lussac joseph glicyna co to znaczy
Gay-Lussac Joseph, Glicyna, Gutaperka, Gaz Generatorowy, Grupa Acetylowa, Getter, Guma Arabska.

Słownik chemiczny: przykłady na G

 • Co to znaczy Gadolin Definicja znak Gd, (z łaciny Gadolinum), pierwiastek chem., metal, Z = 64, m.at. 157,25u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1880 r. poprzez J.Ch
 • Co to znaczy Gal Definicja znak Ga, (z łaciny Gallium), pierwiastek chem., metal, Z = 31, m.at. 69.723u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1875 r. poprzez P.E. Lecoq de
 • Co to znaczy Galalit Definicja sztuczny róg - jedno z najstarszych tworzyw sztucznych; twarda, przezroczysta masa; palny, nieodporny na działanie wody, kwasów i zasad
 • Co to znaczy Galwanotechnika Definicja tematyka elektrochemii, zajmuje się osadzaniem metali na różnorodnych podłożach przewodzących z wykorzystaniem reakcji, które zachodzą w
 • Co to znaczy Elektronowy Gaz Definicja teoretyczne definicja oznaczające elektrony w metalu, które obsadzają pasmo przewodnictwa (↑ kryształy metaliczne). Mają w miarę sporą
 • Co to znaczy Rzeczywisty Gaz Definicja gaz składający się z cząstek, które mają pewną objętość swoją i oddziałują ze sobą. Oddziaływania między cząstkami gazu są tym większe im
 • Co to znaczy Wodny Gaz Definicja mieszanina tlenku węgla i wodoru, powstaje w rezultacie rozkładu wody poprzez przepuszczanie pary wodnej nad rozżarzonym węglem (koksem): C
 • Co to znaczy German Definicja znak Ge, (z łaciny Germanium), pierwiastek chemiczny, półmetal, Z = 32, m.at. 72,61u, ekipa ↑ węglowców. Odkryty w 1886 r. poprzez C.A
 • Co to znaczy Elektronowego Ładunku Gęstość Definicja rozmiar obliczana z ↑ funkcji falowej jako iloczyn kwadratu jej modułu i ładunku elektronu. Obrazowo można elektron traktować jak chmurę
 • Co to znaczy Ginogeny Definicja związki chem. należące do ↑ steroidów; produkowane w jajnikach poprzez ciałka żółte (progestageny) i pęcherzyki Graafa (estrogeny). ↑
 • Co to znaczy Rudolf Johann Glauber Definicja 1604-1670) aptekarz niem. W poł. XVII wieku ulepszył dotychczasowe metody otrzymywania kwasów i soli, odkrył, iż sole powstają także w
 • Co to znaczy Gliceryna Definicja propano-1,2,3-triol - CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH), t.w. 290°C; alkohol triwodorotlenowy, bezb., gęsta ciecz o słodkim smaku. W wodzie i w
 • Co to znaczy Glikozydy Definicja pochodne cukrów, gdzie zamiast półacetalowych (↑ hemiacetale) grup -OH przy pierwszym atomie węgla znajdują się ekipy OR, gdzie R jest
 • Co to znaczy Glukoza Definicja C6H12O6, aldoheksoza. Biała, krystaliczna substancja stała o t.t. 146°C, dobrze rozp. w wodzie, z kolei prawie nierozp. w alkoholu etylowym
 • Co to znaczy Glutation Definicja glutamylocysteinyloglicyna, tripeptyd (↑ peptydy) zawierający w cząsteczce rdzenie ↑ kwasu glutaminowego, ↑ cysteiny i ↑ glicyny. Biała
 • Co to znaczy Gnicie Definicja rozkład substancji org. następujący po zgonu organizmu, w skład którego wchodziły. Zachodzi w pierwszej kolejności pod wpływem bakterii, w
 • Co to znaczy Grafit Definicja odmiana alotropowa węgla. Występuje w przyrodzie jako minerał grafit; drobnokrystaliczny grafit buduje ↑ sadzę i ↑ węgiel czynny; grafit to
 • Co to znaczy Gramorównoważnik Definicja definicja przestarzałe, ustala liczba gramów substancji równej liczbowo jej równoważnikowi chemicznemu (dla pierwiastka równoważnik chem
 • Co to znaczy Granaty Definicja ekipa minerałów, MII3MIII2[SiO4]3, MII = Ca, Fe, Mn, Mg, MIII = Al, Fe, Cr; użytkowane raczej w jubilerstwie i w technice jako materiał
 • Co to znaczy Hydrofilowa Grupa Definicja fragment cząsteczki wykazujący powinowactwo do wody, lubiący wodę . Obecność g.h. może powodować, iż dany związek jest w wodzie
 • Co to znaczy Lipofilowa Grupa Definicja odmiennie ekipa hydrofobowa, fragment cząsteczki wykazujący powinowactwo do tłuszczów, nie lubiący wody . Obecność g.l. w cząsteczce może
 • Co to znaczy Okresowego Układu Grupy Definicja pionowe kolumny układu okresowego pierwiastków. Nazwa każdej ekipy pochodzi od nazwy pierwszego pierwiastka w ekipie albo podgrupie
 • Co to znaczy Aminowa Grupa Definicja ekipa -NH2; ekipa funkcyjna ↑ amin pierwszorzędowych, nadająca tym związkom charakter zasadowy (↑ ekipy funkcyjne
 • Co to znaczy Palony Gips Definicja ↑ gips
 • Co to znaczy Gnejs Definicja skała metamorficzna, składem zbliżona do ↑ granitu, barwy jasnoszarej, różowej; użytkowany jako materiał budowlany
 • Co to znaczy Ga Definicja znak ↑ galu
 • Co to znaczy Glutamina Definicja kwas 2-amino-4-amidobutanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy bezb. igły dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje
 • Co to znaczy Ziemny Gaz Definicja mieszanina metanu, etanu, propanu, butanu i niewielkich ilości wyższych alkanów. Jego kluczowym składnikiem jest ↑ metan CH4 (50÷98%). Nie
 • Co to znaczy Luigi Galvani Definicja 1737-1798) doktor i fizyk włoski, prof. uniwersytetu w Bolonii; udowodnił istnienie zjawisk elektrycznych w tkankach zwierzęcych. Swoim
 • Co to znaczy Glikokol Definicja ↑ glicyna
 • Co to znaczy Goethyt Definicja odmiennie getyt, minerał, FeO(OH), barwy brunatnej
 • Co to znaczy Musztardowy Gaz Definicja ↑ iperyt
 • Co to znaczy Gd Definicja znak ↑ gadolinu
 • Co to znaczy Hydrofobowa Grupa Definicja ↑ ekipa lipofilowa
 • Co to znaczy Grynszpan Definicja ↑ patyna
 • Co to znaczy Kwantowa Liczba Główna Definicja n) - liczba kwantująca energię ↑ elektronu w ↑ atomie, przyjmująca nieskończenie sporo wartości, które są liczba naturalnymi 1, 2, 3, 4, 5
 • Co to znaczy Maria Mayer Göppert Definicja 1906-1972) znakomity matematyk i fizyk niem.-am. Ur. się w Katowicach, w dalszym ciągu wyemigrowała do Niemiec a później do Stanów
 • Co to znaczy Guma Definicja tworzywo otrzymane w procesie ↑ wulkanizacji kauczuku naturalnego albo syntetycznego; zawiera około 3% siarki i odpowiednie bonusy
 • Co to znaczy Gabro Definicja skała magmowa głębinowa, czarna
 • Co to znaczy Galena Definicja ↑ galenit
 • Co to znaczy Szlachetne Gazy Definicja ↑ helowce
 • Co to znaczy Azowa Grupa Definicja ekipa funkcyjna -N=N-, występująca np. w azozwiązkach o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo
 • Co to znaczy Glin Definicja znak Al, (z łaciny Aluminium), pierwiastek chem., metal, Z=13, m.at. 26,9815u, ekipa ↑ borowców. Znany w starożytności w formie związków (↑
 • Co to znaczy Gliny Definicja skały, iły zawierające domieszki piasku i żwiru, nie przepuszczające wody
 • Co to znaczy Auguste Victor Grignard Definicja 1871-1935) chemik franc., opracował sposoby syntezy związków metaloorg. i reakcje, gdzie biorą one udział. W 1912 r. Nagroda Nobla
 • Co to znaczy Koksowniczy Gaz Definicja wytwór ↑ koksowania węgla, składający się raczej z wodoru, metanu i azotu i domieszek związków org. (↑ benzenu, ↑ toluenu, ↑ ksylenów, ↑
 • Co to znaczy Ganja Definicja ↑ narkotyk otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica) zawierający od 4 do 8% ↑ THC
 • Co to znaczy Rozweselający Gaz Definicja ↑ tlenki azotu
 • Co to znaczy Ge Definicja znak ↑ germanu
 • Co to znaczy Gfp Definicja ↑zielone białko fluoryzujące
 • Co to znaczy Gibbsyt Definicja ↑ hydrargilit
 • Co to znaczy Granit Definicja skała magmowa, głębinowa, użytkowana w budownictwie jako materiał budowlany, drogowy, dekoracyjny i rzeźbiarski. G. ma przeważnie barwę
 • Co to znaczy Garbniki Definicja substancje użytkowane do garbowania (wyprawiania; ↑ garbowanie) skór. G. wiążą się nieodwracalnie z kolagenem - białkiem skóry, poprzez co
 • Co to znaczy Gęstość Definicja relacja masy ciała do zajmowanej poprzez nie objętości w danej temp., charakteryzuje upakowanie materii w danym rodzaju substancji. G
 • Co to znaczy Glukozydy Definicja ↑ acetale powstałe z glukozy, jeden z rodzajów ↑ glikozydów
 • Co to znaczy Garbowanie Definicja mechanizm uzyskiwania skór wyprawionych ze skór surowych, obejmujący usunięcie zanieczyszczeń i naskórka z włosiem, działanie ↑ garbnikami
 • Co to znaczy Garnieryt Definicja minerał, (Ni,Mg)4(OH)4(Si4O10)·4H2O, użytkowany do otrzymywania ↑ niklu
 • Co to znaczy Glicerol Definicja ↑ gliceryna
 • Co to znaczy Sulfonowa Grupa Definicja ekipa -SO3H, ↑ ekipa funkcyjna w org. ↑ kwasach sulfonowych, nadająca im charakter silnie kwaśny
 • Co to znaczy Gadolinit Definicja minerał, M2(Be,FeII)(Si2O10), M = lantanowce o Z = 57-63, użytkowany do otrzymywania ↑ itru i ↑ lantanowców
 • Co to znaczy Galaktoza Definicja C6H12O6, monosacharyd, aldoheksoza, krystaliczne, słodkie ciało stałe; t.t. 165÷166°C, = +144°. Pozyskiwana z laktozy
 • Co to znaczy Galenit Definicja galena, błyszcz ↑ ołowiu - minerał, PbS, zawiera domieszki srebra, miedzi, cynku, główna ruda ołowiu, użytkowana do otrzymywania ołowiu i
 • Co to znaczy Wapna Gaszenie Definicja lasowanie wapna - otrzymywanie wapna gaszonego Ca(OH)2 przez dodawanie wody do wapna palonego CaO: CaO + H2O Ca(OH)2
 • Co to znaczy Błotny Gaz Definicja dawna nazwa metanu, powstaje w przyrodzie w rezultacie rozkładu szczątków org., który zachodzi w uwarunkowaniach beztlenowych (na przykład
 • Co to znaczy Doskonały Gaz Definicja gaz najlepszy, gdzie nie uwzględnia się objętości własnej cząsteczek (traktuje się je jako punkty materialne) ani oddziaływań pomiędzy nimi
 • Co to znaczy Alkilowa Grupa Definicja ekipa utworzona oficjalnie poprzez oderwanie jednego atomu wodoru od cząsteczki ↑ alkanu. Nazwy grup alkilowych - zobacz Aneks
 • Co to znaczy Karboksylowa Grupa Definicja ekipa -COOH, ↑ ekipa funkcyjna kwasów karboksylowych, nadająca im charakter kwaśny
 • Co to znaczy Główne Grupy Definicja ↑ ekipy układu okresowego (↑ układ okresowy pierwiastków
 • Co to znaczy Cieplarniane Gazy Definicja gazy zwiększające średnią temp. na Ziemi poprzez zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej odbitej od powierzchni Ziemi. Do g.c
 • Co to znaczy Geochemia Definicja dział chemii, zajmuje się badaniem składu skorupy ziemskiej i reakcji chem. w niej zachodzących
 • Co to znaczy Gips Definicja siarczan(VI) wapnia-woda(1/2)- CaSO4·2H2O, minerał tworzący skały gipsowe utworzone poprzez osady chem. po częściowym wyparowaniu basenów
 • Co to znaczy Glikogen Definicja C6H10O5)n, polisacharyd złożony z około 100000 reszt D-glukozy, pełniący rolę cukru zapasowego w organizmie, magazynowany w wątrobie i w
 • Co to znaczy Etylenowy Glikol Definicja CH2OH-CH2OH, t.t. -12,3°C, t.w. 197,5°C; bezb., gęsta, trująca ciecz o słodkim smaku. Z wodą i z alkoholem etylowym miesza się w każdym
 • Co to znaczy Poboczne Grupy Definicja ↑ ekipy układu okresowego (↑ układ okresowy pierwiastków
 • Co to znaczy Aldehydowa Grupa Definicja ekipa -CHO, ekipa funkcyjna aldehydów (↑ aldehydy, ↑ ekipy funkcyjne
 • Co to znaczy Hydroksylowa Grupa Definicja ekipa -OH, ↑ ekipa funkcyjna ↑ alkoholi i ↑ fenoli
 • Co to znaczy Ketonowa Grupa Definicja ekipa >C=O, ekipa funkcyjna ketonów (↑ keton; ↑ ekipy funkcyjne
 • Co to znaczy Nitrowa Grupa Definicja ekipa -NO2, ekipa funkcyjna w związkach nitrowych (↑ ekipy funkcyjne
 • Co to znaczy Prostetyczna Grupa Definicja jedna ze składowych ↑enzymu (p. także holoenzym) albo innego białka; niebiałkowy składnik konieczny do właściwego funkcjonowania całości, w
 • Co to znaczy Funkcyjne Grupy Definicja atomy albo ekipy atomów w cząsteczce związku org., decydujące o jego właściwościach chem., na przykład ekipa hydroksylowa w alkoholach
 • Co to znaczy Guanina Definicja 2-amino-6-hydroksypuryna, jedna z zasad purynowych (↑ puryna), które w formie pochodnej nukleozydowej wchodzą w skład kwasów nukleinowych
 • Co to znaczy Gudron Definicja pozostałość po destylacji ↑ mazutu pod zmniejszonym ciśnieniem (↑ destylacja ropy naftowej), t.w. >380°C. Użytkowany w procesach ↑ krakingu
 • Co to znaczy Maximilian Cato Guldberg Definicja 1836-1902) fizykochemik norweski. Razem z P. Waagem sformułował w 1867 r. tak zwany ↑ prawo działania mas
 • Co to znaczy Arabska Guma Definicja ↑ wielocukier z gatunku heteropolisacharydów pochodzenia roślinnego. Zawiera L-arabinozę, L-ramnozę, D-galaktozę i kwas D-glukuronowy
 • Co to znaczy Getter Definicja substancja o dużej umiejętności pochłaniania gazów, co wykorzystuje się w urządzeniach o wysokiej próżni, na przykład lampach elektronowych
 • Co to znaczy Acetylowa Grupa Definicja ekipa funkcyjna o wzorze -C(O)CH3, którą można traktować jak cząsteczkę ↑kwasu octowego CH3COOH, od której oderwano ↑grupę hydroksylową. G
 • Co to znaczy Generatorowy Gaz Definicja gaz otrzymywany w rezultacie zgazowania węgla wg schematu: C + O2 CO2 i CO2 + C 2CO. Zawiera średnio 27÷28% CO, 13÷15% H2, 5÷8% CO2, 0,5÷15
 • Co to znaczy Gutaperka Definicja mieszanina naturalnych polimerów, pozyskiwana z soków pewnych drzew podzwrotnikowych, zawierająca raczej trans-poliizopren (por. izopren
 • Co to znaczy Glicyna Definicja kwas 2-aminoetanowy, najprostszy ↑ aminokwas, jedyny, który nie jest aktywny optycznie. Bezb., słodka substancja, rozp. w wodzie
 • Co to znaczy Joseph Lussac Gay Definicja LOUIS - (1778-1850) franc. fizyk i chemik, dokonując syntezy ↑ wody stwierdził, iż wodór z tlenem reagują w relacji objętościowym 2:1

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami - co to znaczy

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii. Wzory chemia, przykłady fizyka w szkole dla uczniów. Zadanie domowe z fizyki. Rozwiązanie gotowe do przepisania do szkoły.

Definicja Gay-Lussac Joseph, Glicyna, Gutaperka, Gaz Generatorowy, Grupa Acetylowa, Getter, Guma Arabska, Guldberg Cato Maximilian, Gudron, Guanina, Grupy Funkcyjne co to znaczy.

Tłumaczenie Gay-Lussac Joseph, Glicyna, Gutaperka, Gaz Generatorowy co to jest.