Słownik tłumaczenie op pojęcie co to co to znaczy.
Definicje z biologii. Portal wiedzy, opisów i pojęć potrzebnych do szkoły. Definicje i tłumaczenia.

Słownik i definicje z biologii

Pojęcia, opisy i wytłumaczenia biologiczne. Biologia w szkole.

 • Definicja Łódzka Palmiarnia Słownik Łódzka - jedna z najnowocześniejszych w Europie i jeden z najciekawszych budynków w Łodzi. Otaczający ją park Źródliska (wpisany do.
 • Definicja Nasiono Nasienie Słownik semen, diasopra) - zwane popularnie nasionem, powstaje z zapłodnionego zalążka roślin nasiennych. Funkcją nasienia jest w pierwszej.
 • Definicja Barochoria Słownik jeden ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin, opierający na swobodnym spadaniu nasion z rośliny na ziemię (na przykład żołędzie z.
 • Definicja Adrenodoksyna Słownik białko biorące udział w transporcie elektronów z NADPH na cytochrom P450 w mitochondrium. Adrenodoksyna zawiera jony żelaza powiązane z.
 • UŻYTKOWANIE LASU: Słownik lasu to jest dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków: drewna w granicach nie przekraczających.
 • DOBÓR PRZECIW RÓŻNYM ALLELOM: Słownik przeciwko allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w.
 • CHAPARRAL: Słownik czaparal; z hiszp. chaparro - niski] - zimozielona formacja roślinna występująca w Ameryce Północnej (zachodnia część USA - Kalifornia.

Definicje i pojęcia biologiczne

Składniki i pojęcia biologiczne. Surowce mineralne i definicje z biologii dla uczniów szkół i uczelni.

 • Proste Cukry co to jest Definicja zwane monosacharydami. To fundamentalne jednostki, z których zbudowane są węglowodany złożone. Cukry łatwe są łatwo krystaliczne i.
 • Plankton co to jest Definicja drobne organizmy, które unoszą się w wodzie. Powierzchniowe warstwy jezior czy mórz są wypełnione organizmami drobnymi, które tworzą.
 • Gen co to jest Definicja fundamentalną jednostką dziedziczności, jest przekazywany kolejnym pokoleniom bez dzielenia na części mniejsze. Gen to jest odcinek DNA.
 • Grad co to jest Definicja posiada gatunki spokrewnione ze sobą, lecz nie to jest bezpośrednie pokrewieństwo, gdyż ekipa ta nie ma wspólnego przodka. Ekipa tych.
 • FENOTYP: Definicja fizycznych żywego organizmu, które zostały ukształtowane poprzez genotyp. Porównując dwa organizmy żywe mogą one mieć takie same genotypy.
 • FILOGENEZA: Definicja dowiadujemy się jakimi drogami prowadziła ewolucja różne ekipy gatunków takich jak gady. Wskazuje ona także powiązania pokrewne w takich.
 • MAŁŹE: Definicja które posiadają dwuczęściową muszlę. Prowadzą one osiadły tryb życia w wodzie. Muszle małżów połączone są szczególnymi zawiasami. Połówki.

Znaczenie w słowniku chemii

Chemia w szkole. Pojęcia, wyjaśnienia i zadania domowe z chemii. Wytłumaczenia wzorów z chemii.

 • Definicja Fosforescencja Co to jest fotoluminescencja, napromieniowane ciało oddaje pochłoniętą energię w postaci promieniowania dopiero po pewnym czasie i.
 • Definicja Kwaśny Węglan Co to jest sól kwasu węglowego H2 CO3 , w którym tylko jeden wodór został zobojętniony (zastąpiony metalem), np. NaHCO3.
 • Definicja Prawo Daltona Co to jest stosunków wielokrotnych – jeżeli dwa pierwiastki tworzą ze sobą kilka różnych związków, to ilości wagowe jednego z nich.
 • Definicja Rozpuszczalników Lotność Co to jest parowania określana w stosunku do wzorca (eteru etylowego); stosunek prężności pary danego składnika nad roztworem do.
 • MAZUT: Co to jest pozostałość po destylacji ropy naftowej, zawiera głównie wielkocząsteczkowe węglowodory; stosowany jako paliwo kotłowe.
 • SIARCZAN BAROWY: Co to jest rozpuszczalna biała substancja, ze względu na duże jądra atomów baru używana jako kontrastowe wypełnienie przewodu.
 • ENOLIZACJA: Co to jest przejście formy ketonowej ketonu, lub częściej dwuketonu lub ketonokwasów, w formę enolową - nienasyconego alkoholu.