mydła mutarotacja moczowy co to znaczy
Mydła, Mutarotacja, Mol, Moczowy Kwas, Mocznik, Mlekowy Kwas, Mleko Wapienne, Minia Ołowiowa.

Definicje chemiczne na M

 • Co znaczy Metyl Co to jest grupa —CH3 , podstawnik metylowy
 • Co znaczy Metylen Co to jest rodnik dwuwartościowy CH2 ; —CH2 — , grupa metylenowa
 • Co znaczy Kwas Maleinowy Co to jest najprostszy nienasycony dwukarboksylowy kwas HOOC-CH=CH-COOH; izomer trans zwany jest kwasem fumarowym
 • Co znaczy Kwas Malonowy Co to jest drugi, po kwasie szczawiowym w szeregu homologicznym kwasów dwukarboksylowych: CH2 (COOH
 • Co znaczy Maltoza Co to jest dwucukier, cukier słodowy, zbudowany z dwóch cząsteczek glukozy, ulega fermentacji alkoholowej
 • Co znaczy Mannoza Co to jest aldoheksoza, cukier redukujący, ulega fermentacji alkoholowej
 • Co znaczy Atomowa Masa Co to jest stosunek masy atomu danego pierwiastka do 1/12 masy atomu węgla izotopu 12 C
 • Co znaczy Cząsteczkowa Masa Co to jest suma mas atomowych wszystkich atomów tworzących daną cząsteczkę
 • Co znaczy Kwas Masłowy Co to jest kwas propanokarboksylowy CH3 CH2 CH2 COOH, woń zjełczałego masła pochodzi właśnie od kwasu masłowego
 • Co znaczy Mazut Co to jest pozostałość po destylacji ropy naftowej, zawiera głównie wielkocząsteczkowe węglowodory; stosowany jako paliwo kotłowe
 • Co znaczy Kwantowa Mechanika Co to jest mikrocząstek, niedostępnych dla bezpośredniej obserwacji. Podstawowym równaniem mechaniki kwantowej jest równanie Schrödingera
 • Co znaczy Mer Co to jest identyczny co do składu atomowego z cząsteczką monomeru, lecz z powodu związania w makrocząsteczkę posiadający nieco inną strukturę (np
 • Co znaczy Mesh Co to jest przybliżony sposób określania stopnia uziarnienia. Określa ilość oczek w sicie przesiewającym, przypadającą na 1 cal bieżący siatki sita
 • Co znaczy Metale Co to jest reakcjach chemicznych wykazują przeważającą tendencję do oddawania elektronów. Fizyczne cechy odróżniające je od niemetali to połysk
 • Co znaczy Metan Co to jest najprostszy węglowodór CH4 , gaz błotny, łatwopalny (błękitne ogniki na bagnach, gaz ziemny), z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową
 • Co znaczy Metanal Co to jest aldehyd mrówkowy, formaldehyd (od formica - mrówka) H2 CO, stosowany w postaci 40% wodnych roztworów jako formalina
 • Co znaczy Metionina Co to jest Aminokwas siarkowy, występuje w zdecydowanej większości białek. Dla organizmów żywych niezbędny składnik, nie może być zastąpiony innymi
 • Co znaczy Mezomeria Co to jest cząsteczki) w wielu nietrwałych, zmieniających się, przechodzących jedna w drugą, strukturach elektronowych (postaciach mezomerycznych
 • Co znaczy Mgła Co to jest układ koloidalny cieczy w gazie (aerozol
 • Co znaczy Miareczkowanie Co to jest na dodawaniu do roztworu substancji oznaczanej roztworu zawierającego znaną ilość innej substancji, która reaguje z substancją oznaczaną
 • Co znaczy Micela Co to jest powierzchni warstwą jonów i otoczka jonów o przeciwnych znakach, tworzących razem tzw. warstwę dyfuzyjną
 • Co znaczy Nitrująca Mieszanina Co to jest i stężonego kwasu siarkowego(VI) służąca do nitrowania (podstawiania grupy nitrowej —NO2 ) związków organicznych. Kwas siarkowy ułatwia
 • Co znaczy Mineralizacja Co to jest z udziałem katalizatorów, przeprowadzenie w proste związki nieorganiczne (tlenki, wodę, azot) w celu oznaczenia zawartości niektórych
 • Co znaczy Ołowiowa Minia Co to jest czerwony pigment o przybliżonym składzie PbO2 . 2PbO, zawieszona w oleju stanowi dobre zabezpieczenie przeciwkorozyjne
 • Co znaczy Wapienne Mleko Co to jest zawiesina wodorotlenku wapnia w wodzie (roztwór wodny wodorotlenku wapnia nazywamy wodą wapienną
 • Co znaczy Kwas Mlekowy Co to jest —COOH, powstaje w mięśniach z zapasowego cukru glikogenu jako produkt przemiany energetycznej w czasie wysiłku ("zakwasy"
 • Co znaczy Mocznik Co to jest występuje w moczu i pocie jako końcowy produkt przemiany białkowej; z kwasem azotowym daje biały osad azotanu mocznika. Kondensacja dwóch
 • Co znaczy Kwas Moczowy Co to jest końcowy produkt metabolizmu puryn w organizmach żywych, występujący w moczu
 • Co znaczy Mol Co to jest liczbie Avogadro; ilość substancji, której masa w gramach równa jest liczbowo jej masie cząsteczkowej; gramocząsteczka. Ogólnie miara
 • Co znaczy Mutarotacja Co to jest zjawisko zmiany w czasie skręcalności roztworów np. glukozy (więcej
 • Co znaczy Mydła Co to jest i potasowe są rozpuszczalne w wodzie, metali wielowartościowych są w wodzie praktycznie nierozpuszczalne. Mydła sodowe i potasowe powstają

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne - co to jest

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne. Tłumaczenie wzór chemiczny. Zadanie domowe chemia. Fizyka dla uczniów, tłumaczenie zadań z lekcji.

Definicja Mydła, Mutarotacja, Mol, Moczowy Kwas, Mocznik, Mlekowy Kwas, Mleko Wapienne, Minia Ołowiowa, Mineralizacja, Mieszanina Nitrująca, Micela, Miareczkowanie, Mgła co to znaczy.

Słownik Mydła, Mutarotacja, Mol, Moczowy Kwas, Mocznik, Mlekowy co to jest.