia krążka międzykręgowego albo struktur kostnych kręgosłupa z uciskiem na nerwy rdzeniowe. Uciskowi z różnego stopnia
 • Co znaczy RADIOFARMACEUTYKI Definicja chemicznie z inną cząsteczką, które pod względem fizjologicznym i biochemicznym zachowują się tak samo, jak stabilna forma nieradioaktywna
 • Co znaczy RADIOIMMUNOABSORPCJA Definicja radioallergosorbent test); test laboratoryjny określający liczbę krążących w surowicy przeciwciał klasy IgE (immunoglobulina E) swoistych
 • Co znaczy REDIA Definicja motylicy wątrobowej; żyjąca w żywicielu pośrednim (w różnych gatunkach mięczaków) wszczepiając się w jego tkanki
 • Co znaczy RADIOLOGIA Definicja promieniotwórczości. Dział chemii, fizyki, biologii i medycyny. W medycynie dzieli się na radiodiagnostykę i radioterapię. Radiodiagnostyka
 • Co znaczy RUCH Definicja przestrzeni; jest naturalnym atrybutem świata zwierząt. U człowieka zasadniczym warunkiem wykonania R. jest poprawna czynność układu
 • Co znaczy RADIOUCZULANIE Definicja radioterapii poprzez wprowadzenie związków chemicznych (zazwyczaj analogi pirymidyn), które po wbudowaniu się do dzielących się komórek
 • Co znaczy RESORPCJA Definicja wchłaniania substancji stałych i płynnych poprzez komórki. Jest istotnym procesem dla wchłaniania substancji pokarmowych w jelitach
 • Co znaczy REAKCJA Definicja biologicznej, serologicznej, fizjologicznej i tym podobne stosowanej w celach diagnostycznych. Oznaczać może również samą metodę. Znaczy
 • Co znaczy REAKTYWACJA Definicja zniwelowaniu efektów mutagennych lub śmiertelnych występujących w analogicznych uwarunkowaniach pod wpływem promieniowania jonizującego
 • Co znaczy REMISJA Definicja dolegliwości; jest szczególnie regularnie stosowane w onkologii. Gdy definicja tj. stosowane w języku potocznym znaczy ono poprawę stanu
 • Co znaczy RYBONUKLEAZA Definicja enzym trzustkowy rozkładając,' kwasy nukleinowe do wolnych nukleotydów
 • Co znaczy ROZUMOWANIE Definicja jedna z faz procesu umysłowego polegająca na wyciąganiu logicznych wniosków z posiadanych danych
 • Co znaczy RENTGENOSKOPIA Definicja rentgenowskie); w okolicy wykonywania zdjęć (rentgenografii) jest jedną z dwóch fundamentalnych metod badania rentgenologicznego. Do
 • Co znaczy REOLOGIA Definicja na wskaźniki jej przepływu w różnych typach naczyń krwionośnych, zarówno w uwarunkowaniach poprawnych jak i zmienionych patologicznie
 • Co znaczy RESPIRATOR Definicja początkowo żelaznymi płucami. Respirator został wynaleziony poprzez Philipa Drinkera z Uniwersytetu Harvarda w Cambridge koło Bostonu
 • Co znaczy REZERPINA Definicja sympatykolitycznym (hamującym układ autonomiczny współczulny). Zaburza mechanizm magazynowania noradrenaliny w neuronach obniżając tym
 • Co znaczy RINOWIRUSY Definicja bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Występują w dwóch typach serologicznych A i B, a w uwarunkowaniach upośledzenia odporności ustroju
 • Co znaczy ROBACZYCA Definicja dolegliwość spowodowana poprzez pasożyty zwierzęce żyjące w jelitach. Należą one do różnych grup zwierzęcych i regularnie charakteryzują
 • Co znaczy ROPOWICA Definicja łącznej zazwyczaj podskórnej. Ropa rozprzestrzenia się w przestrzeniach tkankowych nie tworząc zwartych, odgraniczonych zbiorników (ropni
 • Co znaczy ROTACYZM Definicja nieprawidłowej realizacji głoski „r . Głoska ta pojawia się w zasobie głosek dziecka jako jedna z najpóźniej poprzez nie opanowanych (ok. 4
 • Co znaczy ROZMNAŻANIE Definicja jednego osobnika (R. bezpłciowe) powstają dwa albo więcej organizmów potomnych albo z dwóch gamet produkowanych poprzez dwa osobniki
 • Co znaczy ROZRODCZOŚĆ Definicja określonej populacji organizmów warunkowana wrodzoną płodnością (różną u różnych gatunków) i osobniczą odpornością na wpływy zewnętrzne
 • Co znaczy ROZSTRZEŃ Definicja na ograniczonej przestrzeni) oskrzeli, żołądka, pęcherza czy macicy. W każdym przypadku wywołuje niewydolność tak zmienionego narządu na
 • Co znaczy ROZTOCZA Definicja pajęczaków; znanych jest ich kilkadziesiąt gatunków. Są ich miliony, żyją wszędzie, aczkolwiek z nieznanych powodów, praktycznie nie ma ich
 • Co znaczy RTĘĆ Definicja pierwiastkiem metalicznym ciekłym w normalnej temp., występuje w przyrodzie raczej w formie siarczku HgS (cynober). Złoża cynobru zawierają
 • Co znaczy RUMIEŃ Definicja przekrwienia, znikające przy ucisku. Może powstawać w rezultacie reakcji na różnorodne impulsy zewnętrzne i wewnętrzne. Patrz także, zioła
 • Co znaczy RYBOSOMY Definicja raczej z białka i kwasy rybonukle-inowego (RNA). Znaczna ich część jest związana z błonami retikulum endoplazmatycznego szorstkiego
 • Co znaczy RZODKIEWKA Definicja jednoroczna odmiana rzodkwi, o zgrubiałej łodyżce podliścieniowej, kulistej albo wydłużonej, czerwonej, fioletowej albo białej. R
 • Co znaczy REFRAKTOMETR Definicja załamania światła różnych ośrodków cieczy i ciał stałych i innych wielkości fizycznych będących funkcją współczynnika załamania światła. R
 • Co znaczy RENINA Definicja wytwarzany poprzez komórki tak zwany układu przykłębuszkowego nerek. Powiększone jej wydzielanie ma miejsce między innymi przy spadku
 • Co znaczy RENTGENOKIMOGRAFIA Definicja zapisywania ruchów badanego narządu dzięki kimografu. Aktualnie rzadko użytkowana na skutek rozpowszechnienia innych, wygodniejszych metod
 • Co znaczy RETIKULOCYTY Definicja w tej postaci krwinka czerwona opuszcza szpik. R. krąży z krwią poprzez 2 dni, po czym staje się dojrzałą krwinką czerwoną. Liczba R
 • Co znaczy ROKOWANIE Definicja doświadczeniu ustalenie przewidywanego rozwoju dolegliwości, zarówno, co do czasu jak i efektu leczenia. Edukacji medyczne zawierają sporo
 • Co znaczy ROPIEŃ Definicja rozpadu zniszczonych tkanek (działanie enzymów proteolitycznych w przestrzeni ograniczonej wałem ziarniny. Granice świeżego R. są
 • Co znaczy RÓŻA Definicja podskórnej spowodowane poprzez B-hemolizujące paciorkowce ekipy A. Przeważnie zajęta jest twarz, kończyna górna albo podudzie. Ognisko
 • Co znaczy RZĘŻENIA Definicja spowodowanych wydzieliną gromadzącą się w oskrzelach albo jamach. Odróżnia się R. suche powstające w konsekwencji obecności gęstej
 • Co znaczy ROPNIAK Definicja fizjologicznych na przykład jamie opłucnowej i stawowej albo w narządów posiadających światło na przykład zatoki szczękowej
 • Co znaczy RYŻ Definicja głownych na świecie produktów żywnościowych. Stanowi kluczowe pożywienie powyżej połowy mieszkańców Ziemi. Uważane jest go za w najwyższym
 • Co znaczy REINKAPSULACJA Definicja zachodzące przeważnie w sytuacjach dostania się do nieprawidłowego żywiciela. W wypadku takiej pasożyt ulega zazwyczaj obumarciu
 • Co znaczy ROZTWÓR Definicja składników, gdzie jeden składnik znajduje się w nadmiarze (rozpuszczalnik), a pozostałe są substancjami rozpuszczonymi. Relacja ilościowy
 • Co znaczy RZEŻĄCZKA Definicja wiewiór; ostra dolegliwość zakaźna nabłonka cewki moczowej, szyjki macicy odbytnicy, gardła albo oczu mogąca prowadzić do bakteriemii i
 • Co znaczy ROPA Definicja barwie (od białej do brunatnej), mdlącym zapachu, składająca się z resztek rozpadłych tkanek, bakterii i ich resztek, granulocytów
 • Co znaczy RANY Definicja tkanek miękkich (skóry, spojówek albo błon śluzowych), mogące obejmować swym zasięgiem wszystkie tkanki pokrywające kości. R. mogą po-wstać
 • Co znaczy ROGOWACENIE Definicja keratyny z równoczesnym obumieraniem komórek naskórka, kierujący w uwarunkowaniach poprawnych do stworzenia pewnego rodzaju ochronnej
 • Co znaczy REPERFUZJA Definicja żyłach w obszarach poprzednio niedokrwionych (na przykład po udrożnieniu tętnic wieńcowych w zabiegu angioplastyki
 • Co znaczy Rwa kulszowa Definicja okolicy lędźwiowej promieniujący wzdłuż kończyny dolnej – tego typu choroby powiązane są z rwą kulszową. To regularnie spotykany zespół
 • Co znaczy ROZDARCIE Definicja działania sił mechanicznych, przeważnie odśrodkowych (na przykład rozdarcie szyjki macicy w okresie porodu
 • Co znaczy RADIONUKLIDY Definicja elektromagnetyczne w formie promieniowania gamma-y (fotonów). Współczesne przyrządy pomiarowe pozwalają łatwo wykryć te promienie
 • Co znaczy RADON Definicja będący gazem szlachetnym i nie posiadający trwałych izotopów. Nietrwały izotop wypromieniowuje promieniowanie alfa. Wg WHO jest powodem
 • Co znaczy REANIMACJA Definicja połączone zabiegi, które stosuje się w celu przywrócenia albo skutecznego zastąpienia fundamentalnych funkcji życiowych (oddychania i akcji
 • Co znaczy REDRESJA Definicja zespołu stawów zesztywniałych włókniście w przykurczu. W praktyce klinicznej ustala się tym mianem nieoperacyjne postępowanie zmierzające
 • Co znaczy RELAKSACJA Definicja pomniejszenie stanu napięcia somatopsychicznego w całym ciele. Relaksację uzyskuje się w rezultacie odpowiedniego treningu kierującego do
 • Co znaczy REPOZYCJA Definicja anatomicznych w obrębie odłamów kostnych (w złamaniach) albo powierzchni stawowych (w zwichnięciach). Nastawienie ma przywrócić poprawne
 • Co znaczy REWALIDACJA Definicja i socjalnej mających za cel przywrócenie jednostce niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Zróżnicowany zostaje
 • Co znaczy RIKETSJE Definicja zajmujące pośrednie miejsce między wirusami i bakteriami. Przewarzająca część bytuje w środowisku naturalnym, będąc chociaż bezwzględnymi
 • Co znaczy RIKETSJOZY Definicja riketsje, charakteryzujące się nagłym początkiem, gorączką trwającą od jednego do kilku tygodni, niedobrym samopoczuciem, wyczerpaniem
 • Co znaczy RODOPSYNA Definicja pręcikach siatkówki (czopki zawierają podobną substancję). Złożona jest białka opsyny i retinalu będącego metodą witaminy A wrażliwą na
 • Co znaczy ROTAWIRUSY Definicja wirusów należących do rodziny reowirusów (Reoviridae). Znanych jest siedem głównych grup R., z czego trzy (A, B i C) są zaraźliwe dla ludzi
 • Co znaczy ROZRODCZAK Definicja komórek zarodkowych (germinalnych). Kliniczne cechy obejmują sposobność wystąpienia przedwczesnego pokwitania u dzieci, wirylizacji
 • Co znaczy RÓZYCA Definicja pierwotnie saprofityczną pałeczką Er)'sipelotrix rhusio-pathiae. Bakteria ta może zakażać różne zwierzęta: owady, skorupiaki, ryby, ptaki i
 • Co znaczy RYCHŁOZROST Definicja zwyczajnie brzegi rany sklejają się, odtwarza się ciągłość skóry i powstaje linijna blizna. To jest w najwyższym stopniu korzystny sposób
 • Co znaczy RZEPAK Definicja uprawna, która pojawiła się ok. XVI wieku. Najprawdopodobniej powstał z przekrzyżowania się kapusty warzywnej (Brassica oleracea) z
 • Co znaczy RZEPKA Definicja ścięgno mięśnia czworogłowego uda (wchodzi w skład aparatu wyprostnego kolana), położona naprzód od dolnego końca kości udowej. Jej tylna
 • Co znaczy RIZOLIZA Definicja wyeksponowaniu i uwolnieniu od zrostów odpowiedniego korzenia albo korzeni nerwowych (w radikulopatii opornej na leczenie
 • Co znaczy RYBONUKLEOTYDY Definicja polinukleotydowej czesteczki RNA (kwas rybonukleinowy), gdzie skład wchodzi reszta fosforanowa, zasada azotowa i ryboza, anie jak w razie
 • Co znaczy RENTA Definicja wykonywane z funduszy ubezpieczeniowych (tworzonych ze składek). Istnieje sporo rodzajów tego rodzaju świadczeń na przykład emerytura, R
 • Co znaczy RULONIZACJA Definicja w tak zwany rulony o różnej długości, obserwowane pod mikroskopem przy powiększonym stężeniu globulin i fibrynogenu we krwi. Szczególnie
 • Co znaczy REFRAKTOMETRIA Definicja instrumentalnej oparta na zależności między stężeniem roztworu, a współczynnikiem refrakcji roztworu. Służy między innymi do oznaczania
 • Co znaczy RECYKLING Definicja cyklicznego mechanizmu, gospodarczego wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych z wyeksploatowanych, wybrakowanych bądź uszkodzonych
 • Co znaczy ROPNICA Definicja posocznicy, gdzie bakterie o wysokiej zjadliwości osiedlają się w różnych narządach, tworząc tu liczne, normalnie drobne, ropnie
 • Co znaczy REINWAZJA Definicja danego gatunku żywiciela, który już ja przeszedł uprzednio, nie mniej jednak pasożyty z poprzedniego zarażenia zostały usunięte z organizmu
 • Co znaczy RNA Definicja zewnętrzne (przeżywa tylko kilka godz. w powietrzu), będący najczęstszą powodem infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci. Niebezpieczny w
 • Co znaczy RACZKOWANIE Definicja wyprostowanych rękach. Zazwyczaj daje się zauważyć ok. 10 miesiąca życia., przeważnie poprzedzone jest pełzaniem (porusza się, jak foka). R
 • Co znaczy RYNOLALIA Definicja mówieniu z nieprawidłowym rezonansem nosowym. Z racji na warunki anatomiczno fizjologiczne decydujące o jakości wymowy, odznacza się różne
 • Co znaczy REGENERACJA Definicja odtworzenia utraconej albo uszkodzonej struktury tkankowej albo części narządu. To jest umiejętność słabo wyrażona u człowieka. Dobrze
 • Co znaczy RETROWIRUSY Definicja w formie RNA. Do wytwarzania ich białek niezbędne jest, więc przepisanie informacji z RNA wirusowego (transkrypcji) na DNA i wstawienie go
 • Co znaczy REOGRAFIA Definicja poprzez daną część ciała dzięki pomiaru przewodnictwa elektrycznego, zmieniającego się proporcjonalnie do objętości krwi
 • Co znaczy RADIOGRAFIA Definicja sposób otrzymywania obrazów na błonie fotograficznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego
 • Co znaczy RADIOTOKSYCZNOŚĆ Definicja promieniotwórczych (radionuklidów), a również uszkodzenia popromienne po wbudowaniu radionuklidów do związków biologicznych
 • Co znaczy RENTGENOGRAFIA Definicja promieniowania rentgenowskiego; stanowi podstawę radiologii zabiegowej i ortopedii minimalnie inwazyjnej, gdzie doktor obserwuje
 • Co znaczy RESEKCJA Definicja wycięcie; termin określający rodzaj zabiegu chirurgicznego, gdzie fragment tkankowy, narządowy albo cały narząd zostaje usunięty
 • Co znaczy RE-ENTRY Definicja powstawania zaburzeń rytmu serca, opierający na ruchu okrężnym fali pobudzenia po torze, którego część objęta jest blokiem jednokierunkowym
 • Co znaczy RADIODIAGNOSTA Definicja wykonywaniem i oceną badań, których rezultatem są obrazy rentgenowskie, rentgenowskiej tomografii komputerowej, izotopowe
 • Co znaczy REDUKCJA Definicja atom, jon albo cząsteczka zyskuje elektrony. Zachodzi równocześnie z reakcją utleniania (oksydacji), gdyż elektrony usunięte.z jednej
 • Co znaczy RENTGENOKINEMATOGRAFIA Definicja polegająca na wykonywaniu dokumentacji na taśmie filmowej przy zastosowaniu kamery. Stwarza bardzo korzystne warunki do oceny stanu
 • Co znaczy RAMIĘ Definicja barkowym (ramiennym) i łokciowym. Patrz także, zioła RAMIĘ:Aloes UzbrojonyCebula ZwyczajnaCzosnek PospolityDynia ZwyczajnaHyzop
 • Co znaczy RANITYDYNA Definicja receptory H, w komórkach okładzinowych żołądka i tym samym hamująca wydzielanie kwasu solnego do soku żołądkowego. Znalazło to
 • Co znaczy REAKTYWNOŚĆ Definicja impuls; w skali mikro wyraża się reakcjami komórek (na przykład depolaryzacja błonowa i stworzenie potencjału spoczynkowego - bodziec
 • Co znaczy REGRESJA Definicja mechanizm rozwojów)' organizmów, w czasie którego pewne narządy i ich funkcje ulegają redukcji w rezultacie przystosowania ewolucyjnego (na
 • Co znaczy REOWIRUSY Definicja pokarmowym i oddechowym ludzi najczęściej nie wywołując objawów chorobowych, w miarę rzadko prowokują symptomy biegunkowe. Umieją z kolei
 • Co znaczy RESOCJALIZACJA Definicja zmierzające do wpojenia takich norm i zasad życia w społeczeństwie, które umożliwiają nieprzystosowanej jednostce (przestępcom) ponowną do
 • Co znaczy RETRAKCJA Definicja bliznowatej i ściągającego działania blizny na sąsiedztwo. Odnosi się także do etapu dojrzewania skrzepu włóknikowego
 • Co znaczy ROZPADLINA Definicja linijny ubytek naskórka i skóry właściwej, do którego usposabiają stany zapalne skóry, jej przesuszenie i wzmożone rogowacenie
 • Co znaczy REUMATOLOGIA Definicja dział medycyny wewnętrznej zajmujący się klasyfikacją, etiopatogenezą, diagnostyką, zapobieganiem i leczeniem chorób reumatycznych
 • Co znaczy REZONERSTWO Definicja psychiczne występujące w schizofrenii, paranoi. Bazuje na wypowiadaniu zdecydowanych sądów nie podpartych racjonalnymi argumentami i nie
 • Co znaczy ROPONERCZE Definicja na przykład w następstwie kamicy nerkowej) w nerce wywołane zakażeniem. Cechuje je ziszczenie poprzez mechanizm zapalny sporych obszarów
 • Co znaczy ROZCIĘGNO Definicja uzupełnieniem ścięgna mięśniowego albo go zastępuje w wypadku, gdy przyczep mięśniowy jest bardzo szeroki mocując się do kości albo innych
 • Co znaczy ROZCZŁONKOWANIE Definicja albo zwłok, oddzielenie głowy albo kończyn od tułowia wskutek działania urazów mechanicznych o dużej sile
 • Co znaczy ROZMIĘKANIE Definicja dotyczy raczej martwych tkanek i nie wszystkich wytworów patologicznych na przykład włóknika pod wpływem enzymów produkowanych poprzez
 • Co znaczy ROZROST Definicja hiperplazja; powiększenie objętości narządu albo tkanki w konsekwencji namnożenia się (powiększenia liczby) komórek
 • Co znaczy ROZSTĘP Definicja przestrzeń pomiędzy powięziami albo więzadłami, gdzie przebiegają naczynia krwionośne, nerwy albo mięśnie
 • Co znaczy RECEPTOR Definicja specyficznego rozpoznania pobudzenia o naturze fizykochemicznej i do wywołania bezpośrednio bądź przy udziale innych struktur, reakcji na
 • Co znaczy REHABILITACJA Definicja zespołowe działanie odnosząc się do osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie (w konsekwencji wad wrodzonych, schorzeń, urazów), które
 • Co znaczy RĘKA Definicja rozpoczynająca się od stawu promieniowo-nadgarstkowego. Złożona jest z palców, śródręcza i nadgarstka. R. ma w pierwszej kolejności funkcję
 • Co znaczy ROPOTOK Definicja wydostawanie się ropy na powierzchnię błon śluzowych, zazwyczaj w następstwie powierzchownie toczących się mechanizmów ropnych
 • Co znaczy RZĘSISTKOWICA Definicja przewlekła dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez pasożytniczego pierwotniaka o kształcie gruszkowatym, posiadającego witki - rzęsistka
 • Co znaczy ROZUMIENIE Definicja mechanizm poznawania obiektów i sytuacji i związków zachodzących pomiędzy nimi
 • Co znaczy RADIKULOGRAFIA Definicja uwidaczniania zarysów dolnego odcinka kanału kręgowego, worka oponowego i korzeni nerwowych w rejonie ogona końskiego przy zastosowaniu
 • Co znaczy RECEPTA Definicja przepis lekarski określający liczba i jakość środków leczniczych i sposób ich dawkowania
 • Co znaczy REKONWALESCENCJA Definicja chorobie, gdzie organizm potrzebuje czasu na zregenerowanie sił. Szczególnie to jest istotne dla dzieci i ludzi starszych. Ich układ
 • Co znaczy ROZDZIELCZOŚĆ Definicja cecha polegająca na możliwości rozróżnienia drobnych szczegółów badanego obiektu
 • Co znaczy ROPIENIE Definicja powstawanie ropy w ranie wskutek jej zakażenia drobnoustrojami ropotwórczymi. Patrz także, zioła ROPIENIE:Arnika Górska
 • Co znaczy ROUX-EN-Y Definicja narządów posiadających światło z fragmentem jelita cienkiego. Zazwyczaj stosuje się do zespolenia przewodu trzustkowego, przewodu
 • Co znaczy RZEPA Definicja warzywna. Jej ojczyzną jest najprawdopodobniej Azja albo rejon Morza Śródziemnego. Warzywo to znano i ceniono w starożytności - zarówno w
 • Co znaczy RASPATOR Definicja narzędzi w chirurgii urazowo ortopedycznej, wykorzystywane do odsłaniania odłamów kostnych, zsuwania przyczepów mięśniowych i okostnej
 • Co znaczy ROZWIERACZ Definicja dylatator; nazwa narzędzi chirurgicznych wykorzystywanych rozszerzaniu różnych struktur (na przykład szyjki macicy
 • Co znaczy RANDOMIZACJA Definicja dobór obiektów badania dzięki losowania. Osoby badane zostają przypisane do ekipy eksperymentalnej i kontrolnej na zasadzie losowej
 • Co znaczy RELAPAROTOMIA Definicja chorego, w krótkim czasie po poprzedniej. Konieczność ponownej operacji wiąże się zazwyczaj z powikłaniami poprzedniego leczenia. Typowo
 • Co znaczy RODZINA Definicja socjalną, stworzoną w celu zapewnienia opieki nad potomstwem (co jest gwarancją przetrwania gatunku), a również nad starszymi, nie w pełni
 • Co znaczy RACJONALIZACJA Definicja sposób zachowania mający zmniejszać przykre napięcie emocjonalne, przeważnie lękowe) użytkowany poprzez osoby nerwicowe w celu poprawy
 • Co znaczy RAKOWIAK Definicja carcinoid), zespół objawów chorobowych wywołany hormonalnie aktywnymi guzami układu endokrynnego albo parakrynnego, wytwarzającego różne
 • Co znaczy RADIOBIOLOGIA Definicja gałąź wiedzy zajmująca się wpływem promieniowania jonizującego na układy biologiczne
 • Co znaczy REFRAKCJA Definicja na granicy ośrodków o różnych gęstościach. Promienie światła wpadające do oka przechodzą poprzez wielowarstwowy układ optyczny mający
 • Co znaczy RĘDZINY Definicja węglanowych i siarczanowych w klimacie umiarkowanym. Rędziny czarnoziemne zawierają do 5% próchnicy i składniki mineralne. Rędziny
 • Co znaczy RYNOSPORYDIOZA Definicja pasożytniczego pierwotniaka Rhinosporidium seeberi, w przebiegu której obserwowane jest występowanie sporych, kruchych polipów na śluzówce
 • Co znaczy REPRODUKCJA Definicja zastępowania pokoleń (rodziców poprzez dzieci). Rozróżnia się trzy rodzaje reprodukcji: prostą, gdy pokolenie dzieci jest liczebnie równe
 • Co znaczy REPLANTACJA Definicja przytwierdzenia do ciała utraconej w rezultacie urazu części ciała (przeważnie kończyny albo jej części, niekiedy penisa, ucha, nosa i tak
 • Co znaczy RDZENIAKI Definicja ośrodkowego układu nerwowego, przeważnie występujące u dzieci w okolicach móżdżku. Zbudowane z gęsto ułożonych w okolicy siebie komórek
 • Co znaczy RETINOPATIA Definicja bliznowaceniem i w końcowym efekcie odrywaniem się obkurczonej błony od podłoża ze etapowo narastającymi zaburzeniami widzenia, a w
 • Co znaczy RÓŻYCZKA Definicja dolegliwość zakaźna, zwykle o delikatnym przebiegu klinicznym, lecz mogąca być powodem poronień, uszkodzenia noworodków i wad wrodzonych u
 • Co znaczy RAD Definicja dose); pozaukładowa jednostka pochłoniętej dawki promieniowania jonizującego, odpowiadająca pochłonięciu 100 ergów energii poprzez 1 g
 • Co znaczy RENTGENOTELEWIZJA Definicja obrazu rentgenowskiego na ekranie telewizyjnym dzięki wykorzystaniu elektronowego wzmacniacza obrazu (EWO). Celem tego postępowania jest
 • Co znaczy RADIOTERAPIA Definicja różnego rodzaju promieniowaniem jonizującym. Podobnie, jak chemoterapia bądź chirurgia jest jednym z głownych osiągnięć zachodniej medycyny
 • Co znaczy REGULACJA Definicja mechanizmów fizjologicznych utrzymujących równowagę (homeostazę) organizmu w różnych przypadkach fizjologicznych i patologicznych. R
 • Co znaczy ROTACJA Definicja kończyny albo patologiczny w złamaniach kości wokół długiej osi odłamów. Odróżnia się R. wewnętrzną i zewnętrzną w relacji do osi długiej
 • Co znaczy REPRESJA Definicja wyłączanie ekspresji genu albo ekipy genów odpowiadając na impuls chemiczny albo o innym pochodzeniu
 • Co znaczy REDUNDANCJA Definicja genetycznej w formie DNA, stanowiącej najprawdopodobniej potencjalny margines bezpieczeństwa dla przyszłej ewolucji albo śmietnik
 • Co znaczy RESTENOZA Definicja przeszczepionych w miejsce niedrożnych tętnic wieńcowych serca po kardiochirurgicznej operacji tak zwany pomostowania (bypasś) albo po
 • Co znaczy RESTRYKTAZY Definicja endonukleazy, przecinające cząsteczkę DNA w miejscu właściwej dla siebie (swoiście rozpoznawanej) krótkiej sekwencji nukelotydowej
 • Co znaczy RETINAL Definicja A; pod wpływem światła odmiana izomeryczna cis przechodzi w formę trans, a zdarzenie tj. podstawią reakcji siatkówki oka na światło z
 • Co znaczy RODZICIELSTWO Definicja funkcja pełniona poprzez osobniki dojrzałe płciowo polegająca na opiece nad potomstwem. U ludzi opieka ta jest sprawowana poprzez różnie
 • Co znaczy ROPOMOCZ Definicja obfite wydalanie leukocytów z moczem występujące w ostrych i przewlekłych chorobach nerek i dróg moczowych i męskich narządów płciowych
 • Co znaczy RYBOZA Definicja stanie wolnym i jako składnik nukleotydów i kwasów nukleinowych. Poza funkcją budulcową w kodzie genetycznym posiada także spore znaczenie
 • Co znaczy RYNOLOGIA Definicja dział otolaryngologii zajmujący się patologią, diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób nosa i zatok przynosowych
 • Co znaczy RECEPTURA Definicja Jest także przepisem na wytworzenie określonego produktu z podaniem ilości i jakości składników i metodą wykonania
 • Co znaczy RENTGENODIAGNOSTYKA Definicja dział rentgenologii zajmujący się stosowaniem promieni rentgenowskich w diagnostyce medycznej

Pojęcia z chemii. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Rentgenodiagnostyka, Receptura, Rynologia, Ryboza, Ropomocz, Rodzicielstwo, Retinal, Restryktazy, Restenoza, Redundancja, Represja, Rotacja, Regulacja co to znaczy.

Słownik Rentgenodiagnostyka, Receptura, Rynologia, Ryboza, Ropomocz co to jest.