eutenika euploidy ekologia co znaczy
Eutenika, Euploidy, Ekologia, Elektroda, Escyna, Erytropoetyna, Elektrogimnastyka, Elektroforeza

Słownik i definicje chemiczne na E

 • Co znaczy Epizoonozy Definicja EPIZOONOZY dolegliwości skóry spowodowane poprzez pasożyt)' bytujące na jej powierzchni: wszy, pchły, pluskwy
 • Co znaczy Emulsje Definicja się cieczy wytworzony w obecności emulgatora. Sporo leków w formie płynnej, gdzie substancja lecznicza zawieszona jest w wodzie, powstaje
 • Co znaczy Egzopeptydazy Definicja biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania peptydowe między ostatnim aminokwasem w łańcuchu, a resztą na
 • Co znaczy Enterobakterie Definicja obejmująca, pomiędzy innymi, różne symbiotyczne bakterie zasiedlające jelita człowieka. Rozwijają się w warunkach względnie beztlenowych. W
 • Co znaczy Elastyna Definicja włókna, będące istotnym składnikiem rozciągliwych struktur anatomicznych (nadaje elastyczność skórze). Wytrzymuje rozciągnięcie do 150
 • Co znaczy Ergotyzm Definicja alkaloidami sporyszu, które wywołują skurcz mięśni gładkich w ścianach tętnic, utrudniając dopływ krwi. Dolegliwość rozpoczyna się bardzo
 • Co znaczy Endocytoza Definicja cząsteczek do wnętrza komórki. Istnieje kilka rodzajów endocytozy: fagocytoza, pinocytoza i endocytoza receptorowa (adsorpcyjna). Wskutek
 • Co znaczy Episiotomia Definicja chirurgiczny regularnie realizowany w położnictwie, gdy u rodzącej stwierdza się niepodatność (sztywność) tkanek krocza, co może przedłużać
 • Co znaczy Endemia Definicja dolegliwości wśród ludności na określonym terenie (teren endemiczny). Liczba zachorowań utrzymuje się poprzez sporo lat na stałym poziomie
 • Co znaczy Elektrostymulacja Definicja bólu przewlekłego polegająca na drażnieniu prądami o różnych parametrach, nerwów czuciowych i mieszanych natężeniami poniżej progu
 • Co znaczy Ekstrasystolia Definicja rodzaj niemiarowości pracy serca, charakteryzujący się powstawaniem przedwczesnych pobudzeń, w różnej fazie cyklu elektrycznego
 • Co znaczy Euforia Definicja nastroju charakteryzująca się dobrym samopoczuciem, z towarzyszącą optymistyczną oceną świata i samego siebie. Występuje w zespołach
 • Co znaczy Enterowirusy Definicja gatunki z różnych grup (ECHO, Coxsackie, Polio). Bardzo rozpowszechnione jest ich nosicielstwo, mogą być powodem wielu ciężkich chorób na
 • Co znaczy Estrogeny Definicja płciowe, z których podstawowymi są estron, estriol i estradiol. Estrogeny syntetyzowane są w organizmie z cholesterolu, warunkują
 • Co znaczy Eurotransplant Definicja organizacji prowadzącej komputerowy rejestr osób oczekujących na przeszczep narządu i dostępnych narządów
 • Co znaczy Ekscystacja Definicja poprzez pasożyta cysty (torebki własnej albo wytworzonej poprzez żywiciela). Zazwyczaj wiąże się z nasileniem objawów chorobowych albo i
 • Co znaczy Egotyzm Definicja zajmowania się swoją osobą, zarządzania zainteresowania na siebie. W przeciwieństwie od egoizmu nie prowadzi do szkodzenia innym osobom
 • Co znaczy Erysipeloid Definicja różnych odcinków skóry, podobne do róży, z towarzyszącą gorączką. Pojawia się w zespole nerczycowym u dzieci
 • Co znaczy Elektroakupunktura Definicja prądami impulsowymi punktów chińskich poprzez igły umieszczone w tkance podskórnej, wedle zasadami tradycyjnej chińskiej medycyny
 • Co znaczy Enterogastrony Definicja całym przewodzie pokarmowym: w dwunastnicy, jelicie cienkim i częściowo grubym pod wpływem kontaktu komórek jelita z treścią pokarmową
 • Co znaczy Eutanazja Definicja pacjenta, który się tego kategorycznie domaga, nie mogąc znieść obiektywnie dramatycznej sytuacji medycznej, gdzie się znalazł. Dotyczy
 • Co znaczy Emanatorium Definicja gdzie stosuje się wziewania powietrza zawierającego naturalny radon uzyskiwany z wód leczniczych albo otrzymywany sztucznie
 • Co znaczy Epidemia Definicja daną chorobę wśród większej liczby ludzi na określonym terenie i w zbliżonym czasie, w liczbie wyraźnie większej niż dotychczas
 • Co znaczy Echoencefalografia Definicja wykorzystaniu fal ultradźwiękowych z wytworzeniem graficznego obrazu wybranych jego części. Jest przydatna w wykrywaniu krwotoków albo
 • Co znaczy Endorfiny Definicja mózg i przysadkę mózgową mające mocne działanie przeciwbólowe (silniejsze od narkotycznych środków przeciwbólowych). Peptydy te znoszą
 • Co znaczy Eikozanoidy Definicja rozpadu enzymatycznego niektórych kwasów tłuszczowych. wskutek działania enzymów powstają z nich prostanoidy (prostaglandyny i tromboksany
 • Co znaczy Emocje Definicja relacja człowieka do otoczenia i siebie samego. mechanizmy E. charakteryzują się różnym natężeniem (mocne, słabe, gwałtowne), znakiem
 • Co znaczy Energia Definicja pracy (do powodowania zmian w stanie materii albo jej ruchu). Może występować w różnych postaciach: jako ciepło, elektryczność, dźwięk, E
 • Co znaczy Eliminacja Definicja żywych metabolizm jest nierozerwalnie związany z procesami pobierania substratów i usuwania produktów (najczęściej ubocznych). Drogi E. są
 • Co znaczy Ekofenotyp Definicja EKOFENOTYP niegenetyczna modyfikacja fenotypu uwarunkowana czynnikami środowiskowymi
 • Co znaczy Encefalopatia Definicja ośrodkowego układu nerwowego wywołane działaniem różnorodnych czynników patogennych. Szczególnym przypadkiem E., gdzie występują w
 • Co znaczy Eklipsa Definicja EKLIPSA pomniejszenie albo zanik infekcyjnych cząstek wirusa towarzyszący przeniknięciu jego genomu do komórki gospodarza
 • Co znaczy Ekmezja Definicja przy zachowaniu w pamięci wydarzeń dawnych i aktualne ich przeżywanie. Ekmezja występuje w nerwicy histerycznej i psychozie starczej
 • Co znaczy Erytroleukemia Definicja ostra białaczka z zajęciem układu erytropoetycznego, występuje najczęściej u osób dorosłych, mężczyzn. W Ch. tej dochodzi do
 • Co znaczy Ectropion Definicja zewnątrz; patologiczne ustawienie brzegu wolnego powieki powodujące, iż nie przylega on do spojówki oka, równocześnie skracając powiekę
 • Co znaczy Elektromiografia Definicja rejestracji mechanizmów elektrycznych w mięśniu z możliwością ich oceny w programie komputerowym w trakcie wprowadzania elektrody igłowej
 • Co znaczy Epifizjodeza Definicja mające na celu spowolnienie albo zahamowanie wzrostu kości kończyny poprzez zablokowanie chrząstek nasadowych (miejsca wzrostu kości na
 • Co znaczy Efedryna Definicja metycznych (pobudzających układ współczulny). Po kilkakrotnym podaniu obserwuje się zdarzenie tachyfilaksji. Działanie podobne do
 • Co znaczy Enzymy Definicja reakcji chemicznych w komórkach, są katalizatorami białkowymi, które wpływając na prędkość reakcji nie ulegają zużyciu. Wpływ na prędkość
 • Co znaczy Erytromycyna Definicja ERYTROMYCYNA antybiotyk makroliclowy produkowany w naturze poprzez promieniowce
 • Co znaczy Erytrocytoza Definicja czerwienica. E. względna wynika z straty osocza krwi i zagęszczenia pozostałych przedmiotów morfotycznych, w tym erytrocytów (na przykład
 • Co znaczy Ekosystem Definicja funkcjonalna w przyrodzie; jest układem złożonym z biocenozy i biotopu (jej nieożywionego środowiska), gdzie zachodzi przepływ energii i
 • Co znaczy Engram Definicja zachodzący w niektórych procesach uczenia się, dotyczący neuronów presynaptycznych i post-synaptycznych. W pewnych okolicznościach wzrasta
 • Co znaczy Elektrocystografia Definicja ELEKTROCYSTOGRAFIA aktualnie rzadko służąca sposób zapisu zmian potencjałów elektrycznych w pęcherzu moczowym
 • Co znaczy Embolektomia Definicja czopu zatorowego z tętnic; regularnie w celu ratowania życia jest realizowany w trybie nagłym (na przykład zator tętnicy płucnej). Otwiera
 • Co znaczy Enterokoki Definicja bakterii występujących w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt. W sprzyjających im warunkach mogą być odpowiedzialne za trudne do leczenia
 • Co znaczy Enukleacja Definicja zabieg operacyjny służący w ciężkich urazach oka i nowotworach. Bazuje na usunięciu gałki ocznej z pozostawieniem spojówki i zawartości
 • Co znaczy Endolimfa Definicja wypełniająca błędnik błoniasty ucha wewnętrznego (przewody półkoliste, woreczek, łagiewkę i przewód ślimakowy). Ruchy endolimfy wywołują
 • Co znaczy Egocentryzm Definicja myślenia i postawy opierający na ujmowaniu rzeczywistości wyłącznie z osobistego, jedynie słusznego punktu widzenia. Jest charakterystyczny
 • Co znaczy Erytropoeza Definicja krwinek czerwonych w układzie krwiotwórczym. Powstają z komórek prekursorowych, które przez kilka stadiów pośrednich i po utracie jądra
 • Co znaczy Elektrowstrząsy Definicja służąca w psychiatrii (depresja, schizofrenia), polegająca na wywoływaniu prądem elektrycznym (poprzez elektrody umiejscowione na głowie
 • Co znaczy Ektopia Definicja EKTOPIA umiejscowienie narządu albo tkanki w niewłaściwym dla niego miejscu na przykład endometrioza, gruczolaki ektopowe
 • Co znaczy Elisa Definicja do ilościowego pomiaru antygenu albo przeciwciał. Stosowana najczęściej do ilościowego oznaczania leków, hormonów, antygenów albo
 • Co znaczy Elektrokardiografia Definicja elektrycznej aktywności serca (elektrokar-diogram), po jej elektronicznym wzmocnieniu, dzięki umiejscowionych na powierzchni ciała elektrod
 • Co znaczy Ergometria Definicja na pomiarach i ocenie wydolności fizycznej człowieka. Służąca raczej w medycynie sportowej i medycynie pracy
 • Co znaczy Ekson Definicja ekspresji). Ich istnienie jest rezultatem faktu, iż w genach sekwencje kodujące są nieciągłe, tzn. są poprzedzielane długimi sekwencjami
 • Co znaczy Eksperyment Definicja sposób badawcza, której celem jest przeprowadzenie obserwacji zjawiska. Po powstaniu właściwych warunków dla osiągnięcia celu eksperymentu
 • Co znaczy Efektory Definicja EFEKTORY organy reagujące (odpowiadające) na bodźce na przykład mięśnie, gruczoły (przez zmianę swej czynności
 • Co znaczy Ekshumacja Definicja EKSHUMACJA wydobycie uprzednio zakopanych zwłok, w celu przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich, lub ich przeniesienia w inne miejsce
 • Co znaczy Erytroblasty Definicja krwinek czerwonych. Powstając z komórki macierzystej, przez następne stadia przekształcają się w erytrocyty
 • Co znaczy Ekspozycja Definicja promieniowania jonizującego organizmów żywych w celach badawczych albo leczniczych. E. poddaje się także błony i substancje rentgenowskie
 • Co znaczy Ekspresja Definicja w szczególności emocji dzięki wypowiedzi, gestów i mimiki. Także wyraźne podkreślanie własnych przeżyć i staranie się o przekazanie ich na
 • Co znaczy Ekstaza Definicja szczęścia i zachwytu z zamknięciem w sobie i ograniczeniem ekspresji słownej i ruchowej. Niekiedy towarzyszą jej zaburzenia świadomości i
 • Co znaczy Embolizacja Definicja interwencyjnej (zabiegowej), polegająca na wprowadzeniu poprzez cewnik materiału wywołującego zakrzep w miejscu podania. Cewnik wprowadza
 • Co znaczy Epidemiologia Definicja się badaniem czynników i warunków związanych z występowaniem i rozprzestrzenianiem się chorób i stanów patologicznych o różnej etiologii, a
 • Co znaczy Eksteroreceptory Definicja umożliwiające odbiór bodźców z otoczenia. Rozróżnia się różne ich rodzaje w zależności od wrażliwości: mechanoreceptory, chemoreceptory
 • Co znaczy Ekstrakcja Definicja usuwanie na przykład zęba, soczewki w zaćmie, a również wyodrębnienie substancji z roztworu dzięki odpowiedniego rozpuszczalnika
 • Co znaczy Erotomania Definicja wzmożona intensywność życia płciowego wynikająca ze wzmożonego zapotrzebowania na bodźce seksualne. Erotomania u mężczyzn, to satyriasis, u
 • Co znaczy Erytroblastoza Definicja obwodowej młodych postaci krwinek czerwonych, zawierających jądro. Erytroblastoza pojawia się w różnych stanach chorobowych (niedokrwistość
 • Co znaczy Emla Definicja do znieczuleń miejscowych (zawiera lidokainę i prylokainę), służący w formie kremu na skórę jako przygotowanie do jej nacięcia czy także
 • Co znaczy Endopeptdydazy Definicja proteolityczne biorące udział w trawieniu białek w przewodzie pokarmowym. Rozrywają wiązania pepydowe wewnątrz łańcucha polipeptydowego
 • Co znaczy Elektrokortykografia Definicja używane badanie, realizowane w trakcie operacji neurochirurgicznych, kiedy to na odsłoniętą powierzchnię kor)' mózgowej przykłada się
 • Co znaczy Endometrioza Definicja nienowotworowa hormono zależna dolegliwość spowodowana obecnością błony śluzowej macicy (endometrium) poza jamą macicy. Najczęściej dotyczy
 • Co znaczy Emmetropia Definicja funkcjonowanie gałki ocznej (równoległe promienie światła wpadające do oka są precyzyjnie zogniskowane na siatkówce
 • Co znaczy Erytrodermia Definicja która jest zaczerwieniona i obficie się łuszczy. E. może pojawić się w białaczce i jest połączona z mocnym świądem, zmianami troficznymi
 • Co znaczy Elektroretinografia Definicja potencjału czynnościowego siatkówki (elektroretinogram) powstającego po zadziałaniu krótkotrwałego bodźca świetlnego. Elektrody umieszcza
 • Co znaczy Erytrofobia Definicja ERYTROFOBIA rodzaj nerwicy fobii, charakteryzujący się lękiem przed zaczerwienieniem
 • Co znaczy Elektrolity Definicja się w wodzie z uwolnieniem jonów, które w roztworach wodnych przewodzą prąd elektryczny. W organizmie człowieka główną rolę odgrywają jony
 • Co znaczy Elektromagnes Definicja ELEKTROMAGNES przyrząd złożony z rdzenia i cewki wytwarzający pole magnetyczne, wówczas, gdy poprzez cewkę płynie prąd
 • Co znaczy Elektroliza Definicja gdzie doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków
 • Co znaczy Elektrookulografia Definicja diagnozowania okulistycznego polegająca na badaniu zmian potencjałów spoczynkowych powstających w siatkówce, w trakcie ruchów gałek ocznych
 • Co znaczy Enkefaliny Definicja przewodzie pokarmowym. Łagodzą ból przez hamowanie substancji R Pełnią regulacyjną w układzie krążenia i hormonalnym. Wiążą się w mózgu z
 • Co znaczy Elektroresekcja Definicja albo narządu dzięki noża elektrycznego (na przykład elektrokonizacja szyjki macicy). Elektroresekcja przezcewkowa - TUR (z angielskiego
 • Co znaczy Epitetyka Definicja defektów kosmetycznych ciała dzięki epitez (maskowanie bez odtwarzania czynności narządu). Odpowiednikiem jest specjalna poduszka
 • Co znaczy Empatia Definicja odczuwania i pełnego zrozumienia przeżyć drugiego człowieka. Radykalni psychoanalitycy (na przykład Freud) utrzymywali, że każde
 • Co znaczy Epistaza Definicja charakteryzujące się tym, iż od obecności określonej pary allele jednego genu zależy ekspresja innej pary allele. Kilka par a I lei i może
 • Co znaczy Enancjomery Definicja wzajemnie własne lustrzane odbicie. Jedna forma nosi nazwę D, a druga L. W organizmach żywych występują prawie wyłącznie L-aminokwasy
 • Co znaczy Enterokinaza Definicja występujący w dwunastnicy, powodujący przemianę trypsynogenu (prekursor trypsyny) wydzielanego poprzez trzustkę w formę aktywną enzymu
 • Co znaczy Enteroglukagon Definicja morfologicznie peptydowych hormonów. Produkowany poprzez specjalne komórki dokrewne jelita pod wpływem kontaktu z treścią pokarmową i
 • Co znaczy Enantyna Definicja wodnego i rurkowatego, o działaniu wymiotnym. Skutkuje znieczulenie błon śluzowych, podniecenie i odurzenie podobne do alkoholowego
 • Co znaczy Eradykacja Definicja zakaźnej w danym środowisku (na przykład bakterii Helicobacter pylori z żołądka albo czarnej ospy globalnie) ze zniszczeniem czynnika
 • Co znaczy Enterologia Definicja ENTEROLOGIA dział medycyny zajmujący się czynnością i chorobami jelit
 • Co znaczy Eliksir Definicja ELIKSIR postać leku zawierająca etanolowe wyciągi z surowców roślinnych z dodatkiem cukru
 • Co znaczy Encefalografia Definicja komorowego i przestrzeni podpajęczej mózgu, po podaniu środka kontrastowego albo gazu do przestrzeni płynowych centralnego układu nerwowego
 • Co znaczy Encorton Definicja służących glikokortykosteroidów. Służący w reumatoidalnym zapaleniu stawów i innych chorobach: w autoagresji, ciężkich alergiach
 • Co znaczy Ergometr Definicja natężenia pracy mięśniowej; w zależności od rodzaju wykonywanej pracy istnieją różnej odmiany E. na przykład cykloergomer jest odmianą
 • Co znaczy Enterotoksyny Definicja poprzez wybrane gatunki bakterii na przykład gronkowce, działające wybiórczo na przewód pokarmowy zwierząt i ludzi. Wywołują symptomy
 • Co znaczy Ekosfera Definicja obejmujący Ziemię wspólnie z jej mieszkańcami. Składają się na nią wszystkie interakcje między biosferą, atmosferą Ziemi, jej hydrosferą i
 • Co znaczy Endarterektomia Definicja tętnicy poprzez usuwanie zgrubiałej, miażdżycowa zmienionej warstwy wewnętrznej, regularnie wraz ze zwężającym albo zamykającym światło
 • Co znaczy Eugenika Definicja zapobieganiu niektórym właściwościom dziedzicznym przyszłych pokoleń ludzkich, zarówno pod względem fizycznym jak i umysłowym. Ściśle
 • Co znaczy Endobioza Definicja organizmu; może mieć charakter symbiotyczny (na przykład wybrane bakterie jelita człowieka) i pasożytniczy (((na przykład tasiemce
 • Co znaczy Ergoreceptory Definicja odpowiednikiem są ergoreceptory mięśni szkieletowych, będące zakończeniami nerwów czuciowych, które na drodze odruchowej pobudzają czynność
 • Co znaczy Ergonomia Definicja celu gromadzenie i zastosowanie informacji, w celu dostosowanie pracy, narzędzi, urządzeń technicznych i środowiska do właściwości
 • Co znaczy Entezopatie Definicja mięśniowych do kości; powodem jest przeciążenie albo uraz. Objawiają się mocną miejscową bolesnością z odczynem zapalnym i ograniczeniem
 • Co znaczy Entropion Definicja wewnątrz gałki ocznej; może być powiązane z wiekiem albo bliznowaceniem (na przykład po oparzeniu). Skutkuje podrażnienie, gdy rzęsy
 • Co znaczy Endokrynologia Definicja hormonów i działaniu układu dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego, hormonalnego). Endokrynologia jest także specjalnością medyczną zajmującą
 • Co znaczy Enzymopatie Definicja niedoborem aktywności określonego enzymu, wynikającego z jego bezwzględnego niedoboru albo nieprawidłowej budowy, a tym samym braku
 • Co znaczy Endogenny Definicja związków, które organizm sam wytwarza (na przykład przewarzająca część aminokwasów, lipidy). W naukach biologicznych ustalenie tożsame z
 • Co znaczy Endokrynopatie Definicja ENDOKRYNOPATIE zaburzenia czynności gruczołów dokrewnych, powodujące występowanie objawów ich nadczynności albo niedoczynności
 • Co znaczy Eozynopenia Definicja granulocytów kwasochłonnych w krwi. Pojawia się przy pobudzeniu kory nadnerczy czynnikami nerwowymi, po wysiłkach fizycznych, po urazach i
 • Co znaczy Escharotomia Definicja martwiczych). Wskazane jest w okrężnych oparzeniach III0 kończyn i klatki piersiowej. Zapobiega niedokrwieniu kończyn na skutek zaciśnięcia
 • Co znaczy Ependymocyty Definicja ściany komór mózgu i kanału środkowego rdzenia kręgowego. Tworzą barierę: płyn mózgowo-rdzeniowy mózg. Uczestniczą w zamianie pomiędzy
 • Co znaczy Eliptocytoza Definicja budowy białek błony czerwonych ciałek krwi, co skutkuje zmianę ich kształtu na owalny albo eliptyczny. Jest chorobą wrodzoną, czasami
 • Co znaczy Echogeniczność Definicja ultrasonografii, odnoszący się do cech budowy narządów i innych struktur wewnętrznych organizmu, określany na podstawie analizy charakteru
 • Co znaczy Echookulografia Definicja ECHOOKULOGRAFIA badanie ultrasonograficzne gałki ocznej i oczodołu
 • Co znaczy Ektoplazma Definicja EKTOPLAZMA zewnętrzna warstwa cytoplazmy komórkowej, zawierająca przedmioty włókienkowe (filamenty
 • Co znaczy Ecobronchofonia Definicja egotonia; charakterystyczne (nosowe, podobne do beczenia kozy) zniekształcenie dźwięku mowy słyszanego przy osłuchiwaniu klatki piersiowej
 • Co znaczy Ejdetyzm Definicja wyraźnych i plastycznych wyobrażeń, mało ustępujących realnym spostrzeżeniom. Cecha spotykana u dzieci i osób o wrażliwości artystycznej
 • Co znaczy Efebofilia Definicja EFEBOFILIA skłonność seksualna (raczej homoseksualna) do młodych chłopców dojrzałych fizycznie
 • Co znaczy Echolalia Definicja echo) usłyszanych słów, zdań; występuje w schizofrenii, chorobach degeneracyjnych mózgu, niedorozwoju umysłowym
 • Co znaczy Echomimia Definicja ECHOMIMIA automatyczne naśladowanie ruchów i mimiki innej osoby
 • Co znaczy Wirusy Echo Definicja sporo chorób, m. in.: zapalenie opon mózgowych, letnie biegunki, schorzenia gorączkowe i wysypki skórne. Najczęściej objawowe zakażenia
 • Co znaczy Echokardiografia Definicja zastosowaniu fal ultradźwiękowych. W badaniu jedno- i dwuwymiarowym ocenia się struktury anatomiczne serca (ściany, zastawki) dzięki
 • Co znaczy Ego Definicja Freuda, jeden z 3 poziomów osobowości, zawierający świadome, akceptowane dążenia. Dzięki E. człowiek dostosowuje dążenia popędowe do
 • Co znaczy Egzoenzymy Definicja wytwarzającymi je komórkami. Najczęściej wytwarzane są w formie nieaktywnej (proenzymy) i dopiero w miejscu docelowym ulegają aktywacji
 • Co znaczy Egoizm Definicja EGOIZM zarządzanie się w postępowaniu wyłącznie własnym dobrem, nawet jeśli takie postępowanie jest źródłem przykrości i szkody dla innych
 • Co znaczy Egzobiologia Definicja przejawami życia albo ich poszukiwaniem w przestrzeni kosmicznej, w naszym układzie słonecznym (Mars, Wenus, księżyce Saturna i Jowisza) i
 • Co znaczy Egzocytoza Definicja substancji znajdujących się w cytoplazmie, w otoczonych błoną pęcherzykach. Pęcherzyki łącząc się z błoną komórkową otwierają się
 • Co znaczy Egzoftalmometr Definicja EGZOFTALMOMETR przyrząd wykorzystywany badaniu nasilenia wytrzeszczu gałek ocznych
 • Co znaczy Ehrlichia Definicja chorobotwórczych dla zwierząt domowych, czasem również dla ludzi. Może powodować ehrlichiozy o objawach podobnych do mononukleozy
 • Co znaczy Ekstubacja Definicja wentylacji. By doktor zadecydował o możliwości podjęcia poprzez chorego samodzielnego oddychania musi on spełnić standaryzowane kryteria: m
 • Co znaczy Elektrofil Definicja ELEKTROFIL związek chemiczny albo jego fragment, który w reakcji chemicznej jest biorcą elektronów (ulega redukcji
 • Co znaczy Elektrodiagnostyka Definicja lekarskiego polegająca na określaniu reakcji niektórych narządów na działanie prądu elektrycznego. Wykorzystuje pomiary potencjałów
 • Co znaczy Elastaza Definicja hydrolizujący elastynę włókien sprężystych tkanki łącznej. E. występuje w dużej ilości w makrofagach, komórkach tucznych i granulocytach. W
 • Co znaczy Elektrochemia Definicja ELEKTROCHEMIA dział chemii badający współzależności zjawisk elektrycznych i chemicznych
 • Co znaczy Elektroencefalografia Definicja napięcia i częstotliwości czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram). Pozwala na wykrycie elektrycznych zmian w mózgu
 • Co znaczy Elektrochirurgia Definicja elektrycznego w zabiegach chirurgicznych, raczej do koagulacji krwawiących naczyń (elektrokoagulacja), do cięcia tkanek (elektrotomia) i
 • Co znaczy Elastozy Definicja opierające na zwyrodnieniu włókien sprężystych. Rozwijają się wskutek nasłonecznienia związanego najczęściej z wykonywanym zawodem na
 • Co znaczy Elektrofizjologia Definicja który prowadzi badania czynności bioelektrycznej komórek, tkanek i narządów dzięki różnego rodzaju aparatury elektronicznej
 • Co znaczy Elucja Definicja jednej stałej substancji od drugiej przy zastosowaniu rozpuszczalnika, gdzie eluowana substancja jest nierozpuszczalna
 • Co znaczy Elektrogastrografia Definicja służąca w warunkach klinicznych badanie czynności elektrycznej żołądka. Rejestruje się potencjały w spoczynku (na czczo) i po spożyciu
 • Co znaczy Elektroforeza Definicja opierające na ruchu jednoimiennie naładowanych cząsteczek etapy rozproszonej w polu elektrycznym względem etapy rozpraszającej, używane do
 • Co znaczy Elektrogimnastyka Definicja mięsni przez wykorzystanie stymulacji elektrycznej. Stosuje się do wzmacniania mięśni u chorych nie będących w stanie samodzielnie ćwiczyć
 • Co znaczy Erytropoetyna Definicja glikoproteinowy, będący czynnikiem pobudzającym erytropoezę w szpiku kostnym, jest produkowany w nerkach (90%) i wątrobie. Jej brak
 • Co znaczy Escyna Definicja kasztanowca; jest składnikiem leków zwiększających napięcie ścian naczyń krwionośnych, działa także przeciwobrzękowo. Z przewodu
 • Co znaczy Elektroda Definicja którą dopływa albo odpływa prąd elektryczny do danego ośrodka. E. odniesienia to E. bierna o potencjale zbliżonym do zera, względem, której
 • Co znaczy Ekologia Definicja wzajemnymi zależnościami między organizmami i współzależnościami między nimi i ich nieożywionym środowiskiem. Po raz pierwszy definicja
 • Co znaczy Euploidy Definicja EUPLOIDY komórki albo organizmy zawierające pełen zbiór chromosomów albo ich wielokrotność (diploidy albo poliploidy
 • Co znaczy Eutenika Definicja metody oddziaływania na środowisko w celu powstania ludziom najlepszych warunków bytowania, niezajmująca się poprawą genotypu (eugenika

Pojęcia z chemii prawa. Wzory chemiczne z przykładami do szkoły

Co to znaczy w chemii? Znaczenie chemiczne? Rozwiązanie zadania z chemii. Przykłady i wzór chemiczny.

Definicja Eutenika, Euploidy, Ekologia, Elektroda, Escyna, Erytropoetyna, Elektrogimnastyka, Elektroforeza, Elektrogastrografia, Elucja, Elektrofizjologia, Elastozy co to znaczy.

Słownik Eutenika, Euploidy, Ekologia, Elektroda, Escyna co to jest.