lussac joseph ginogeny co znaczy
Gay-Lussac Joseph, Ginogeny, Glicyna, Gutaperka, Gaz Generatorowy, Grupa Acetylowa, Gadolin, Gnicie

Słownik chemiczny z przykładami od G

 • Co oznacza Ga Co to jest znak ↑ galu
 • Co oznacza Elektronowego Ładunku Gęstość Co to jest rozmiar obliczana z ↑ funkcji falowej jako iloczyn kwadratu jej modułu i ładunku elektronu. Obrazowo można elektron traktować jak chmurę
 • Co oznacza Ziemny Gaz Co to jest mieszanina metanu, etanu, propanu, butanu i niewielkich ilości wyższych alkanów. Jego kluczowym składnikiem jest ↑ metan CH4 (50÷98
 • Co oznacza Luigi Galvani Co to jest 1737-1798) doktor i fizyk włoski, prof. uniwersytetu w Bolonii; udowodnił istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych. Swoim
 • Co oznacza Glutamina Co to jest kwas 2-amino-4-amidobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy bezb. igły dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje
 • Co oznacza Hydrofilowa Grupa Co to jest fragment cząsteczki wykazujący powinowactwo do wody, lubiący wodę . Obecność g.h. może powodować, iż dany związek jest w wodzie
 • Co oznacza Glikokol Co to jest ↑ glicyna
 • Co oznacza Goethyt Co to jest odmiennie getyt, minerał, FeO(OH), barwy brunatnej
 • Co oznacza Glikozydy Co to jest pochodne cukrów, gdzie zamiast półacetalowych (↑ hemiacetale) grup -OH przy pierwszym atomie węgla znajdują się ekipy OR, gdzie R jest
 • Co oznacza Musztardowy Gaz Co to jest ↑ iperyt
 • Co oznacza Grafit Co to jest odmiana alotropowa węgla. Występuje w przyrodzie jako minerał grafit; drobnokrystaliczny grafit buduje ↑ sadzę i ↑ węgiel aktywny; grafit
 • Co oznacza Gd Co to jest znak ↑ gadolinu
 • Co oznacza Hydrofobowa Grupa Co to jest ↑ ekipa lipofilowa
 • Co oznacza Grynszpan Co to jest ↑ patyna
 • Co oznacza Gliceryna Co to jest propano-1,2,3-triol - CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH), t.w. 290°C; alkohol triwodorotlenowy, bezb., gęsta ciecz o słodkim smaku. W wodzie i w
 • Co oznacza Kwantowa Liczba Główna Co to jest n) - liczba kwantująca energię ↑ elektronu w ↑ atomie, przyjmująca nieskończenie sporo wartości, które są liczba naturalnymi 1, 2, 3, 4, 5
 • Co oznacza Maria Mayer Göppert Co to jest 1906-1972) znakomity matematyk i fizyk niem.-am. Ur. się w Katowicach, następnie wyemigrowała do Niemiec a później do Stanów Zjednoczonych
 • Co oznacza Glutation Co to jest glutamylocysteinyloglicyna, tripeptyd (↑ peptydy) zawierający w cząsteczce rdzenie ↑ kwasu glutaminowego, ↑ cysteiny i ↑ glicyny. Biała
 • Co oznacza Guma Co to jest tworzywo otrzymane w procesie ↑ wulkanizacji kauczuku naturalnego albo syntetycznego; zawiera około 3% siarki i odpowiednie bonusy
 • Co oznacza Aminowa Grupa Co to jest ekipa -NH2; ekipa funkcyjna ↑ amin pierwszorzędowych, nadająca tym związkom charakter zasadowy (↑ ekipy funkcyjne
 • Co oznacza Gabro Co to jest skała magmowa głębinowa, czarna
 • Co oznacza Galena Co to jest ↑ galenit
 • Co oznacza Szlachetne Gazy Co to jest ↑ helowce
 • Co oznacza Azowa Grupa Co to jest ekipa funkcyjna -N=N-, występująca np. w azozwiązkach o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo
 • Co oznacza Gliny Co to jest skały, iły zawierające domieszki piasku i żwiru, nie przepuszczające wody
 • Co oznacza Glin Co to jest znak Al, (z łaciny Aluminium), pierwiastek chem., metal, Z=13, m.at. 26,9815u, ekipa ↑ borowców. Znany w starożytności w formie związków (↑
 • Co oznacza Auguste Victor Grignard Co to jest 1871-1935) chemik franc., opracował sposoby syntezy związków metaloorg. i reakcje, gdzie biorą one udział. W 1912 r. Nagroda Nobla
 • Co oznacza Gal Co to jest znak Ga, (z łaciny Gallium), pierwiastek chem., metal, Z = 31, m.at. 69.723u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1875 r. poprzez P.E. Lecoq de
 • Co oznacza Koksowniczy Gaz Co to jest wytwór ↑ koksowania węgla, składający się raczej z wodoru, metanu i azotu i domieszek związków org. (↑ benzenu, ↑ toluenu, ↑ ksylenów, ↑
 • Co oznacza Ganja Co to jest ↑ narkotyk otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica) zawierający od 4 do 8% ↑ THC
 • Co oznacza Rozweselający Gaz Co to jest ↑ tlenki azotu
 • Co oznacza Ge Co to jest znak ↑ germanu
 • Co oznacza Gfp Co to jest ↑zielone białko fluoryzujące
 • Co oznacza Gibbsyt Co to jest ↑ hydrargilit
 • Co oznacza Granit Co to jest skała magmowa, głębinowa, służąca w budownictwie jako materiał budowlany, drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski. G. ma przeważnie barwę
 • Co oznacza Garbniki Co to jest substancje służące do garbowania (wyprawiania; ↑ garbowanie) skór. G. wiążą się nieodwracalnie z kolagenem - białkiem skóry, poprzez co
 • Co oznacza Gęstość Co to jest relacja masy ciała do zajmowanej poprzez nie objętości w danej temp., charakteryzuje upakowanie materii w danym rodzaju substancji. G
 • Co oznacza Glicerol Co to jest ↑ gliceryna
 • Co oznacza Garbowanie Co to jest mechanizm uzyskiwania skór wyprawionych ze skór surowych, obejmujący usunięcie zanieczyszczeń i naskórka z włosiem, działanie ↑ garbnikami
 • Co oznacza Garnieryt Co to jest minerał, (Ni,Mg)4(OH)4(Si4O10)·4H2O, służący do otrzymywania ↑ niklu
 • Co oznacza Wapna Gaszenie Co to jest lasowanie wapna - otrzymywanie wapna gaszonego Ca(OH)2 przez dodawanie wody do wapna palonego CaO: CaO + H2O Ca(OH)2
 • Co oznacza Doskonały Gaz Co to jest gaz najlepszy, gdzie nie uwzględnia się objętości własnej cząsteczek (traktuje się je jako punkty materialne) ani oddziaływań pomiędzy nimi
 • Co oznacza Błotny Gaz Co to jest dawna nazwa metanu, powstaje w przyrodzie wskutek rozkładu szczątków org., który zachodzi w warunkach beztlenowych (na przykład: bagnach
 • Co oznacza Główne Grupy Co to jest ↑ ekipy układu okresowego (↑ układ okresowy pierwiastków
 • Co oznacza Galenit Co to jest galena, błyszcz ↑ ołowiu - minerał, PbS, zawiera domieszki srebra, miedzi, cynku, główna ruda ołowiu, służąca do otrzymywania ołowiu i farb
 • Co oznacza Galalit Co to jest sztuczny róg - jedno z najstarszych tworzyw sztucznych; twarda, przezroczysta masa; palny, nieodporny na działanie wody, kwasów i zasad
 • Co oznacza Gadolinit Co to jest minerał, M2(Be,FeII)(Si2O10), M = lantanowce o Z = 57-63, służący do otrzymywania ↑ itru i ↑ lantanowców
 • Co oznacza Galwanotechnika Co to jest tematyka elektrochemii, zajmuje się osadzaniem metali na różnorodnych podłożach przewodzących z wykorzystaniem reakcji, które zachodzą w
 • Co oznacza Alkilowa Grupa Co to jest ekipa utworzona oficjalnie poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ alkanu. Nazwy grup alkilowych - zobacz Aneks
 • Co oznacza Galaktoza Co to jest C6H12O6, monosacharyd, aldoheksoza, krystaliczne, słodkie ciało stałe; t.t. 165÷166°C, = +144°. Pozyskiwana z laktozy
 • Co oznacza German Co to jest znak Ge, (z łaciny Germanium), pierwiastek chemiczny, półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r. poprzez C.A
 • Co oznacza Elektronowy Gaz Co to jest teoretyczne definicja oznaczające elektrony w metalu, które obsadzają pasmo przewodnictwa (↑ kryształy metaliczne). Mają w miarę sporą
 • Co oznacza Poboczne Grupy Co to jest ↑ ekipy układu okresowego (↑ układ okresowy pierwiastków
 • Co oznacza Cieplarniane Gazy Co to jest gazy zwiększające średnią temp. na Ziemi poprzez zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej odbitej od powierzchni Ziemi. Do g.c
 • Co oznacza Wodny Gaz Co to jest mieszanina tlenku węgla i wodoru, powstaje wskutek rozkładu wody poprzez przepuszczanie pary wodnej nad rozżarzonym węglem (koksem): C
 • Co oznacza Rzeczywisty Gaz Co to jest gaz składający się z cząstek, które mają pewną objętość swoją i oddziałują ze sobą. Oddziaływania między cząstkami gazu są tym większe im
 • Co oznacza Geochemia Co to jest dział chemii, zajmuje się badaniem składu skorupy ziemskiej i reakcji chem. w niej zachodzących
 • Co oznacza Palony Gips Co to jest ↑ gips
 • Co oznacza Glukoza Co to jest C6H12O6, aldoheksoza. Biała, krystaliczna substancja stała o t.t. 146°C, dobrze rozp. w wodzie, z kolei prawie nierozp. w alkoholu etylowym
 • Co oznacza Etylenowy Glikol Co to jest CH2OH-CH2OH, t.t. -12,3°C, t.w. 197,5°C; bezb., gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku. Z wodą i z alkoholem etylowym miesza się w każdym
 • Co oznacza Glikogen Co to jest C6H10O5)n, polisacharyd złożony z około 100000 reszt D-glukozy, pełniący rolę cukru zapasowego w organizmie, magazynowany w wątrobie i w
 • Co oznacza Gips Co to jest siarczan(VI) wapnia-woda(1/2)- CaSO4·2H2O, minerał tworzący skały gipsowe utworzone poprzez osady chem. po częściowym wyparowaniu basenów
 • Co oznacza Rudolf Johann Glauber Co to jest 1604-1670) aptekarz niem. W poł. XVII wieku ulepszył dotychczasowe metody otrzymywania kwasów i soli, odkrył, iż sole powstają także w
 • Co oznacza Glukozydy Co to jest ↑ acetale powstałe z glukozy, jeden z rodzajów ↑ glikozydów
 • Co oznacza Sulfonowa Grupa Co to jest ekipa -SO3H, ↑ ekipa funkcyjna w org. ↑ kwasach sulfonowych, nadająca im charakter silnie kwaśny
 • Co oznacza Karboksylowa Grupa Co to jest ekipa -COOH, ↑ ekipa funkcyjna kwasów karboksylowych, nadająca im charakter kwaśny
 • Co oznacza Prostetyczna Grupa Co to jest jedna ze składowych ↑enzymu (p. także holoenzym) albo innego białka; niebiałkowy składnik konieczny do właściwego funkcjonowania całości, w
 • Co oznacza Hydroksylowa Grupa Co to jest ekipa -OH, ↑ ekipa funkcyjna ↑ alkoholi i ↑ fenoli
 • Co oznacza Funkcyjne Grupy Co to jest atomy albo ekipy atomów w cząsteczce związku org., decydujące o jego właściwościach chem., na przykład ekipa hydroksylowa w alkoholach
 • Co oznacza Lipofilowa Grupa Co to jest odmiennie ekipa hydrofobowa, fragment cząsteczki wykazujący powinowactwo do tłuszczów, nie lubiący wody . Obecność g.l. w cząsteczce może
 • Co oznacza Gnejs Co to jest skała metamorficzna, składem zbliżona do ↑ granitu, barwy jasnoszarej, różowej; służący jako materiał budowlany
 • Co oznacza Nitrowa Grupa Co to jest ekipa -NO2, ekipa funkcyjna w związkach nitrowych (↑ ekipy funkcyjne
 • Co oznacza Gramorównoważnik Co to jest definicja przestarzałe, ustala liczba gramów substancji równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka równoważnik chem
 • Co oznacza Aldehydowa Grupa Co to jest ekipa -CHO, ekipa funkcyjna aldehydów (↑ aldehydy, ↑ ekipy funkcyjne
 • Co oznacza Ketonowa Grupa Co to jest ekipa >C=O, ekipa funkcyjna ketonów (↑ keton; ↑ ekipy funkcyjne
 • Co oznacza Granaty Co to jest ekipa minerałów, MII3MIII2[SiO4]3, MII = Ca, Fe, Mn, Mg, MIII = Al, Fe, Cr; służące raczej w jubilerstwie i w technice jako materiał
 • Co oznacza Guanina Co to jest 2-amino-6-hydroksypuryna, jedna z zasad purynowych (↑ puryna), które w formie pochodnej nukleozydowej wchodzą w skład kwasów nukleinowych
 • Co oznacza Arabska Guma Co to jest ↑ wielocukier z gatunku heteropolisacharydów pochodzenia roślinnego. Zawiera L-arabinozę, L-ramnozę, D-galaktozę i kwas D-glukuronowy
 • Co oznacza Okresowego Układu Grupy Co to jest pionowe kolumny układu okresowego pierwiastków. Nazwa każdej ekipy pochodzi od nazwy pierwszego pierwiastka w ekipie albo podgrupie
 • Co oznacza Gudron Co to jest pozostałość po destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. >380°C. Służący w procesach ↑ krakingu
 • Co oznacza Maximilian Cato Guldberg Co to jest 1836-1902) fizykochemik norweski. Razem z P. Waagem sformułował w 1867 r. tak zwany ↑ prawo działania mas
 • Co oznacza Getter Co to jest substancja o dużej umiejętności pochłaniania gazów, co wykorzystuje się w urządzeniach o wysokiej próżni, na przykład lampach elektronowych
 • Co oznacza Gnicie Co to jest rozkład substancji org. następujący po śmierci organizmu, w skład którego wchodziły. Zachodzi w pierwszej kolejności pod wpływem bakterii
 • Co oznacza Gadolin Co to jest znak Gd, (z łaciny Gadolinum), pierwiastek chem., metal, Z = 64, m.at. 157,25u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1880 r. poprzez J.Ch
 • Co oznacza Acetylowa Grupa Co to jest ekipa funkcyjna o wzorze -C(O)CH3, którą można traktować jak cząsteczkę ↑kwasu octowego CH3COOH, od której oderwano ↑grupę hydroksylową. G
 • Co oznacza Generatorowy Gaz Co to jest gaz otrzymywany wskutek zgazowania węgla wg schematu: C + O2 CO2 i CO2 + C 2CO. Zawiera średnio 27÷28% CO, 13÷15% H2, 5÷8% CO2, 0,5÷15% CH4
 • Co oznacza Gutaperka Co to jest mieszanina naturalnych polimerów, pozyskiwana z soków pewnych drzew podzwrotnikowych, zawierająca raczej trans-poliizopren (por. izopren
 • Co oznacza Glicyna Co to jest kwas 2-aminoetanowy, najprostszy ↑ aminokwas, jedyny, który nie jest czynny optycznie. Bezb., słodka substancja, rozp. w wodzie
 • Co oznacza Ginogeny Co to jest związki chem. należące do ↑ steroidów; produkowane w jajnikach poprzez ciałka żółte (progestageny) i pęcherzyki Graafa (estrogeny). ↑
 • Co oznacza Joseph Lussac Gay Co to jest LOUIS - (1778-1850) franc. fizyk i chemik, dokonując syntezy ↑ wody stwierdził, iż wodór z tlenem reagują w relacji objętościowym 2:1

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Gay-Lussac Joseph, Ginogeny, Glicyna, Gutaperka, Gaz Generatorowy, Grupa Acetylowa, Gadolin, Gnicie, Getter, Guldberg Cato Maximilian, Gudron, Grupy Układu co to znaczy.

Tłumaczenie Gay-Lussac Joseph, Ginogeny, Glicyna, Gutaperka, Gaz co to jest.