drzewo filogenetyczne dżuma co znaczy
Drzewo Filogenetyczne, Dżuma, Dymorfizm, Dwutlenek Siarki, Dymorfizm Funkcjonalny, Dyrektywa Ptasia

Definicje i słownik biologiczny na D

 • Definicja Zasięgu Dysjunkcja Co to jest obszarami występowania danego gatunku fauny albo flory. Może mieć ograniczony obszarowo chrakter (dysjunkcja lokalna) albo globalny
 • Definicja Dendrologia Co to jest logos - edukacja), drzewoznawstwo - dział botaniki zajmujący się drzewami i krzewami, w tym między innymi ich morfologią, anatomią
 • Definicja Delecje Co to jest materiału genetycznego. Stopień ich szkodliwości zależy od tego, jak wielu i jak istotnych genów zostanie pozbawiony dany osobnik. Jeżeli z
 • Definicja Duplikacje Co to jest utworzenia się dodatkowej kopii fragmentu chromosomu wraz ze znajdującymi się na nim genami. Mutacje te są mniej szkodliwe niż delecje, a
 • Definicja Diplont Co to jest diploidalny, u którego w przemianie faz jądrowych nie towarzyszy przemiana pokoleń. W czasie mejozy powstają gamety, które są jedynymi
 • Definicja Lipidowa Dwuwarstwa Co to jest lipidowa stanowi błonę albo część błony złożoną wyłącznie z cząsteczek lipidów (raczej fosfolipidy). Jest ona fundamentem budowy wszystkich
 • Definicja Detrytofagi Co to jest detrytusofagi) - organizmy odżywające się detrytusem, tzn. mieszaniną częściowo rozłożonych szczątków roślinnych i zwierzęcych, ich
 • Definicja Stabilizujący Dobór Co to jest mutacje zmieniające barwę futra - myszy dzikie zazwyczaj podobne do siebie; widocznie dobór eliminuje mutanty i wywiera działanie
 • Definicja Rozrywający Dobór Co to jest zróżnicowane tu preferowane są osobniki różne nawet skrajnie różne. Wyższa przystosowawczość dotyczy heterozygot. np; zaskroniec- typowa
 • Definicja Człowieka Dorastanie Co to jest zwiększania wysokości ciała raczej przez wzrastanie tułowia po zakończeniu pokwitania, które występuje częściej u chłopców niż u dziewcząt
 • Definicja Dobór zależny od częstości Co to jest Dobór zależny od częstości znaczy, iż pod jego działaniem osobniki o fenotypie najpospolitszym giną najprościej, zaś im dany genotyp jest
 • Definicja A Haldane Dylemat Co to jest istnienia cech wartościowych dla społeczności, lecz niekorzystnych dla osobnika - cechy altruistyczne. Stwierdził, iż w ogromnych
 • Definicja Dugon Dugong Diugoń Co to jest przedstawiciel rodziny diugoni. Długość ciała do 3 m, ciężar do 170 kg. Ciało krępe, masywne, pysk tępo skończony, w przedniej części
 • Definicja Destruent Co to jest organizmów w biocenozie rozkładająca martwą materię organiczną: opadłe liście, uschłe trawy, martwe zwierzęta, resztki drzew, kał. Dzięki
 • Definicja Dwupienność Co to jest sytuacji roślin rozdzielnopłciowych, których kwiaty słupkowe i pręcikowe występują na oddzielnych osobnikach. Dwupienność może być jedną ze
 • Definicja Skierowany Dobór Co to jest usuwa więcej osobników odbiegających od średniej z jednego końca krzywej, poprzez co średnia wartość krzywej ulega powolnej zmianie. Żaba
 • Definicja Defosforylacja Co to jest do fosforylacji, polegającym na odszczepieniu reszty fosforanowej od cząsetczki białka (a w ogólności każdego innego związku organicznego
 • Definicja Deksamfetamina Deksedryna Dekstroamfetamina Co to jest deksamfetamina - amina sympatykomimetyczna, stereoizomer amfetaminy, podwójnie silniej od niej działający. Jest lekiem o działaniu
 • Definicja Dyzenteria Co to jest to ostra choroba zakaźna spowodowana poprzez bakterie; symptomem jej są uporczywe, krwawo-śluzowe biegunki i obecność krwi w stolcu i
 • Definicja Dendrymer Co to jest często rozgałęziony polimer. Dendrymery dzięki swojej wielkiej regularności tworzą fraktalopodobne struktury, które mają szereg unikalnych
 • Definicja Delecja Co to jest mutacji genowej dotyczącej zmiany składu nukleotydowego DNA. Bazuje na utracie jednej albo kilku par nukleotydów z DNA genowego. Delecja
 • Definicja Ozonowa Dziura Co to jest się zdarzenie zmniejszania się stężenia ozonu w stratosferze atmosfery ziemskiej.wpływ dziury ozonowej na żywe organizmy Ozon
 • Definicja Sztuczny Dobór Co to jest wybierając przydatne poprzez siebie cechy organizmów. Jeżeli hodowca pragnie uzyskać zmianę w cechach swego stada, na przykład chce
 • Definicja Deoksyryboza Co to jest pentoza, cukier prosty, budową zbliżony do rybozy, ale nie posiadający atomu tlenu przy drugim węglu, a zamiast tego sam wodór. Bierze
 • Definicja Genetyczny Dryf Co to jest przekazywaniu alleli pomiędzy pokoleniami, powodująca fluktuacje w częstości alleli. Zdarzenie to może powodować różnice w częstości alleli
 • Definicja Drzewa Drzewo Co to jest zaliczają się największe rośliny lądowe. Nie jest taksonem, grupuje tylko organizmy roślinne podobne morfologicznie i funkcjonalnie. Sporo
 • Definicja Twarde Drewno Co to jest otrzymywanej z drzew ustalonych gatunków. Najczęściej za drewno twarde uważane jest drewno uzyskiwane z drzew liściastych. Należy tu
 • Definicja Dendrogram Co to jest ukazujący związki między wybranymi elementami na podstawie przyjętego kryterium. . Dendrogramem jest filogram, kladogram i fenogram
 • Definicja Depolaryzacja Co to jest elektroujemnego potencjału elektrycznego błony komórkowej wywołane wejściem jonów sodu albo wapnia do cytoplazmy komórki. Prowadzi do
 • Definicja Denga Co to jest wirusowa choroba odzwierzęca występująca u ludzi i niektórych małp. Ma cechy gorączki krwotocznej. Przejawia się, w okolicy gorączki
 • Definicja Diploid Co to jest chromosomy danego typu. Ta sama wiadomość jest przechowywana w dwóch miejscach, co ma znaczenie np. przy mutacjach. Typ 2n .Treść hasła
 • Definicja Płci Determinacja Co to jest występującym u wszystkich organizmów u których występują różne płci. Rodzaj płci, jaką dany organizm wykształci, jest zależny od sygnału
 • Definicja Denitryfikacja Co to jest azotanu ( formy azotu możliwego do spożycia poprzez sporo grup organizmów) w azot w stanie gazowym. mechanizm ten jest odwrotnością
 • Definicja Wodne Elektrownie Derywacyjne Co to jest elektrownie wodne, które wykorzystują kanał derywacyjny. Kanał taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki sztucznie zwiększając
 • Definicja Deplazmoliza Co to jest plazmolizy, opierający na pobieraniu wody poprzez komórkę zanurzoną w roztworze hipotonicznym.Treść hasła pochodzi z Wikipedi Treść hasła
 • Definicja Dobór przeciw różnym allelom Co to jest allele recesywne ulegają ekspresji tylko w stanie homozygotycznym, ale jeżeli staja się rzadkie, w większości są obecne w heterozygotach. W
 • Definicja Dna Co to jest zbudowane z połączonych wiązaniem diestrowym nukleotydów adeniny, guaniny, cytozyny i tyminy, gdzie sacharydem jest deoksyryboza
 • Definicja Fitness Dostosowanie Co to jest genotypu definiuje się jako przeżycie (żywotność) i efekt reprodukcyjny (płodność) tego genotypu w relacji do genotypu optymalnego
 • Definicja Brzuszny Dur Co to jest abdominalis) jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną pałeczkami z gatunku Salmonella typhi i charakteryzująca się gorączką
 • Definicja Mendla Prawo Drugie Co to jest niezależnego dziedziczenia się cech (czynników dziedzicznych) - zostało sformułowane poprzez Grzegorza Mendla, a po odkryciu chromosomów i
 • Definicja Ptasia Dyrektywa Co to jest dyrektywy UE 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979, o ochronie dziko żyjących ptaków (Directive on the Conservation of Wild Birds). Instrukcja
 • Definicja Funkcjonalny Dymorfizm Co to jest funkcjonalna) - występowanie w obrębie jednego gatunku form o różnych funkcjach, czyli wykorzystywanych do rozrodu i karmienia. Np. u
 • Definicja Siarki Dwutlenek Co to jest siarkawy, tlenek siarki IV to jest bezbarwny gaz o ostrym, duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Temperatura topnienia -75
 • Definicja Dymorfizm Co to jest występowanie w obrębie jednego gatunku zwierząt albo roślin dwóch różnych form, odmiennych pod względem wyglądu, budowy i fizjologii
 • Definicja Dżuma Co to jest zakaźna gryzoni i rzadziej innych drobnych ssaków, a również człowieka (zoonoza). Choroba ta spowodowana jest infekcją G(-) pałeczek z rodz
 • Definicja Filogenetyczne Drzewo Co to jest drzewo genealogiczne, drzewo rodowe) - rodzaj dendrogramu pokazującego hipotetyczne pokrewieństwo i ewolucję taksonów, a czasem ((także

Pojęcia z chemii, fizyki, biologii - przykłady i rozwiązania

Co to znaczy w chemii? Co to jest w biologii? Co oznacza w fizyce? Wzór z biologii, rozwiązanie zadania z przykładami.

Definicja Drzewo Filogenetyczne, Dżuma, Dymorfizm, Dwutlenek Siarki, Dymorfizm Funkcjonalny, Dyrektywa Ptasia, Drugie Prawo Mendla, Dur Brzuszny, Dostosowanie (Fitness co to znaczy.

Słownik Drzewo Filogenetyczne, Dżuma, Dymorfizm, Dwutlenek Siarki co to jest.