Słownik brzuszny dżuma krzyżówka co to znaczy.
Deplazmoliza co znaczy Destruent krzyżówka Duplikacje co to jest Dobór zależny od częstości słownik.

Definicje i słownik biologiczny na D

 • Definicja Brzuszny Dur Biologia łacinie typhus abdominalis) jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną pałeczkami z ekipy Salmonella typhi i charakteryzująca się co znaczy.
 • Definicja Dżuma Biologia bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest krzyżówka.
 • Definicja Denga Biologia potencjalnie śmiertelna wirusowa dolegliwość odzwierzęca występująca u ludzi i nie wszystkich małp. Ma cechy gorączki krwotocznej co to jest.
 • Definicja Dendrogram Biologia diagram w kształcie drzewa ukazujący związki między wybranymi elementami opierając się na przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest słownik.
 • Definicja Stabilizujący Dobór Biologia myszy domowych częste mutacje zmieniające barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie; widocznie dobór eliminuje mutanty i czym jest.
 • Definicja Dyzenteria Biologia łaciny z gr., czerwonka) to ostra dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i co oznacza.
 • Definicja Dwupienność Biologia mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach tłumaczenie.
 • Definicja Denitryfikacja Biologia mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest przykłady.
 • Definicja Wodne Elektrownie Derywacyjne Biologia elektrownie wodne to małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki definicja.
 • Definicja Siarki Dwutlenek Biologia SO2) bezwodnik siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp encyklopedia.
 • Definicja Ptasia Dyrektywa Biologia to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild jak działa.
 • Definicja Deoksyryboza Biologia odmiennie dezoksyryboza, pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast czy jest.
 • Definicja Defosforylacja Biologia procesem odwrotnym do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego pojęcie.
 • Definicja Sztuczny Dobór Biologia spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na wyjaśnienie.
 • Definicja Funkcjonalny Dymorfizm Biologia funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do opis.
 • Definicja Płci Determinacja Biologia jest procesem występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką dany organizm wykształci, jest zależny informacje.
 • Definicja Dendrologia Biologia łaciny dendrum - drzewo, logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich znaczenie.
 • Definicja Skierowany Dobór Biologia bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega co znaczy.
 • Definicja Genetyczny Dryf Biologia różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w krzyżówka.
 • Definicja Lipidowa Dwuwarstwa Biologia dwuwarstwa lipidowa stanowi błonę albo część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej fosfolipidy). Jest ona fundamentem co to jest.
 • Definicja Dugon Dugong Diugoń Biologia dugon) - jedyny przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w słownik.
 • Definicja Dobór przeciw różnym allelom Biologia allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są czym jest.
 • Definicja Mendla Prawo Drugie Biologia znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po co oznacza.
 • Definicja Filogenetyczne Drzewo Biologia filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i tłumaczenie.
 • Definicja Drzewa Drzewo Biologia roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i przykłady.
 • Definicja Diploid Biologia zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ definicja.
 • Definicja Dymorfizm Biologia dimorphos: dwupostaciowy) - występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt albo roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu encyklopedia.
 • Definicja Diplont Biologia organizm diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W trakcie mejozy powstają gamety, które są jak działa.
 • Definicja Delecje Biologia kierujące do straty materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony czy jest.
 • Definicja Ozonowa Dziura Biologia Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe pojęcie.
 • Definicja Twarde Drewno Biologia masy drzewnej otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych wyjaśnienie.
 • Definicja Deksamfetamina Deksedryna Dekstroamfetamina Biologia deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o opis.
 • Definicja Rozrywający Dobór Biologia środowisko mozaikowe, zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np informacje.
 • Definicja Delecja Biologia typów spontanicznej mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA znaczenie.
 • Definicja Człowieka Dorastanie Biologia człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u co znaczy.
 • Definicja A Haldane Dylemat Biologia uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w krzyżówka.
 • Definicja Depolaryzacja Biologia obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki co to jest.
 • Definicja Dna Biologia wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie słownik.
 • Definicja Detrytofagi Biologia detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych czym jest.
 • Definicja Zasięgu Dysjunkcja Biologia przerwa pomiędzy obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony obszarowo chrakter (dysjunkcja lokalna co oznacza.
 • Definicja Dendrymer Biologia wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które tłumaczenie.
 • Definicja Fitness Dostosowanie Biologia poszczególnego genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i sukces reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu przykłady.
 • Definicja Dobór zależny od częstości Biologia doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś definicja.
 • Definicja Duplikacje Biologia dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż encyklopedia.
 • Definicja Destruent Biologia destruenci to ekipa organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki jak działa.
 • Definicja Deplazmoliza Biologia mechanizm odwrotny do plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z czy jest.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Deplazmoliza co znaczy Destruent krzyżówka Duplikacje co to jest Dobór zależny od częstości słownik Dostosowanie (fitness) czym jest Dendrymer co oznacza. co to jest.

Słownik Dur brzuszny co znaczy Dżuma krzyżówka Denga co to jest Dendrogram co to znaczy.