ciałko barra czynniki co to znaczy
Ciałko Barra, Czynniki Abiotyczne, Chromosomy Homologiczne, Chromosom Metacentryczny, Chromosom.

Definicje i słownik biologiczny na C

 • Definicja C/EBP (CBF), czynniki transkrypcyjne C/EBP Co to jest transkrypcyjne C/EBP albo białka wiążące się z sekwencja CCAAT (z angielskiego: CCAAT enhancer binding proteins, CCAAT binding factor
 • Definicja Cekotrofia Co to jest trawienia pokarmu charakterystyczna dla zajęczaków. Bazuje na połykaniu (koprofagii) bez żucia odchodów wydalonych w nocy (to są tak zwany
 • Definicja Centriola Co to jest zbudowanych z [mikrotubule|mikrotubul] struktur wchodzących w skład centrosom(odgrywającrgo ważną rolę w procesie formowania wrzeciona
 • Definicja Centromer Co to jest chromosomu,gdzie łączą się jego chromatydy i do którego przyczepiają się włókna wrzeciona kariokinetycznego w trakcie mitozy albo mejozy
 • Definicja Chaparral Co to jest chaparro - niski] - zimozielona formacja roślinna występująca w Ameryce Północnej (zachodnia część USA - Kalifornia, północny Meksyk
 • Definicja Chiralność Co to jest topologiczna własność par dowolnych obiektów geometrycznych polegająca na tym, iż obiekty te nie są tożsame, ale można je przekształcić
 • Definicja Chloroplast Co to jest białkowo-lipidową organella komórkowa roślin i eukariotycznych glonów, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy. Chloroplasty zawierają zielony
 • Definicja Jakoba Creutzfeldta Choroba Co to jest śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe zwane prionami. Priony
 • Definicja Medina Heinego Choroba Co to jest dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa tej dolegliwości wywodzi się
 • Definicja Choroba Taya i Sachsa (ch. spichrzania) Co to jest spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Dolegliwość dziedziczna, o charakterze recesywnym, występująca raczej pośród
 • Definicja Wsobny Chów Co to jest odmiennie krzyżowanie krewniacze . Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się blisko spokrewnionych osobników. W naturalnych populacjach jest
 • Definicja Chromoplasty Co to jest nieaktywne w procesie fotosyntezy. Zawierają one barwniki karotenoidowe - żółty ksantofil i czerwony karoten. Nadają barwę kwiatom, owocom
 • Definicja Politeniczne Chromosomy Co to jest olbrzymie - powstają w rezultacie kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA bez rozchodzenia się stworzonych chromatyd. /na
 • Definicja Przedłużona Ciąża Co to jest więc chwilowego zahamowania rozwoju zarodków, spotykany u kręgowców, prawdopodobniej jako ochrona poprzez drapieżnikami albo
 • Definicja Cistron Co to jest spełniająca funkcje biochemiczne,której funkcjonowanie jest możliwe,gdy nie jest uszkodzona.Cistron jest jednostką rzędu kilku tys. par
 • Definicja Cites Co to jest Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska, międzynarodowy układ
 • Definicja Cudzożywność Co to jest zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność bazuje na
 • Definicja Środowiska Ochrona Cyklon Co to jest urządzenie używane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. Cylkony użytkowane są do odpylania gazów w ciepłowniach, elektrociepłowniach
 • Definicja P450 Cytochrom Co to jest rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą aktywność wykazując
 • Definicja Cytologia Co to jest gr. kytos i logos) to jest edukacja o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych - komórkach
 • Definicja Biotyczne Czynniki Co to jest środowiska występujące w rezultacie oddziaływania żywych organizmów w sposób bezpośredni albo pośredni na inne żywe organizmy. impulsy
 • Definicja Cechy związane z płcią Co to jest Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika
 • Definicja Płciowe Chromosomy Co to jest Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich
 • Definicja Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych Co to jest publikowana poprzez IUCN spis zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Ostatnie wydanie (rok 2000) Czerwonej Księgi zawiera
 • Definicja Chromatyda Co to jest podłużnych,z jakich składają się chromosomy od okresu syntezy aż do metafazy mitotycznej albo metafazy II podziału mejotycznego;później
 • Definicja Poligeniczne Cechy Co to jest Cechy poligeniczne - cechy ilościowe określane poprzez kilka par genów
 • Definicja Centriola Co to jest biorące udział w wytwarzaniu wrzeciona kariokinetycznego, odgrywające istotną rolę w trakcie podziałów komórkowych
 • Definicja Chemotaksja Co to jest całego organizmu na kierunkowe chemiczne bodźce. Nie jest właściwą taksją, ale kinezą. Służy między innymi do odnalezienia pokarmu albo
 • Definicja Akrocentryczny Chromosom Co to jest Chromosom akrocentryczny to taki chromosom, gdzie centromer położony jest blisko końca chromatyd
 • Definicja Centrosom Co to jest Centrosom - ciałko występujące w okolicy jądra bierze udział w podziale komórki,dzieli się na 2 centriole
 • Definicja Gierkiego Von Choroba Co to jest spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Brak dominującego genu odpowiedzialnego za syntezę enzymu -galaktozo-6-fosfatazy
 • Definicja Potomne Chromosomy Co to jest Chromosomy potomne - powstają z chromatydy z połową centromeru
 • Definicja Chromonema Co to jest Chromonema - nić z której złożona jest chromosom
 • Definicja Śmierć Czarna Co to jest epidemię dżumy, która spustoszyła średniowieczną Europę w XIV wieku, zabijając jak się ocenia ok. 1/3 ludności tego kontynentu. Nazwa
 • Definicja Dna Komplementarny Cdna Co to jest angielskiego: complementary DNA) — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA uzyskanego z komórki. Nazwę tą nosi zarówno
 • Definicja Chloroza Co to jest z zahamowaniem syntezy chlorofilu. Jej powodem mogą być niedobory nie wszystkich pierwiastków chemicznych.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Ryzoidy Chwytniki Co to jest nitkowate wyrostki o budowie jedno– albo wielokomórkowej, produkowane poprzez dolną część łodygi mszaków, wielokomórkowych glonów i poprzez
 • Definicja CORINE - Coordination of Information on the Environment Co to jest Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową (EEA a więc
 • Definicja Czarny dąb (dąb kopalny, polski heban) Co to jest Tymi nazwami ustala się drewno dębów przebywających w ziemi albo pod wodą od kilkuset do nawet kilkunastu tys. lat. Drewno dębowe
 • Definicja Chimera Co to jest roślina,rzadziej zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą powstać w rezultacie mutacji ,somatycznej segregacji
 • Definicja Caatinga, katinga, catinga, sawanna kolczasta Co to jest kolczasta - formacja roślinna występująca na suchych obszarach północno-wschodniej Brazylii. Tworzą ją rzadkie, kolczaste lasy albo zarośla
 • Definicja Cecha Co to jest organizmu:biochemiczna,anatomiczna,psychiczna. U jej podłoża leży wiadomość genetyczna,której realizacja zależy jednak od warunków
 • Definicja Cebula Co to jest Cebula - przekształcony podziemny pęd o funkcji spichrzowej i przetrwalnikowej charakteryzujący się
 • Definicja Over Crossing Co to jest trakcie I podziału mejotycznego opierające na zamianie chromatyd chromosomów homologicznych.Stwarza sposobność rekombinacji cech
 • Definicja C Cytochrom Co to jest pełniąca funkcję transportera elektronów między kompleksami cytochromów bc1 a oksydazą cytochromową w mitochondriach. Rodzina cytochromów c
 • Definicja Cytochromy Co to jest występujących w matrix mitochondrianej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej. W mikrosomach
 • Definicja Cytogenetyka Co to jest chromosomy sposobami cytomorfologicznymi Zajmuje się zarówno liczbą i kształtem chromosomów,gdzie zawarty jest materiał genetyczny,jak i
 • Definicja Chromatyna Co to jest chromosomów zbudowany raczej z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w dziedziczeniu, i z białek zasadowych —
 • Definicja Cytoszkielet Co to jest w komórce eukariotycznej, dzieki którym organelle i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, lecz zajmują pewne przypisane sobie
 • Definicja Chwasty Chwast Co to jest punktu widzenia gospodarki rolnej, która rośnie na polu uprawnym, łące, pastwisku i tym podobne Chwasty błyskawicznie przystosowują się do
 • Definicja Ekologiczne Czynniki Co to jest uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to wpływają na możliwości
 • Definicja Fizykochemiczne Czynniki Co to jest fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole mineralne. Impulsy
 • Definicja Cytoplazma Co to jest komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym. Złożona jest z cytosolu i zawieszonych w nim organelli komórkowych. W nie
 • Definicja Cytotoksyczność Co to jest szeroko pojętą toksyczność różnych substanicji i różnego rodzaju komórek względem komórek w danym organizmie. Cytotoksyczność może być
 • Definicja Cierń Co to jest kształcie, ostro zakończone, chroniące rośliny przed zjedzeniem poprzez zwierzęta roślinożerne; będące przekształconymi liśćmi (ciernie
 • Definicja Trachomati Chlamydia Co to jest epidemiologicznie i klinicznie gatunkiem Chlamydia. Różne szczepy są czynnikami etiologicznymi wielu zespołów chorobowych. Szerzy się z
 • Definicja Naturalna Chłonność Co to jest turystów, którzy mogą znaleźć się na danym terenie bez powodowania zmian degradacyjnych w jego środowisku.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Cholera Co to jest dolegliwość zakaźna przewodu pokarmowego, której powodem jest spożycie pokarmu albo wody skażonej Gram-ujemną bakterią - przecinkowcem
 • Definicja Parkinsona Choroba Co to jest uwarunkowana genem dominującym. U osób chorych zahamowany jest mechanizm syntezy neurotransmiterów w pewnych fragmentach mózgowia
 • Definicja Chromatyna Co to jest Chromatyna - substancja jądra komórkowego barwiąca się barwnikami zasadowymi i składająca się z zagęszczonego białka i DNA
 • Definicja Płciowa Chromatyna Co to jest X (ciałko Barra) - płaskowypukła grudka chromatyny, położona przy błonie jądrowej komórek kobiecych,mających powyżej jeden chromosom
 • Definicja Chromosom Co to jest ułożone kolejno geny,które warunkują właściwości dziedziczne we wszystkich pro- i eukariotycznych systemach genetycznych.Chromosomy są
 • Definicja Metacentryczny Chromosom Co to jest Chromosom metacentryczny to taki chromosom, gdzie centromer jest położony precyzyjnie w połowie długości chromatyd
 • Definicja Homologiczne Chromosomy Co to jest chromosomów w zespole diploidalnym mają ten sam kształt i rozmiar.Jeden chromosom w parze pochodzi od ojca drugi od matki
 • Definicja Abiotyczne Czynniki Co to jest uwarunkowania środowiska nieorganicznego, które samodzielnie albo wspólnie z innymi czynnikami wywierają wpływ na ekosystemy będące na
 • Definicja Barra Ciałko Co to jest Ciałko Barra - zobacz chromatyna płciowa

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Ciałko Barra, Czynniki Abiotyczne, Chromosomy Homologiczne, Chromosom Metacentryczny, Chromosom, Chromatyna Płciowa, Chromatyna, Choroba Parkinsona, Cholera co to jest.

Słownik Ciałko Barra, Czynniki Abiotyczne, Chromosomy Homologiczne co to znaczy.