punkt potrójny punkt co to znaczy
Punkt Potrójny, Punkt Izoelektryczny, Przegrupowanie, Promieniowanie Jonizujące, Promieniotwórczość.

Definicje chemiczne na P

 • Co znaczy Kwas Palmitynowy Co to jest należący do grupy wyższych kwasów tłuszczowych nasycony kwas C15 H31 COOH
 • Co znaczy Uniwersalny Papierek Co to jest wskaźników pH; zwilżony roztworem badanym wskazuje w przybliżeniu wartość jego pH, przyjmując zabarwienie, które porównuje się ze skalą
 • Co znaczy Parafina Co to jest nasyconych, o długich łańcuchach. Zawartość związków rozgałęzionych i o krótszych łańcuchach charakteryzuje parafinę ciekłą, parafina stała
 • Co znaczy Pasywacja Co to jest polegająca na wytworzeniu na powierzchni metalu cieniutkiej warstewki niereaktywnego związku, najczęściej tlenku (powierzchnie oksydowane
 • Co znaczy Zakaz Pauliego Co to jest reguła, mówiąca, że w atomie nie mogą istnieć dwa elektrony o jednakowych wszystkich czterech więcej
 • Co znaczy Elektroujemności Skala Paulinga Co to jest zdolność atomu danego pierwiastka do przyciągania elektronu wiązania chemicznego. Najmniej elektroujemne metale mają elektroujemność rzędu
 • Co znaczy Pektyny Co to jest wysokocząsteczkowych policukrów i zestryfikowanych kwasów cukrowych. Z sokiem owoców tworzą żele (bezżelatynowe galaretki owocowe
 • Co znaczy Pentozy Co to jest cukry proste o 5 atomach tlenu w cząsteczce, nie ulegają fermentacji alkoholowej (arabinoza, ryboza
 • Co znaczy Pepsyna Co to jest enzym soku żołądkowego, konieczny do prawidłowego trawienia białek pokarmowych
 • Co znaczy Peptydy Co to jest produkty kondensacji α-aminokwasów, oligomery białkowe, zawierają wiązanie peptydowe charakterystyczne dla białek (reakcja biuretowa
 • Co znaczy Perhydrol Co to jest 30% roztwór nadtlenku wodoru
 • Co znaczy Ph Co to jest wartości równy logarytmowi dziesiętnemu  z odwrotności wartości molowego stężenia jonów wodorowych w roztworze. Dla obojętnej wody w temp
 • Co znaczy Piana Co to jest układ dyspersyjny, gaz rozproszony w cieczy
 • Co znaczy Pierwiastek Co to jest zbiór atomów o takiej samej wartości liczby atomowej
 • Co znaczy Fosforu Pięciotlenek Co to jest cząsteczkach P4 O10 ); bezwodnik kwasu fosforowego, silnie higroskopijny, jeden z lepszych środków suszących stosowanych w eksykatorach; z
 • Co znaczy Pipeta Co to jest odmierzania objętości, najczęściej w postaci kalibrowanej rurki, często z dodatkowym zbiorniczkiem. Nazwa stosowana także dla wielu różnych
 • Co znaczy Piroliza Co to jest proces rozkładu pod wpływem ciepła
 • Co znaczy Piryt Co to jest surowiec do syntezy kwasu siarkowego: (4FeS2 + 15O2 = 2Fe2 O3 + 8SO3 ) powstałe w procesie tzw. wypałki pirytowe używane są do otrzymywania
 • Co znaczy Plazma Co to jest gaz zjonizowany całkowicie (wolne jądra atomowe i elektrony) w temperaturach rzędu dziesiątek tysięcy kelwinów
 • Co znaczy Elektrofilowe Podstawienie Co to jest czynnik "atakujący" ma duże powinowactwo do elektronów i w "atakowanej" cząsteczce szuka miejsc z ładunkiem ujemnym (np
 • Co znaczy Nukleofilowe Podstawienie Co to jest czynnik "atakujący" ma charakter anionu i w "atakowanej" cząsteczce szuka miejsc z ładunkiem dodatnim (np. zasadowa
 • Co znaczy Azotu Podtlenek Co to jest N2 O, gaz podtrzymujący spalanie łatwopalnych materiałów, stosowany czasem do niewielkich znieczuleń, znany jako gaz rozweselający
 • Co znaczy Polarymetr Co to jest skręcenia płaszczyzny światła spolaryzowanego przez roztwory związków optycznie czynnych. Może służyć np. do oznaczania zawartości
 • Co znaczy Winylu Polichlorek Co to jest polimeryzację chlorku winylu:  CH2 =CH-Cl, niepalny, odporny chemicznie o bardzo szerokich zastosowaniach praktycznych
 • Co znaczy Polietylen Co to jest polimer otrzymany przez polimeryzację etylenu CH2 =CH2
 • Co znaczy Polikondensacja Co to jest polimeryzacja przebiegająca z wydzieleniem prostych produktów ubocznych np. wody lub CO2
 • Co znaczy Polimery Co to jest jednakowych cząsteczek - monomerów (czasem do polimeryzacji używamy dwóch-trzech różnych cząsteczek, mówimy wówczas o kopolimerach) w
 • Co znaczy Polimorfizm Co to jest zjawisko występowania substancji w kilku odmianach krystalizacyjnych (o różnej budowie kryształów
 • Co znaczy Polipeptydy Co to jest cząsteczek aminokwasów wiązaniami peptydowymi, związki kolejnego stopnia powstawania białek (aminokwasy - peptydy - polipeptydy - białka
 • Co znaczy Polistyren Co to jest polimer otrzymany przez polimeryzację styrenu - fenyloetenu (C6 H5 )-CH=CH2 . Płyty piankowe o nazwie styropian są odmianą polistyrenu
 • Co znaczy Elektrody Potencjał Co to jest wartości potencjału jest niemożliwe (podobnie jak np. bezwzględnej wysokości), za potencjał elektrody przyjmujemy potencjał redoks
 • Co znaczy Jonizacyjny Potencjał Co to jest najniższe napięcie pola elektrycznego wyrażone w woltach (V) potrzebne do oderwania elektronu walencyjnego z atomu
 • Co znaczy Powietrze Co to jest powietrza wynosi około 29, skład objętościowy: 78 % N2 ; 21 % O2 ; 1% Ar (skład wagowy: 75,5% N2 ; 23,2% O2 ; 1,3% Ar
 • Co znaczy Pary Prężność Co to jest od składu cieczy i temperatury. W identycznej temperaturze ciecze bardziej lotne (eter, aceton) wykazują wyższą prężność pary niż ciecze
 • Co znaczy Pierwiastków Promieniotwórczość Co to jest ciężkiego jądra atomowego, w wyniku którego następuje wypromieniowanie promieni 4 α2+ (jądra helu), β- (elektrony), β+ (pozytony) i
 • Co znaczy Jonizujące Promieniowanie Co to jest rentgenowskie, γ) lub korpuskularne (α, β), które przechodząc przez materię jonizuje cząsteczki na drodze swojego przejścia (więcej
 • Co znaczy Przegrupowanie Co to jest zmienia się budowa cząsteczki (inny wzór strukturalny), nie ulega natomiast zmianie jej skład pierwiastkowy (identyczny wzór sumaryczny
 • Co znaczy Izoelektryczny Punkt Co to jest jednocześnie kwasem i zasadą (np. aminokwasy) nie migruje w polu elektrycznym. W jednakowym stopniu ulegając dysocjacji kwasowej (odłączają
 • Co znaczy Potrójny Punkt Co to jest temperatury i ciśnienia, określający stan układu jednoskładnikowego, w którym istnieją obok siebie wszystkie trzy fazy: gazowa, ciekła i

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Punkt Potrójny, Punkt Izoelektryczny, Przegrupowanie, Promieniowanie Jonizujące, Promieniotwórczość Pierwiastków, Prężność Pary, Powietrze, Potencjał co to znaczy.

Słownik Punkt Potrójny, Punkt Izoelektryczny, Przegrupowanie co to jest.