tyndalla zjawko twardość wody co to znaczy
Tyndalla Zjawisko, Twardość Wody, Twardość, Tryt, Tryptofan, Trotyl, Toluen, Tollensa Odczynnik.

Definicje chemiczne na T

 • Co znaczy Tio Co to jest przedrostek mówiący o obecności w cząsteczce siarki dwuwartościowej, zastępującej atomy tlenu: tioalkohol, tiosiarczan, tiofenol
 • Co znaczy Terpeny Co to jest łańcuchowe oraz ich pochodne wodorotlenowe, o budowie "modułowej" (C10 H16 )x ;  gdzie x = 1; 1,5 (seskwiterpeny, "półtora
 • Co znaczy Talk Co to jest minerał, główne składniki to magnez i krzem, tłusty w dotyku proszek używany w kosmetyce
 • Co znaczy Tautomeria Co to jest związek występuje w dwóch izomerycznych odmianach, będących w stanie równowagi względem siebie.(więcej
 • Co znaczy Krytyczna Temperatura Co to jest temperatura, powyżej której nie można skroplić danego gazu
 • Co znaczy Topnienia Temperatura Co to jest ciało stałe przechodzi w stan ciekły, wartość charakterystyczna dla danego związku. Temperatura, w której energia kinetyczna cząsteczek
 • Co znaczy Wrzenia Temperatura Co to jest pary tej cieczy jest równa ciśnieniu panującemu nad jej powierzchnią. Wówczas ciecz paruje nie tylko powierzchnią, ale całą objętością
 • Co znaczy Witalistyczna Teoria Co to jest substancji organicznych konieczna jest specjalna, metafizyczna siła życiowa (vis vitalis ). Dokonana w roku 1828 przez Wöhlera synteza
 • Co znaczy Termostat Co to jest urządzenie do automatycznej stabilizacji temperatury, najczęściej układ grzałki i chłodnicy
 • Co znaczy Tlenki Co to jest Ze względu na swą elektroujemność i budowę atomu w prawie wszystkich połączeniach tlen występuje na -2 stopniu utlenienia. Wyjątkami są
 • Co znaczy Tłuszcz Co to jest kwasów tłuszczowych (glicerydów). Zawierające nasycone kwasy tłuszczowe są ciałami stałymi, te które zawierają kwasy tłuszczowe nienasycone
 • Co znaczy Odczynnik Tollensa Co to jest azotanu srebra (AgNO3 ) w stężonym wodorotlenku amonowym, odczynnik wykrywający aldehydy (reakcja lustra srebrowego
 • Co znaczy Toluen Co to jest metylobenzen, popularny rozpuszczalnik organiczny, palny, mniej lotny od benzenu
 • Co znaczy Trotyl Co to jest użytkowa forma trójnitrotoluenu (TNT), związek silnie wybuchowy
 • Co znaczy Tryptofan Co to jest naturalny aminokwas, pochodna alaniny, β-indoliloalanina
 • Co znaczy Tryt Co to jest β-promieniotwórczy izotop wodoru 3 H (lub T
 • Co znaczy Twardość Co to jest do określania cech minerałów), odporność na działanie dużych sił na małej powierzchni (zarysowanie). Najczęściej określa się twardość w 10
 • Co znaczy Wody Twardość Co to jest zawartością rozpuszczonych w niej soli (węglany, kwaśne węglany, chlorki, siarczany) i wodorotlenków, głównie wapnia i magnezu. Powoduje
 • Co znaczy Zjawisko Tyndalla Co to jest koloidalnych, obserwowane jako smuga świetlna w roztworze oglądanym z kierunku prostopadłego do kierunku przebiegu promienia światła. Ten

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Tyndalla Zjawisko, Twardość Wody, Twardość, Tryt, Tryptofan, Trotyl, Toluen, Tollensa Odczynnik, Tłuszcz, Tlenki, Termostat, Teoria Witalistyczna, Temperatura co to znaczy.

Słownik Tyndalla Zjawisko, Twardość Wody, Twardość, Tryt, Tryptofan co to jest.