Słownik homeostaza co to znaczy.
Definicja HOMEOSTAZA. Co to jest środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta.

Czy przydatne?

Definicja HOMEOSTAZA

Co to znaczy Homeostaza: umiejętność organizmów do utrzymywania względnie stałego środowiska we­wnętrznego. W ujęciu klasycznym koncepcja H. oparta jest na następujących założeniach: izolo­wany układ dąży do utrzymania stałości swoich parametrów (równowagi dynamicznej), zapew­niają to systemy regulacji (homeostatyczne), impulsy zewnętrzne zakłócające regulację (dolegliwość, starzenie się, impulsy fizyczne) pro­wadzą do zaburzenia równowagi. Uzależniona jest od prawidłowego działania wszystkich orga­nów wewnętrznych z osobna i nadrzędnej re­gulacyjnej roli układu nerwowego. Warunkiem niezbędnym dla utrzymania H. jest sprzężenie zwrotne ujemne (skutek działania bodźca zmniej­sza jego natężenie). Niekiedy pozytywny wpływ regulacyjny zapewnia system dodatnie­go sprzężenia zwrotnego (na przykład rozciąganie szyjki macicy poprzez rodzącą się główkę płodu powo­duje powiększenie siły skurczu mięśni macicy i przyspieszenie porodu). Przekształcenie sprzę­żeń zwrotnych ujemnych w dodatnie powodu­je narastanie zaburzeń H. W ten sposób zostaje uruchomione tak zwany błędne koło. To jest częsty patomechanizm wielu chorób i etapowo na­rastających, samonapędzających się nieprawi­dłowości. Zaburzenia H. prowadzą do chorób, a w dalszej kolejności do śmierci. W nowocze­snym ujęciu H. nazywana jest homeodynamika dla podkreślenia iż organizm żywy funkcjonu­je w sposób dynamiczny, wg zasad dynami­ki nieliniowej (teoria chaosu) i nigdy nie osiąga stanu idealnej równowagi, ani także zapewnić nie­zmiennej wartości jakiegokolwiek wyznacznika fi­zjologicznego. Jeśli zmienność parametrów maleje na przykład stosunkowo starzenia, znaczy to gorszą sprawność funkcjonalną organizmu
Definicja HETERORECEPTORY:
Co to jest recep­torów presynaptycznych, reagujących na transmi­tery i neuromodulatory wydzielane w pobliskich zakończeniach nerwowych i docierających do H. w rezultacie dyfuzji z krwioobiegu. Na takiej dro­dze HOMEOSTAZA.
Definicja HEMOGLOBINOPATIA:
Co to jest genetycz­ne powodujące powstawanie hemoglobiny o nieprawidłowej strukturze, co w różnym stop- niu upośledza jej funkcję. Leczenie jest obja­wowe, aczkolwiek spore nadzieje wiąże się z terapią HOMEOSTAZA.
Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest wywołujące stan pobudzenia ośrodkowego układu nerwo­wego. Zalicza się do nich LSD, MDMA (eksta­za), meskalina, PCP (dawniej użytkowana jako środek znieczulający w weterynarii) i licz­ne egzotyczne HOMEOSTAZA.
Definicja HALUCYNACJE:
Co to jest wzroko­we, węchowe i smakowe. To są wrażenia zmy­słowe powstające bez adekwatnych bodźców z zewnątrz, są jednak odbierane jako odzwier­ciedlenie realnego świata zewnętrznego. Mogą dotyczyć jednego HOMEOSTAZA.

Czym jest HOMEOSTAZA znaczenie w Słownik chemiczny H .

  • Dodano:
  • Autor: