czterochlorek węgla co to znaczy
Czterochlorek Węgla, Cząsteczkowość Reakcji, Cytrynowy Kwas, Cyjanowodór, Cukry, Ciśnienie.

Definicje chemiczne na C

 • Co znaczy Canizzaro reakcja Co to jest aromatycznych, jednoczesnego utleniania się jednej cząsteczki związku kosztem redukcji drugiej cząsteczki, reakcja dysproporcjonowania
 • Co znaczy celobioza Co to jest produkt niecałkowitej hydrolizy celulozy, dwucukier (D(+)glukoza powiązana β-glikozydowo
 • Co znaczy celuloza Co to jest powiązana β-glikozydowo, niektóre grupy OH zmetylowane, podstawowy materiał konstrukcyjny tkanki roślinnej (drewno
 • Co znaczy cerezyna Co to jest oczyszczony wosk ziemny, mieszanina rozgałęzionych węglowodorów
 • Co znaczy chinolina Co to jest heterocykliczny związek, pochodna naftalenu z atomem azotu wbudowanym w pozycji α
 • Co znaczy chinon Co to jest hydrochinonu. W wielu barwnikach układ ten odpowiedzialny za powstanie barwy związku (tzw. chromofor) - (patrz fenoloftaleina
 • Co znaczy chityna Co to jest wielocukier, główny składnik pancerzyków skorupiaków i owadów
 • Co znaczy chlorany Co to jest utleniacze powstające przez działanie chloru na gorące alkalia         6NaOH + 3Cl2  = NaClO3  + 5NaCl + 3H2 O
 • Co znaczy chlorek amonowy Co to jest salmiak, NH4 Cl, produkt reakcji amoniaku z chlorowodorem, łatwo sublimuje
 • Co znaczy chlorek winylu Co to jest mono-chloroeten, chlorek etylenu, CH2 =CH-Cl, monomer popularnego tworzywa PCV (polichlorek winylu
 • Co znaczy chlorek kwasowy Co to jest organicznych, grupa hydroksylowa (OH) w ugrupowaniu karboksylowym (COOH) zostaje zastąpiona chlorem (—C(=O)Cl). Wyjściowy produkt wielu
 • Co znaczy chlorowodorki amin Co to jest amin. Tworzą się poprzez przyłączenie protonu kwasu do wolnej pary elektronowej azotu(-3), dając tym sposobem kation tworzący parę jonową
 • Co znaczy chlorowodór Co to jest wiązanie niejonowe !! Roztwór wodny znany pod nazwą kwasu solnego, pod wpływem silnie polarnej wody chlorowodór zamienia się w silny
 • Co znaczy cholesterol Co to jest cykliczny wielkocząsteczkowy alkohol, przedstawiciel steroidów zwierzęcych, występuje głównie w tłuszczach zwierzęcych
 • Co znaczy czerń platynowa Co to jest najczęściej na nośniku, stosowana jako katalizator. Czernią platynową pokryta jest elektroda wzorcowej elektrody normalnej wodorowej
 • Co znaczy czteroboran sodowy Co to jest Na2 B4 O7 . 10H2 O, boraks
 • Co znaczy chromatografia Co to jest odmianach wielu technik (chromatografia cienkowarstwowa, kolumnowa, gazowa cieczowa HPLC, elektrokapilarna itd.), głównie służąca do
 • Co znaczy ciekłe kryształy Co to jest charakterystycznej budowy cząsteczki wykazują regularne ułożenie cząsteczek w stanie płynnym (stąd nazwa - kryształy, bo regularne ułożenie
 • Co znaczy ciepło reakcji Co to jest pobrana (endotermiczne reakcje) lub oddana (reakcje egzotermiczne) do otoczenia, umownie przeliczana na warunki reakcji standardowe (25°C i
 • Co znaczy ciepło rozpuszczania Co to jest ilość energii pobranej lub oddanej do układu na drodze ciepła w procesie rozpuszczania 1 mola substancji
 • Co znaczy ciepło tworzenia Co to jest w trakcie tworzenia 1 mola substancji w warunkach standardowych (25°C i 1 atm, substancja zaś jest w stanie skupienia i ew. odmianie
 • Co znaczy ciśnienie Co to jest działającą na jednostkę powierzchni. W przypadku gazów siła ta jest związana z ilością cząsteczek gazu i ich  średnią szybkością (a więc
 • Co znaczy ciśnienie krytyczne Co to jest najniższe ciśnienie, pod którym jest jeszcze możliwe skroplenie danego gazu (patrz też temperatura krytyczna i punkt krytyczny
 • Co znaczy ciśnienie normalne Co to jest ciśnienie absolutne równe 1 atmosferze fizycznej, jeden z parametrów warunków normalnych
 • Co znaczy ciśnienie osmotyczne Co to jest naczyniu z roztworem, oddzielonym błoną półprzepuszczalną od czystego rozpuszczalnika, aby ten ostatni nie wnikał do roztworu.  Ciśnienie
 • Co znaczy ciśnienie parcjalne Co to jest ciśnienia danego składnika mieszaniny gazowej w ciśnieniu całkowitym tej mieszaniny. Ciśnienie całkowite równa się sumie ciśnień
 • Co znaczy cukry Co to jest O )n , skąd bierze się ich nazwa zwyczajowa węglowodany . Są to wielowodorotlenowe aldehydy (ogólna nazwa aldozy) lub ketony (ketozy
 • Co znaczy cyjanowodór Co to jest charakterystycznym zapachu gorzkich migdałów. Wodny roztwór jest słabym kwasem (kwas pruski), dającym sole - cyjanki (KCN - cyjanek potasu
 • Co znaczy cytrynowy kwas Co to jest stosowany w przemyśle spożywczym i w farmacji, jako zakwaszacz do tabletek musujących w celu wytworzenia CO2 (saturacji) w reakcji z
 • Co znaczy cząsteczkowość reakcji Co to jest elementarnym akcie reakcji. Ze względu na prawdopodobieństwo pojawienia się w jednym miejscu i w tym samym czasie kilku różnych cząsteczek
 • Co znaczy czterochlorek węgla Co to jest zapachu, tetrachlorometan. Ze względu na symetryczną budowę charakteryzuje się zerowym momentem dipolowym, mimo silnej polaryzacji wiązań

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Czterochlorek Węgla, Cząsteczkowość Reakcji, Cytrynowy Kwas, Cyjanowodór, Cukry, Ciśnienie Parcjalne, Ciśnienie Osmotyczne, Ciśnienie Normalne, Ciśnienie co to znaczy.

Słownik Czterochlorek Węgla, Cząsteczkowość Reakcji, Cytrynowy Kwas co to jest.