wzór strukturalny wzór co to znaczy
Wzór Strukturalny, Wzór Elementarny, Wysalanie, Wypieranie, Wymiana Jonowa, Wydajność Procesu.

Definicje chemiczne na W

 • Co znaczy Mohra Hydrostatyczna Waga Co to jest Zawieszony na ramieniu wagi ciężarek zanurzamy w cieczy wzorcowej o znanej gęstości (np. w wodzie) i pokrętłem regulacyjnym tarujemy wagę
 • Co znaczy Analityczna Waga Co to jest waga reagująca na różnice masy mniejsze niż 1 mg
 • Co znaczy Apteczna Waga Co to jest waga techniczna o czułości 10 mg
 • Co znaczy Kwas Walerianowy Co to jest kwas butanokarboksylowy C4 H9 COOH, występuje w korzeniu kozłka lekarskiego (Valeriana officinalis
 • Co znaczy Walina Co to jest kwas α-aminowalerianowy; aminokwas występujący w białkach
 • Co znaczy Wanilina Co to jest związek nadający zapach wanilii (Vanilla planifolia ); aromatyczny związek o funkcji fenolu i aldehydu
 • Co znaczy Chlorowane Wapno Co to jest przepuszczania gazowego chlorowodoru nad wapnem gaszonym (Ca(OH)2 ). Głównym składnikiem jest CaOCl2 . Jest silnym środkiem utleniającym
 • Co znaczy Gaszone Wapno Co to jest zwyczajowa, wywodząca się z metody otrzymywania: kamień wapienny CaCO3 podczas ogrzewania przechodzi w CaO (z wydzieleniem CO2 ), który
 • Co znaczy Palone Wapno Co to jest CaO, tlenek wapnia, otrzymywany m.in. przez prażenie ("palenie") węglanu wapnia: CaCO3 ——> CaO + CO2
 • Co znaczy Wartościowość Co to jest jednowartościowego pierwiastka, którą jest w stanie przyłączyć w danym związku atom opisywanego pierwiastka
 • Co znaczy Normalne Warunki Co to jest temperatura 273K i ciśnienie 1013 hPa (0°C i 1 atm
 • Co znaczy Standardowe Warunki Co to jest temperatura 25°C i ciśnienie 1 atm
 • Co znaczy Wazelin Co to jest jednorodna mieszanina stałych i ciekłych nasyconych węglowodorów, produkt przeróbki ropy naftowej
 • Co znaczy Wersenian Co to jest wersenian dwusodowy, wersenian sodu, sól dwusodowa kwasu wersenowego (EDTA
 • Co znaczy Aktywny Węgiel Co to jest otrzymana przez prażenie produktów naturalnych (np. drewna). Charakteryzuje się dużą powierzchnią aktywną i służy jako doskonały adsorbent
 • Co znaczy Kwaśny Węglan Co to jest sól kwasu węglowego H2 CO3 , w którym tylko jeden wodór został zobojętniony (zastąpiony metalem), np. NaHCO3
 • Co znaczy Węgliki Co to jest metali, najbardziej znany węglik wapnia (CaC2 - karbid), ważne związki z tej grupy to również karborund - SiC, węglik boru - B4 C (o
 • Co znaczy Węglowodany Co to jest historyczna nazwa grupy cukrów o ogólnym wzorze (CH2 O)n , co sugerowało, że są to związki węgla i wody
 • Co znaczy Węglowodory Co to jest związki organiczne zbudowane z węgla i wodoru, nasycone i nienasycone, liniowe, rozgałęzione i cykliczne oraz aromatyczne
 • Co znaczy Kwas Węglowy Co to jest bardzo słaby kwas powstający w niewielkich ilościach podczas rozpuszczania CO2 w wodzie, H2 CO3
 • Co znaczy Chemiczne Wiązanie Co to jest wiążąca dwa atomy. Charakter tej siły jest różny i najczęściej niejednorodny. Podstawowa klasyfikacja wyróżnia parę typów wiązań, wiązania
 • Co znaczy Peptydowe Wiązanie Co to jest związkach aminokwasów (peptydach, polipeptydach, białkach), łączące poszczególne aminokwasy w reakcji kondensacji zachodzącej z udziałem
 • Co znaczy Wodorowe Wiązanie Co to jest wiązaniem atomowym a oddziaływaniem międzycząsteczkowym. Występuje między atomem wodoru (stąd nazwa) podstawionym przy atomie silnie
 • Co znaczy Widmo Co to jest wielkości absorpcji bądź emisji promieniowania (najczęściej elektromagnetycznego: UV, widzialne, podczerwień, rentgenowskie) w funkcji
 • Co znaczy Wilgotność Co to jest zawartość pary wodnej w powietrzu, wyrażona w procentach zawartości pary wodnej w powietrzu w stanie nasycenia w danej temperaturze (100
 • Co znaczy Kwas Winowy Co to jest kwas dwuhyroksybursztynowy, optycznie czynny, ze względu na swą symetrię występuje także w formie optycznie nieczynnego  -winowego
 • Co znaczy Witaminy Co to jest pochodzących z różnych grup chemicznych i o bardzo różnych właściwościach chemicznych, będących biokatalizatorami koniecznymie do
 • Co znaczy Amoniakalna Woda Co to jest wodorotlenku amonu NH4 OH (tylko nikła część rozpuszczonego amoniaku daje wodorotlenek, większośc wystepuje w postaci uwodnionego amoniaku
 • Co znaczy Ciężka Woda Co to jest zastąpiły atomy deuteru (D2 O; 2 H2 O). Jeden z nielicznych przypadków gdy zmiana izotopu pierwiastka powoduje znaczące zmiany w
 • Co znaczy Wodorki Co to jest mniej elektroujemnych od wodoru. Wodorki stanowią wyjątek, kiedy wartościowość (stopień utlenienia) wodoru przyjmujemy z -1 a nie +1 jak
 • Co znaczy Wodorotlenki Co to jest utworzeniem jonu OH- , lub reagujące z kwasami z utworzeniem z grupy OH i wodoru kwasu - wody i przyłączeniem reszty kwasowej
 • Co znaczy Rodniki Wolne Co to jest wiązania kowalencyjnego, posiada niesparowany elektron, elektrycznie obojętne ale bardzo reaktywne. Często powstają pod wpływem
 • Co znaczy Woski Co to jest skomplikowanej budowie, głównie estry wyższych kwasów tłuszczowych i wyższych alkoholi oraz czyste kwasy i alkohole, ketony, etery i
 • Co znaczy Synteza Wöhlera Co to jest historyczna, pierwsza synteza związku organicznego (mocznika) z substratów nieorganicznych (1828 rok
 • Co znaczy Wskaźnik Co to jest określonych warunkach swoje właściwości fizyczne (najczęściej barwę) i służąca do określania np. końca miareczkowania czy przybliżonej
 • Co znaczy Współstrącanie Co to jest krystalizujących z roztworu innymi substancjami obecnymi w roztworze, najczęściej spowodowane zjawiskiem adsorpcji zanieczyszczeń na
 • Co znaczy Wybuch Co to jest rozwijająca się lawinowo i prowadząca do powstania w bardzo krótkim czasie dużej ilości produktów gazowych i wysokiej temperatury, a tym
 • Co znaczy Procesu Wydajność Co to jest w praktyce ilości produktu, do ilości, którą teoretycznie można by otrzymać, gdyby reakcja przebiegała całkowicie zgodnie z równaniem
 • Co znaczy Jonowa Wymiana Co to jest proces zachodzący na jonitach, polegający na zastępowaniu jonów jonitu (np. H+ ) jonami przepuszczanego przez jonit roztworu (np. Ca2
 • Co znaczy Wypieranie Co to jest związku jonu "słabszego" jonem silniejszym. Przykładem może być wypieranie metali szlachetnych z ich soli przez metale
 • Co znaczy Wysalanie Co to jest koloidalnego poprzez dodanie roztworu silnego elektrolitu i zniszczenie tym sposobem ochronnej warstwy miceli koloidalnej
 • Co znaczy Elementarny Wzór Co to jest podaje tylko wzajemny stosunek ilości atomów danego pierwiastka w cząsteczce, nic nie mówi o jej rzeczywistej budowie ani składzie
 • Co znaczy Strukturalny Wzór Co to jest wzór określający sposób powiązania atomów wchodzących w skład cząsteczki

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Wzór Strukturalny, Wzór Elementarny, Wysalanie, Wypieranie, Wymiana Jonowa, Wydajność Procesu, Wybuch, Współstrącanie, Wskaźnik, Wöhlera Synteza, Woski, Wolne co to znaczy.

Słownik Wzór Strukturalny, Wzór Elementarny, Wysalanie, Wypieranie co to jest.