biotop biomasa białaczka co to znaczy
Biotop, Biomasa, Białaczka (Fitopatologia), Bionika, Bioindykacja, Biogaz, Białka Adhezyjne.

Definicje i słownik biologiczny na B

 • Definicja Ballochoria Co to jest Ballochoria - to sposób rozsiewania nasion (diaspor) dzięki systemów eksplozyjnych
 • Definicja Barochoria Co to jest rozprzestrzeniania nasion roślin, opierający na swobodnym spadaniu nasion z rośliny na ziemię (na przykład żołędzie z dębu).Treść hasła
 • Definicja Biomatematyka Co to jest pogranicza biologii i matematyki, zajmującą się postępem metod matematycznych na potrzeby biologii i zastosowaniem matematyki do badań
 • Definicja Oddechowe Barwniki Co to jest białkowe występujące w pierwszej kolejności u zwierząt, których funkcją jest transport tlenu. Są one rozpuszczone w płynie celomy
 • Definicja Bental Co to jest Bental - region dna zbiornika wodnego, charakteryzujący się specyficznym składem gatunkowym (bentos)Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Bentos Co to jest fitobentos) i zwierzęcych (zoobentos) zasiedlajacych dno zbiorników wodnych (bental). Skład gatunkowy i liczebność bentosu zależy od
 • Definicja Benzfetamina Co to jest dimetylobenzeneetanamina (C17H21N) - lek odchudzający z gatunku fenetylamin o działaniu stymulującym, sprzedawany w stanach zjednoczonych
 • Definicja Białka Co to jest polimer aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi. Synteza białek dzieje się w szczególnych organellach komórkowych zwanych
 • Definicja Mhc Białka Co to jest complex, kluczowy kompleks zgodności tkankowej) nazywane także HLA (Human leucocite antigens, ludzkie antygeny leukocytalne) Geny kodujące
 • Definicja Bioakustyka Co to jest Bioakustyka, dział zajmujący się wpływem fal akustycznych na organizmy żywe
 • Definicja Biocenoza Co to jest wspólny) to naturalny zespół populacji organizmów żywych danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, lecz powiązanych ze
 • Definicja Bioetyka Co to jest Bioetyka (z angielskiego: bioethics) - dział etyki zajmujący się zagadnieniami etycznymi w biologii i medycynie
 • Definicja Biofilm Co to jest bakterii zawartych w macierzy zewnątrzkomórkowych polimerów wykazujących umiejętność adhezji do powierzchni stałych i do siebie nawzajem
 • Definicja Biohacker Co to jest ustalenia osoby eksperymentującej z DNA i innymi aspektami genetyki, zazwyczaj poza laboratoriami akademickimi, rządowymi albo
 • Definicja Biologia Co to jest układach fizyko-chemicznych, do których można wykorzystać ustalenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym
 • Definicja Molekularna Biologia Co to jest edukacji zajmująca się biologią na poziomie molekularnym. Innymi słowami, bada w jaki sposób funkcjonowanie organizmów uwarunkowane jest
 • Definicja Gatunku Koncepcja Biologiczna Co to jest przestrzeni. Szeroko rozprzestrzenione gatunki mogą obejmować populacje leżące na krańcach zasięgów i zachowujące się w relacji do innych
 • Definicja Blastocel Co to jest jama blastuli wypełniona płynem, pojawiająca się w rezultacie bruzdkowania. Jama ciała powstała w procesie gastrulacji poprzez wpuklenie
 • Definicja Błona Co to jest struktura oddzielająca dwa środowiska. Gdyż błony są funkcjonalnie barierami pomiędzy etapami fizycznymi i mają skończoną objętość
 • Definicja Jądrowa Błona Co to jest podwójna błona białkowo-lipidowa odgraniczająca wnętrze jądra komórkowego od cytoplazmy. Struktura błony jest utrzymywana pomiędzy innymi
 • Definicja Komórkowa Błona Co to jest oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów i białek, z których nie wszystkie są
 • Definicja Mitochondrialna Błona Co to jest gładka, błona wewnętrzna - pofałdowana tworząca tak zwany grzebienie, po to by utworzyć więcej miejsca do wytwarzania energii. W
 • Definicja Borelioza Co to jest krętkowica kleszczowa, dolegliwość zakaźna spowodowana poprzez bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii
 • Definicja Bruceloza Co to jest z łaciny Abortus epizooticus) - to jest przewlekła, zakaźna i zaraźliwa bakteryjna dolegliwość różnych gatunków zwierząt domowych i dzikich
 • Definicja Bulwa Co to jest roślin (na przykład ziemniak, burak, cebula) albo forma korzenia (na przykład dalia). Jej zadaniem jest gromadzenie zapasów na zimę.Treść
 • Definicja Bunyaviridae Buniawirusy Co to jest Buniawirusy (z łaciny Bunyaviridae) - rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami
 • Definicja Biosfera Co to jest Biosfera (zobacz bio) - strefa kuli ziemskiej zamieszkana poprzez organizmy żywe.Treść hasła pochodzi z Wikipedi
 • Definicja Beztkankowce Co to jest Beztkankowce - podkrólestwo w obrębie królestwie zwierząt, grupuje zwierzęta, które w swoim rozwoju nie wykształciły tkanek
 • Definicja Biwalent Co to jest chromosomów w momencie ich koniugacji w trakcie I podziału mejotycznego.Liczba biwalentów odpowiada połowie liczby chromosomów normalnej
 • Definicja Baramin Co to jest kreacjonistycznej stworzony rodzaj. Baramin w założeniu ma być w kreacjonizmie przykładem podstawowej jednostki systematycznej. Do
 • Definicja Busz Co to jest charakterystyczne dla suchych obszarów podzwrotnikowych, raczej południowej Afryki, Australii (lokalne ustalenie scrub), w mniejszej skali
 • Definicja Błonica Co to jest najcześciej występująca u dzieci, spowodowana poprzez maczugowiec błonicy (z łaciny Corynebacterium diphteriae). Kluczowym faktorem
 • Definicja Blaszki Brzeg Co to jest Odznacza się liście całobrzegie, karbowane, faliste, ząbkowane, piłkowane, dwukrotnie piłkowane, przęsione, kolczaste i inne
 • Definicja Butwienie Co to jest Butwienie - rozkład szczątek roślinnych wywołane działaniem bakterii i grzybów w obecności tlenu
 • Definicja Blastochoria Co to jest nasion opierający na wzroście pędu nasiennego na długość i pozostawianiu nasion w pewnej odległości od rośliny macierzystej.Treść hasła
 • Definicja Briologia Co to jest Briologia - (gr. bryon mech + logos edukacja) edukacja o mszakach
 • Definicja Biotyp Co to jest Biotyp - ekipa organizmów albo wirusów o takim samym genomie
 • Definicja Biologiczna Błona Co to jest biomembrana, kompleks białkowo-lipidowy będący jedną z fundamentalnych struktur budowy komórki organizmów prokariotycznych i
 • Definicja Biodegradacja Co to jest łaciny degradatio - obniżenie) to biochemiczny rozkład związków organicznych poprzez organizmy żywe (bakterie, pierwotniaki, promieniowce
 • Definicja Bielmo Co to jest triploidalna (3n) tkanka miękiszowa w nasionach roślin okrytonasiennych powstająca w czasie procesu podwójnego zapłodnienia po połączeniu
 • Definicja Biom Co to jest klimacie, charakterystycznej szacie roślinnej i specjalnym świecie zwierzęcym . Typ roślinności biomu jest charakterystyczny, aczkolwiek
 • Definicja Bioinformatyka Co to jest Bioinformatyka jest dziedziną zajmującą się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów biologicznych
 • Definicja Asymilacyjne Fotosyntetyczne Barwniki Co to jest barwne związki chemiczne pełniące najważniejszą rolę w procesie fotosyntezy. Odznacza się trzy kluczowe ekipy barwników
 • Definicja Biocybernetyka Co to jest zajmujący się badaniem mechanizmów sterowania w układach biologicznych i sprzężeń między tymi procesami a środowiskiem.Treść hasła pochodzi
 • Definicja Lato Babie Co to jest pogodne dni jesienne unoszą się w powietrzu. Na tych cienkich nitkach pająki, które je uprzędły, przenoszą się na większe odległości
 • Definicja Adhezyny Adhezyjne Białka Co to jest białka uczestniczące w przyleganiu komórek do siebie. 1. W organizmach wielokomórkowych to są białka należące do nadrodziny białek
 • Definicja Biogaz Co to jest fermentacji związków pochodzenia organicznego (na przykład ścieki i odpady komunalne, odchody zwierzęce, odpady przemysłu rolno-spożywczego
 • Definicja Bioindykacja Co to jest środowiska, poziomu zanieczyszczeń, opierając się na badania reakcji organizmów żywych stenotypowych (organizmów wskażnikowych) na zmiany
 • Definicja Bionika Co to jest wykorzystywaniem mechanizmów biologicznych w technice (w szczególności w automatyce) i budowaniem urządzeń technicznych na wzór organizmów
 • Definicja Fitopatologia Białaczka Co to jest Białaczka (u roślin) - całkowity zanik zielonego barwnika - chloroplastu
 • Definicja Biomasa Co to jest rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym definicją rozumie
 • Definicja Biotop Co to jest organizmy żywe o tych samych albo bardzo zbliżonych wymaganiach życiowych. Pierwotnie w odniesieniu tylko abiotycznych przedmiotów

Chemia, fizyka i biologia - co to jest, znaczenie

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami. Zastosowanie i informacje o definicjach z przedmiotu biologia, chemia i fizyka. Gotowe rozwiązania i wzory.

Definicja Biotop, Biomasa, Białaczka (Fitopatologia), Bionika, Bioindykacja, Biogaz, Białka Adhezyjne, Adhezyny, Babie Lato, Biocybernetyka, Barwniki Fotosyntetyczne co to jest.

Słownik Biotop, Biomasa, Białaczka (Fitopatologia), Bionika co to znaczy.