Słownik drewno twarde denga krzyżówka co to znaczy.
Defosforylacja co znaczy Drzewo filogenetyczne krzyżówka Dendrogram co to jest Dysjunkcja zasięgu.

Definicje i słownik biologiczny na D

 • Definicja Twarde Drewno Biologia masy drzewnej otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Przeważnie za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych co znaczy.
 • Definicja Denga Biologia potencjalnie śmiertelna wirusowa dolegliwość odzwierzęca występująca u ludzi i nie wszystkich małp. Ma cechy gorączki krwotocznej krzyżówka.
 • Definicja Depolaryzacja Biologia obniżenie elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki co to jest.
 • Definicja Delecja Biologia typów spontanicznej mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA słownik.
 • Definicja Ozonowa Dziura Biologia Dziurą ozonową nazywa się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe czym jest.
 • Definicja A Haldane Dylemat Biologia uwagę na problem istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w co oznacza.
 • Definicja Skierowany Dobór Biologia bazuje na tym, iż usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega tłumaczenie.
 • Definicja Stabilizujący Dobór Biologia myszy domowych częste mutacje zmieniające barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie; widocznie dobór eliminuje mutanty i przykłady.
 • Definicja Dna Biologia wielkocząsteczkowe biopolimery zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie definicja.
 • Definicja Dyzenteria Biologia łaciny z gr., czerwonka) to ostra dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i encyklopedia.
 • Definicja Deksamfetamina Deksedryna Dekstroamfetamina Biologia deksedryna, deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o jak działa.
 • Definicja Wodne Elektrownie Derywacyjne Biologia elektrownie wodne to małe elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki czy jest.
 • Definicja Diploid Biologia zawierająca po dwa chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ pojęcie.
 • Definicja Lipidowa Dwuwarstwa Biologia dwuwarstwa lipidowa stanowi błonę albo część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej fosfolipidy). Jest ona fundamentem wyjaśnienie.
 • Definicja Genetyczny Dryf Biologia różnica w przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w opis.
 • Definicja Dobór zależny od częstości Biologia doborem apostatycznym. Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś informacje.
 • Definicja Deplazmoliza Biologia mechanizm odwrotny do plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z znaczenie.
 • Definicja Dugon Dugong Diugoń Biologia dugon) - jedyny przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w co znaczy.
 • Definicja Denitryfikacja Biologia mechanizm redukcji azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. Mechanizm ten jest krzyżówka.
 • Definicja Dobór przeciw różnym allelom Biologia allelom recesywnym – allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są co to jest.
 • Definicja Dymorfizm Biologia dimorphos: dwupostaciowy) - występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt albo roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu słownik.
 • Definicja Dżuma Biologia bakteryjna dolegliwość zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Dolegliwość ta spowodowana jest czym jest.
 • Definicja Płci Determinacja Biologia jest procesem występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką dany organizm wykształci, jest zależny co oznacza.
 • Definicja Rozrywający Dobór Biologia środowisko mozaikowe, zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np tłumaczenie.
 • Definicja Dwupienność Biologia mamy do czynienia w sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach przykłady.
 • Definicja Człowieka Dorastanie Biologia człowieka, to zdarzenie zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u definicja.
 • Definicja Diplont Biologia organizm diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W trakcie mejozy powstają gamety, które są encyklopedia.
 • Definicja Deoksyryboza Biologia odmiennie dezoksyryboza, pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast jak działa.
 • Definicja Drzewa Drzewo Biologia roślin, do której zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i czy jest.
 • Definicja Sztuczny Dobór Biologia spełnia człowiek wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na pojęcie.
 • Definicja Delecje Biologia kierujące do straty materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony wyjaśnienie.
 • Definicja Duplikacje Biologia dochodzi do utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż opis.
 • Definicja Fitness Dostosowanie Biologia poszczególnego genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i sukces reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu informacje.
 • Definicja Ptasia Dyrektywa Biologia to kolokwialna nazwa dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild znaczenie.
 • Definicja Detrytofagi Biologia detrytofagi, detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych co znaczy.
 • Definicja Dendrologia Biologia łaciny dendrum - drzewo, logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich krzyżówka.
 • Definicja Dendrymer Biologia wielokrotnie i bardzo często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej ogromnej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które co to jest.
 • Definicja Destruent Biologia destruenci to ekipa organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki słownik.
 • Definicja Funkcjonalny Dymorfizm Biologia funkcjonalny (dwukształtność funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do czym jest.
 • Definicja Mendla Prawo Drugie Biologia znane jako prawo niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po co oznacza.
 • Definicja Brzuszny Dur Biologia łacinie typhus abdominalis) jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną pałeczkami z ekipy Salmonella typhi i charakteryzująca się tłumaczenie.
 • Definicja Siarki Dwutlenek Biologia SO2) bezwodnik siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temp przykłady.
 • Definicja Zasięgu Dysjunkcja Biologia przerwa pomiędzy obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony obszarowo chrakter (dysjunkcja lokalna definicja.
 • Definicja Dendrogram Biologia diagram w kształcie drzewa ukazujący związki między wybranymi elementami opierając się na przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest encyklopedia.
 • Definicja Filogenetyczne Drzewo Biologia filogenetyczne (także: filogram, drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i jak działa.
 • Definicja Defosforylacja Biologia procesem odwrotnym do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego czy jest.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Defosforylacja co znaczy Drzewo filogenetyczne krzyżówka Dendrogram co to jest Dysjunkcja zasięgu słownik Dwutlenek siarki czym jest Dur brzuszny co oznacza. co to jest.

Słownik Drewno twarde co znaczy Denga krzyżówka Depolaryzacja co to jest co to znaczy.