Słownik htiocytoza co to znaczy.
Definicja HISTIOCYTOZA X. Co to jest chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana.

Czy przydatne?

Definicja HISTIOCYTOZA X

Co to znaczy Histiocytoza X: ekipa zaburzeń obejmują­ca: ziarniniaka kwasochłonnego, chorobę Han-da-Schullera-Christiana (histiocytoza rozsiana, przewlekła) i chorobę Abta-Letterera-Siwego (histiocytoza ostra, złośliwa). Dolegliwość o niezna­nej przyczynie, spowodowana nadmiernym rozplemem histiocytów. Ziarniniakowe zmiany mogą występować w wielu narządach, w szczególności w płucach i kościach. Początkowo namnażają się histiocyty, a w dalszym ciągu tkanki nacieczone zo­stają granulocytami kwasochłonnymi, co prowa­dzi do zwłóknienia narządów. Ogniska kostne dolegliwości przypominają ogniska nowotworowe. Histiocytoza ostra występuje u małych dzieci i zazwyczaj prowadzi do śmierci. Zajęte są skóra, węzły chłonne, kości, wątroba i śledziona. Hi­stiocytoza przewlekła regularnie zaczyna się we inicjalnym dzieciństwie i przeważnie dotyczy płuc i kości. Ziarniniak kwasochłonny pojawia się przeważnie w średnim wieku, zmiany doty­czą gł. płuc i kości. Dolegliwość zlokalizowana jest przeważnie w sklepieniu czaszki. Zmiany mogą występować mnogo, w nielicznych przypad­kach przebieg dolegliwości jest złośliwy. ?mierć nastą­pić może także w rezultacie zwłóknienia płuc, ale czasami dochodzi do samoistnego wylecze­nia (podobnie w formie przewlekłej). Leczenie: chirurgiczne, kortykosterydy
Definicja HIPOAZOTURIA:
Co to jest wydalania związków azotu z moczem. Pojawia się w przy­padkach dodatniego bilansu azotowego u cho­rych w momencie rekonwalescencji po długich chorobach, przy stosowaniu anabolików, w gło­dzie HISTIOCYTOZA X.
Definicja HAEMOPHILUS:
Co to jest HABITUACJA HACZYK HAEMOPHILUS HAFNIA hak HALLER ALBRECHT HALLPIKE PRÓBA KALORYCZNA HALUCYNACJE HALUCYNOGENY HALUCYNOIDY HAŁAS HAMARTIA HAMARTOMA HAMARTOMA HAMMANA Symptom HAMOWANIE ODRUCHÓW HISTIOCYTOZA X.
Definicja HAUSTRACJE:
Co to jest okrężnicy które są rezultatem tonicznych skurczów taśm okręż­nicy leżących w błonie mięśniowej ściany jelita grubego. Wypuklenia ściany na zewnątrz na­zywamy wypukleniami okrężnicy, wypuklenia do HISTIOCYTOZA X.
Definicja HEKSOZY:
Co to jest cukry łatwe, których szkielet zbu­dowany jest z sześciu atomów węgla (między innymi glu­koza, fruktoza, galaktoza HISTIOCYTOZA X.

Czym jest HISTIOCYTOZA X znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: