Słownik hipotermia co to znaczy.
Definicja HIPOTERMIA. Co to jest temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTERMIA

Co to znaczy HIPOTERMIA: obniżenie temp. ciała; or­ganizm utrzymuje stałą temperaturę (35-37°C), co regulowane jest poprzez podwzgórze. Czynniki nerwowe z podwzgórza pobudzają odpowied­nie mechanizmy termoregulacyjne (podwyższenie albo
obniżenie). W otoczeniu o bardzo niskiej tempe­raturze, szczególnie w środowisku wodnym, wy­twarzanie ciepła w procesach metabolicznych nie jest w stanie pokryć strat. Należy odróżnić ogólne wyziębienie od zmian miejscowych pro­wadzących do odmrożenia. Strata ciepła nastę­puje poprzez przewodzenie (mokra odzież, kontakt z metalem), konwekcję (odbieranie ciepła poprzez wiatr) i promieniowanie. Podatność na szkodliwe działanie zimna zwiększają: odwodnienie, nie­które leki albo alkohol, zaburzenia świadomości, wyczerpanie, niedokrwistość. Bardziej narażone są także małe dzieci i osoby starsze. U osób wraż­liwych niebezpieczna może być już temperatu­ra 10-15°C. Symptomami są ospałość, niezborność ruchów, drażliwość, omamy, zwolnienie albo za­trzymanie oddechu, niemiarowości i zatrzymanie akcji serca. Poprawne leczenie z ogrzewaniem organizmu może doprowadzić do ozdrowienia nawet osoby z temperaturą ciała nie przekra­czającą 29°C. Specjalną ostrożność należy za­chować w trakcie transportowania chorego, bo serce w H. jest nadwrażliwe na wstrząsy co może doprowadzić do śmiertelnej arytmii. Do śmierci dochodzi także w konsekwencji hamowania czynności oddechowej i uszkodzenia wątroby i nerek, a również zakłócenia gospodarki wodno-elektrolitowej. Pojawiające się dreszcze są próbą pod­niesienia temp. przez częste skurcze mięśniowe kierujące do wzmożenia meta­bolizmu i wytwarzania ciepła. U ludzi w pode­szłym wieku, zdrowych, stwierdza się czasami, obniżenie temp. ciała do 35°C - hipoter­mia przypadkowa. Powodem jej stworzenia jest powiązane z wiekiem upośledzenie reakcji na­czyń ioruchowych w skórze (przyrost straty cie­pła), opóźnienie występowania i pomniejszenie nasilenia reakcji metabolicznych wyrównaw­czych (drżenia mięśniowe) i pogorszenie możliwości percepcji temp. otoczenia. H. przypadkowa jest poważnym zagrożeniem życia osób starszych. H. wykorzystuje się w chirurgii przy wykonywaniu operacji serca. Spowolnienie reakcji oziębionego organizmu doprowadza do pomniejszenia zapotrzebowania energetycznego organizmu, korzystnego po zatrzymaniu pracy serca
Definicja HIPERTELORYZM:
Co to jest wada budowy czaszki po­wodująca zbyt szerokie rozstawienie oczu hipotermia co to jest.
Definicja HELISA - (Helix):
Co to jest przestrzen­na wielu biologicznych polimerów na przykład bia­łek, kwasów nukleinowych. Charakteryzuje się strukturą spiralną z powtarzającym się wzorem rotacji i odległości pomiędzy skrętami hipotermia definicja.
Definicja HIALINA:
Co to jest o różnym po­chodzeniu i składzie na przykład włókienkowe białko pojawiające się w cytoplazmie komórek wątro­bowych w razie ich poalkoholowego za­palenia, białka osocza w szkliwieniu tętniczek hipotermia co znaczy.
Definicja HALUCYNACJE:
Co to jest wzroko­we, węchowe i smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie realnego świata zewnętrznego. Mogą dotyczyć jednego hipotermia słownik.

Czym jest HIPOTERMIA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: