Słownik WĘGLOWODANY co to znaczy.
Słownik WĘGLOWODANY. Co znaczy składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku.

Czy przydatne?

Definicja WĘGLOWODANY

Co to znaczy węglowodany: odmiennie cukry albo sacharydy, rodzina związków org. składających się z węgla, wodoru i tlenu, najczęściej o smaku słodkim. Z chem. punktu widzenia to są wielowodorotlenowe aldehydy i wielowodorotlenowe ketony albo związki polimeryczne, z których te wcześniejsze mogą być otrzymane w rezultacie hydrolizy. Fundamentalny wzór ogólny węglowodanów to: CmH2nOn (lub Cm·(H2O)n). W. podzielone są na monosacharydy (↑ cukry łatwe), disacharydy i polisacharydy. Disacharydy powstają w rezultacie połączenia się ze sobą dwóch cząsteczek monosacharydów, a polisacharydy w rezultacie połączenia się od kilkudziesięciu do wielu tys. cząsteczek monosacharydów. Nazwy w. są w wielu wypadkach nazwami zwyczajowymi z końcówką -oza, z kolei nomenklatura systematyczna opiera się także na tej końcówce z dodatkiem przedrostka określającego liczbę atomów węgla w cząsteczce (C3 - triozy, C4 - tetrozy, C5 - pentozy, C6 - heksozy i tak dalej). Przynależność w. do ketonów albo aldehydów ustala się poprzez dodanie następnego przedrostka (na przykład ketopentozy, aldoheksozy i tym podobne), wreszcie występowanie w formie pierścieniowej 5- albo 6-członowej znaczy się przyrostkiem (na przykład fruktofuranoza, glukopiranoza, zobacz furanoza i piranoza). W. występują w tkankach zwierzęcych i roślinnych, pełnią w nich rolę substancji magazynujących energię (glikogen), budulcowych (celuloza), a również uczestniczą w wielu procesach życiowych zachodzących w komórce: fotosyntezie (↑ glukoza), cyklu Krebsa (triozy), podziałach komórkowych (↑ ryboza i ↑ dezoksyryboza). Sposoby otrzymywania w. opierają się gł. na wyodrębnianiu ich z substancji naturalnych - owoców, bulw (burak cukrowy), pędów (trzcina cukrowa). Cukry łatwe otrzymuje się także poprzez hydrolizę di- albo polisacharydów

Definicja WZÓR BALMERA:
Co to jest 1855 r. pozwalający obliczyć długości fal odpowiadającym liniom widmowym w ↑ widmie emisyjnym wodoru: gdzie λ - długość fali; RH - stała Rydberga = 1,0967758·107·m-1, liczby nII i nI to liczby węglowodany.
Definicja WIDMO ABSORPCYJNE:
Co to jest intensywności pochłanianego promieniowania elektromagnetycznego od długości fali. Wyróżniamy między innymi widmo absorpcyjne w podczerwieni (IR), widmo absorpcyjne w ultrafiolecie i świetle węglowodany.
Definicja WYPEŁNIACZ:
Co to jest do tworzyw sztucznych czy gumy, zazwyczaj w celu odpowiedniego zmodyfikowania ich właściwości, takich jak trwałość, wytrzymałość na rozciąganie, ścieranie i tym podobne Do popularnych w. należą węglowodany.
Definicja WIĄZANIE N-GLIKOZYDOWE:
Co to jest wiązanie łączące cząsteczkę tak zwany zasad azotowych (zasad purynowych i zasad pirymidynowych) i cukru (↑ rybozy) i ↑ deoksyrybozy); atomem wiążącym jest atom azotu węglowodany.

Czym jest WĘGLOWODANY znaczenie w Definicje chemia W .

  • Dodano:
  • Autor: