Słownik dymorfizm funkcjonalny co to znaczy.
Dymorfizm Funkcjonalny, Dymorfizm, Dostosowanie (Fitness), Dna, Derywacyjne Elektrownie Wodne.

Definicje i słownik biologiczny na D

 • Definicja Delecja Co to jest typów spontanicznej mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA.
 • Definicja Deksamfetamina Deksedryna Dekstroamfetamina Co to jest deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o.
 • Definicja Denitryfikacja Co to jest mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest.
 • Definicja Płci Determinacja Co to jest jest procesem występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką dany organizm wykształci, jest zależny.
 • Definicja Detrytofagi Co to jest detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych.
 • Definicja Dugon Dugong Diugoń Co to jest dugon) - jedyny przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w.
 • Definicja Dobór przeciw różnym allelom Co to jest allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są.
 • Definicja Rozrywający Dobór Co to jest środowisko mozaikowe, zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np.
 • Definicja Skierowany Dobór Co to jest bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega.
 • Definicja Stabilizujący Dobór Co to jest myszy domowych częste mutacje zmieniające barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie; widocznie dobór eliminuje mutanty i.
 • Definicja Człowieka Dorastanie Co to jest człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u.
 • Definicja Mendla Prawo Drugie Co to jest znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po.
 • Definicja Genetyczny Dryf Co to jest różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w.
 • Definicja Drzewa Drzewo Co to jest roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i.
 • Definicja Filogenetyczne Drzewo Co to jest filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i.
 • Definicja Duplikacje Co to jest dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż.
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest łacinie typhus abdominalis) jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną pałeczkami z ekipy Salmonella typhi i charakteryzująca się.
 • Definicja Siarki Dwutlenek Co to jest SO2) bezwodnik siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp.
 • Definicja Lipidowa Dwuwarstwa Co to jest dwuwarstwa lipidowa stanowi błonę albo część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej fosfolipidy). Jest ona fundamentem.
 • Definicja A Haldane Dylemat Co to jest uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w.
 • Definicja Zasięgu Dysjunkcja Co to jest przerwa pomiędzy obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony obszarowo chrakter (dysjunkcja lokalna.
 • Definicja Dendrologia Co to jest łaciny dendrum - drzewo, logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich.
 • Definicja Delecje Co to jest kierujące do straty materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony.
 • Definicja Diploid Co to jest zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ.
 • Definicja Diplont Co to jest organizm diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W trakcie mejozy powstają gamety, które są.
 • Definicja Denga Co to jest potencjalnie śmiertelna wirusowa dolegliwość odzwierzęca występująca u ludzi i nie wszystkich małp. Ma cechy gorączki krwotocznej.
 • Definicja Defosforylacja Co to jest procesem odwrotnym do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego.
 • Definicja Dobór zależny od częstości Co to jest doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś.
 • Definicja Dyzenteria Co to jest łaciny z gr., czerwonka) to ostra dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i.
 • Definicja Destruent Co to jest destruenci to ekipa organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki.
 • Definicja Dwupienność Co to jest mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach.
 • Definicja Ptasia Dyrektywa Co to jest to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild.
 • Definicja Dendrymer Co to jest wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które.
 • Definicja Sztuczny Dobór Co to jest spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na.
 • Definicja Ozonowa Dziura Co to jest Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe.
 • Definicja Deoksyryboza Co to jest odmiennie dezoksyryboza, pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast.
 • Definicja Dżuma Co to jest bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest.
 • Definicja Twarde Drewno Co to jest masy drzewnej otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych.
 • Definicja Dendrogram Co to jest diagram w kształcie drzewa ukazujący związki między wybranymi elementami opierając się na przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest.
 • Definicja Depolaryzacja Co to jest obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki.
 • Definicja Deplazmoliza Co to jest mechanizm odwrotny do plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z.
 • Definicja Wodne Elektrownie Derywacyjne Co to jest elektrownie wodne to małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki.
 • Definicja Dna Co to jest wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie.
 • Definicja Fitness Dostosowanie Co to jest poszczególnego genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i sukces reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu.
 • Definicja Dymorfizm Co to jest dimorphos: dwupostaciowy) - występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt albo roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu.
 • Definicja Funkcjonalny Dymorfizm Co to jest funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Dymorfizm Funkcjonalny, Dymorfizm, Dostosowanie (Fitness), Dna, Derywacyjne Elektrownie Wodne, Deplazmoliza, Depolaryzacja, Dendrogram, Drewno Twarde, Dżuma co to jest.

Słownik Dymorfizm Funkcjonalny, Dymorfizm, Dostosowanie (Fitness co to znaczy.