Słownik biotop biomasa białaczka co to znaczy.
Biotop, Biomasa, Białaczka (Fitopatologia), Bionika, Bioindykacja, Biogaz, Białka Adhezyjne.

Definicje i słownik biologiczny na B

 • Definicja Ballochoria Biologia Ballochoria - to sposób rozsiewania nasion (diaspor) dzięki systemów eksplozyjnych co to jest.
 • Definicja Barochoria Biologia ze sposobów rozprzestrzeniania nasion roślin, opierający na swobodnym spadaniu nasion z rośliny na ziemię (na przykład żołędzie z dębu definicja.
 • Definicja Biomatematyka Biologia dziedziną z pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się postępem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki co znaczy.
 • Definicja Oddechowe Barwniki Biologia substancje białkowe występujące w pierwszej kolejności u zwierząt, których funkcją jest transport tlenu. Są one rozpuszczone w płynie słownik.
 • Definicja Bental Biologia Bental - region dna zbiornika wodnego, charakteryzujący się specyficznym składem gatunkowym (bentos)Treść hasła pochodzi z Wikipedi znaczenie.
 • Definicja Bentos Biologia organizmów: roślinnych (fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlajacych dno zbiorników wodnych (bental). Skład gatunkowy i liczebność czym jest.
 • Definicja Benzfetamina Biologia Benzyl-N,a-dimetylobenzeneetanamina (C17H21N) - lek odchudzający z gatunku fenetylamin o działaniu stymulującym, sprzedawany w stanach co to jest.
 • Definicja Białka Biologia polipeptyd a więc polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Synteza białek dzieje się w szczególnych organellach definicja.
 • Definicja Mhc Białka Biologia histocompatibility complex, kluczowy kompleks zgodności tkankowej) nazywane także HLA (Human leucocite antigens, ludzkie antygeny co znaczy.
 • Definicja Bioakustyka Biologia Bioakustyka, dział zajmujący się wpływem fal akustycznych na organizmy żywe słownik.
 • Definicja Biocenoza Biologia życie i koinos - wspólny) to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków znaczenie.
 • Definicja Bioetyka Biologia Bioetyka (z angielskiego: bioethics) - dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie czym jest.
 • Definicja Biofilm Biologia trójwymiarowa kolonia bakterii zawartych w macierzy zewnątrzkomórkowych polimerów wykazujących umiejętność adhezji do powierzchni stałych i co to jest.
 • Definicja Biohacker Biologia stosowany dla ustalenia osoby eksperymentującej z DNA i innymi aspektami genetyki, zazwyczaj poza laboratoriami akademickimi, rządowymi definicja.
 • Definicja Biologia Biologia edukacja przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można wykorzystać ustalenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu co znaczy.
 • Definicja Molekularna Biologia Biologia molekularna to tematyka edukacji zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Innymi słowami, bada w jaki sposób funkcjonowanie słownik.
 • Definicja Gatunku Koncepcja Biologiczna Biologia w okresie i przestrzeni. Szeroko rozprzestrzenione gatunki mogą obejmować populacje leżące na krańcach zasięgów i zachowujące się w znaczenie.
 • Definicja Blastocel Biologia angielskiego: blastocel) - jama blastuli wypełniona płynem, pojawiająca się w rezultacie bruzdkowania. Jama ciała powstała w procesie czym jest.
 • Definicja Błona Biologia zwykle lokalnie płaska struktura oddzielająca dwa środowiska. Gdyż błony są funkcjonalnie barierami pomiędzy etapami fizycznymi i mają co to jest.
 • Definicja Jądrowa Błona Biologia otoczka jądrowa, podwójna błona białkowo-lipidowa odgraniczająca wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy. Struktura błony jest utrzymywana definicja.
 • Definicja Komórkowa Błona Biologia błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów i białek, z których nie co znaczy.
 • Definicja Mitochondrialna Błona Biologia mitochondrium jest gładka, błona wewnętrzna - pofałdowana tworząca tak zwany grzebienie, po to by utworzyć więcej miejsca do wytwarzania słownik.
 • Definicja Borelioza Biologia dolegliwość z Lyme, krętkowica kleszczowa, dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi znaczenie.
 • Definicja Bruceloza Biologia Brucellosis) albo (z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków czym jest.
 • Definicja Bulwa Biologia podziemna nie wszystkich roślin (na przykład ziemniak, burak, cebula) albo forma korzenia (na przykład dalia). Jej zadaniem jest co to jest.
 • Definicja Bunyaviridae Buniawirusy Biologia Buniawirusy (z łaciny Bunyaviridae) - rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami definicja.
 • Definicja Biosfera Biologia Biosfera (zobacz bio) - strefa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez organizmy żywe.Treść hasła pochodzi z Wikipedi co znaczy.
 • Definicja Beztkankowce Biologia Beztkankowce - podkrólestwo w obrębie królestwie zwierząt, grupuje zwierzęta, które w swoim rozwoju nie wykształciły tkanek słownik.
 • Definicja Biwalent Biologia homologicznych chromosomów w momencie ich koniugacji w trakcie I podziału mejotycznego.Liczba biwalentów odpowiada połowie liczby znaczenie.
 • Definicja Baramin Biologia terminologii kreacjonistycznej stworzony rodzaj. Baramin w założeniu ma być w kreacjonizmie przykładem podstawowej jednostki systematycznej czym jest.
 • Definicja Busz Biologia roślinne, charakterystyczne dla suchych obszarów podzwrotnikowych, raczej południowej Afryki, Australii (lokalne ustalenie scrub), w co to jest.
 • Definicja Błonica Biologia Dolegliwość zakaźna, najcześciej występująca u dzieci, spowodowana poprzez maczugowiec błonicy (z łaciny Corynebacterium diphteriae definicja.
 • Definicja Blaszki Brzeg Biologia Odznacza się liście całobrzegie, karbowane, faliste, ząbkowane, piłkowane, dwukrotnie piłkowane, przęsione, kolczaste i inne co znaczy.
 • Definicja Butwienie Biologia Butwienie - rozkład szczątek roślinnych wywołane działaniem bakterii i grzybów w obecności tlenu słownik.
 • Definicja Blastochoria Biologia sposób rozsiewania nasion opierający na wzroście pędu nasiennego na długość i pozostawianiu nasion w pewnej odległości od rośliny znaczenie.
 • Definicja Briologia Biologia Briologia - (gr. bryon mech + logos edukacja) edukacja o mszakach czym jest.
 • Definicja Biotyp Biologia Biotyp - ekipa organizmów albo wirusów o takim samym genomie co to jest.
 • Definicja Biologiczna Błona Biologia odmiennie biomembrana, kompleks białkowo-lipidowy będący jedną z fundamentalnych struktur budowy komórki organizmów prokariotycznych i definicja.
 • Definicja Biodegradacja Biologia bios - życie, z łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki co znaczy.
 • Definicja Bielmo Biologia zwanyendosperm) - triploidalna (3n) tkanka miękiszowa w nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w czasie procesu podwójnego słownik.
 • Definicja Biom Biologia o jednakowym klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i specjalnym świecie zwierzęcym . Typ roślinności biomu jest charakterystyczny znaczenie.
 • Definicja Bioinformatyka Biologia Bioinformatyka jest dziedziną zajmującą się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów biologicznych czym jest.
 • Definicja Asymilacyjne Fotosyntetyczne Barwniki Biologia fotosyntetyczne (asymilacyjne) - barwne związki chemiczne pełniące najważniejszą rolę w procesie fotosyntezy. Odznacza się trzy kluczowe co to jest.
 • Definicja Biocybernetyka Biologia dział cybernetyki zajmujący się badaniem mechanizmów sterowania w układach biologicznych i sprzężeń między tymi procesami a środowiskiem definicja.
 • Definicja Lato Babie Biologia pajęcze, które w pogodne dni jesienne unoszą się w powietrzu. Na tych cienkich nitkach pająki, które je uprzędły, przenoszą się na większe co znaczy.
 • Definicja Adhezyny Adhezyjne Białka Biologia odmiennie adhezyny - białka uczestniczące w przyleganiu komórek do siebie. 1. W organizmach wielokomórkowych to są białka należące do słownik.
 • Definicja Biogaz Biologia wytwór fermentacji związków pochodzenia organicznego (na przykład ścieki i odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno znaczenie.
 • Definicja Bioindykacja Biologia sposób ocena stanu środowiska, poziomu zanieczyszczeń, opierając się na badania reakcji organizmów żywych stenotypowych (organizmów czym jest.
 • Definicja Bionika Biologia zajmująca się wykorzystywaniem mechanizmów biologicznych w technice (w szczególności w automatyce) i budowaniem urządzeń technicznych na co to jest.
 • Definicja Fitopatologia Białaczka Biologia Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego barwnika - chloroplastu definicja.
 • Definicja Biomasa Biologia termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym co znaczy.
 • Definicja Biotop Biologia zamieszkały poprzez organizmy żywe o tych samych albo bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie w odniesieniu tylko abiotycznych słownik.

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Biotop, Biomasa, Białaczka (Fitopatologia), Bionika, Bioindykacja, Biogaz, Białka Adhezyjne, Adhezyny, Babie Lato, Biocybernetyka, Barwniki Fotosyntetyczne co to jest.

Słownik Biotop, Biomasa, Białaczka (Fitopatologia), Bionika co to znaczy.