Słownik hipotermia co to znaczy.
Definicja HIPOTERMIA. Co to jest temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTERMIA

Co to znaczy HIPOTERMIA: obniżenie temp. ciała; or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie mechanizmy termoregulacyjne (podwyższenie albo
obniżenie). W otoczeniu o bardzo niskiej tempe­raturze, szczególnie w środowisku wodnym, wy­twarzanie ciepła w procesach metabolicznych nie jest w stanie pokryć strat. Należy odróżnić ogólne wyziębienie od zmian miejscowych pro­wadzących do odmrożenia. Strata ciepła nastę­puje poprzez przewodzenie (mokra odzież, kontakt z metalem), konwekcję (odbieranie ciepła poprzez wiatr) i promieniowanie. Podatność na szkodliwe działanie zimna zwiększają: odwodnienie, nie­które leki albo alkohol, zaburzenia świadomości, wyczerpanie, niedokrwistość. Bardziej narażone są także małe dzieci i osoby starsze. U osób wraż­liwych niebezpieczna może być już temperatu­ra 10-15°C. Symptomami są ospałość, niezborność ruchów, drażliwość, omamy, zwolnienie albo za­trzymanie oddechu, niemiarowości i zatrzymanie akcji serca. Poprawne leczenie z ogrzewaniem organizmu może doprowadzić do ozdrowienia nawet osoby z temperaturą ciała nie przekra­czającą 29°C. Specjalną ostrożność należy za­chować w trakcie transportowania chorego, bo serce w H. jest nadwrażliwe na wstrząsy co może doprowadzić do śmiertelnej arytmii. Do śmierci dochodzi także w konsekwencji hamowania czynności oddechowej i uszkodzenia wątroby i nerek, a również zakłócenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Pojawiające się dreszcze są próbą pod­niesienia temp. przez częste skurcze mięśniowe kierujące do wzmożenia meta­bolizmu i wytwarzania ciepła. U ludzi w pode­szłym wieku, zdrowych, stwierdza się czasami, obniżenie temp. ciała do 35°C - hipoter­mia przypadkowa. Powodem jej stworzenia jest powiązane z wiekiem upośledzenie reakcji na­czyń ioruchowych w skórze (przyrost straty cie­pła), opóźnienie występowania i pomniejszenie nasilenia reakcji metabolicznych wyrównaw­czych (drżenia mięśniowe) i pogorszenie możliwości percepcji temp. otoczenia. H. przypadkowa jest poważnym zagrożeniem życia osób starszych. H. wykorzystuje się w chirurgii przy wykonywaniu operacji serca. Spowolnienie reakcji oziębionego organizmu doprowadza do pomniejszenia zapotrzebowania energetycznego organizmu, korzystnego po zatrzymaniu pracy serca
Definicja HELLEBRYNA:
Co to jest glikozydy wyizo­lowane z ciemiernika o działaniu zbliżonym do strofantyny (działanie nasercowe pobudzające kurczliwość, a zmniejszające przewodnictwo i pobudliwość - arytmie, niewydolność krążenia hipotermia co znaczy.
Definicja HETEROSEKSUALIZM:
Co to jest osobników płci przeciwnej. Jest naturalną, bio­logicznie uzasadnioną orientacją seksualną. Osobnicy H. przejawiają niekiedy, przejściowo, raczej w momencie młodzieńczym zachowania homoseksualne hipotermia krzyżówka.
Definicja HORMON:
Co to jest biologicznie aktywna produkowana w szczególnych komórkach gruczo­łów wewnętrznego wydzielania (dokrewnych), która po przeniesieniu z krwią do wrażliwych tkanek klasyfikuje ich funkcję. Wydzielanie H hipotermia co to jest.
Definicja HOMEOSTAZA:
Co to jest organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich hipotermia słownik.

Czym jest HIPOTERMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: