Słownik chromosomy potomne c/ebp co to znaczy.
Czynniki ekologiczne co znaczy Chromatyda krzyżówka Chromosomy politeniczne co to jest Caatinga.

Definicje i słownik biologiczny na C

 • Definicja Potomne Chromosomy Biologia Chromosomy potomne - powstają z chromatydy z połową centromeru co znaczy.
 • Definicja C/EBP (CBF), czynniki transkrypcyjne C/EBP Biologia impulsy transkrypcyjne C/EBP albo białka wiążące się z sekwencja CCAAT (z angielskiego: CCAAT enhancer binding proteins, CCAAT binding krzyżówka.
 • Definicja Centriola Biologia organellum komórkowe biorące udział w wytwarzaniu wrzeciona kariokinetycznego, odgrywające istotną rolę w trakcie podziałów komórkowych co to jest.
 • Definicja Cytotoksyczność Biologia ustalenie to znaczy szeroko pojętą toksyczność różnych substanicji i różnego rodzaju komórek względem komórek w danym organizmie słownik.
 • Definicja Ryzoidy Chwytniki Biologia to cienkie, nitkowate wyrostki o budowie jedno– albo wielokomórkowej, produkowane poprzez dolną część łodygi mszaków, wielokomórkowych czym jest.
 • Definicja Choroba Taya i Sachsa (ch. spichrzania) Biologia Sachsa (ch. spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Dolegliwość dziedziczna, o charakterze recesywnym, występująca co oznacza.
 • Definicja Cechy związane z płcią Biologia Cechy powiązane z płcią - geny na te cechy zlokalizowane są w autosomach. Ujawnienie się cechy związanej z płcią zależy od płci osobnika tłumaczenie.
 • Definicja Parkinsona Choroba Biologia Parkinsona - autosomalna,uwarunkowana genem dominującym. U osób chorych zahamowany jest mechanizm syntezy neurotransmiterów w pewnych przykłady.
 • Definicja Chromosom Biologia struktura,zawierająca ułożone kolejno geny,które warunkują właściwości dziedziczne we wszystkich pro- i eukariotycznych systemach definicja.
 • Definicja Cytoszkielet Biologia struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzieki którym organelle i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, lecz zajmują pewne encyklopedia.
 • Definicja Środowiska Ochrona Cyklon Biologia środowiska) - urządzenie używane do oczyszczania gazów z cząstek stałych. Cylkony użytkowane są do odpylania gazów w ciepłowniach jak działa.
 • Definicja Fizykochemiczne Czynniki Biologia fizykochemiczne - to przedmioty fizykochemiczne środowiska, takie jak: temp., światło, poziom radiacji, woda, tlen, dwutlenek węgla, sole czy jest.
 • Definicja Abiotyczne Czynniki Biologia tak ustala się uwarunkowania środowiska nieorganicznego, które samodzielnie albo wspólnie z innymi czynnikami wywierają wpływ na pojęcie.
 • Definicja Cytogenetyka Biologia dział genetyki badający chromosomy sposobami cytomorfologicznymi Zajmuje się zarówno liczbą i kształtem chromosomów,gdzie zawarty jest wyjaśnienie.
 • Definicja Cudzożywność Biologia sposób odżywiania zwierząt, protistów zwierzęcych, grzybów, bakterii pasożytniczych i saprofitycznych i roślin pasożytniczych. Cudzożywność opis.
 • Definicja Chromatyna Biologia Chromatyna - substancja jądra komórkowego barwiąca się barwnikami zasadowymi i składająca się z zagęszczonego białka i DNA informacje.
 • Definicja Dna Komplementarny Cdna Biologia komplementarny DNA, z angielskiego: complementary DNA) — DNA uzyskany przez odwrotną transkrypcję na matrycy mRNA uzyskanego z komórki znaczenie.
 • Definicja Cholera Biologia zaraźliwa dolegliwość zakaźna przewodu pokarmowego, której powodem jest spożycie pokarmu albo wody skażonej Gram-ujemną bakterią co znaczy.
 • Definicja Homologiczne Chromosomy Biologia homologiczne - pary chromosomów w zespole diploidalnym mają ten sam kształt i rozmiar.Jeden chromosom w parze pochodzi od ojca drugi od krzyżówka.
 • Definicja Akrocentryczny Chromosom Biologia Chromosom akrocentryczny to taki chromosom, gdzie centromer położony jest blisko końca chromatyd co to jest.
 • Definicja Poligeniczne Cechy Biologia Cechy poligeniczne - cechy ilościowe określane poprzez kilka par genów słownik.
 • Definicja Naturalna Chłonność Biologia to max. liczba turystów, którzy mogą znaleźć się na danym terenie bez powodowania zmian degradacyjnych w jego środowisku.Treść hasła czym jest.
 • Definicja Trachomati Chlamydia Biologia trachomatis - jest głównym epidemiologicznie i klinicznie gatunkiem Chlamydia. Różne szczepy są czynnikami etiologicznymi wielu zespołów co oznacza.
 • Definicja CORINE - Coordination of Information on the Environment Biologia Coordination of Information on the Environment - mechanizm informacji na temat przyrody nadzorowany poprzez Europejską Agencję Środowiskową tłumaczenie.
 • Definicja Śmierć Czarna Biologia jest nazywana ogromna epidemię dżumy, która spustoszyła średniowieczną Europę w XIV wieku, zabijając jak się ocenia ok. 1/3 ludności tego przykłady.
 • Definicja Centrosom Biologia Centrosom - ciałko występujące w okolicy jądra bierze udział w podziale komórki,dzieli się na 2 centriole definicja.
 • Definicja Metacentryczny Chromosom Biologia Chromosom metacentryczny to taki chromosom, gdzie centromer jest położony precyzyjnie w połowie długości chromatyd encyklopedia.
 • Definicja Cites Biologia International of Trade of Endangered Species - Międzynarodowa Konwencja o Handlu Gatunkami Zagrożonymi Wyginięciem, Konwencja Waszyngtońska jak działa.
 • Definicja Chaparral Biologia czaparal; z hiszp. chaparro - niski] - zimozielona formacja roślinna występująca w Ameryce Północnej (zachodnia część USA - Kalifornia czy jest.
 • Definicja Chiralność Biologia cheír - ręka) to topologiczna własność par dowolnych obiektów geometrycznych polegająca na tym, iż obiekty te nie są tożsame, ale można je pojęcie.
 • Definicja Przedłużona Ciąża Biologia rodzaj diapauzy, a więc chwilowego zahamowania rozwoju zarodków, spotykany u kręgowców, prawdopodobniej jako ochrona poprzez drapieżnikami wyjaśnienie.
 • Definicja Chwasty Chwast Biologia roślina niepożądana z punktu widzenia gospodarki rolnej, która rośnie na polu uprawnym, łące, pastwisku i tym podobne Chwasty błyskawicznie opis.
 • Definicja Biotyczne Czynniki Biologia oznaczają impulsy środowiska występujące w rezultacie oddziaływania żywych organizmów w sposób bezpośredni albo pośredni na inne żywe informacje.
 • Definicja Płciowa Chromatyna Biologia chromatyna płciowa X (ciałko Barra) - płaskowypukła grudka chromatyny, położona przy błonie jądrowej komórek kobiecych,mających powyżej znaczenie.
 • Definicja Cytologia Biologia Biologia komórki (z gr. kytos i logos) to jest edukacja o budowie wewnętrznej i funkcji podstawowej jednostki budulcowej organizmów żywych co znaczy.
 • Definicja Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych Biologia Gatunków Zagrożonych - publikowana poprzez IUCN spis zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Ostatnie wydanie (rok 2000 krzyżówka.
 • Definicja Wsobny Chów Biologia angielskiego: inbred) - odmiennie krzyżowanie krewniacze . Chów wsobny bazuje na krzyżowaniu się blisko spokrewnionych osobników. W co to jest.
 • Definicja Płciowe Chromosomy Biologia Chromosomy płciowe (allosomy) - chromosomy warunkujące płeć.przeważnie inaczej wykształcone u osobników kobiecych i męskich słownik.
 • Definicja Chromonema Biologia Chromonema - nić z której złożona jest chromosom czym jest.
 • Definicja Chromatyna Biologia fundamentalny składnik chromosomów zbudowany raczej z DNA - kwasu deoksyrybonukleinowego, decydującego o ich roli w dziedziczeniu, i z co oznacza.
 • Definicja Czarny dąb (dąb kopalny, polski heban) Biologia kopalny, polski heban). Tymi nazwami ustala się drewno dębów przebywających w ziemi albo pod wodą od kilkuset do nawet kilkunastu tys. lat tłumaczenie.
 • Definicja Cekotrofia Biologia dwuetapowa sposób trawienia pokarmu charakterystyczna dla zajęczaków. Bazuje na połykaniu (koprofagii) bez żucia odchodów wydalonych w nocy przykłady.
 • Definicja Over Crossing Biologia zdarzenie zachodzące w trakcie I podziału mejotycznego opierające na zamianie chromatyd chromosomów homologicznych.Stwarza sposobność definicja.
 • Definicja Chimera Biologia idiotypowa,przeważnie roślina,rzadziej zwierzę, króre ma tkanki dwóch albo więcej idiotypów.Chimery mogą powstać w rezultacie mutacji encyklopedia.
 • Definicja C Cytochrom Biologia hemoproteina pełniąca funkcję transportera elektronów między kompleksami cytochromów bc1 a oksydazą cytochromową w mitochondriach. Rodzina jak działa.
 • Definicja Chemotaksja Biologia jest reakcja ruchowa całego organizmu na kierunkowe chemiczne bodźce. Nie jest właściwą taksją, ale kinezą. Służy między innymi do czy jest.
 • Definicja Centriola Biologia dwóch walcowatych, zbudowanych z [mikrotubule|mikrotubul] struktur wchodzących w skład centrosom(odgrywającrgo ważną rolę w procesie pojęcie.
 • Definicja Jakoba Creutzfeldta Choroba Biologia Creutzfeldta-Jakoba, śmiertelna i nieuleczalna dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, spowodowana poprzez zakaźne cząsteczki białkowe wyjaśnienie.
 • Definicja Barra Ciałko Biologia Ciałko Barra - zobacz chromatyna płciowa opis.
 • Definicja Cecha Biologia cecha (fenotypowa) organizmu:biochemiczna,anatomiczna,psychiczna. U jej podłoża leży wiadomość genetyczna,której realizacja zależy jednak informacje.
 • Definicja Cytoplazma Biologia część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym. Złożona jest z cytosolu i zawieszonych w nim organelli znaczenie.
 • Definicja Chloroplast Biologia otoczona podwójną błoną białkowo-lipidową organella komórkowa roślin i eukariotycznych glonów, gdzie zachodzi mechanizm fotosyntezy co znaczy.
 • Definicja Centromer Biologia heterochromatyczne miejsce chromosomu,gdzie łączą się jego chromatydy i do którego przyczepiają się włókna wrzeciona kariokinetycznego w krzyżówka.
 • Definicja Chloroza Biologia dolegliwość roślin związana z zahamowaniem syntezy chlorofilu. Jej powodem mogą być niedobory nie wszystkich pierwiastków chemicznych.Treść co to jest.
 • Definicja Cierń Biologia szydłowatym kształcie, ostro zakończone, chroniące rośliny przed zjedzeniem poprzez zwierzęta roślinożerne; będące przekształconymi liśćmi słownik.
 • Definicja Cytochromy Biologia białek występujących w matrix mitochondrianej i uczestniczących w transporcie elektronów w procesie fosforylacji oksydacyjnej. W czym jest.
 • Definicja Cistron Biologia genetyczna jednostka spełniająca funkcje biochemiczne,której funkcjonowanie jest możliwe,gdy nie jest uszkodzona.Cistron jest jednostką co oznacza.
 • Definicja Medina Heinego Choroba Biologia Medina - wirusowa dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez wirus polio (wirus zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego). Nazwa tej tłumaczenie.
 • Definicja Gierkiego Von Choroba Biologia Gierkiego (ch.spichrzania) - autosomalna, uwarunkowana genem recesywnym. Brak dominującego genu odpowiedzialnego za syntezę enzymu przykłady.
 • Definicja Chromoplasty Biologia barwne plastydy, nieaktywne w procesie fotosyntezy. Zawierają one barwniki karotenoidowe - żółty ksantofil i czerwony karoten. Nadają barwę definicja.
 • Definicja Cebula Biologia Cebula - przekształcony podziemny pęd o funkcji spichrzowej i przetrwalnikowej charakteryzujący się encyklopedia.
 • Definicja P450 Cytochrom Biologia 450 kryje się rodzina enzymów wykazujących aktywność monooksygenazy. Występują powszechnie w niemal wszystkich tkankach, największą jak działa.
 • Definicja Caatinga, katinga, catinga, sawanna kolczasta Biologia catinga, sawanna kolczasta - formacja roślinna występująca na suchych obszarach północno-wschodniej Brazylii. Tworzą ją rzadkie, kolczaste czy jest.
 • Definicja Politeniczne Chromosomy Biologia politeniczne - chromosomy olbrzymie - powstają w rezultacie kilkakrotnej replikacji chromosomowego DNA bez rozchodzenia się stworzonych pojęcie.
 • Definicja Chromatyda Biologia z dwu jednostek podłużnych,z jakich składają się chromosomy od okresu syntezy aż do metafazy mitotycznej albo metafazy II podziału wyjaśnienie.
 • Definicja Ekologiczne Czynniki Biologia to są wszelakie uwarunkowania i mechanizmy zachodzące w danym środowisku, które oddziałują na postęp osobników w populacji jest to opis.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Czynniki ekologiczne co znaczy Chromatyda krzyżówka Chromosomy politeniczne co to jest Caatinga, katinga, catinga, sawanna kolczasta słownik Cytochrom P450. co to jest.

Słownik Chromosomy potomne co znaczy C/EBP (CBF), czynniki transkrypcyjne co to znaczy.