SOLE co to znaczy
Słownik SOLE. Co znaczy zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków.

Czy przydatne?

Definicja SOLE

Co to znaczy sole: związki chem., pochodne kwasów (gdzie kwasowe atomy wodoru zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami metali) i wodorotlenków (gdzie aniony wodorotlenkowe zostały częściowo albo kompletnie zastąpione jonami reszt kwasowych) na przykład NaCl, KNO3, CH3COONa, CaCl(OH), MgHPO4. Sole otrzymuje się w reakcji kwasów z wodorotlenkami (zwłaszcza zasadami, ↑ reakcja zobojętniania), na przykład 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + 2H2O, Ca(OH)2 + 2HCl CaCl2 + 2H2O, 3Mg(OH)2 + 2H3PO4 Mg2(PO4)3 + 6H2O. W reakcji kwasów z tlenkami zasadowymi, na przykład MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O, Na2O + 2HCl 2NaCl + H2O, FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O. W reakcji kwasów z większością metali, na przykład Zn + 2HCl ZnCl2 + H2, Cu + 2H2SO4(stęż.) CuSO4 + SO2 + 2H2O. W reakcji zasady z tlenkiem kwasowym, na przykład 2KOH + CO2 K2CO3 + H2O, Mg(OH)2 + SO3 MgSO4 + H2O. W reakcji tlenku zasadowego z tlenkiem kwasowym, na przykład MgO + SO3 MgSO4, GK2O + P4O10 4K3PO4. W bezpośredniej reakcji nie wszystkich metali z nie wszystkimi niemetalami, na przykład Hg + S HgS, 2Fe + 3Cl2 2FeCl3. W reakcji soli z kwasami, zasadami, innymi solami, metalami i niemetalami, na przykład AgNO3 + NaCl AgCl↓ + NaNO3, CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4, CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2↑, CuSO4 + Fe FeSO4 + Cu, 2KBr + Cl2 2KCl + Br2. Zasady nazewnictwa soli podane są w Aneksie

Czym jest SOLE znaczenie w Definicje chemia S .