alifatyczny antywitaminy co znaczy
Alifatyczny, Antywitaminy, Azotany, Amfetamina, Alkiny, Antymonit, Akumulator Zasadowy

Słownik chemiczny z przykładami od A

 • Co oznacza Antymateria Co to jest materia zbudowana z ↑ antycząstek: ↑ antyprotonów, ↑ antyneutronów i ↑ pozytonów (antyelektronów), praktycznie identycznych z cząstkami
 • Co oznacza Adermina Co to jest ↑ wit. B6
 • Co oznacza Adenina Co to jest 6-aminopuryna, jedna z zasad ↑ purynowych, które w formie ↑ nukleozydów wchodzą w skład ↑ kwasów nukleinowych. Biała substancja
 • Co oznacza Optyczne Antypody Co to jest ↑ enancjomery związku optycznie czynnego, mające przeciwne konfiguracje (przeciwne ułożenia podstawników wokół centrum albo centrów
 • Co oznacza Azeotrop Co to jest mieszanina ciekła, destylująca (↑ destylacja) bez zmiany składu, której t.w. może być niższa od t.w. czystych składników (a. nieujemny
 • Co oznacza Ałuny Co to jest
 • Co oznacza Octan Aktywny Co to jest ↑ acetylokoenzym A
 • Co oznacza Anglezyt Co to jest minerał, PbSO4, biały, przezroczysty
 • Co oznacza Miareczkowa Analiza Co to jest sposób ↑ analizy ilościowej (służącej do oznaczania stężenia badanej substancji), polegająca na miareczkowaniu (dodawaniu porcjami do
 • Co oznacza Amfiprotyczność Co to jest ↑ rozpuszczalnik
 • Co oznacza Ametyst Co to jest minerał, kamień półszlachetny, odmiana ↑ kwarcu barwy fioletowej (pochodzącej od domieszek związków żelaza
 • Co oznacza Aneuryna Co to jest ↑ wit. B1
 • Co oznacza Anionit Co to jest ↑ jonit
 • Co oznacza Aprotyczność Co to jest ↑ rozpuszczalnik
 • Co oznacza Agar Co to jest polisacharyd zbudowany z reszt D- i L- galaktozy połączonych wiązaniem glikozydowym (raczej 1,3); zawiera związany kwas siarkowy(VI). W
 • Co oznacza Etanoamid Acetamid Co to jest CH3CONH2, przedstawiciel amidów (↑ amidy kwasowe). Biała substancja krystaliczna bardzo dobrze rozp. w wodzie, t.t. 82°C, t.w. 222°C
 • Co oznacza Ołowiowy Akumulator Co to jest ogniwo galwaniczne regenerowalne, złożone z płyt ołowianych, gdzie płyta stanowiąca nieujemny biegun ogniwa jest pokryta tlenkiem ołowiu(IV
 • Co oznacza Andezyt Co to jest skała magmowa wylewna, szara, służąca jako materiał budowlany i ogniotrwały
 • Co oznacza Alkany Co to jest węglowodory nasycone, gdzie atomy węgla połączone są wyłącznie pojedynczymi wiązaniami C-C. Atomy węgla znajdują się w stanie ↑
 • Co oznacza Antracyt Co to jest odmiana ↑ węgla kopalnego o metalicznym połysku; zawiera 92÷95% węgla pierwiastkowego i niewiele substancji lotnych. Charakteryzuje się
 • Co oznacza Aspartam Co to jest ↑ syntetyczna substancja słodząca, 150 razy słodsza od sacharozy, ciało stałe słabo rozp. w wodzie i etanolu; a. to dipeptyd
 • Co oznacza Azbest Co to jest ekipa minerałów; a. amfibolowy Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 (t.t. około 1150°C) i a. chryzotylowy Mg6(Si4O10)(OH)8 (t.t. około 1500°C). Włókniste
 • Co oznacza Alchemia Co to jest tematyka uznawana za przodka współczesnej chemii, znana od starożytności, a oparta na koncepcji czterech żywiołów (pierwiastków
 • Co oznacza Antycząstki Co to jest ↑ cząstki o takiej samej masie jak masa danej cząstki, ale o przeciwnym ładunku elementarnym. Zderzenie cząstki i odpowiadającej jej a
 • Co oznacza Cząstek Akcelerator Co to jest urządzenie wykorzystywane do przyspieszania cząstek naładowanych (↑ elektronów, ↑ protonów albo jonów) w zmiennym polu elektromagnetycznym
 • Co oznacza Sympatyczne Atramenty Co to jest substancje chem. niewidoczne na papierze po wyschnięciu, by je spowodować należy ogrzać albo zwilżyć papier odpowiednim odczynnikiem
 • Co oznacza Acetale Co to jest związki org. mające dwie ekipy eterowe (-OR) dołączone do tego samego atomu węgla, pozyskiwane wskutek kondensacji aldehydu z dwiema
 • Co oznacza Asocjacja Co to jest zdarzenie łączenia się cząsteczek w większe agregaty, wywołane tworzeniem się ↑ wiązań wodorowych między cząsteczkami. Asocjaty nie są
 • Co oznacza Areometr Co to jest przyrząd do mierzenia gęstości cieczy, składający się z obciążenia, trzpienia i termometru. Pomiar gęstości (na przykład roztworu) bazuje
 • Co oznacza Amfoteryczność Co to jest umiejętność niektórych pierwiastków i ich związków (raczej tlenków i wodorotlenków) i niektórych związków organicznych, zawierających w
 • Co oznacza Androsteron Co to jest związek chem.; ↑ androgen; białe kryształki, trudno rozp. w wodzie, rozp. w rozpuszczalnikach org., t.t. 185°C
 • Co oznacza Pył Anielski Co to jest PCP - mocny ↑ halucynogen, wywołuje nagłe ataki furii i skurcze mięśni; silnie toksyczny - upośledza układ immunologiczny
 • Co oznacza Anihilacja Co to jest przemiana ↑ cząstek elementarnych - w parach: cząstka + antycząstka - w ↑ kwanty promieniowania elektromagnetycznego, wskutek czego ulegają
 • Co oznacza Octowy Aldehyd Co to jest etanal, acetaldehyd - CH3CHO, t.t. -120°C, t.w. 20,2°C; bezb. ciecz o specyficznym zapachu, rozp. w wodzie, alkoholu etylowym, eterze
 • Co oznacza Alkacymetria Co to jest ekipa metod ↑ analizy miareczkowej, wykorzystujących reakcje kwas-zasada. Jako ↑ titranty w a. stosuje się ↑ roztwory mianowane silnych
 • Co oznacza Potasu V Azotan Co to jest saletra potasowa, saletra indyjska) - KNO3, bezb. kryształy rozp. w wodzie, t.t. 339°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra
 • Co oznacza Aminoplasty Co to jest tworzywa sztuczne pozyskiwane wskutek kondensacji ↑ aldehydu mrówkowego, metanal) z ↑ mocznikiem, tiomocznikiem albo innymi związkami
 • Co oznacza Antyneutron Co to jest ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ neutronu, o identycznej masie i podobnie jak neutron pozbawiona ładunku
 • Co oznacza Wody Anomalia Co to jest nieliniowa zależność gęstości ↑ wody od temp. Woda ma największą gęstość w temp. + 4°C, co sprawia, iż w trakcie jej oziębiania (na
 • Co oznacza Aldehydy Co to jest związki o wzorze ogólnym RCHO (R - wodór, alkil albo aryl). Reakcje charakterystyczne a., to reakcja utleniania do kwasów karboksylowych
 • Co oznacza Anilana Co to jest nazwa handlowa wytwarzanych w Polsce ciętych włókien akrylowych, pozyskiwanych z ↑ akrylonitrylu, akrylanu metylu i kwasu itakonowego
 • Co oznacza Akt Co to jest tioacetamid, amid kwasu tiooctowego, CH3-CSOH - bezbarwne kryształy, t.t. 115°C; rozp. w wodzie. W roztworze wodnym obojętnym jest trwały
 • Co oznacza Astat Co to jest znak At, (z łaciny Astatinum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 85, m.at. 209,987u, ekipa ↑ fluorowców. Otrzymany sztucznie w 1940 r
 • Co oznacza Aminy Co to jest związki org. o wzorach ogólnych R1NH2 (a. pierwszorzędowe), R1R2NH (a. drugorzędowe), R1R2R3N (a. trzeciorzędowe), gdzie ekipy R mogą być
 • Co oznacza Acetyloceluloza Co to jest octan celulozy, otrzymywany poprzez działanie na ↑ celulozę ↑ kwasem octowym albo bezwodnikem kwasu octowego w obecności H2SO4 albo ZnCl2
 • Co oznacza Ziemi Pierwotna Atmosfera Co to jest gazowa powłoka powstała najprawdopodobniej w konsekwencji aktywności wulkanicznej Ziemi. najprawdopodobniej składała się z CO2, pary wodnej
 • Co oznacza Promieniowania Absorpcja Co to jest pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego albo korpuskularnego poprzez ośrodek materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola
 • Co oznacza Androgeny Co to jest hormony płciowe męskie - związki chem., należą do steroidów; regulują funkcje płciowe, określają wtórne cechy płciowe męskie i regulują
 • Co oznacza Anizotropia Co to jest zależność właściwości fizykochem. substancji (na przykład łupliwość, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, prędkość
 • Co oznacza Chemiczna Analiza Co to jest dział chemii, zajmujący się wykrywaniem (↑ badanie jakościowa) i określaniem zawartości (↑ badanie ilościowa) związków chem. w badanej
 • Co oznacza Aktyn Co to jest znak Ac, (z łaciny Actinium), pierwiastek chem., metal, Z = 89, m.at. 227,0278u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1899 poprzez A.L. Debierne´a
 • Co oznacza Antyperspiranty Co to jest preparaty kosmetyczne zapobiegające nadmiernemu poceniu się niektórych części ciała (dłoni, stóp, okolic pod pachami), działają
 • Co oznacza Srebra V Azotan Co to jest lapis, kamień piekielny - AgNO3, związek chem., sól ↑ kwasu azotowego(V) i srebra na I stopniu utlenienia. Biała substancja krystaliczna (t
 • Co oznacza ATMOSFERA PLANET UKŁADU SŁONECZNEGO Co to jest gazowa - powłoka otaczająca poszczególne planety Układu Słonecznego. Merkury: śladowe ilości helu, neonu, argonu i ksenonu; ciśnienie przy
 • Co oznacza Acetanilid Co to jest C6H5NHCOCH3 (t.t. 115°C), wytwór ↑ acetylowania ↑ aniliny
 • Co oznacza Adenozyna Co to jest ↑nukleozyd ↑adeniny, która jest w nim połączona z ↑rybozą; związek odgrywający ważną rolę w procesach biochemicznych, takich jak
 • Co oznacza Protonu Akceptor Co to jest atom albo cząsteczka zdolna do przyłączenia protonu - zasada wg Brønsteda (↑ teoria kwasów i zasad Brønsteda
 • Co oznacza Akroleina Co to jest propenal - CH2=CHCHO, t.w. 52°C; ciecz o przykrej, ostrej woni, skutkuje łzawienie. A. otrzymuje się z gliceryny, poprzez odwodnienie
 • Co oznacza Aluminotermia Co to jest
 • Co oznacza Akrylonitryl Co to jest nitryl kwasu akrylowego - CH2=CHCN, t.t. -82°C, t.w. 78÷79°C; bezb. ciecz pozyskiwana poprzez eliminację wody z etylenocyjanohydryny CH3CH
 • Co oznacza Akseroftol Co to jest ↑ wit. A
 • Co oznacza Acetylocholina Co to jest ↑ neuroprzekaźnik, zwalnia pracę serca, rozszerza naczynia krwionośne, zwęża źrenice, pobudza perystaltykę jelit. W organizmie wykazuje
 • Co oznacza Coa Acetylo Co to jest ↑ acetylokoenzym A
 • Co oznacza Antybiotyki Co to jest związki org. produkowane poprzez wybrane drobnoustroje (promieniowce, grzyby, bakterie) - hamują przyrost innych drobnoustrojów. Pierwszym
 • Co oznacza Alicykliczny Co to jest ustalenie dotyczące związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych albo podwójnych, tworząc pierścień. Powstały
 • Co oznacza Adamsyt Co to jest związek chem., służący jako ↑ bojowy środek trujący, działa drażniąco na błony śluzowe gardła i nosa; zielonożółte kryształy, t.t. 195°C
 • Co oznacza Acylowanie Co to jest reakcja ↑ arenów z chlorkami kwasowymi o ogólnym wzorze R-CO-Cl, prowadząca do zastąpienia jednego z atomów wodoru połączonych z
 • Co oznacza Acydymetria Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. A. bazuje na miareczkowaniu próbki zasady o nieznanym stężeniu mianowanym
 • Co oznacza Addycja Co to jest ↑ reakcja addycji
 • Co oznacza Acetylowanie Co to jest reakcja podstawienia wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę acetylową CH3CO- (acetyl). A. wykonuje się dzięki kwasu octowego
 • Co oznacza Adamantan Co to jest węglowodór policykliczny, C10H16; bezb. kryształy, t.t. 268°C. Wybrane pochodne a. stosuje się jako leki
 • Co oznacza Akwarele Co to jest ↑ farby
 • Co oznacza Alkalia Co to jest wodne roztwory silnych zasad - wodorotlenków litowców, wapnia i amoniaku (NH3ˇH2O). Mają odczyn silnie zasadowy (alkaliczny
 • Co oznacza Anaboliki Co to jest ↑ środki dopingujące
 • Co oznacza Wagowa Analiza Co to jest ↑ badanie strąceniowa
 • Co oznacza Antymon Co to jest znak Sb, (z łaciny Stibium), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 51, m.at. 121,75u, ekipa ↑ azotowców. Znany, w formie związków, od
 • Co oznacza Arsen Co to jest znak As, (z łaciny Arsenicum), pierwiastek chem., ↑ półmetal, Z = 33, m.at. 74,92159u, ekipa ↑ azotowców. W formie związków znany od
 • Co oznacza Aromaty Co to jest ↑ węglowodory aromatyczne
 • Co oznacza Azol Co to jest systematyczna nazwa ↑ pirolu
 • Co oznacza Azot Co to jest znak N, (z łaciny Nitrogenium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 7, m.at. 14,0067u, ekipa ↑ azotowców. Odkryty w 1772 r. poprzez D
 • Co oznacza Aminokwasy Alfa Co to jest ekipa związków obejmująca między innymi wszystkie naturalne aminokwasy, występujące w organizmach żywych. W α-aminokwasach ekipa aminowa
 • Co oznacza Ac Co to jest znak ↑ aktynu
 • Co oznacza K Acesulfam Co to jest ↑ syntetyczna substancja słodząca, słodsza 150 razy od sacharozy, nie jest metabolizowana w organizmie człowieka
 • Co oznacza Acetaldehyd Co to jest ↑ aldehyd octowy
 • Co oznacza Agat Co to jest minerał, kamień półszlachetny, wstęgowana, różnobarwna odmiana ↑ chalcedonu
 • Co oznacza Ag Co to jest znak ↑ srebra
 • Co oznacza Chemiczna Aktywność Co to jest miara umiejętności danej substancji do wchodzenia w reakcje chemiczne (definicja a.ch. ma charakter względny i jakościowy
 • Co oznacza Al Co to jest znak ↑ glinu
 • Co oznacza Am Co to jest znak ↑ ameryku
 • Co oznacza Absolutny Alkohol Co to jest bezwodny ↑ etanol
 • Co oznacza Alkohol Co to jest nazwa kolokwialna ↑ etanolu
 • Co oznacza Amfibole Co to jest ekipa minerałów, krzemiany (relacja molowy Si:O = 4:11) magnezu, żelaza, glinu, wapnia, sodu
 • Co oznacza Antabus Co to jest ↑ disulfiram
 • Co oznacza As Co to jest znak ↑ arsenu
 • Co oznacza Arsenopiryt Co to jest minerał, FeAsS, barwy szarobiałej, zazwyczaj zawiera domieszki złota
 • Co oznacza Wodoropodobny Atom Co to jest atom albo powstały z niego jon o jednym elektronie, na przykład atom wodoru H, jon helu He+. A.w. stanowi układ, dla którego można uzyskać
 • Co oznacza Azuryt Co to jest minerał, Cu3(OH)2(CO3)2, służący do produkcji niebieskiej (lazurowej) farby
 • Co oznacza Adrenalina Co to jest hormon agresji, produkowany poprzez rdzeń nadnercza. A. to trudno rozp. w wodzie bezb. kryształy, t.t. 212°C; w organizmie pełni rolę ↑
 • Co oznacza Antyferromagnetyk Co to jest substancja, gdzie w odpowiednim zakresie temp. i przy braku zewnętrznego pola magnetycznego pojawia się antyrównoległe (przeciwstawne
 • Co oznacza Alizaryna Co to jest czerwony barwnik (jeden z barwników znanych w starożytności) otrzymywany z korzeni marzanny barwierskiej (Rubia tinctorum); kryształy
 • Co oznacza Apoenzym Co to jest białkowa część, fundament ↑enzymu. A. połączony z ↑ekipą prostetyczną albo ↑koenzymem stanowi cały, działający enzym (tak zwany holoenzym
 • Co oznacza Coa S Acetylo Co to jest ↑ acetylokoenzym A
 • Co oznacza Pierwiastków Alotropia Co to jest występowanie danego pierwiastka w formie kilku odmian. Powodem alotropii jest odmienna struktura krystaliczna (na przykład: ↑ węgiel, ↑
 • Co oznacza Alpaka Co to jest ↑ stopy (tabela
 • Co oznacza Aluminium Co to jest nazwa ↑ glinu jako materiału metalicznego (wyrobu hutniczego) zanieczyszczonego domieszkami innych pierwiastków. Zawartość glinu wynosi do
 • Co oznacza Amatoksyny Co to jest ekipa silnie trujących oktapeptydów, zbudowanych z L-aminokwasów, występujących w muchomorze sromotnikowym (Amanita phalloides) w sporym
 • Co oznacza Antyutleniacze Co to jest związki org. naturalne i syntetyczne, hamują mechanizmy utleniania tlenem atmosferycznym takich materiałów org. jak benzyny, gumy i
 • Co oznacza Asfalt Co to jest mieszanina, składająca się raczej z ↑ węglowodorów, występująca w przyrodzie jako a. naturalny i w niektórych rodzajach ropy naftowej. A
 • Co oznacza Adenozynotrifosforan Co to jest odmiennie ATP albo trifosforan ↑adenozyny; ważny związek w biologii komórki, służy raczej do transportu energii, magazynowanej poprzez
 • Co oznacza Adsorpcja Co to jest mechanizm fizykochem. opierający na gromadzeniu się substancji (adsorbatu) na powierzchni ciekłego albo stałego adsorbentu. W zależności od
 • Co oznacza Elektronowej Pary Akceptor Co to jest cząsteczka związku chem. zdolna do przyłączenia pary elektronowej, kwas wg Lewisa (↑ teoria kwasów i zasad Lewisa
 • Co oznacza Aktywność Co to jest efektywne, pomniejszone stężenie jonów elektrolitu (w wyniku wzajemnych oddziaływań jonów i cząsteczek). A. wyraża się wzorem a = f ⋅ c
 • Co oznacza Aglikon Co to jest ↑ glikozydy
 • Co oznacza Akumulator Co to jest ogniwo elektryczne, gdzie substancje zużywane w procesie wytwarzania energii elektrycznej (rozładowania) mogą być odtworzone poprzez
 • Co oznacza Aerozol Co to jest układ koloidalny, gdzie fazą rozpraszającą jest gaz, a fazą rozpraszaną ciecz (↑ mgła) albo ciało stałe (↑ dym). Cząstki etapy rozpraszanej
 • Co oznacza Aktynowce Co to jest ekipa pierwiastków bloku f (↑ bloki s, p, d, f), obejmująca ↑ aktyn i 14 następujących po nim metali promieniotwórczych. W skorupie
 • Co oznacza Kurt Alder Co to jest 1902-1958) chemik niem., ur. na Śląsku w Königshütte (dzisiejszy Chorzów). Prof. uniwersytetów w Kilonii i Kolonii. Członek Bawarskiej
 • Co oznacza Glicerynowy Aldehyd Co to jest HO-CH2-CH(OH)-CHO, bezbarwne kryształy (w formie igieł) trudno rozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu etylowym i eterze
 • Co oznacza Alabaster Co to jest minerał, śnieżnobiała drobnokrystaliczna odmiana ↑ gipsu. Służący w rzeźbiarstwie, budownictwie i modelarstwie
 • Co oznacza Mrówkowy Aldehyd Co to jest metanal, formaldehyd - HCHO, t.t. -92°C, t.w. -21°C; bezb. gaz o duszącej woni, rozp. w wodzie (400 objętości a.m. na 1 objętość wody - w
 • Co oznacza Akwamaryn Co to jest minerał; kamień szlachetny; przezroczysta odmiana ↑ berylu - minerału, barwy błękitnej albo niebieskozielonej (pochodzącej od domieszek
 • Co oznacza Benzoesowy Aldehyd Co to jest C6H5CHO, t.t. -26°C, t.w. 180°C; bezb., oleista ciecz o zapachu gorzkich migdałów, słabo rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i eterze
 • Co oznacza Aleksandryt Co to jest minerał, kamień szlachetny, przezroczysta odmiana chryzoberylu (Al2[BeO4]) barwy zielonej albo czerwonej (pochodzącej od domieszek związków
 • Co oznacza Alanina Co to jest kwas 2-aminopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje w przyrodzie w dwóch odmianach izomerycznych; izomer α (w stanie wolnym) wchodzi w
 • Co oznacza Albuminy Co to jest rodzaj ↑ białek globularnych; rozp. w wodzie, trudno się wysalają. Do a. należą: białka roślinne, białka jaja kurzego, mleka. A. zawierają
 • Co oznacza Amalgamat Co to jest stop rtęci z innym metalem, na przykład: Na/Hg, Cd/Hg, Zn/Hg, Sn/Hg, Pb/Hg, Cu/Hg i tym podobne A. są roztworami metali w rtęci (żelazo nie
 • Co oznacza Albit Co to jest minerał, ↑ skalenie
 • Co oznacza Estrów Alkoholiza Co to jest
 • Co oznacza Alkanole Co to jest ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych monohydroksylowych ↑ alkoholi, o wzorze ogólnym CnH2n + 1OH
 • Co oznacza Etylowy Alkohol Co to jest ↑ etanol
 • Co oznacza Alkalimetria Co to jest jedna z metod ↑ analizy miareczkowej, podgrupa ↑ alkacymetrii. Alkalimetria bazuje na miareczkowaniu próbki kwasu o nieznanym stężeniu
 • Co oznacza Alkoholany Co to jest związki powstające wskutek reakcji alkoholi z niektórymi metalami, na przykład 2CH3CH2OH + 2Na 2CH3CH2ONa + H2. A. mają charakter soli
 • Co oznacza Alkeny Co to jest węglowodory nienasycone z jednym ↑ wiązaniem podwójnym C=C w cząsteczce, składającym się z jednego mocnego wiązania σ i jednego słabszego
 • Co oznacza Metylowy Alkohol Co to jest ↑ metanol
 • Co oznacza Normalne Alkany Co to jest zwane także n-alkanami; węglowodory nasycone o prostych, nierozgałęzionych łańcuchach. Więcej informacji zobacz alkany
 • Co oznacza Alkoksy Co to jest nazwa ekipy RO-, gdzie R jest resztą alkilową, na przykład CH3O - metoksy
 • Co oznacza Allen Co to jest nazwa zwyczajowa propadienu CH2=C=CH2, mającego skumulowany układ wiązań podwójnych. A. spala się kopcącym płomieniem, właściwości chem
 • Co oznacza Alkil Co to jest ogólna nazwa jednowartościowej ekipy org. powstającej po odjęciu atomu wodoru od węglowodoru alifatycznego, na przykład CH3 - metyl
 • Co oznacza Alkoholometr Co to jest
 • Co oznacza Alkoholizm Co to jest
 • Co oznacza Alkohole Co to jest
 • Co oznacza Alkanale Co to jest ogólne ustalenie acyklicznych, alifatycznych ↑ aldehydów, o wzorze ogólnym CnH2n + 1CHO
 • Co oznacza Allilowy Alkohol Co to jest prop-2-en-1-ol, CH2=CHCH2OH; t.w. 97°C; trująca ciecz o zapachu musztardy, służąca w syntezie ↑ gliceryny, ↑ akroleiny, estrów zapachowych
 • Co oznacza Aragonit Co to jest minerał, CaCO3 krystalizujący w układzie rombowym, występuje w formie charakterystycznych kulistych skupień. Perły i masa perłowa muszli
 • Co oznacza Antydetonator Co to jest środek przeciwstukowy, zapobiegający przedwczesnemu zapłonowi paliwa sprężanego w cylindrze silnika. Niegdyś najpopularniejszym a. był ↑
 • Co oznacza Areny Co to jest ↑ węglowodory aromatyczne
 • Co oznacza Aminokwasy Co to jest związki chem. zawierające w cząsteczce jedną albo więcej grup aminowych -NH2 i grup karboksylowych -COOH: (NH2)mR(COOH)n, gdzie R - reszta
 • Co oznacza Jakościowa Analiza Co to jest dział ↑ analizy chem., zespół metod identyfikowania składników badanej próbki. A.j. nie daje pełnych informacji na temat składu substancji
 • Co oznacza Kwasowe Amidy Co to jest pochodne ↑ kwasów karboksylowych, gdzie ekipa OH ekipy karboksylowej została zastąpiona ekipą -NH2 (amidy pierwszorzędowe: R-CONH2) lub
 • Co oznacza Aminobenzen Co to jest ↑ anilina
 • Co oznacza Ar Co to jest znak ↑ argonu
 • Co oznacza Autokataliza Co to jest kataliza, gdzie jeden z produktów reakcji spełnia rolę katalizatora: A + B + C D + E + F (na przykład wytwór D będzie katalizatorem dla
 • Co oznacza Amidki Co to jest ekipa związków chem., pochodnych amoniaku, gdzie jeden z atomów wodoru został zastąpiony atomem metalu, MINH2; związki o budowie jonowej
 • Co oznacza Amidol Co to jest związek chem., bezb. igły, łatwo ciemnieje; t.t. 79°C, służący jako wywoływacz
 • Co oznacza Amoniak Co to jest azan - NH3, t.w. -33°C, bezb. gaz o ostrej woni, bardzo dobrze rozp. w wodzie (w temp. 20°C w 1m3 wody rozpuszcza się 700 m3 amoniaku
 • Co oznacza Antyelektron Co to jest ↑ pozyton
 • Co oznacza Angstrem Co to jest Å)- jednostka długości nie należąca do układu ↑ SI, stosowana do określania długości porównywalnych z rozmiarami atomów, na przykład
 • Co oznacza Ilościowa Analiza Co to jest dział ↑ analizy chem., zespół metod mierzenia zawartości (stężeń) poszczególnych składników próbki. ↑ Skład jakościowy badanej próbki musi
 • Co oznacza Elementarna Analiza Co to jest określanie składu pierwiastkowego związku chem. w oparciu o różne sposoby instrumentalne. Dzięki a.e. poznaje się procentową zawartość
 • Co oznacza Anhydryt Co to jest minerał, CaSO4, bezb. albo szarawy, przezroczysty, służący do produkcji kwasu siarkowego(VI) i ↑ cementu
 • Co oznacza Amyloza Co to jest składnik ↑ skrobi, wypełniający wnętrze jej ziarenek (około 20% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej
 • Co oznacza Analiza Co to jest ↑ reakcja analizy
 • Co oznacza Andaluzyt Co to jest minerał, Al2O[SiO4], służący do wyrobu tworzyw ogniotrwałych i kwasoodpornych
 • Co oznacza Anataz Co to jest minerał barwy żółtobrunatnej, TiO2, krystalizuje w układzie tetragonalnym, powstaje z innych minerałów tytanu (na przykład ilmenitu
 • Co oznacza Anticol Co to jest ↑ disulfiram
 • Co oznacza Anomery Co to jest izomery optyczne o budowie cyklicznej, zawierają anomeryczny atom węgla, który stanowi jeden z członów pierścienia cząsteczki (zwyczajny ↑
 • Co oznacza Anoda Co to jest elektroda, na której biegną mechanizmy oddawania elektronów (↑ utlenianie). A. jest elektrodą dodatnią (+) w naczyniu do elektrolizy. W
 • Co oznacza Antracen Co to jest węglowodór aromatyczny; t.t. 216,6°C, t.w. 342°C; zbudowany z trzech skondensowanych linearnie pierścieni benzenowych. Kluczowy składnik
 • Co oznacza Anilina Co to jest aminobenzen, fenyloamina - C6H5NH2, t.w. 184°C; oleista, bezb. ciecz brunatniejąca na powietrzu, średnio rozp. w wodzie. Pary a. są trujące
 • Co oznacza Anionorodnik Co to jest ↑ rodnik mający ładunek niekorzystny, na przykład a. ponadtlenkowy (↑ ponadtlenki
 • Co oznacza Anortyt Co to jest minerał z gatunku skaleni, Ca[Al2Si2O8], barwy białej, brunatnej albo szarej, wspólnie z ↑ albitem i ↑ ortoklazem stanowi 50% masy skorupy
 • Co oznacza Antyproton Co to jest ↑ antycząstka będąca przykładem ↑ protonu, o identycznej masie i ładunku ujemnym
 • Co oznacza Strąceniowa Analiza Co to jest dział ↑ analizy chem. Służy do określania składu ilościowego i jakościowego substancji (na przykład stopu) poprzez przeprowadzenie jej do
 • Co oznacza Anion Co to jest ↑ jon o ujemnym ładunku elektrycznym. W trakcie ↑ elektrolizy wędruje do ↑ anody. Rozróżnia się a. proste, na przykład Cl-, S2-, złożone
 • Co oznacza Arginina Co to jest kwas 2-amino-5-guanidynopentanowy, jeden z ↑ aminokwasów zasadowych. Tworzy płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu. Występuje w
 • Co oznacza Apatyt Co to jest minerał, Ca5[(F,Cl,OH)(PO4)3], bezb. i przezroczysty; służący jako nawóz sztuczny i do otrzymywania fosforu i jego związków
 • Co oznacza Argentyt Co to jest minerał, Ag2S, służący do otrzymywania srebra
 • Co oznacza Aromatyzacja Co to jest mechanizm tworzenia związku aromatycznego ze związku niearomatycznego, na przykład otrzymywanie ↑ hydrochinonu z ↑ chinonu w procesie
 • Co oznacza Elektrofilowe Podstawienie Aromatyczne Co to jest ↑ reakcja substytucji elektrofilowej (SE) w układzie aromatycznym
 • Co oznacza Arszenik Co to jest nazwa zwyczajowa tlenku arsenu(III
 • Co oznacza August Svante Arrhenius Co to jest 1859-1927) fizykochemik i astrofizyk szwedzki. Od 1895 r. prof. uniwersytetu w Sztokholmie, a od 1905 r. pracownik Instytutu Nobla
 • Co oznacza Kippa Aparat Co to jest urządzenie wykorzystywane do otrzymywania w laboratorium gazów (wodoru, H2S, CO2 i SO2) wskutek działania kwasami na metale albo
 • Co oznacza Au Co to jest znak ↑ złota
 • Co oznacza Argentometria Co to jest jedna z metod strąceniowej ↑ analizy miareczkowej, polegająca na miareczkowaniu ↑ roztworem mianowanym azotanu srebra substancji, które
 • Co oznacza Aromatyczność Co to jest zespół właściwości chem. wykazywanych poprzez org. ↑ związki aromatyczne (↑ węglowodory aromatyczne, ↑ związki heterocykliczne). Warunkiem
 • Co oznacza Hofmanna Aparat Co to jest ↑ elektrolizer Hofmanna
 • Co oznacza Aromatyczny Co to jest 1) związek posiadający cechę ↑ aromatyczności, ↑ związki aromatyczne); 2) ustalenie przyjemnego ↑ zapachu niektórych związków
 • Co oznacza AVOGADRO DI QUAREGNA AMADEO Co to jest 1776-1856) włoski fizyk, z wykształcenia prawnik. W latach 1820-1850 prof. fizyki na uniwersytecie w Turynie. Jeden z twórców podstaw
 • Co oznacza Węgla Atom Asymetryczny Co to jest atom węgla w stanie ↑ hybrydyzacji sp3, połączony z czterema wieloma podstawnikami. Atom ten stanowi centrum ↑ chiralności cząsteczki, a
 • Co oznacza Aspiryna Co to jest handlowa nazwa ↑ kwasu acetylosalicylowego
 • Co oznacza At Co to jest znak ↑ astatu
 • Co oznacza Atp Co to jest ↑adenozynotrifosforan
 • Co oznacza Atmosfera Co to jest gazowa powłoka otaczająca Ziemię, gdzie odznacza się kilka warstw: ↑ troposferę, ↑ stratosferę i ↑ jonosferę
 • Co oznacza Asparagina Co to jest kwas 2-amino-3-amidopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze. Występuje w sporych
 • Co oznacza Wody Autodysocjacja Co to jest ↑ autojonizacja, a więc rozpad cząsteczek wody na jony wedle równaniem: 2H2O ⇆ H3O+ + OH- Stopień dysocjacji wody jest bardzo mały
 • Co oznacza Atom Co to jest najmniejsza część pierwiastka chem. (gr. atomos - niepodzielny) zachowująca jego chem. właściwości. Składowymi a. są ↑ elektrony znajdujące
 • Co oznacza Azan Co to jest systematyczna, lecz niezalecana nazwa ↑ amoniaku
 • Co oznacza Atraktanty Co to jest ↑ feromony
 • Co oznacza Atramenty Co to jest barwne roztwory wykorzystywane do pisania. Rozpuszczalnik (woda albo etanol) zawiera: barwnik (na przykład nigrozyny, czerń atramentową
 • Co oznacza Austenit Co to jest stały roztwór węgla w żelazie γ. A. jest trwały jeśli zawiera nie więcej niż 1,7% węgla, a jego temp. nie jest niższa od 710°C
 • Co oznacza Sodu V Azotan Co to jest saletra sodowa, saletra chilijska) - NaNO3, bezb. kryształy, rozp. w wodzie, t.t. 311°C. Występuje w przyrodzie jako minerał - saletra
 • Co oznacza Aurypigment Co to jest minerał, As2S3, przezroczysty, barwy złocistej
 • Co oznacza Autojonizacja Co to jest autodysocjacja, reakcja zachodząca w czystych rozpuszczalnikach amfiprotycznych (a więc o cząsteczkach zdolnych zarówno do przyłączania
 • Co oznacza Auksochromy Co to jest ekipy mające wolne pary elektronowe (na przykład -OH, -NH2), które wywołują przyrost intensywności barwy cząsteczki związku barwnego, przez
 • Co oznacza Atropina Co to jest ↑ mieszanina racemiczna optycznie czynnego ↑ alkaloidu hioscyjaminy; biały proszek, trudno rozp. w zimnej wodzie, t.t. 118°C; silna
 • Co oznacza Azyna Co to jest systematyczna nazwa ↑ pirydyny
 • Co oznacza Azotowce Co to jest ekipa 15 układu okresowego, blok p, do której należą następujące pierwiastki: azot, fosfor, arsen, antymon i bizmut. Azot i fosfor to
 • Co oznacza Azozwiązki Co to jest związki organiczne, zawierające ↑grupę diazową -N=N-, o wzorze ogólnym R-N=N-R?, gdzie R i R? mogą być rodnikami alkilowymi (↑alkil) albo
 • Co oznacza Azydki Co to jest sole i estry kwasu azotowodorowego HN3. To są bardzo reaktywne, w większości wybuchowe związki; służące jako materiały inicjujące wybuch
 • Co oznacza Absorbancja Co to jest logarytm dziesiętny ilorazu natężenia promieniowania przechodzącego poprzez ośrodek odniesienia I0 i natężenia tego promieniowania
 • Co oznacza Absorpcja Co to jest mechanizm fizykochem. związany ze zjawiskiem ↑ dyfuzji, opierający na pochłanianiu substancji, zazwyczaj ciekłej albo gazowej (absorbatu
 • Co oznacza Propanon Aceton Co to jest CH3COCH3, najprostszy keton alifatyczny, bezb. ciecz o charakterystycznym zapachu, t.t. -94,9°C, t.w. 56,2°C, w każdym relacji rozp. w
 • Co oznacza Acetylen Co to jest nazwa zwyczajowa pierwszego członu alkinów - ↑ etynu H-C≡C-H
 • Co oznacza Acetylenki Co to jest związki typu soli, których cząsteczka zawiera kation metalu i anion acetylenkowy (w wyniku czego w reakcji z wodą dają acetylen (↑ etyn
 • Co oznacza ACETYLOKOENZYM A (acetylo-CoA , acetylo-S-CoA, aktywny octan Co to jest połączenie kwasu octowego z koenzymem A wiązaniem tioestrowym. Związek chem. będący wytworem pośrednim przemian cukrów, tłuszczów i
 • Co oznacza Etylu Acetylooctan Co to jest CH3COCH2COOC2H5, bezb. ciecz (t.w. 181°C), rozp. w etanolu i eterze dietylowym, słabo rozp. w wodzie, o przyjemnym zapachu. Otrzymuje się
 • Co oznacza Aryl Co to jest ogólna nazwa ekipy pochodzącej od węglowodoru aromatycznego, na przykład fenyl C6H5
 • Co oznacza Aldozy Co to jest ↑ monosacharydy, cukry proste, zawierające grupę aldehydową, o wzorze sumarycznym CnH2nOn, gdzie n = 2÷7. Najprostsza aldoza to aldehyd
 • Co oznacza Alkilowanie Co to jest podstawianie atomu wodoru w cząsteczce związku org. poprzez grupę ↑ alkilową. A. amoniaku daje wskutek aminy pierwszo-, drugo- i
 • Co oznacza Argon Co to jest znak Ar, (z łaciny Argon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 18, m.at. 39,948u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1894 r. poprzez W. Ramsaya i J.W
 • Co oznacza Acetofenon Co to jest keton fenylowo-metylowy C6H5COCH3, związek organiczny, szkodliwy. Ciecz o tt. 19÷20ºC, tw. 202ºC; bezbarwna, o przyjemnym zapachu suszonych
 • Co oznacza Ameryk Co to jest znak Am, (z łacinyAmericium), pierwiastek chem., metal, Z = 95, m.at. 243,06u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie (izotop 241Am) w
 • Co oznacza Alkaloidy Co to jest ekipa naturalnych związków org. raczej pochodzenia roślinnego, wykazujących mocne działanie fizjologiczne na organizmy ludzkie i zwierzęce
 • Co oznacza Azotki Co to jest związki chem., zawierające azot na -III stopniu utlenienia. Podzielone są na trzy ekipy: a. jonowe, a. kowalencyjne i a
 • Co oznacza Amylopektyna Co to jest składnik ↑ skrobi, stanowi otoczkę jej ziarenek (około 80% ich masy). Jest polisacharydem o bardzo dużej masie cząsteczkowej (rzędu kilku
 • Co oznacza Zasadowy Akumulator Co to jest akumulator alkaliczny - ogniwo galwaniczne regenerowalne, gdzie elektrolitem (przewodnikiem jonowym) jest wodny roztwór wodorotlenku potasu
 • Co oznacza Antymonit Co to jest błyszcz antymonu - minerał, Sb2S3, kluczowy surowiec służący do otrzymywania antymonu
 • Co oznacza Alkiny Co to jest węglowodory nienasycone o ogólnym wzorze sumarycznym CnH2n-2, zawierające w cząsteczce jedno ↑ wiązanie potrójne C≡C, składające się z
 • Co oznacza Amfetamina Co to jest 2-fenylo-1-metyloetyloamina - lek służący w stanach depresyjnych - podwyższa aktywność życiową, znosi uczucie zmęczenia i głodu, ułatwia
 • Co oznacza Azotany Co to jest sole i estry kwasów tlenowych azotu: azotowego(III) i azotowego(V). 1) Azotany(III) - sole i estry słabego kwasu HNO2. Sole otrzymuje się
 • Co oznacza Antywitaminy Co to jest substancje chem. o budowie zbliżonej do ↑ witamin, ale o przeciwnym działaniu. A. są służące do wywoływania i badania chorób spowodowanych
 • Co oznacza Alifatyczny Co to jest ustalenie dotyczące związku org., gdzie atomy węgla łączą się dzięki wiązań pojedynczych, podwójnych albo potrójnych. Połączone atomy węgla

Wzory chemiczne i słownik pojęć. Przykłady zadań z rozwiązaniami.

Co to znaczy w chemii? Definicja chemiczna, zadanie z chemii.

Definicja Alifatyczny, Antywitaminy, Azotany, Amfetamina, Alkiny, Antymonit, Akumulator Zasadowy, Amylopektyna, Azotki, Alkaloidy, Ameryk, Acetofenon, Argon, Alkilowanie co to znaczy.

Tłumaczenie Alifatyczny, Antywitaminy, Azotany, Amfetamina, Alkiny co to jest.