insulina izotopy imidki co znaczy
Insulina, Izotopy, Imidki, Itr, Iloczyn Jonowy Wody, Izomer, Izomeria Położenia Podstawnika

Słownik chemiczny z przykładami od I

 • Co oznacza Inicjator Co to jest substancja zapoczątkowująca mechanizm detonacji (na przykład azydek ołowiu (II) Pb(N3)2, piorunian rtęci Hg(ONC)2) albo mechanizm
 • Co oznacza Nascendi Statu In Co to jest z z łaciny w momencie stworzenia) - stan substancji w momencie jej powstawania w dowolnej reakcji chem., cechujący się wyjątkowo wysoką
 • Co oznacza Indykator Co to jest parametr - substancja umożliwiająca śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na
 • Co oznacza Izomery Co to jest związki chem. mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym
 • Co oznacza Izotony Co to jest nuklidy, których jądra mają identyczne liczby ↑ neutronów, a różne liczby protonów (mają identyczne różnice liczb masowych i atomowych (A-Z
 • Co oznacza I Co to jest znak ↑ jodu
 • Co oznacza Inwersja Co to jest operacja symetrii (przekształcenie tożsamościowe), dokonywana względem środka symetrii. Zobacz przedmioty symetrii
 • Co oznacza Podstawienia Izomeria Co to jest ↑ izomeria położenia podstawnika
 • Co oznacza Rozpuszczalności Iloczyn Co to jest KSO - iloczyn stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm
 • Co oznacza Ind Co to jest znak In, (z łaciny Indium), pierwiastek chem., metal, Z = 49, m.at. 114,82u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1863 r. poprzez F. Reicha i H.T
 • Co oznacza Ilmenit Co to jest minerał, FeTiO3, ruda tytanu, służący również do produkcji białej farby, stali szczególnych
 • Co oznacza Ir Co to jest znak ↑ irydu
 • Co oznacza Trans Cis Izomeria Co to jest rodzaj stereoizomerii powodowany zablokowaniem rotacji atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania podwójnego (na przykład węgla
 • Co oznacza Iterb Co to jest znak Yb, (z łaciny Ytterbium), pierwiastek chem., metal, Z = 70, m.at. 173,04u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1878 r. poprzez J. Marignaca
 • Co oznacza Konstytucyjna Izomeria Co to jest rodzaj izomerii polegającej na tym, iż poszczególne ↑ izomery różnią się budową, a więc kolejnością i metodą połączenia atomów w cząsteczce
 • Co oznacza Ingoliny Co to jest ↑ nadtlenek wodoru
 • Co oznacza Ibuprofen Co to jest związek chem.; białe ciało stałe, t.t. 51°C; służący jako czynny składnik popularnych środków przeciwbólowych
 • Co oznacza Izopren Co to jest 2-metylo-1,3-butadien, węglowodór z gatunku ↑ dienów, bezb. niskowrząca ciecz (t.w. 34°C). Służący do otrzymywania jednego z rodzajów
 • Co oznacza Imina Co to jest związek chem. o wzorze HN=NH, otrzymywany poprzez łagodne utlenianie hydrazyny. Nazwą tą ustala się również związki org. zawierające w
 • Co oznacza Imidazol Co to jest 1,3-diazol, aromatyczny ↑ związek heterocykliczny o wzorze półstrukturalnym. Słupkowate kryształy, łatwo rozp. w wodzie i etanolu, nieco
 • Co oznacza Korozji Inhibitory Co to jest substancje, które dodane do środowiska korodującego zmniejszają prędkość korozji poprzez wytworzenie warstw ochronnych
 • Co oznacza Optycznej Skręcalności Inwersja Co to jest zdarzenie zmiany znaku skręcalności optycznej, tzn. zmiany kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Roztwory wodne sacharozy
 • Co oznacza In Co to jest znak ↑ indu
 • Co oznacza Inhibitor Co to jest ↑ katalizator zmniejszający szybkości reakcji poprzez podwyższenie ↑ energii aktywacji charakterystycznej dla danej reakcji. I. stosuje się
 • Co oznacza Iły Co to jest skały, zazwyczaj plastyczne na mokro; służące do produkcji cegieł, dachówek, cementów i materiałów ogniotrwałych
 • Co oznacza Interferencja Co to jest nakładanie się fal (na przykład elektromagnetycznych albo materii), prowadzące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak zwany prążki
 • Co oznacza Iperyt Co to jest gaz musztardowy - związek chem., org. pochodna siarki; bezbarwna ciecz, o zapachu musztardy; służący jako ↑ bojowy środek trujący o
 • Co oznacza Izobary Co to jest nuklidy, których jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑ nukleonów, a różną ↑ protonów (mają identyczne liczby masowe (A; ↑ liczba masowa
 • Co oznacza Optyczna Izomeria Co to jest występowanie cząsteczek niektórych związków chem. w dwóch niejednakowych postaciach - będących swoistymi odbiciami lustrzanymi - w formie
 • Co oznacza Izoleucyna Co to jest kwas 2-amino-3-metylopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów egzogennych. Tworzy bezb. kryształy dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp
 • Co oznacza Izomorfizm Co to jest występowanie różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny
 • Co oznacza Iryd Co to jest znak Ir, (z łaciny Iridium), pierwiastek chem., metal, Z = 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S. Tennanta. W
 • Co oznacza Szkieletowa Izomeria Co to jest rodzaj ↑ izomerii konstytucyjnej opierający na tym, iż związki mają ten sam wzór sumaryczny, a różnią się budową swojego szkieletu
 • Co oznacza Izomeryzacja Co to jest przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe - mechanizm przekształcania jednego izomeru w drugi, na przykład alkoholu winylowego w aldehyd octowy
 • Co oznacza Podstawnika Położenia Izomeria Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie
 • Co oznacza Izomer Co to jest jeden spośród związków, które posiadają taki sam ↑ wzór sumaryczny, lecz różne własności fizyczne, co wynika z odmiennej budowy cząsteczki
 • Co oznacza Wody Jonowy Iloczyn Co to jest Kw - iloczyn jonowy autodysocjacji wody: H2O ⇆ H+ + OH- a ściślej H2O + H2O ⇆ H3O+ + OH-. Stała równowagi dla tej reakcji wynosi
 • Co oznacza Itr Co to jest znak Y, (z łaciny Yttrium), pierwiastek chem., metal, Z = 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J. Gadolina
 • Co oznacza Imidki Co to jest ekipa związków chem., pochodnych amoniaku, gdzie dwa z atomów wodoru zostały zastąpione atomami metalu, MI2NH; nietrwałe związki o budowie
 • Co oznacza Izotopy Co to jest nuklidy, których jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑ protonów, a różną ↑ neutronów - mają identyczne liczby atomowe (Z; ↑ liczba atomowa
 • Co oznacza Insulina Co to jest ↑ białko, złożona jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Insulina, Izotopy, Imidki, Itr, Iloczyn Jonowy Wody, Izomer, Izomeria Położenia Podstawnika, Izomeryzacja, Izomeria Szkieletowa, Iryd, Izomorfizm, Izoleucyna co to znaczy.

Tłumaczenie Insulina, Izotopy, Imidki, Itr, Iloczyn Jonowy Wody, Izomer co to jest.