wąglik warżka wsobność co to znaczy
Wąglik, Warżka, Wsobność, Wskaźnik Pearla, Wybiórczość Samic - Oddziaływanie Na Układ Percepcyjny.

Definicje i słownik biologiczny na W

 • Definicja Walka o byt: jej przyczyny i konsekwencje Co to jest regularnie zawiera w sobie obiekt rywalizacji osobników w obrębie gatunku. W uwarunkowaniach naturalnych rolę hodowcy (rozmnażanie jednych
 • Definicja Warzywa Co to jest dwuletnie albo długoletnie), które służą człowiekowi za pokarm bez technologicznego przerobu - w formie naturalnej. Mogą być spożywane w
 • Definicja Wegetacja Co to jest Wegetacja - całość mechanizmów życiowych roślin, uzależniona od warunków klimatycznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Wiwisekcja Co to jest sectio - rozdzielanie) - zabieg operacyjny realizowany na żywym zwierzęciu w celach badawczych. Wiwisekcja jest obiektem protestów obrońców
 • Definicja Wspólna progenitorowa komórka limfopoezy CLP Co to jest limfopoezy' (CLP, z angielskiego: Common Lymphocyte Progenitor) - komórka wywodząca się w prostej linii od komórki macierzystej hemopoezy
 • Definicja Transpiracji Współczynnik Co to jest liczba wytranspirowanej wody potrzebnej do wyprodukowania 1 kg suchej masy, i może on wynosić od 293 l/kg dla prosa, które dobrze rośnie na
 • Definicja Wybiórczość samic - hipoteza obciążenia Zahavy'ego i hipoteza dobrych genów Hamiltona Co to jest samicę z jednej strony odznacza radzące sobie w życiu samice, a z drugiej strony utrudnia im życie. Wytłumaczył to Amotz Zahavi, zauważył
 • Definicja Wątroby Zapalenie Wirusowe Co to jest Hepatitis) - dolegliwość wątroby spowodowana zakażeniem wirusowym. Regularnie kolokwialnie nazywana żółtaczką , to jest jednak termin
 • Definicja Włośniki Co to jest korzenia, poprzez które przenika z gleby do rośliny woda wspólnie z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi.Treść hasła pochodzi z
 • Definicja Wakuola Co to jest komórkowe występujące u roślin i nie wszystkich pierwotniaków. Wraz ze starzeniem się rośliny wakuole zlewają się, tworząc jedną sporą
 • Definicja Pokrewieństwa Współczynnik Co to jest spokrewnione osobniki posiadają kopie poszczególnych alleli odziedziczone od wspólnego przodka, na przykład recesywne allele w stanie
 • Definicja Wrzosowisko Co to jest zimozielonych krzewinek. Wrzosowiska występują w klimacie umiarkowanym i wilgotnym, na glebach piaszczystych. Zajmują ogromne przestrzenie
 • Definicja Inbredu Wsobności Współczynnik Co to jest osobnik ma identyczne oba allele w danym locus , w rezultacie odziedziczenia ich od niedawnego wspólnego przodka (prawdopodobieństwo, iż są
 • Definicja Wybiórczość samic - hipotezy nieadaptacyjne Co to jest synów . Cechy preferowane nie zawsze idą w parze z adaptacją, na przykład długie ogony u ptaków są pożądane poprzez samice, lecz wywołują
 • Definicja Wyższa wartość przystosowawcza heterozygot Co to jest populacji w wysokich częstościach, jeśli wartość przystosowawcza heterozygot Aa jest wyższa od wartości przystosowawczej każdej z homozygot
 • Definicja Wybiórczość samic - oddziaływanie na układ percepcyjny samicy Co to jest poprzez dobór naturalny uwrażliwiony na pewien typ bodźców zmysłowych związanych lub z wyszukiwaniem pokarmu lub z unikaniem
 • Definicja Pearla Wskaźnik Co to jest w 1932 roku określający skuteczność metod antykoncepcyjnych. Parametr podaje liczbę zapłodnień pośrodku roku na 100 badanych kobiet
 • Definicja Wsobność Co to jest krewnymi i wpływ tego zjawiska na populację. Zdarzenie to skutkuje przyrost częstości homozygot ponad wartości spodziewanych dla kojarzenia
 • Definicja Warżka Co to jest okółka okwiatu przekształcony w celu przywabiania owadów (imituje odwłok samicy), opatrzony woreczkowatym wyrostkiem - ostrogą. Występuje u
 • Definicja Wąglik Co to jest zakaźna, zaraźliwa spowodowana poprzez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis). Znany już od czasów

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Wąglik, Warżka, Wsobność, Wskaźnik Pearla, Wybiórczość Samic - Oddziaływanie Na Układ Percepcyjny Samicy, Wyższa Wartość Przystosowawcza Heterozygot co to jest.

Słownik Wąglik, Warżka, Wsobność, Wskaźnik Pearla, Wybiórczość co to znaczy.