dymorfizm funkcjonalny co to znaczy
Dymorfizm Funkcjonalny, Dymorfizm, Dostosowanie (Fitness), Dna, Derywacyjne Elektrownie Wodne.

Definicje i słownik biologiczny na D

 • Definicja Delecja Co to jest mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA genowego. Delecja
 • Definicja Deksamfetamina Deksedryna Dekstroamfetamina Co to jest deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o działaniu
 • Definicja Denitryfikacja Co to jest azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest odwrotnością
 • Definicja Płci Determinacja Co to jest występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką dany organizm wykształci, jest zależny od sygnału
 • Definicja Detrytofagi Co to jest detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich
 • Definicja Dugon Dugong Diugoń Co to jest przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w przedniej części
 • Definicja Dobór przeciw różnym allelom Co to jest allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są obecne w heterozygotach. W
 • Definicja Rozrywający Dobór Co to jest zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np; zaskroniec- typowa
 • Definicja Skierowany Dobór Co to jest usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega powolnej zmianie. Żaba
 • Definicja Stabilizujący Dobór Co to jest mutacje zmieniające barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie; widocznie dobór eliminuje mutanty i wywiera działanie
 • Definicja Człowieka Dorastanie Co to jest zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt
 • Definicja Mendla Prawo Drugie Co to jest niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i
 • Definicja Genetyczny Dryf Co to jest przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli
 • Definicja Drzewa Drzewo Co to jest zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Sporo
 • Definicja Filogenetyczne Drzewo Co to jest drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i ewolucję taksonów, a czasem także ich
 • Definicja Duplikacje Co to jest utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż delecje, a
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest abdominalis) jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną pałeczkami z ekipy Salmonella typhi i charakteryzująca się gorączką
 • Definicja Siarki Dwutlenek Co to jest siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp. topnienia -75,5oC
 • Definicja Lipidowa Dwuwarstwa Co to jest lipidowa stanowi błonę albo część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej fosfolipidy). Jest ona fundamentem budowy wszystkich
 • Definicja A Haldane Dylemat Co to jest istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych
 • Definicja Zasięgu Dysjunkcja Co to jest obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony obszarowo chrakter (dysjunkcja lokalna) albo globalny
 • Definicja Dendrologia Co to jest logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich morfologią, anatomią
 • Definicja Delecje Co to jest materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony dany osobnik. Jeżeli w
 • Definicja Diploid Co to jest chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ 2n .Treść hasła
 • Definicja Diplont Co to jest diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W trakcie mejozy powstają gamety, które są jedynymi
 • Definicja Denga Co to jest wirusowa dolegliwość odzwierzęca występująca u ludzi i nie wszystkich małp. Ma cechy gorączki krwotocznej. Przejawia się, w okolicy
 • Definicja Defosforylacja Co to jest do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego
 • Definicja Dobór zależny od częstości Co to jest Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest
 • Definicja Dyzenteria Co to jest to ostra dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i obecność krwi w stolcu i
 • Definicja Destruent Co to jest organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki drzew, kał. Dzięki
 • Definicja Dwupienność Co to jest sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze
 • Definicja Ptasia Dyrektywa Co to jest dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). Instrukcja
 • Definicja Dendrymer Co to jest często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg
 • Definicja Sztuczny Dobór Co to jest wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na przykład chce
 • Definicja Ozonowa Dziura Co to jest się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon
 • Definicja Deoksyryboza Co to jest pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast tego sam wodór. Bierze
 • Definicja Dżuma Co to jest zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z
 • Definicja Twarde Drewno Co to jest otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych. Należy tu
 • Definicja Dendrogram Co to jest ukazujący związki między wybranymi elementami opierając się na przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest filogram, kladogram i fenogram
 • Definicja Depolaryzacja Co to jest elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki. Prowadzi do
 • Definicja Deplazmoliza Co to jest plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Wodne Elektrownie Derywacyjne Co to jest elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki sztucznie zwiększając
 • Definicja Dna Co to jest zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza
 • Definicja Fitness Dostosowanie Co to jest genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i sukces reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu optymalnego
 • Definicja Dymorfizm Co to jest występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt albo roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu, budowy i fizjologii
 • Definicja Funkcjonalny Dymorfizm Co to jest funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u nie

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Dymorfizm Funkcjonalny, Dymorfizm, Dostosowanie (Fitness), Dna, Derywacyjne Elektrownie Wodne, Deplazmoliza, Depolaryzacja, Dendrogram, Drewno Twarde, Dżuma co to jest.

Słownik Dymorfizm Funkcjonalny, Dymorfizm, Dostosowanie (Fitness co to znaczy.